Hôm nay, Quốc hội bầu Chủ tịch nước và Thủ tướng

Ngày 5/4, hai chức danh Chủ tịch nước và Thủ tướng được Quốc hội bầu, trong đó ông Nguyễn Xuân Phúc là ứng viên cho vị trí Chủ tịch nước.

<div> <p>Ng&agrave;y 5/4, kỳ họp thứ 11 Quốc hội kh&oacute;a XIV bước v&agrave;o tuần l&agrave;m việc cuối c&ugrave;ng với những nội dung quan trọng về c&ocirc;ng t&aacute;c nh&acirc;n sự. Nội dung n&agrave;y đ&atilde; được tiến h&agrave;nh trong tuần l&agrave;m việc trước đ&oacute;.</p> <h3>Bầu Chủ tịch nước v&agrave; Thủ tướng trong c&ugrave;ng ng&agrave;y</h3> <p>Trong phi&ecirc;n l&agrave;m việc buổi s&aacute;ng, đại biểu Quốc hội bỏ phiếu k&iacute;n bầu Chủ tịch nước. Sau khi c&ocirc;ng bố kết quả kiểm phiếu, t&acirc;n Chủ tịch nước thực hiện nghi lễ tuy&ecirc;n thệ.</p> <p>Sau đ&oacute;, t&acirc;n Chủ tịch nước tr&igrave;nh danh s&aacute;ch đề cử để Quốc hội bầu Thủ tướng.</p> <p>Ủy vi&ecirc;n Bộ Ch&iacute;nh trị Nguyễn Xu&acirc;n Ph&uacute;c l&agrave; người đ&atilde; được miễn nhiệm chức Thủ tướng ng&agrave;y 2/4 v&agrave; l&agrave; nh&acirc;n sự duy nhất được đề cử để Quốc hội bầu l&agrave;m Chủ tịch nước. Đ&acirc;y l&agrave; lần đầu ti&ecirc;n đương kim Thủ tướng được giới thiệu để bầu l&agrave;m người đứng đầu Nh&agrave; nước.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="Quoc hoi bau Chu tich nuoc va Thu tuong anh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2021/04/05/znews-photo-zadn-vn_bau_thu_tuong_1.jpg" title="Quốc hội bầu Chủ tịch nước và Thủ tướng ảnh 1" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Trong ng&agrave;y 5/4, Quốc hội bỏ phiếu bầu Chủ tịch nước v&agrave; Thủ tướng. Ảnh: <em>Hải Qu&acirc;n.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Chiều c&ugrave;ng ng&agrave;y, Quốc hội bỏ phiếu bầu Thủ tướng. T&acirc;n Thủ tướng tuy&ecirc;n thệ ngay sau đ&oacute;.</p> <p>Nh&acirc;n sự được đề cử để Quốc hội bầu l&agrave;m Thủ tướng chưa được cơ quan c&oacute; thẩm quyền tiết lộ. Song, trong danh s&aacute;ch sơ bộ nh&acirc;n sự được c&aacute;c cơ quan Trung ương giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội kh&oacute;a XV cho thấy c&oacute; một số thay đổi. Đ&aacute;ng ch&uacute; &yacute;, trong 15 người được giới thiệu ứng cử ở khối Ch&iacute;nh phủ c&oacute; Ủy vi&ecirc;n Bộ Ch&iacute;nh trị Phạm Minh Ch&iacute;nh (Trưởng ban Tổ chức Trung ương).</p> <p>Sau quy tr&igrave;nh bầu Thủ tướng, t&acirc;n Chủ tịch nước tr&igrave;nh Quốc hội miễn nhiệm Ph&oacute; chủ tịch nước. Người đang giữ cương vị n&agrave;y l&agrave; b&agrave; Đặng Thị Ngọc Thịnh. B&agrave; Thịnh kh&ocirc;ng t&aacute;i cử Trung ương kh&oacute;a XIII.</p> <p>Trong khi đ&oacute;, danh s&aacute;ch ứng cử đại biểu Quốc hội kh&oacute;a mới ở khối Chủ tịch nước ngo&agrave;i Thủ tướng Nguyễn Xu&acirc;n Ph&uacute;c v&agrave; Chủ nhiệm Văn ph&ograve;ng Chủ tịch nước L&ecirc; Kh&aacute;nh Hải, c&ograve;n c&oacute; B&iacute; thư Tỉnh ủy An Giang V&otilde; Thị &Aacute;nh Xu&acirc;n. Chức danh Ph&oacute; chủ tịch nước sẽ được bầu v&agrave;o s&aacute;ng 6/4.</p> <p>Quy tr&igrave;nh tr&igrave;nh, miễn nhiệm v&agrave; bầu một số ủy vi&ecirc;n Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội, Tổng Thư k&yacute; Quốc hội, Tổng kiểm to&aacute;n Nh&agrave; nước cũng lần lượt được thực hiện trong tuần.</p> <h3>Ph&ecirc; chuẩn bổ nhiệm c&aacute;c ph&oacute; thủ tướng, th&agrave;nh vi&ecirc;n Ch&iacute;nh phủ</h3> <p>S&aacute;ng 7/4, t&acirc;n Thủ tướng sẽ tr&igrave;nh Quốc hội ph&ecirc; chuẩn việc miễn nhiệm một số ph&oacute; thủ tướng, bộ trưởng v&agrave; th&agrave;nh vi&ecirc;n Ch&iacute;nh phủ; Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia tr&igrave;nh Quốc hội ph&ecirc; chuẩn việc miễn nhiệm một số ph&oacute; chủ tịch v&agrave; ủy vi&ecirc;n Hội đồng bầu cử quốc gia; Chủ tịch nước tr&igrave;nh ph&ecirc; chuẩn việc miễn nhiệm Ph&oacute; chủ tịch v&agrave; một số ủy vi&ecirc;n Hội đồng quốc ph&ograve;ng v&agrave; an ninh.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="Quoc hoi bau Chu tich nuoc va Thu tuong anh 2" src="https://khds.1cdn.vn/2021/04/05/znews-photo-zadn-vn_z2412200981609_ea819177ef2f73acb8eb222683fc73d7_1_1.jpg" title="Quốc hội bầu Chủ tịch nước và Thủ tướng ảnh 2" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Ủy vi&ecirc;n Bộ Ch&iacute;nh trị Nguyễn Xu&acirc;n Ph&uacute;c được miễn nhiệm chức Thủ tướng v&agrave; giới thiệu bầu l&agrave;m Chủ tịch nước. Ảnh: <em>Hải Qu&acirc;n.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>C&aacute;c chức danh n&agrave;y được ph&ecirc; chuẩn miễn nhiệm chiều c&ugrave;ng ng&agrave;y, trước khi danh s&aacute;ch nh&acirc;n sự dự kiến được tr&igrave;nh để Quốc hội ph&ecirc; chuẩn bổ nhiệm. Việc ph&ecirc; chuẩn bổ nhiệm sẽ được tiến h&agrave;nh trong ng&agrave;y l&agrave;m việc cuối c&ugrave;ng của Quốc hội - 8/4.</p> <p>Ở Ch&iacute;nh phủ, sau Đại hội XIII c&oacute; 9 th&agrave;nh vi&ecirc;n kh&ocirc;ng tham gia Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương kh&oacute;a XIII.</p> <p>Trong khi đ&oacute;, c&oacute; 15 người được giới thiệu ứng cử v&agrave;o Quốc hội kh&oacute;a mới ở khối n&agrave;y. Ngo&agrave;i &ocirc;ng Phạm Minh Ch&iacute;nh c&ograve;n c&oacute; một số &ldquo;gương mặt mới&rdquo; lần đầu được Ch&iacute;nh phủ giới thiệu, như: Ph&oacute; trưởng ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Trung ương Nguyễn Hồng Di&ecirc;n; Tổng tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc ph&ograve;ng Phan Văn Giang; Thứ trưởng Bộ NN&amp;PTNT L&ecirc; Minh Hoan; Thứ trưởng Bộ VH-TT&amp;DL Nguyễn Văn H&ugrave;ng; Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long; Tổng Kiểm to&aacute;n Nh&agrave; nước Hồ Đức Phớc; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao B&ugrave;i Thanh Sơn; Thứ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Tr&agrave; v&agrave; Gi&aacute;m đốc Đại học Quốc gia H&agrave; Nội Nguyễn Kim Sơn.</p> <div class="notebox ncenter"> <p>Từ ng&agrave;y 29/3 đến 2/4, Quốc hội đ&atilde; tiến h&agrave;nh kiện to&agrave;n một số nh&acirc;n sự cấp cao.</p> <p>Theo đ&oacute;, Quốc hội đ&atilde; miễn nhiệm chức Chủ tịch Quốc hội của b&agrave; Nguyễn Thị Kim Ng&acirc;n v&agrave; bầu &ocirc;ng Vương Đ&igrave;nh Huệ l&agrave;m Chủ tịch Quốc hội. C&aacute;c đại biểu cũng bỏ phiếu t&aacute;n th&agrave;nh việc miễn nhiệm chức Thủ tướng đối với &ocirc;ng Nguyễn Xu&acirc;n Ph&uacute;c, miễn nhiệm chức Chủ tịch nước đối với &ocirc;ng Nguyễn Ph&uacute; Trọng.</p> <p>B&agrave; T&ograve;ng Thị Ph&oacute;ng, &ocirc;ng U&ocirc;ng Chu Lưu v&agrave; &ocirc;ng Ph&ugrave;ng Quốc Hiển cũng lần lượt được miễn nhiệm chức danh Ph&oacute; chủ tịch Quốc hội. Ba nh&acirc;n sự được bầu thay thế gồm c&aacute;c &ocirc;ng Trần Thanh Mẫn, Nguyễn Khắc Định v&agrave; Nguyễn Đức Hải.</p> <p>Theo Tổng thư k&yacute; Quốc hội Nguyễn Hạnh Ph&uacute;c, trong kỳ họp cuối c&ugrave;ng của kh&oacute;a XIV, Quốc hội sẽ kiện to&agrave;n tổng cộng 25 chức danh.</p> </div> <table class="article"> <tbody> <tr> <td>&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo zingnews.vn
back to top