Đề án trồng một tỷ cây xanh được phê duyệt

Thủ tướng phê duyệt đề án trồng một tỷ xây xanh, trong đó 690 triệu cây ở đô thị và nông thôn, 310 triệu cây trồng ở rừng.

<div> <p class="Normal">Đề &aacute;n được Bộ N&ocirc;ng nghiệp v&agrave; Ph&aacute;t triển n&ocirc;ng th&ocirc;n x&acirc;y dựng, bắt nguồn từ s&aacute;ng kiến của Thủ tướng Nguyễn Xu&acirc;n Ph&uacute;c c&aacute;ch đ&acirc;y 5 th&aacute;ng.</p> <p class="Normal">&Ocirc;ng Nguyễn Quốc Trị, Tổng cục trưởng Tổng cục L&acirc;m nghiệp, cho biết trong năm nay, cả nước trồng 182 triệu c&acirc;y xanh, trong đ&oacute; 120 triệu l&agrave; c&acirc;y xanh ph&acirc;n t&aacute;n. Từ năm 2022, cả nước sẽ trồng mới 204,5 triệu c&acirc;y.</p> <p class="Normal">&quot;Một tỷ c&acirc;y xanh được trồng mới sẽ g&oacute;p phần tăng tỷ lệ c&acirc;y xanh tr&ecirc;n đầu người; n&acirc;ng cao chất lượng rừng, tỷ lệ che phủ rừng, g&oacute;p phần ứng ph&oacute; với biến đổi kh&iacute; hậu, bảo vệ m&ocirc;i trường, giảm nhẹ thi&ecirc;n tai&quot;, &ocirc;ng Trị cho hay.</p> <figure class="tplCaption"> <div class="fig-picture"><picture><img alt="Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Tết trồng cây hưởng ứng Chương trình trồng 1 tỷ cây xanh tại tỉnh Tuyên Quang đầu năm 2021. Ảnh: Quang Hiếu." src="https://khds.1cdn.vn/2021/01/01/i1-vnexpress-vnecdn-net_nqh-6306-3163-1617617433.jpg" /></picture></div> <figcaption itemprop="description"> <p class="Image">Thủ tướng Nguyễn Xu&acirc;n Ph&uacute;c dự Tết trồng c&acirc;y hưởng ứng Chương tr&igrave;nh trồng một tỷ c&acirc;y xanh tại tỉnh Tuy&ecirc;n Quang đầu năm 2021. Ảnh: <em>Quang Hiếu. </em></p> </figcaption> </figure> <p class="Normal">Tổng cục L&acirc;m nghiệp t&iacute;nh to&aacute;n trong 5 năm, v&ugrave;ng đ&ocirc; thị v&agrave; n&ocirc;ng th&ocirc;n sẽ trồng 690 triệu c&acirc;y ph&acirc;n t&aacute;n. C&aacute;c địa phương chủ động lựa chọn loại c&acirc;y ph&ugrave; hợp với mục đ&iacute;ch, cảnh quan v&agrave; điều kiện sinh th&aacute;i; ưu ti&ecirc;n trồng c&acirc;y bản địa, th&acirc;n gỗ, đa mục đ&iacute;ch, c&oacute; gi&aacute; trị bảo vệ m&ocirc;i trường, t&aacute;c dụng ph&ograve;ng hộ cao, c&acirc;y qu&yacute; hiếm, mang bản sắc văn h&oacute;a địa phương.</p> <p class="Normal">Tại đ&ocirc; thị, c&acirc;y xanh được trồng tr&ecirc;n vỉa h&egrave; đường phố, c&ocirc;ng vi&ecirc;n, vườn hoa, quảng trường; trong khu&ocirc;n vi&ecirc;n c&aacute;c trụ sở, trường học, bệnh viện, nh&agrave; m&aacute;y, x&iacute; nghiệp, khu c&ocirc;ng nghiệp, khu chế xuất, c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh t&iacute;n ngưỡng, vườn nh&agrave; v&agrave; c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh c&ocirc;ng cộng kh&aacute;c.</p> <p class="Normal">Tại n&ocirc;ng th&ocirc;n, c&acirc;y xanh được trồng tr&ecirc;n đất vườn nh&agrave;, h&agrave;nh lang giao th&ocirc;ng, ven s&ocirc;ng, k&ecirc;nh, mương, bờ v&ugrave;ng, bờ thửa, nương rẫy; trong khu&ocirc;n vi&ecirc;n trụ sở, trường học, bệnh viện, nh&agrave; m&aacute;y, x&iacute; nghiệp, khu c&ocirc;ng nghiệp, c&ocirc;ng tr&igrave;nh t&iacute;n ngưỡng v&agrave; c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh c&ocirc;ng cộng kh&aacute;c. Ch&iacute;nh quyền kết hợp trồng c&acirc;y ph&ograve;ng hộ trong khu canh t&aacute;c n&ocirc;ng nghiệp v&agrave; mảnh đất nhỏ ph&acirc;n t&aacute;n; khu vực c&oacute; nguy cơ sạt lở cao, đất suy tho&aacute;i, sa mạc h&oacute;a, b&atilde;i thải khai th&aacute;c kho&aacute;ng sản v&agrave; đất chưa sử dụng.</p> <p class="Normal">Theo đề &aacute;n, 310 triệu c&acirc;y xanh sẽ được trồng tập trung trong rừng với tổng diện t&iacute;ch khoảng 180.000 ha. C&acirc;y trồng được lựa chọn l&agrave; c&acirc;y bản địa c&oacute; ph&acirc;n bố tự nhi&ecirc;n trong hệ sinh th&aacute;i của rừng đặc dụng. Rừng ph&ograve;ng hộ sẽ được lựa chọn trồng c&aacute;c lo&agrave;i c&acirc;y c&oacute; bộ rễ s&acirc;u b&aacute;m chắc, sinh trưởng được trong điều kiện khắc nghiệt v&agrave; c&oacute; khả năng chống chịu tốt. Rừng sản xuất sẽ được trồng c&aacute;c lo&agrave;i c&acirc;y c&oacute; năng suất, chất lượng cao, khuyến kh&iacute;ch sử dụng giống c&acirc;y sản xuất bằng m&ocirc;, hom, kết hợp trồng c&acirc;y gỗ nhỏ mọc nhanh v&agrave; c&acirc;y gỗ lớn d&agrave;i ng&agrave;y.</p> <p class="Normal">Trước đ&oacute;, ph&aacute;t biểu trong kỳ họp Quốc hội đầu th&aacute;ng 11/2020, Thủ tướng Nguyễn Xu&acirc;n Ph&uacute;c đ&aacute;nh gi&aacute; độ che phủ rừng của Việt Nam li&ecirc;n tục tăng trong những năm qua, tr&ecirc;n 42%, song so với nhiều nước th&igrave; vẫn thấp. V&igrave; vậy, &ocirc;ng đề xuất s&aacute;ng kiến trồng một tỷ c&acirc;y xanh tr&ecirc;n khắp cả nước để bảo vệ m&ocirc;i trường, giảm nhẹ thi&ecirc;n tai.</p> <p class="Normal">&nbsp;</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo vnexpress.net
Hà Tĩnh: Hơn 4.000 học sinh nghỉ học do mưa lớn

Hà Tĩnh: Hơn 4.000 học sinh nghỉ học do mưa lớn

Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, trong 2 ngày qua tại Hà Tĩnh có mưa to đến rất to, nhiều tuyến đường ở vùng núi bị sạt lở, ngập sâu. Hơn 4.000 học sinh của huyện Hương Khê phải nghỉ học để đảm bảo an toàn.
back to top