Đà Nẵng thí điểm lắp camera thông minh ở trường học

Trước mắt Sở GD&ĐT sẽ cho lắp thí điểm tại Trường THPT Trần Phú (79 chiếc) và Trường THPT Nguyễn Hiền (58 chiếc).

<div> <p>Ng&agrave;y 2-7, Sở GD&amp;ĐT TP Đ&agrave; Nẵng cho hay UBND TP vừa ph&ecirc; duyệt dự &aacute;n th&iacute; điểm đầu tư hệ thống camera th&ocirc;ng minh cho c&aacute;c trường THPT tr&ecirc;n địa b&agrave;n.</p> <p>Trao đổi với PV, &ocirc;ng Mai Tấn Linh, Ph&oacute; Gi&aacute;m đốc <span>Sở GD&amp;ĐT TP Đ&agrave; Nẵng</span>, cho biết việc trang bị hệ thống camera th&ocirc;ng minh tại trường học l&agrave; một phần trong mục ti&ecirc;u tiến tới x&acirc;y dựng TP th&ocirc;ng minh của Đ&agrave; Nẵng. Trước mắt sở sẽ cho lắp th&iacute; điểm tại hai trường l&agrave; THPT Trần Ph&uacute; (79 chiếc) v&agrave; THPT Nguyễn Hiền (58 chiếc).</p> <p>&ldquo;Sau khi TP ph&ecirc; duyệt dự &aacute;n, ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ tổ chức đấu thầu theo quy định. Tại hai trường th&iacute; điểm, cố gắng thực hiện lắp đặt trong năm học 2020-2021. Tr&ecirc;n cơ sở đ&oacute; sẽ tổ chức đ&aacute;nh gi&aacute; v&agrave; triển khai đầu tư nh&acirc;n rộng cho <span>c&aacute;c trường THPT tr&ecirc;n địa b&agrave;n</span>&rdquo; - &ocirc;ng Linh cho hay.</p> <p>Khu vực lắp đặt dự kiến l&agrave; c&aacute;c địa điểm tập trung đ&ocirc;ng học sinh (HS) như ph&ograve;ng học, cổng trường, ph&ograve;ng bộ m&ocirc;n, thư viện&hellip; để nhận diện, ph&aacute;t hiện những h&agrave;nh động, h&agrave;nh vi chưa tốt của HS. C&aacute;c camera th&ocirc;ng minh sẽ thu thập th&ocirc;ng tin v&agrave; chuyển về dữ liệu của trung t&acirc;m TP. Sau đ&oacute; những dữ liệu n&agrave;y sẽ được c&aacute;c c&aacute;n bộ quản l&yacute; theo d&otilde;i, ph&aacute;t hiện để kịp thời c&oacute; phương &aacute;n điều chỉnh.</p> <p>Theo &ocirc;ng Linh, việc lắp đặt hệ thống camera gi&uacute;p n&acirc;ng cao hiệu quả quản l&yacute; chất lượng dạy học, bảo vệ t&agrave;i sản, t&iacute;nh mạng của HS v&agrave; những người tham gia trong m&ocirc;i trường gi&aacute;o dục. Ch&iacute;nh hệ thống n&agrave;y cũng gi&uacute;p HS n&acirc;ng cao được tinh thần tự gi&aacute;c. Khi c&oacute; camera, c&aacute;c em cũng tự điều chỉnh h&agrave;nh vi của m&igrave;nh để kh&ocirc;ng xảy ra những h&agrave;nh vi hay h&agrave;nh động đ&aacute;ng tiếc. Đồng thời, gi&uacute;p nh&agrave; trường ph&aacute;t hiện những h&agrave;nh vi bạo lực học đường để kịp thời ngăn chặn, xử l&yacute;.</p> <p align="center"><img alt="Đà Nẵng thí điểm lắp camera thông minh ở trường học - ảnh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/07/04/image-plo-vn_13-lop-hoc_vklg.jpg" /><br /> <em class="image_caption">C&aacute;c trường THPT tại Đ&agrave; Nẵng tới đ&acirc;y sẽ được trang bị <span>hệ thống camera th&ocirc;ng minh</span>. Ảnh: T.AN</em></p> <p>&ldquo;Việc lắp camera c&ograve;n gi&uacute;p nh&agrave; trường quản l&yacute;, điều chỉnh được hoạt động của HS cũng như kh&aacute;ch v&atilde;ng lai khi đến tham gia hoạt động tại trường. Hệ thống cũng sẽ theo d&otilde;i được cường độ &aacute;nh s&aacute;ng ph&ograve;ng học, nếu thừa hoặc thiếu th&igrave; n&oacute; sẽ cảnh b&aacute;o để m&igrave;nh điều chỉnh cho ph&ugrave; hợp, tr&aacute;nh ảnh hưởng đến mắt của HS&rdquo; - &ocirc;ng Linh n&oacute;i th&ecirc;m.</p> <p>Khảo s&aacute;t nhanh cho thấy việc lắp đặt camera tại trường THPT nhận được sự ủng hộ của nhiều phụ huynh HS. Chị Đặng Ngọc H&agrave; (quận Thanh Kh&ecirc;) cho biết chị rất mừng khi hay tin THPT Trần Ph&uacute; l&agrave; một trong hai trường thực hiện th&iacute; điểm lắp camera th&ocirc;ng minh v&igrave; đ&acirc;y l&agrave; nơi m&agrave; con chị dự thi v&agrave;o lớp 10.</p> <p>C&oacute; con đang học lớp 12, chị Trần Phương Trang cũng cho rằng lắp camera ở trường THPT l&agrave; việc l&agrave;m cần thiết. Bởi ở lứa tuổi n&agrave;y c&aacute;c em bắt đầu c&oacute; những thay đổi lớn về mặt t&acirc;m sinh l&yacute; dẫn đến việc kh&oacute; quản l&yacute; h&agrave;nh vi của bản th&acirc;n. Ở nh&agrave; đ&atilde; c&oacute; gia đ&igrave;nh, đến trường cần c&oacute; sự quan t&acirc;m, gi&aacute;m s&aacute;t nhiều hơn của thầy, c&ocirc; gi&aacute;o. Ngo&agrave;i ra, khi lắp camera th&igrave; tại m&aacute;y chủ, ban gi&aacute;m hiệu nh&agrave; trường, gi&aacute;o vi&ecirc;n chủ nhiệm c&oacute; thể quan s&aacute;t v&agrave; c&oacute; can thiệp kịp thời những vấn đề như đ&aacute;nh nhau, h&uacute;t thuốc, đặc biệt l&agrave; hạn chế t&igrave;nh trạng bạo lực học đường.</p> <p>&ldquo;Ở g&oacute;c độ kh&aacute;c, việc lắp camera c&ograve;n gi&uacute;p nh&agrave; trường gi&aacute;m s&aacute;t việc dạy v&agrave; học ở lớp, tr&aacute;nh t&igrave;nh trạng gi&aacute;o vi&ecirc;n c&oacute; những h&agrave;nh vi kh&ocirc;ng đ&uacute;ng chuẩn mực sư phạm. Cơ bản vẫn l&agrave; &yacute; thức của mỗi gi&aacute;o vi&ecirc;n v&agrave; HS, tuy nhi&ecirc;n việc lắp đặt n&agrave;y sẽ g&oacute;p phần t&aacute;c động v&agrave;o nhận thức, dẫn đến mỗi c&aacute; nh&acirc;n sẽ c&oacute; &yacute; thức trước những việc m&igrave;nh l&agrave;m. Điều n&agrave;y &iacute;t nhiều sẽ l&agrave;m cho m&ocirc;i trường dạy v&agrave; học ng&agrave;y c&agrave;ng được ho&agrave;n thiện, g&oacute;p phần n&acirc;ng cao chất lượng dạy v&agrave; học hiện nay&rdquo; - chị n&oacute;i th&ecirc;m.</p> <div> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="5"> <tbody> <tr> <td style="background-color: rgb(238, 238, 238); text-align: justify;"> <p><b>3,5 tỉ đồng từ ng&acirc;n s&aacute;ch TP</b></p> <p>Dự &aacute;n do Sở GD&amp;ĐT TP Đ&agrave; Nẵng l&agrave;m chủ đầu tư, thực hiện từ năm 2020 đến 2022 với tổng mức đầu tư hơn 3,5 tỉ đồng từ ng&acirc;n s&aacute;ch TP.</p> <p>Quy m&ocirc; dự &aacute;n bao gồm: Trang bị thiết bị hệ thống camera th&ocirc;ng minh tại c&aacute;c trường; kết nối truyền dẫn v&agrave;o hệ thống mạng đ&ocirc; thị của TP; x&acirc;y dựng phần mềm ph&acirc;n t&iacute;ch v&agrave; nhận diện khu&ocirc;n mặt, ph&acirc;n t&iacute;ch v&agrave; cảnh b&aacute;o c&aacute;c h&agrave;nh vi bạo lực học đường; hệ thống &acirc;m thanh th&ocirc;ng b&aacute;o đến từng lớp học v&agrave; hệ thống cảm biến đo độ s&aacute;ng tại c&aacute;c ph&ograve;ng học.&nbsp;</p> </td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo plo.vn
back to top