Đà Nẵng thí điểm lắp camera thông minh ở trường học

Trước mắt Sở GD&ĐT sẽ cho lắp thí điểm tại Trường THPT Trần Phú (79 chiếc) và Trường THPT Nguyễn Hiền (58 chiếc).

<div> <p>Ng&agrave;y 2-7, Sở GD&amp;ĐT TP Đ&agrave; Nẵng cho hay UBND TP vừa ph&ecirc; duyệt dự &aacute;n th&iacute; điểm đầu tư hệ thống camera th&ocirc;ng minh cho c&aacute;c trường THPT tr&ecirc;n địa b&agrave;n.</p> <p>Trao đổi với PV, &ocirc;ng Mai Tấn Linh, Ph&oacute; Gi&aacute;m đốc <span>Sở GD&amp;ĐT TP Đ&agrave; Nẵng</span>, cho biết việc trang bị hệ thống camera th&ocirc;ng minh tại trường học l&agrave; một phần trong mục ti&ecirc;u tiến tới x&acirc;y dựng TP th&ocirc;ng minh của Đ&agrave; Nẵng. Trước mắt sở sẽ cho lắp th&iacute; điểm tại hai trường l&agrave; THPT Trần Ph&uacute; (79 chiếc) v&agrave; THPT Nguyễn Hiền (58 chiếc).</p> <p>&ldquo;Sau khi TP ph&ecirc; duyệt dự &aacute;n, ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ tổ chức đấu thầu theo quy định. Tại hai trường th&iacute; điểm, cố gắng thực hiện lắp đặt trong năm học 2020-2021. Tr&ecirc;n cơ sở đ&oacute; sẽ tổ chức đ&aacute;nh gi&aacute; v&agrave; triển khai đầu tư nh&acirc;n rộng cho <span>c&aacute;c trường THPT tr&ecirc;n địa b&agrave;n</span>&rdquo; - &ocirc;ng Linh cho hay.</p> <p>Khu vực lắp đặt dự kiến l&agrave; c&aacute;c địa điểm tập trung đ&ocirc;ng học sinh (HS) như ph&ograve;ng học, cổng trường, ph&ograve;ng bộ m&ocirc;n, thư viện&hellip; để nhận diện, ph&aacute;t hiện những h&agrave;nh động, h&agrave;nh vi chưa tốt của HS. C&aacute;c camera th&ocirc;ng minh sẽ thu thập th&ocirc;ng tin v&agrave; chuyển về dữ liệu của trung t&acirc;m TP. Sau đ&oacute; những dữ liệu n&agrave;y sẽ được c&aacute;c c&aacute;n bộ quản l&yacute; theo d&otilde;i, ph&aacute;t hiện để kịp thời c&oacute; phương &aacute;n điều chỉnh.</p> <p>Theo &ocirc;ng Linh, việc lắp đặt hệ thống camera gi&uacute;p n&acirc;ng cao hiệu quả quản l&yacute; chất lượng dạy học, bảo vệ t&agrave;i sản, t&iacute;nh mạng của HS v&agrave; những người tham gia trong m&ocirc;i trường gi&aacute;o dục. Ch&iacute;nh hệ thống n&agrave;y cũng gi&uacute;p HS n&acirc;ng cao được tinh thần tự gi&aacute;c. Khi c&oacute; camera, c&aacute;c em cũng tự điều chỉnh h&agrave;nh vi của m&igrave;nh để kh&ocirc;ng xảy ra những h&agrave;nh vi hay h&agrave;nh động đ&aacute;ng tiếc. Đồng thời, gi&uacute;p nh&agrave; trường ph&aacute;t hiện những h&agrave;nh vi bạo lực học đường để kịp thời ngăn chặn, xử l&yacute;.</p> <p align="center"><img alt="Đà Nẵng thí điểm lắp camera thông minh ở trường học - ảnh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/07/04/image-plo-vn_13-lop-hoc_vklg.jpg" /><br /> <em class="image_caption">C&aacute;c trường THPT tại Đ&agrave; Nẵng tới đ&acirc;y sẽ được trang bị <span>hệ thống camera th&ocirc;ng minh</span>. Ảnh: T.AN</em></p> <p>&ldquo;Việc lắp camera c&ograve;n gi&uacute;p nh&agrave; trường quản l&yacute;, điều chỉnh được hoạt động của HS cũng như kh&aacute;ch v&atilde;ng lai khi đến tham gia hoạt động tại trường. Hệ thống cũng sẽ theo d&otilde;i được cường độ &aacute;nh s&aacute;ng ph&ograve;ng học, nếu thừa hoặc thiếu th&igrave; n&oacute; sẽ cảnh b&aacute;o để m&igrave;nh điều chỉnh cho ph&ugrave; hợp, tr&aacute;nh ảnh hưởng đến mắt của HS&rdquo; - &ocirc;ng Linh n&oacute;i th&ecirc;m.</p> <p>Khảo s&aacute;t nhanh cho thấy việc lắp đặt camera tại trường THPT nhận được sự ủng hộ của nhiều phụ huynh HS. Chị Đặng Ngọc H&agrave; (quận Thanh Kh&ecirc;) cho biết chị rất mừng khi hay tin THPT Trần Ph&uacute; l&agrave; một trong hai trường thực hiện th&iacute; điểm lắp camera th&ocirc;ng minh v&igrave; đ&acirc;y l&agrave; nơi m&agrave; con chị dự thi v&agrave;o lớp 10.</p> <p>C&oacute; con đang học lớp 12, chị Trần Phương Trang cũng cho rằng lắp camera ở trường THPT l&agrave; việc l&agrave;m cần thiết. Bởi ở lứa tuổi n&agrave;y c&aacute;c em bắt đầu c&oacute; những thay đổi lớn về mặt t&acirc;m sinh l&yacute; dẫn đến việc kh&oacute; quản l&yacute; h&agrave;nh vi của bản th&acirc;n. Ở nh&agrave; đ&atilde; c&oacute; gia đ&igrave;nh, đến trường cần c&oacute; sự quan t&acirc;m, gi&aacute;m s&aacute;t nhiều hơn của thầy, c&ocirc; gi&aacute;o. Ngo&agrave;i ra, khi lắp camera th&igrave; tại m&aacute;y chủ, ban gi&aacute;m hiệu nh&agrave; trường, gi&aacute;o vi&ecirc;n chủ nhiệm c&oacute; thể quan s&aacute;t v&agrave; c&oacute; can thiệp kịp thời những vấn đề như đ&aacute;nh nhau, h&uacute;t thuốc, đặc biệt l&agrave; hạn chế t&igrave;nh trạng bạo lực học đường.</p> <p>&ldquo;Ở g&oacute;c độ kh&aacute;c, việc lắp camera c&ograve;n gi&uacute;p nh&agrave; trường gi&aacute;m s&aacute;t việc dạy v&agrave; học ở lớp, tr&aacute;nh t&igrave;nh trạng gi&aacute;o vi&ecirc;n c&oacute; những h&agrave;nh vi kh&ocirc;ng đ&uacute;ng chuẩn mực sư phạm. Cơ bản vẫn l&agrave; &yacute; thức của mỗi gi&aacute;o vi&ecirc;n v&agrave; HS, tuy nhi&ecirc;n việc lắp đặt n&agrave;y sẽ g&oacute;p phần t&aacute;c động v&agrave;o nhận thức, dẫn đến mỗi c&aacute; nh&acirc;n sẽ c&oacute; &yacute; thức trước những việc m&igrave;nh l&agrave;m. Điều n&agrave;y &iacute;t nhiều sẽ l&agrave;m cho m&ocirc;i trường dạy v&agrave; học ng&agrave;y c&agrave;ng được ho&agrave;n thiện, g&oacute;p phần n&acirc;ng cao chất lượng dạy v&agrave; học hiện nay&rdquo; - chị n&oacute;i th&ecirc;m.</p> <div> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="5"> <tbody> <tr> <td style="background-color: rgb(238, 238, 238); text-align: justify;"> <p><b>3,5 tỉ đồng từ ng&acirc;n s&aacute;ch TP</b></p> <p>Dự &aacute;n do Sở GD&amp;ĐT TP Đ&agrave; Nẵng l&agrave;m chủ đầu tư, thực hiện từ năm 2020 đến 2022 với tổng mức đầu tư hơn 3,5 tỉ đồng từ ng&acirc;n s&aacute;ch TP.</p> <p>Quy m&ocirc; dự &aacute;n bao gồm: Trang bị thiết bị hệ thống camera th&ocirc;ng minh tại c&aacute;c trường; kết nối truyền dẫn v&agrave;o hệ thống mạng đ&ocirc; thị của TP; x&acirc;y dựng phần mềm ph&acirc;n t&iacute;ch v&agrave; nhận diện khu&ocirc;n mặt, ph&acirc;n t&iacute;ch v&agrave; cảnh b&aacute;o c&aacute;c h&agrave;nh vi bạo lực học đường; hệ thống &acirc;m thanh th&ocirc;ng b&aacute;o đến từng lớp học v&agrave; hệ thống cảm biến đo độ s&aacute;ng tại c&aacute;c ph&ograve;ng học.&nbsp;</p> </td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo plo.vn
Nữ quái “xộ khám” sau nhiều ngày lẩn trốn

Nữ quái “xộ khám” sau nhiều ngày lẩn trốn

Ngày 23/9, Công an TP Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng Lê Thị Giang (33 tuổi, trú thôn An Thịnh, xã An Hòa Thịnh, huyện Hương Sơn) bị truy nã về tội danh “Tàng trữ trái phép chất ma tuý”.
back to top