Đại dịch Covid-19 khiến FLC chịu lỗ quý 1/2020

Trong bối cảnh các ngành nghề kinh doanh cốt lõi như bất động sản, hàng không, du lịch… đều chịu ảnh hưởng tiêu cực từ đại dịch Covid-19, FLC chịu khoản lỗ gộp khoảng 1.447 tỷ đồng trong quý 1/2020, dù doanh thu tăng mạnh so với cùng kỳ.

<div> <p>Theo b&aacute;o c&aacute;o t&agrave;i ch&iacute;nh hợp nhất mới c&ocirc;ng bố, Tập đo&agrave;n FLC đạt doanh thu thuần l&agrave; 4.767 tỷ<br /> đồng, tăng 60% so với qu&yacute; I năm 2019. Tuy nhi&ecirc;n, gi&aacute; vốn b&aacute;n h&agrave;ng tăng mạnh gần 115%, do<br /> đ&oacute;, kết th&uacute;c qu&yacute; 1/2020, FLC lỗ gộp 1.447 tỷ đồng, trong khi năm ngo&aacute;i l&atilde;i gộp hơn 84 tỷ<br /> đồng c&ugrave;ng kỳ.<br /> Trong b&aacute;o c&aacute;o, FLC cho biết lợi nhuận sau thuế thu nhập hợp nhất qu&yacute; 1 giảm v&agrave; chuyển từ<br /> l&atilde;i sang lỗ chủ yếu do ảnh hưởng nghi&ecirc;m trọng của dịch bệnh. Điều n&agrave;y kh&ocirc;ng qu&aacute; bất ngờ<br /> bởi những ng&agrave;nh nghề kinh doanh cốt l&otilde;i của FLC l&agrave; du lịch, nghỉ dưỡng, golf, h&agrave;ng kh&ocirc;ng,<br /> bất động sản&hellip;.đều l&agrave; những ng&agrave;nh bị thiệt hại nặng nề do đại dịch.<br /> Li&ecirc;n tiếp 3 th&aacute;ng gần đ&acirc;y, thị trường du lịch cũng như vận tải h&agrave;ng kh&ocirc;ng chứng kiến sự<br /> &ldquo;đ&oacute;ng băng&rdquo; chưa từng c&oacute; trong lịch sử, khi hầu hết c&aacute;c hoạt động vui chơi, du lịch, giao<br /> th&ocirc;ng phải dần hạn chế hoặc dừng hoạt động tr&ecirc;n phạm vi to&agrave;n thế giới, trong đ&oacute; c&oacute; Việt<br /> Nam.<br /> D&ugrave; doanh thu sụt giảm mạnh nhưng những doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực h&agrave;ng<br /> kh&ocirc;ng, du lịch nghỉ dưỡng với quy m&ocirc; lớn v&agrave; tốc độ tăng trưởng nhanh như FLC vẫn phải đối<br /> mặt với những chi ph&iacute; l&ecirc;n tới h&agrave;ng trăm hoặc h&agrave;ng ng&agrave;n tỷ đồng để duy tr&igrave; hoạt động như<br /> thu&ecirc; (hoặc mua) m&aacute;y bay, tiền thu&ecirc; s&acirc;n đỗ, tiền lương nh&acirc;n c&ocirc;ng, chi ph&iacute; bảo dưỡng, bảo<br /> tr&igrave;, chi ph&iacute; duy tr&igrave; cảnh quan, thiết bị&hellip;để đảm bảo độ sẵn s&agrave;ng khai th&aacute;c sau khi dịch bệnh<br /> cơ bản đi qua.<br /> Những chi ph&iacute; n&agrave;y c&oacute; thể khiến gi&aacute; vốn tăng đột biến so với doanh thu, dẫn đến lợi nhuận<br /> giảm mạnh.<br /> D&ugrave; vậy, theo th&ocirc;ng tin mới nhất, h&atilde;ng h&agrave;ng kh&ocirc;ng Bamboo Airways của FLC vẫn giữ vững<br /> mục ti&ecirc;u 30% thị phần trong 2020, như định hướng c&ocirc;ng bố từ đầu năm nay.<br /> Tuy nhi&ecirc;n, &ldquo;Bamboo Airways sẽ điều chỉnh mục ti&ecirc;u tăng đội m&aacute;y bay l&ecirc;n tối thiểu 40 t&agrave;u<br /> đến cuối năm 2020 v&agrave; vẫn hướng tới duy tr&igrave; mục ti&ecirc;u đội 50 t&agrave;u đặt ra hồi cuối năm 2019,<br /> nếu nhu cầu đi lại hồi phục tốt hơn dự kiến, c&aacute;c điều kiện thị trường vận động theo hướng<br /> t&iacute;ch cực, hoạt động kinh doanh đ&aacute;p ứng y&ecirc;u cầu về mở rộng quy m&ocirc; trong qu&yacute; 3 v&agrave; qu&yacute;<br /> 4/2020&rdquo;, &ocirc;ng Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch Tập đo&agrave;n FLC trả lời b&aacute;o giới mới đ&acirc;y.<br /> Trước đ&oacute;, Bộ GTVT ước t&iacute;nh thiệt hại ban đầu do dịch Covid-19 g&acirc;y ra đối với c&aacute;c h&atilde;ng h&agrave;ng<br /> kh&ocirc;ng trong nước l&agrave; khoảng hơn 30.000 tỉ đồng. Con số n&agrave;y với ng&agrave;nh c&ocirc;ng nghiệp kh&ocirc;ng<br /> kh&oacute;i trong c&aacute;c th&aacute;ng 2,3,4 l&agrave; khoảng 6 - 7 tỉ USD, nhưng thiệt hại thực tế dự kiến sẽ nghi&ecirc;m<br /> trọng hơn v&igrave; đ&acirc;y mới l&agrave; dự b&aacute;o trước khi c&aacute;c thị trường H&agrave;n Quốc, Nhật Bản, ch&acirc;u &Acirc;u b&ugrave;ng<br /> ph&aacute;t dịch Covid-19.</p> <p>Một doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực h&agrave;ng kh&ocirc;ng l&agrave; Vietnam Airlines cũng vừa c&ocirc;ng bố B&aacute;o<br /> c&aacute;o t&agrave;i ch&iacute;nh hợp nhất qu&yacute; I/2020, trong đ&oacute;, h&atilde;ng h&agrave;ng kh&ocirc;ng quốc gia c&ocirc;ng bố khoản lỗ sau<br /> thuế kỷ lục 2.612 tỷ đồng, với sự sụt giảm d&acirc;y chuyền tại h&agrave;ng loạt c&ocirc;ng ty con.</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo Đời sống
Quan ngại về Công ty Xuất nhập khẩu An Giang

Quan ngại về Công ty Xuất nhập khẩu An Giang

Một ngày sau khi bị Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM quyết định đình chỉ giao dịch cổ phiếu AGM từ 18/9 thì Công ty CP XNK An Giang (Angimex, mã AGM - sàn HoSE) mới chịu công bố báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2023.
back to top