Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Dương bắt đầu ngày 13/10

Chiều 9/10, Tỉnh ủy Bình Dương tổ chức họp báo về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

<div> <table class="picBox"> <tbody> <tr> <td style="text-align: justify;"><img alt="" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/10/baochinhphu-vn_binh-duong.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="desc" style="text-align: center;"><em>Tỉnh ủy B&igrave;nh Dương tổ chức họp b&aacute;o về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI. - Ảnh: VGP/Mạnh H&ugrave;ng</em></td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: justify;">Theo đ&oacute;, Đại hội Đảng bộ tỉnh B&igrave;nh Dương sẽ diễn ra trong 3 ng&agrave;y, từ 13 đến 15/10; phi&ecirc;n tr&ugrave; bị sẽ bắt đầu l&uacute;c 8h ng&agrave;y 13/10, phi&ecirc;n ch&iacute;nh thức bắt đầu l&uacute;c 8h ng&agrave;y 14/10 v&agrave; phi&ecirc;n bế mạc sẽ bắt đầu l&uacute;c 7h30 ng&agrave;y 15/10.</p> <p style="text-align: justify;">C&oacute; 350 đại biểu đại diện cho hơn 48.500 đảng vi&ecirc;n thuộc 14 đảng bộ trực thuộc tham dự đại hội, trong đ&oacute; c&oacute; 42 đại biểu đương nhi&ecirc;n v&agrave; 308 đại biểu được bầu từ c&aacute;c đại hội Đảng bộ cấp tr&ecirc;n cơ sở.</p> <p style="text-align: justify;">Đại hội lần n&agrave;y c&oacute; chủ đề &ldquo;Tăng cường x&acirc;y dựng Đảng v&agrave; hệ thống ch&iacute;nh trị trong sạch, vững mạnh; ph&aacute;t huy sức mạnh đại đo&agrave;n kết, củng cố vững chắc l&ograve;ng tin của nh&acirc;n d&acirc;n đối với Đảng, ch&iacute;nh quyền; x&acirc;y dựng tỉnh B&igrave;nh Dương th&agrave;nh trung t&acirc;m c&ocirc;ng nghiệp ph&aacute;t triển, đ&ocirc; thị th&ocirc;ng minh, văn minh, hiện đại&rdquo;. Phương ch&acirc;m của Đại hội: &ldquo;Đo&agrave;n kết - D&acirc;n chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Ph&aacute;t triển&rdquo;.</p> <p style="text-align: justify;">Tại buổi họp b&aacute;o, &ocirc;ng L&ecirc; Hữu Phước, Trưởng ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Tỉnh ủy B&igrave;nh Dương cho biết, văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh được chuẩn bị kỹ lưỡng, lấy &yacute; kiến rộng r&atilde;i trong c&aacute;c tầng lớp nh&acirc;n d&acirc;n th&ocirc;ng qua c&aacute;c phương tiện th&ocirc;ng tin đại ch&uacute;ng, c&aacute;c hội nghị do Tỉnh ủy, c&aacute;c hội, đo&agrave;n thể tổ chức&hellip; Tiểu Ban Nội dung đ&atilde; nghi&ecirc;n cứu tiếp thu tối đa c&aacute;c &yacute; kiến g&oacute;p &yacute; để ho&agrave;n chỉnh dự thảo B&aacute;o c&aacute;o Ch&iacute;nh trị tr&igrave;nh Ban Thường vụ, Ban Chấp h&agrave;nh Đảng bộ tỉnh xem x&eacute;t cho &yacute; kiến. Ban Thường vụ tỉnh ủy đ&atilde; tr&igrave;nh xin &yacute; kiến của Bộ Ch&iacute;nh trị v&agrave; c&aacute;c Ban, Bộ, Ng&agrave;nh Trung ương để ho&agrave;n chỉnh Văn kiện tr&igrave;nh Đại hội Đảng bộ tỉnh kh&oacute;a XI.</p> <p style="text-align: justify;">B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, Tỉnh ủy cũng đ&atilde; tập trung x&acirc;y dựng v&agrave; ho&agrave;n th&agrave;nh Đề &aacute;n nh&acirc;n sự cấp ủy kh&oacute;a mới để tr&igrave;nh đại hội. Căn cứ v&agrave;o c&aacute;c quy định, hướng dẫn của Trung ương v&agrave; nguồn c&aacute;n bộ quy hoạch, Tỉnh ủy đ&atilde; thực hiện nghi&ecirc;m t&uacute;c quy tr&igrave;nh 5 bước để giới thiệu nh&acirc;n sự, bảo đảm d&acirc;n chủ, kh&aacute;ch quan, c&ocirc;ng khai, minh bạch v&agrave; đạt chất lượng cao.</p> <p style="text-align: justify;">Cũng theo &ocirc;ng L&ecirc; Hữu Phước, tại đại hội, tất cả Đại biểu tham dự đều được y&ecirc;u cầu thực hiện c&agrave;i đặt v&agrave; lu&ocirc;n bật ứng dụng Bluezone để truy vết người nghi nhiễm COVID-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế; c&agrave;i đặt v&agrave; khai b&aacute;o y tế trước khi đến dự Đại hội tr&ecirc;n ứng dụng khai b&aacute;o y tế điện tử (NCOVI) nếu c&oacute; sử dụng thiết bị điện thoại th&ocirc;ng minh.</p> <p style="text-align: justify;">Cũng trong chiều ng&agrave;y 9/10, Tỉnh ủy B&igrave;nh Dương đ&atilde; ra mắt Trung t&acirc;m B&aacute;o ch&iacute; Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> </div>

Theo baochinhphu.vn
back to top