Covid-19 rung chuyển Ấn Độ, thêm 200.000 người có thể chết trong 3 tuần tới

Cơ quan nghiên cứu của Mỹ cho rằng, số người tử vong vì Covid-19 ở Ấn Độ sẽ tăng mạnh cho đến giữa tháng 5 trước khi tình hình được cải thiện.

<div> <figure class="image align-center"><img alt="Covid-19 rung chuyển Ấn Độ, thêm 200.000 người có thể chết trong 3 tuần tới - 1" src="https://khds.1cdn.vn/2021/04/27/icdn-dantri-com-vn_ando-20-crop-1619476893985.jpeg" title="Covid-19 rung chuyển Ấn Độ, thêm 200.000 người có thể chết trong 3 tuần tới - 1" /> <figcaption> <p>C&aacute;c l&ograve; hỏa thi&ecirc;u ở Ấn Độ qu&aacute; tải v&igrave; số người chết do Covid-19 tăng nhanh (Ảnh: Reuters).</p> </figcaption> </figure> <p><strong>Ấn Độ chưa đến đỉnh dịch</strong></p> <p>Viện nghi&ecirc;n cứu Đo lường v&agrave; Đ&aacute;nh gi&aacute; Y tế (IHME) c&oacute; trụ sở tại Washington, Mỹ, dự đo&aacute;n Ấn Độ sẽ c&oacute; th&ecirc;m khoảng 200.000 người chết v&igrave; <span>Covid-19</span> trong v&ograve;ng 3 tuần tới trước khi tốc độ chậm lại.</p> <p>Theo IHME, đỉnh dịch ở Ấn Độ c&oacute; thể rơi v&agrave;o giữa th&aacute;ng 5 với số ca tử vong l&ecirc;n đến hơn 13.000 ca/ng&agrave;y. Con số n&agrave;y gấp hơn 4 lần số người chết trong ng&agrave;y hiện nay (xấp xỉ 3.000 ca).</p> <p>Trong một tuần trở lại đ&acirc;y, số ca tử vong do Covid-19 ở Ấn Độ li&ecirc;n tiếp lập kỷ lục. Số ca nhiễm mới cũng lập kỷ lục thế giới ng&agrave;y thứ 5 li&ecirc;n tiếp với gần 353.000 ca chỉ ri&ecirc;ng trong ng&agrave;y 26/4, dữ liệu của Bộ Y tế Ấn Độ cho biết.</p> <p>Biến động về số ca tử vong h&agrave;ng ng&agrave;y c&oacute; thể coi l&agrave; chỉ số r&otilde; nhất cho thấy diễn tiến của đại dịch mặc d&ugrave; th&ocirc;ng thường t&igrave;nh h&igrave;nh tử vong chậm hơn so với t&igrave;nh h&igrave;nh biến động số ca nhiễm khoảng 17 ng&agrave;y đến 21 ng&agrave;y.</p> <figure class="image align-center"><img alt="Covid-19 rung chuyển Ấn Độ, thêm 200.000 người có thể chết trong 3 tuần tới - 2" src="https://khds.1cdn.vn/2021/04/27/icdn-dantri-com-vn_an-do-1619476969407.jpg" title="Covid-19 rung chuyển Ấn Độ, thêm 200.000 người có thể chết trong 3 tuần tới - 2" /> <figcaption>Số ca nhiễm v&agrave; tử vong v&igrave; Covid-19 ở Ấn Độ tiếp tục tăng nhanh (Ảnh: Reuters).</figcaption> </figure> <p>Dự đo&aacute;n của IHME kh&aacute;c với c&aacute;c số liệu c&ocirc;ng bố ch&iacute;nh thức của Ấn Độ với l&yacute; do cơ quan n&agrave;y cho rằng số liệu b&aacute;o c&aacute;o c&oacute; thể chưa phản &aacute;nh hết thực trạng ở một số khu vực. Đến nay, Ấn Độ ghi nhận tổng cộng hơn 17 triệu ca mắc Covid-19, trong đ&oacute; hơn 195.000 trường hợp đ&atilde; tử vong. Tuy vậy, c&aacute;c chuy&ecirc;n gia y tế cho rằng, con số thực tế c&oacute; thể cao hơn nhiều.</p> <p>Gi&aacute;m đốc IHME Christopher Murray h&ocirc;m 23/4 cho biết, c&aacute;c khảo s&aacute;t cho thấy số ca mắc Covid-19 thực tế ở Ấn Độ c&oacute; thể cao hơn 5% so với thống k&ecirc;.</p> <p>Theo nghi&ecirc;n cứu của IHME, số ca mắc v&agrave; tử vong v&igrave; Covid-19 h&agrave;ng ng&agrave;y ở Ấn Độ c&oacute; xu hướng giảm trong khoảng thời gian từ th&aacute;ng 9 năm ngo&aacute;i đến giữa th&aacute;ng 2 năm nay, nhưng bất ngờ đảo chiều tăng mạnh bắt đầu từ th&aacute;ng n&agrave;y. Covid-19 hiện trở th&agrave;nh nguy&ecirc;n nh&acirc;n g&acirc;y tử vong nhiều thứ 5 ở Ấn Độ.</p> <p>IHME dự đo&aacute;n, số người chết v&igrave; Covid-19 tại quốc gia ch&acirc;u &Aacute; n&agrave;y c&oacute; thể l&ecirc;n gần 960.000 ca v&agrave;o đầu th&aacute;ng 8 tới. Tuy nhi&ecirc;n, 80.000 người trong số n&agrave;y c&oacute; thể được cứu sống nếu 95% d&acirc;n số Ấn Độ tu&acirc;n thủ quy định đeo khẩu trang ở nơi c&ocirc;ng cộng. Ngo&agrave;i ra, chương tr&igrave;nh ti&ecirc;m chủng vắc xin nếu được đẩy mạnh cũng c&oacute; thể cứu được th&ecirc;m 85.600 sinh mạng nữa.</p> <p><strong>&quot;T&igrave;nh h&igrave;nh Ấn Độ hơn cả đau l&ograve;ng&quot;</strong></p> <figure class="image align-center"><img alt="Covid-19 rung chuyển Ấn Độ, thêm 200.000 người có thể chết trong 3 tuần tới - 3" src="https://khds.1cdn.vn/2021/04/27/icdn-dantri-com-vn_ando-0-1619477106149.jpg" title="Covid-19 rung chuyển Ấn Độ, thêm 200.000 người có thể chết trong 3 tuần tới - 3" /> <figcaption>Tổng gi&aacute;m đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus (Ảnh: AFP).</figcaption> </figure> <p>Tổng gi&aacute;m đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus đ&atilde; l&ecirc;n tiếng về l&agrave;n s&oacute;ng Covid-19 ở Ấn Độ, &ocirc;ng n&oacute;i: &quot;T&igrave;nh h&igrave;nh ở Ấn Độ hơn cả đau l&ograve;ng&quot;.</p> <p>Người đứng đầu WHO cho biết tổ chức n&agrave;y đ&atilde; gấp r&uacute;t hỗ trợ Ấn Độ giải quyết cuộc khủng hoảng Covid-19. &quot;Ch&uacute;ng t&ocirc;i đang l&agrave;m mọi việc c&oacute; thể để cung cấp vật tư y tế quan trọng cho Ấn Độ&quot;, &ocirc;ng Tedros n&oacute;i. &Ocirc;ng cho biết, WHO đ&atilde; gửi h&agrave;ng ngh&igrave;n m&aacute;y tạo &ocirc;xy, bệnh viện di động v&agrave; vật tư ph&ograve;ng th&iacute; nghiệm cho Ấn Độ nhằm đối ph&oacute; với l&agrave;n s&oacute;ng Covid-19 mới. WHO cũng đ&atilde; điều động hơn 2.600 chuy&ecirc;n gia từ c&aacute;c chương tr&igrave;nh kh&aacute;c nhau phối hợp với giới chức y tế Ấn Độ đối ph&oacute; đại dịch.</p> <p>L&agrave;n s&oacute;ng Covid-19 thứ hai đang t&agrave;n ph&aacute; Ấn Độ với mức độ chưa từng thấy. Sau 5 ng&agrave;y li&ecirc;n tiếp lập kỷ lục tr&ecirc;n dưới 350.000 ca nhiễm/ng&agrave;y, đến nay, Ấn Độ ghi nhận tổng cộng hơn 17,3 triệu ca mắc Covid-19, trong đ&oacute; hơn 195.000 người đ&atilde; tử vong.</p> <p>C&aacute;c nước, trong đ&oacute; c&oacute; Mỹ, EU tuy&ecirc;n bố hỗ trợ khẩn cấp Ấn Độ vật tư y tế, thuốc men để đẩy l&ugrave;i đại dịch.</p> <p><strong>Minh Phương</strong><br /> Theo <em>Straits Times, AFP</em></p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo dantri.com.vn
Xử phạt Tổng Biên tập Báo VietnamEuropa 7,5 triệu đồng

Xử phạt Tổng Biên tập Báo VietnamEuropa 7,5 triệu đồng

Ông Lê Ngọc Dung đã tự cấp thẻ nhà báo VietnamEuropa (Báo cộng đồng người Việt Nam tại Cộng hòa Séc) cho các phóng viên là người Việt Nam tại nhiều tỉnh thành, đồng thời chỉ đạo sản xuất tin, bài trên Báo điện tử VietnamEuropa và Báo in VietnamEuropa.
back to top