Công điện hỏa tốc chỉ đạo ứng phó với rét đậm, rét hại sắp xảy ra

Ban chỉ đạo TƯ về Phòng, chống thiên tai – UBQG ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn đã ban hành công điện hỏa tốc đề nghị Ban chỉ huy các tỉnh, thành phố, các Bộ - Ngành chỉ đạo chủ động ứng phó với rét đậm, rét hại và gió mạnh trên biển.

<div> <p style="text-align: justify;">C&ocirc;ng điện c&oacute; n&ecirc;u r&otilde;, theo dự b&aacute;o của Trung t&acirc;m Dự b&aacute;o Kh&iacute; tượng thủy văn Quốc gia, từ ng&agrave;y 14/12, bộ phận kh&ocirc;ng kh&iacute; lạnh mạnh sẽ ảnh hưởng đến c&aacute;c tỉnh v&ugrave;ng n&uacute;i Bắc Bộ, sau đ&oacute; sẽ ảnh hưởng đến c&aacute;c nơi kh&aacute;c ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ v&agrave; Trung Trung Bộ.&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Từ ng&agrave;y 15/12 c&aacute;c tỉnh Bắc Bộ v&agrave; Bắc Trung Bộ sẽ xảy ra đợt r&eacute;t đậm, r&eacute;t hại đầu ti&ecirc;n của m&ugrave;a Đ&ocirc;ng năm nay với nhiệt độ thấp nhất 11-14 độ, v&ugrave;ng n&uacute;i 8-11 độ, v&ugrave;ng n&uacute;i cao dưới 5 độ v&agrave; c&oacute; khả năng xảy ra băng gi&aacute;.</p> <p style="text-align: justify;">Theo C&ocirc;ng điện, trọng t&acirc;m r&eacute;t hại tập trung ở Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, H&agrave; Giang, Tuy&ecirc;n Quang, L&agrave;o Cai. Khu vực Bắc Biển Đ&ocirc;ng (bao gồm cả v&ugrave;ng biển quần đảo Ho&agrave;ng Sa) gi&oacute; Đ&ocirc;ng Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8, biển động mạnh.</p> <div class="VCSortableInPreviewMode active"> <div style="text-align: justify;"><img alt="Công điện hỏa tốc chỉ đạo ứng phó với rét đậm, rét hại sắp xảy ra - Ảnh 2." src="https://khds.1cdn.vn/2020/12/13/giadinh-mediacdn-vn_lanh-1607845900838844352550.jpg" title="Công điện hỏa tốc chỉ đạo ứng phó với rét đậm, rét hại sắp xảy ra - Ảnh 2." /></div> <div class="PhotoCMS_Caption"> <p data-placeholder="[nhập chú thích]" style="text-align: center;"><em>V&ugrave;ng n&uacute;i cao dưới 5 độ v&agrave; c&oacute; khả năng xảy ra băng gi&aacute;. Ảnh minh họa.</em></p> </div> </div> <p style="text-align: justify;">Để chủ động ứng ph&oacute; với r&eacute;t đậm, r&eacute;t hại v&agrave; gi&oacute; mạnh tr&ecirc;n biển, Ban Chỉ đạo Trung ương về ph&ograve;ng, chống thi&ecirc;n tai - Ủy ban Quốc gia ứng ph&oacute; sự cố, thi&ecirc;n tai v&agrave; t&igrave;m kiếm cứu nạn đề nghị Ban Chỉ huy ph&ograve;ng chống thi&ecirc;n tai v&agrave; t&igrave;m kiếm cứu nạn c&aacute;c tỉnh, th&agrave;nh phố; c&aacute;c Bộ, ng&agrave;nh:</p> <p style="text-align: justify;">Tiếp tục thực hiện C&ocirc;ng điện số 38/CĐ-TW ng&agrave;y 5/12 của Ban Chỉ đạo Trung ương về Ph&ograve;ng chống thi&ecirc;n tai - Ủy ban Quốc gia ứng ph&oacute; sự cố, thi&ecirc;n tai v&agrave; t&igrave;m kiếm cứu nạn, trong đ&oacute; tập trung một số nội dung:</p> <p style="text-align: justify;">Thường xuy&ecirc;n cập nhật t&igrave;nh h&igrave;nh thời tiết, diễn biến kh&ocirc;ng kh&iacute; lạnh, r&eacute;t đậm, r&eacute;t hại; tăng cường thời lượng ph&aacute;t tin tr&ecirc;n c&aacute;c phương tiện th&ocirc;ng tin đại ch&uacute;ng, đặc biệt l&agrave; hệ thống th&ocirc;ng tin, truyền th&ocirc;ng cơ sở để ch&iacute;nh quyền c&aacute;c cấp, người d&acirc;n, nhất l&agrave; ở v&ugrave;ng cao biết, chủ động ph&ograve;ng chống.</p> <p style="text-align: justify;">Tập trung chỉ đạo triển khai c&aacute;c biện ph&aacute;p đảm bảo an to&agrave;n cho người nhất l&agrave; với người gi&agrave;, trẻ nhỏ, học sinh v&agrave; triển khai c&aacute;c biện ph&aacute;p để giảm thiểu mức độ thiệt hại về sản xuất, ch&uacute; trọng đ&agrave;n đại gia s&uacute;c v&agrave; c&aacute;c cơ sở chăn nu&ocirc;i tập trung ở khu vực đặc biệt kh&oacute; khăn, v&ugrave;ng s&acirc;u, v&ugrave;ng xa.</p> <p style="text-align: justify;">Th&agrave;nh lập c&aacute;c đo&agrave;n c&ocirc;ng t&aacute;c kiểm tra, đ&ocirc;n đốc c&ocirc;ng t&aacute;c ph&ograve;ng, chống r&eacute;t cho người, vật nu&ocirc;i, c&acirc;y trồng.</p> <p style="text-align: justify;">Chủ động bố tr&iacute; ng&acirc;n s&aacute;ch địa phương, quỹ ph&ograve;ng, chống thi&ecirc;n tai v&agrave; c&aacute;c nguồn lực tại chỗ để kịp thời phục vụ c&ocirc;ng t&aacute;c ph&ograve;ng, chống; triển khai lực lượng xung k&iacute;ch tại cơ sở, hỗ trợ vật tư, kinh ph&iacute; để gi&uacute;p nh&acirc;n d&acirc;n.</p> <p style="text-align: justify;">Căn cứ t&igrave;nh h&igrave;nh thời tiết cụ thể tại địa phương chủ động cho học sinh nghỉ học.</p> <p style="text-align: justify;">C&aacute;c tỉnh, th&agrave;nh phố ven biển theo d&otilde;i chặt chẽ diễn biến của gi&oacute; mạnh, s&oacute;ng lớn tr&ecirc;n biển; th&ocirc;ng b&aacute;o cho c&aacute;c phương tiện t&agrave;u, thuyền biết để chủ động ph&ograve;ng tr&aacute;nh, đảm bảo an to&agrave;n.</p> <p style="text-align: justify;">Bộ N&ocirc;ng nghiệp v&agrave; Ph&aacute;t triển n&ocirc;ng th&ocirc;n chỉ đạo, hướng dẫn c&aacute;c địa phương về việc thực hiện c&ocirc;ng t&aacute;c ph&ograve;ng chống r&eacute;t, dịch bệnh cho đ&agrave;n vật nu&ocirc;i, thủy sản v&agrave; c&acirc;y trồng; x&acirc;y dựng, điều chỉnh kế hoạch sản xuất, cơ cấu c&acirc;y trồng ph&ugrave; hợp với điều kiện v&agrave; diễn biến thời tiết.</p> <p style="text-align: justify;">Đ&agrave;i Truyền h&igrave;nh Việt Nam, Đ&agrave;i Tiếng n&oacute;i Việt Nam, Th&ocirc;ng tấn x&atilde; Việt Nam v&agrave; c&aacute;c cơ quan th&ocirc;ng tấn, b&aacute;o ch&iacute; của Trung ương v&agrave; địa phương thường xuy&ecirc;n cập nhật th&ocirc;ng tin, diễn biến của r&eacute;t đậm, r&eacute;t hại v&agrave; gi&oacute; mạnh, s&oacute;ng lớn tr&ecirc;n biển tr&ecirc;n c&aacute;c phương tiện th&ocirc;ng tin đại ch&uacute;ng để người d&acirc;n biết, chủ động ph&ograve;ng tr&aacute;nh.</p> <p style="text-align: justify;">C&aacute;c Bộ, ng&agrave;nh kh&aacute;c chủ động chỉ đạo c&ocirc;ng t&aacute;c ph&ograve;ng, chống r&eacute;t đậm, r&eacute;t hại, đảm bảo đời sống người d&acirc;n, an to&agrave;n sản xuất theo chức năng quản l&yacute; nh&agrave; nước v&agrave; nhiệm vụ được giao.</p> <p style="text-align: justify;">Tổ chức trực ban nghi&ecirc;m t&uacute;c, thường xuy&ecirc;n b&aacute;o c&aacute;o về Ban Chỉ đạo Trung ương ph&ograve;ng chống thi&ecirc;n tai v&agrave; Ủy ban Quốc gia Ứng ph&oacute; sự cố thi&ecirc;n tai v&agrave; T&igrave;m kiếm cứu nạn.</p> </div> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>

Theo giadinh.net.vn
back to top