Đề cử ông Phạm Minh Chính làm Thủ tướng

Sau khi giữ cương vị Chủ tịch nước, ông Nguyễn Xuân Phúc trình danh sách đề cử ông Phạm Minh Chính để Quốc hội bầu làm Thủ tướng.

<div> <p class="Normal">S&aacute;ng 5/4, c&aacute;c đại biểu thảo luận ở Đo&agrave;n về dự kiến nh&acirc;n sự Thủ tướng v&agrave; bỏ phiếu k&iacute;n bầu người đứng đầu Ch&iacute;nh phủ v&agrave;o chiều nay.</p> <p class="Normal">Đ&acirc;y l&agrave; lần đầu ti&ecirc;n Trưởng ban Tổ chức Trung ương được đề cử l&agrave;m Thủ tướng. T&acirc;n Thủ tướng sẽ kế nhiệm &ocirc;ng Nguyễn Xu&acirc;n Ph&uacute;c, điều h&agrave;nh Ch&iacute;nh phủ nhiệm kỳ 2016-2021.</p> <figure class="tplCaption" data-size="true" itemprop="associatedMedia image" itemscope="" itemtype="http://schema.org/ImageObject">&nbsp;</figure> </div> <meta content="https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2021/04/04/Pham-Minh-Chinh-VNE-4101-1617537843.jpg?w=0&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=xD4Bf0BO_j80ygi_aVex1A" itemprop="url" /> <meta content="1200" itemprop="width" /> <meta content="736" itemprop="height" /> <meta content="" itemprop="href" /> <div class="fig-picture"><picture><source data-srcset="https://khds.1cdn.vn/2021/01/01/i1-vnexpress-vnecdn-net_pham-minh-chinh-vne-4101-1617537843.jpg 1x, https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2021/04/04/Pham-Minh-Chinh-VNE-4101-1617537843.jpg?w=1020&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=1&amp;fit=crop&amp;s=It5n17w6BtJscBXqGU1vWQ 1.5x, https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2021/04/04/Pham-Minh-Chinh-VNE-4101-1617537843.jpg?w=680&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=wGazx8Yyj4_RVn7fabN4wQ 2x" /><img alt="Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính được đề cử để Quốc hội bầu làm Thủ tướng. Ảnh: Giang Huy" src="https://khds.1cdn.vn/2021/01/01/i1-vnexpress-vnecdn-net_pham-minh-chinh-vne-4101-1617537843.jpg" /></picture></div> <figcaption itemprop="description"> <p class="Image">Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Ch&iacute;nh được đề cử để Quốc hội bầu l&agrave;m Thủ tướng. Ảnh: <em>Giang Huy</em></p> </figcaption> <p class="Normal">Việc miễn nhiệm v&agrave; bầu, ph&ecirc; chuẩn nh&acirc;n sự tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội kh&oacute;a XIV thực hiện theo y&ecirc;u cầu bố tr&iacute;, sắp xếp nh&acirc;n sự cấp cao của Đảng, Nh&agrave; nước sau Đại hội XIII, với khoảng 25 chức danh được kiện to&agrave;n hoặc thay đổi vị tr&iacute; c&ocirc;ng t&aacute;c.</p> <p class="Normal">Trước đ&oacute;, hai vị tr&iacute; l&atilde;nh đạo cấp cao đ&atilde; được kiện to&agrave;n l&agrave; Chủ tịch Quốc hội v&agrave; Chủ tịch nước. B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy H&agrave; Nội Vương Đ&igrave;nh Huệ được bầu l&agrave;m Chủ tịch Quốc hội, thay b&agrave; Nguyễn Thị Kim Ng&acirc;n. Thủ tướng Nguyễn Xu&acirc;n Ph&uacute;c được bầu l&agrave;m Chủ tịch nước.</p> <figure class="tplCaption" data-size="true" itemprop="associatedMedia image" itemscope="" itemtype="http://schema.org/ImageObject">&nbsp;</figure> <meta content="https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2021/04/04/Pham-Minh-Chinh-va-Nguyen-Xuan-8908-1533-1617537843.jpg?w=0&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=OcQytpkePwtcwcrRLzsoSA" itemprop="url" /> <meta content="1200" itemprop="width" /> <meta content="716" itemprop="height" /> <meta content="" itemprop="href" /> <div class="fig-picture"><picture><source data-srcset="https://khds.1cdn.vn/2021/01/01/i1-vnexpress-vnecdn-net_pham-minh-chinh-va-nguyen-xuan-8908-1533-1617537843.jpg 1x, https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2021/04/04/Pham-Minh-Chinh-va-Nguyen-Xuan-8908-1533-1617537843.jpg?w=1020&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=1&amp;fit=crop&amp;s=V8-N7cW7jOzm8Ner10TrQg 1.5x, https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2021/04/04/Pham-Minh-Chinh-va-Nguyen-Xuan-8908-1533-1617537843.jpg?w=680&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=WZbaConcjAGHgVZpDMkKpA 2x" /><img alt="Trưởng Ban Tổ chức Phạm Minh Chính (trái) và người tiền nhiệm - ông Nguyễn Xuân Phúc (đã được bầu làm Chủ tịch nước) bên hành lang Quốc hội. Ảnh: Giang Huy" src="https://khds.1cdn.vn/2021/01/01/i1-vnexpress-vnecdn-net_pham-minh-chinh-va-nguyen-xuan-8908-1533-1617537843.jpg" /></picture></div> <figcaption itemprop="description"> <p class="Image">Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Ch&iacute;nh v&agrave; Chủ tịch nước Nguyễn Xu&acirc;n Ph&uacute;c. Ảnh: <em>Giang Huy</em></p> </figcaption> <p class="Normal">&Ocirc;ng Phạm Minh Ch&iacute;nh 63 tuổi; Ph&oacute; Gi&aacute;o sư, Tiến sĩ Luật, Kỹ sư X&acirc;y dựng; qu&ecirc; ở huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh H&oacute;a; Ủy vi&ecirc;n Bộ Ch&iacute;nh trị kh&oacute;a XII, XIII; B&iacute; thư Trung ương Đảng kh&oacute;a XII; Ủy vi&ecirc;n Trung ương Đảng kh&oacute;a XI, XII, XIII; Trưởng ban Tổ chức Trung ương kh&oacute;a XII; Đại biểu Quốc hội kh&oacute;a XIV.</p> <p class="Normal">&Ocirc;ng l&agrave; c&aacute;n bộ trưởng th&agrave;nh từ nhiều vị tr&iacute; c&ocirc;ng t&aacute;c kh&aacute;c nhau. Khởi điểm l&agrave; nghi&ecirc;n cứu vi&ecirc;n khoa học, Cục Nghi&ecirc;n cứu Khoa học, Kinh tế v&agrave; Kỹ thuật, Bộ Nội vụ; năm 1989, &ocirc;ng l&agrave;m B&iacute; thư thứ nhất tại Đại sứ qu&aacute;n Việt Nam ở Rumani.</p> <p class="Normal">Năm 2006, &ocirc;ng được bổ nhiệm giữ chức Ph&oacute; tổng Cục trưởng Bộ C&ocirc;ng an; từng l&agrave; chuy&ecirc;n vi&ecirc;n cấp cao Văn ph&ograve;ng Ch&iacute;nh phủ; giảng vi&ecirc;n Đại học. Th&aacute;ng 4/2007, &ocirc;ng được thăng cấp bậc h&agrave;m Thiếu tướng C&ocirc;ng an; đến cuối năm 2009, phụ tr&aacute;ch Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật, Bộ C&ocirc;ng an. Một năm sau giữ chức Tổng cục trưởng Tổng cục n&agrave;y.</p> <div> <p class="Normal">&Ocirc;ng Ch&iacute;nh được bổ nhiệm Thứ trưởng C&ocirc;ng an từ th&aacute;ng 8/2010; sau đ&oacute; được Bộ Ch&iacute;nh trị điều động, ph&acirc;n c&ocirc;ng tham gia Ban Chấp h&agrave;nh, Ban Thường vụ v&agrave; giữ chức B&iacute; thư Tỉnh ủy Quảng Ninh từ th&aacute;ng 8/2011.</p> <p class="Normal">Th&aacute;ng 4/2015, &ocirc;ng Ch&iacute;nh được Bộ Ch&iacute;nh trị điều động về H&agrave; Nội, giữ chức Ph&oacute; trưởng Ban Tổ chức Trung ương. Sau khi được bầu v&agrave;o Bộ Ch&iacute;nh trị th&aacute;ng 1/2016, &ocirc;ng được ph&acirc;n c&ocirc;ng tham gia Ban B&iacute; thư Trung ương Đảng, giữ chức Trưởng ban Tổ chức Trung ương.</p> <p class="Normal">Th&aacute;ng 1/2021, tại Đại hội XIII, &ocirc;ng t&aacute;i cử Trung ương v&agrave; được bầu v&agrave;o Bộ Ch&iacute;nh trị.</p> </div> <p class="author_mail">&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>

Theo vnexpress.net
Hà Tĩnh: Hơn 4.000 học sinh nghỉ học do mưa lớn

Hà Tĩnh: Hơn 4.000 học sinh nghỉ học do mưa lớn

Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, trong 2 ngày qua tại Hà Tĩnh có mưa to đến rất to, nhiều tuyến đường ở vùng núi bị sạt lở, ngập sâu. Hơn 4.000 học sinh của huyện Hương Khê phải nghỉ học để đảm bảo an toàn.
back to top