Công bố kết luận ban đầu về vụ Asanzo

Hải quan đánh giá Asanzo chủ yếu lắp ráp thủ công, hàm lượng giá trị gia tăng chỉ 1-2%. Tuy nhiên, việc ghi nhãn hàng hóa lẫn căn cứ xác định trốn thuế của Asanzo vẫn tranh cãi.

<div> <p style="text-align: justify;">S&aacute;ng 28/10, Tổng cục Hải quan (Bộ T&agrave;i ch&iacute;nh) tổ chức cuộc họp với c&aacute;c bộ, ng&agrave;nh về chống gian lận xuất xứ đối với vụ việc Asanzo. Chủ tr&igrave; buổi họp l&agrave; &ocirc;ng Nguyễn Văn Cẩn, Tổng cục trưởng Hải quan, Ủy vi&ecirc;n Ban chỉ đạo 389 Quốc gia.</p> <h3 style="text-align: justify;">Lắp r&aacute;p thủ c&ocirc;ng, gi&aacute; trị gia tăng chỉ 1-2%</h3> <p style="text-align: justify;">Mở đầu, Tổng cục Hải quan đưa ra b&aacute;o c&aacute;o điều tra ban đầu x&aacute;c minh về vụ việc Asanzo. Những b&aacute;o c&aacute;o n&agrave;y li&ecirc;n quan đến việc giả mạo xuất xứ, vi phạm bảo hộ nh&atilde;n hiệu c&ocirc;ng nghiệp, c&aacute;o buộc &quot;lừa dối người ti&ecirc;u d&ugrave;ng&quot;, sử dụng danh xưng &quot;h&agrave;ng Việt Nam chất lượng cao&quot;...</p> <p style="text-align: justify;">Những kết quả n&agrave;y đ&atilde; lần lượt được c&aacute;c cơ quan như hải quan, thuế, quản l&yacute; thị trường... c&ocirc;ng bố trong thời gian gần đ&acirc;y. Sau đ&oacute;, đại diện c&aacute;c bộ, ng&agrave;nh sẽ c&oacute; &yacute; kiến về kết luận ban đầu.</p> <table align="center"> <tbody> <tr> <td style="text-align: justify;"><img alt="Cong bo ket luan ban dau ve vu Asanzo hinh anh 1 " src="https://khds.1cdn.vn/2019/10/14/34_zing.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption" style="text-align: justify;">Việc lắp r&aacute;p sản phẩm của Asanzo, theo cơ quan hải quan, đều kh&ocirc;ng c&oacute; d&acirc;y chuyền hiện đại. Ảnh:&nbsp;<em>N.T.</em></td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: justify;">Về c&aacute;o buộc Asanzo &quot;lừa dối người ti&ecirc;u d&ugrave;ng&quot;, cơ quan hải quan cho biết quy tr&igrave;nh lắp r&aacute;p của doanh nghiệp n&agrave;y kh&ocirc;ng như quảng c&aacute;o. Việc lắp r&aacute;p TV, điều h&ograve;a nhiệt độ, m&aacute;y xay sinh tố... đều diễn ra tr&ecirc;n c&aacute;c b&agrave;n thủ c&ocirc;ng, kh&ocirc;ng c&oacute; d&acirc;y chuyền hiện đại.</p> <p style="text-align: justify;">C&aacute;c sản phẩm n&ecirc;u tr&ecirc;n, Asanzo kh&ocirc;ng tự sản xuất m&agrave; chủ yếu nhập linh kiện từ c&aacute;c doanh nghiệp trong nước rồi lắp r&aacute;p thủ c&ocirc;ng để tạo th&agrave;nh h&agrave;ng h&oacute;a ho&agrave;n chỉnh, b&aacute;n ra thị trường. Những linh kiện tr&ecirc;n chủ yếu được một số doanh nghiệp kh&aacute;c nhập khẩu từ Trung Quốc, rồi b&aacute;n lại cho Asanzo.</p> <p style="text-align: justify;">Hải quan cho rằng việc tự lắp r&aacute;p thủ c&ocirc;ng c&aacute;c sản phẩm trong nước tạo ra h&agrave;m lượng gi&aacute; trị gia tăng kh&ocirc;ng cao, chỉ khoảng 1-2%, do đ&oacute; căn cứ v&agrave;o c&aacute;c quy định th&igrave; kh&ocirc;ng thể cho rằng đ&acirc;y l&agrave; sản phẩm &quot;made in Vietnam&quot;, c&oacute; dấu hiệu vi phạm về xuất xứ h&agrave;ng h&oacute;a.&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">N&oacute;i th&ecirc;m về phần n&agrave;y, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan&nbsp;Nguyễn Văn Cẩn nhấn mạnh theo kết quả điều tra th&igrave; Asanzo giả mạo xuất xứ cả những điều l&ocirc; h&agrave;ng trong nước v&agrave; xuất đi ngo&agrave;i nước.&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&quot;Cả linh kiện, tem nh&atilde;n, phiếu bảo h&agrave;nh cũng in ở nước ngo&agrave;i. Trong nước chỉ l&agrave; c&ocirc;ng đoạn lắp r&aacute;p rất đơn giản th&ocirc;i&quot;, &ocirc;ng Cẩn n&oacute;i.</p> <h3 style="text-align: justify;">Đề nghị phạt v&agrave; truy thu <abbr class="rate-vnd">47 tỷ đồng</abbr> tiền thuế</h3> <p style="text-align: justify;">Về thuế, theo kết luận Thanh tra thuế số 650/KLTT-CT k&yacute; ng&agrave;y 15/10 của Cục Thuế TP.HCM v&agrave; c&aacute;c hồ sơ li&ecirc;n quan cho thấy Asanzo th&agrave;nh lập 19 c&ocirc;ng ty li&ecirc;n kết do gia đ&igrave;nh v&agrave; nh&acirc;n vi&ecirc;n đứng t&ecirc;n để nhập h&agrave;ng về b&aacute;n lại cho Asanzo.</p> <p style="text-align: justify;"><strongr>Cụ thể, Asanzo mua linh kiện điện lạnh từ c&aacute;c c&ocirc;ng ty Trần Tho&agrave;n, c&ocirc;ng ty Việt T&agrave;i, c&ocirc;ng ty An Thi&ecirc;n, sau đ&oacute; gia c&ocirc;ng lại một phần rồi lắp r&aacute;p th&agrave;nh phẩm, d&aacute;n tem Asanzo v&agrave; b&aacute;n cho doanh nghiệp cũng thuộc tập đo&agrave;n Asanzo.</strongr></p> <table align="center"> <tbody> <tr> <td style="text-align: justify;"><img alt="Cong bo ket luan ban dau ve vu Asanzo hinh anh 2 " src="https://khds.1cdn.vn/2019/10/24/can_zing.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption" style="text-align: justify;">&Ocirc;ng Nguyễn Văn Cẩn, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan. Ảnh: <em>Văn Hưng.</em></td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: justify;"><strongr>Mua &quot;linh kiện&quot; nhưng Asanzo lại ghi nội dung h&oacute;a đơn l&agrave; &quot;mặt h&agrave;ng th&agrave;nh phẩm&quot; để kh&ocirc;ng khai thuế ti&ecirc;u thụ đặc biệt, sau đ&oacute; b&aacute;n h&agrave;ng th&agrave;nh phẩm kh&ocirc;ng xuất h&oacute;a đơn. </strongr></p> <p style="text-align: justify;">Do đ&oacute;, Cục Thuế TP.HCM đ&atilde; k&yacute; quyết định xử phạt vi phạm h&agrave;nh ch&iacute;nh về thuế đối với Asanzo với c&aacute;c h&agrave;nh vi vi phạm về thuế gi&aacute; trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập c&aacute; nh&acirc;n, về giao dịch li&ecirc;n kết, về b&aacute;n h&agrave;ng kh&ocirc;ng xuất h&oacute;a đơn, sử dụng bất hợp ph&aacute;p h&oacute;a đơn, mua linh kiện rồi thu&ecirc; gia c&ocirc;ng lắp r&aacute;p nhưng kh&ocirc;ng k&ecirc; khai, nộp thuế ti&ecirc;u thụ đặc biệt&hellip;</p> <p style="text-align: justify;">Ngo&agrave;i ra, <strongr>Asanzo c&ograve;n bị xử phạt với t&igrave;nh tiết tăng nặng do c&oacute; h&agrave;nh vi trốn tr&aacute;nh, che giấu vi phạm. Tổng số tiền phạt, truy thu, chậm nộp của Asanzo l&agrave; <abbr class="rate-vnd">47,6 tỷ đồng</abbr>.</strongr></p> <p style="text-align: justify;"><strongr>Trong đ&oacute;, truy thu thuế gi&aacute; trị gia tăng l&agrave; <abbr class="rate-vnd">21,3 tỷ đồng</abbr>, thuế thu nhập doanh nghiệp l&agrave; <abbr class="rate-vnd">7,7 tỷ đồng</abbr>, thuế ti&ecirc;u thụ đặc biệt l&agrave; <abbr class="rate-vnd">11,5 tỷ đồng</abbr>, thuế thu nhập c&aacute; nh&acirc;n l&agrave; <abbr class="rate-vnd">10,3 tỷ đồng</abbr>, số tiền chậm nộp l&agrave; <abbr class="rate-vnd">1,6 tỷ đồng</abbr>, phạt vi phạm h&agrave;nh ch&iacute;nh về thuế l&agrave; <abbr class="rate-vnd">5,4 tỷ đồng</abbr>...</strongr></p> <p style="text-align: justify;"><strongr></strongr></p> <h3 style="text-align: justify;">C&oacute; dấu hiệu trốn thuế, chưa đủ căn cứ x&aacute;c định phạm tội</h3> <p style="text-align: justify;">Ph&aacute;t biểu &yacute; kiến, đại diện Bộ C&ocirc;ng Thương khẳng định qua thực tế l&agrave;m việc v&agrave; x&aacute;c minh th&ocirc;ng tin, đơn vị n&agrave;y cơ bản đồng &yacute; với b&aacute;o c&aacute;o tổng quan của Tổng cục Hải quan. C&ograve;n việc cấp giấy chứng nhận h&agrave;ng Việt Nam chất lượng cao cho tập đo&agrave;n Asanzo, Bộ C&ocirc;ng Thương cho rằng đ&acirc;y l&agrave; tr&aacute;ch nhiệm của Hội doanh nghiệp chất lượng cao TP.HCM chứ kh&ocirc;ng phải của Bộ.</p> <p style="text-align: justify;">Đối với h&agrave;ng h&oacute;a xuất khẩu của Asanzo, Bộ C&ocirc;ng Thương nhận định với kết quả kiểm tra đạt được, tập đo&agrave;n n&agrave;y đ&atilde; vi phạm những quy định tại Nghị định 31 của Ch&iacute;nh phủ về quản l&yacute; ngoại thương.</p> <p style="text-align: justify;">&ldquo;C&oacute; thể coi h&agrave;ng m&agrave; Asanzo xuất đi nước ngo&agrave;i kh&ocirc;ng phải xuất xứ Việt Nam&rdquo;, đại diện Bộ C&ocirc;ng Thương n&oacute;i.</p> <p style="text-align: justify;">Với h&agrave;ng h&oacute;a lắp r&aacute;p, ti&ecirc;u thụ, lưu th&ocirc;ng trong nước, Bộ C&ocirc;ng Thương cho biết hiện chưa c&oacute; quy định cụ thể n&ecirc;n rất kh&oacute; để kết luận. Bộ n&agrave;y cho biết đang x&acirc;y dựng th&ocirc;ng tư về ghi nh&atilde;n h&agrave;ng h&oacute;a &ldquo;made in Vietnam&rdquo;.</p> <p style="text-align: justify;">Trong khi đ&oacute;, b&agrave; Trần Thị Thu Hương, Gi&aacute;m đốc Trung t&acirc;m x&aacute;c nhận chứng từ thương mại VCCI, cho biết đến nay, VCCI chưa tiếp nhận được hồ sơ khai b&aacute;o tư nh&acirc;n của tập đo&agrave;n Asanzo, tức Asanzo chưa đến VCCI để đăng k&yacute;. Đại diện VCCI khẳng định đơn vị n&agrave;y chưa c&oacute; th&ocirc;ng tin v&agrave; chưa cấp C/O cho Asanzo xuất h&agrave;ng đi nước ngo&agrave;i.</p> <p style="text-align: justify;"><strongr>&ldquo;Sau khi b&aacute;o ch&iacute; đưa tin, Asanzo đ&atilde; gửi văn bản đến VCCI. Ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; th&agrave;nh lập nh&oacute;m c&ocirc;ng t&aacute;c l&agrave;m việc với Asanzo nhằm trao đổi th&ocirc;ng tin. Ph&iacute;a Asanzo đưa ra quan điểm về vấn đề n&agrave;y, tuy nhi&ecirc;n thực tế, VCCI chưa tiếp x&uacute;c với bộ hồ sơ của c&ocirc;ng ty n&agrave;y&rdquo;, b&agrave; Hương n&oacute;i.</strongr></p> <table align="center"> <tbody> <tr> <td style="text-align: justify;"><img alt="Cong bo ket luan ban dau ve vu Asanzo hinh anh 3 " src="https://khds.1cdn.vn/2019/10/11/11_zing.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption" style="text-align: justify;">B&agrave; Trần Thị Thu Hương, Gi&aacute;m đốc Trung t&acirc;m x&aacute;c nhận chứng từ thương mại VCCI. Ảnh:&nbsp;<em>N.T.</em></td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: justify;"><strongr><strongr>B&agrave; Hương cho rằng con số h&agrave;m lượng gi&aacute; trị gia tăng 98% nhập khẩu, 2% sản xuất trong nước m&agrave; Tổng cục Hải quan đưa ra cần phải được l&agrave;m r&otilde; l&agrave; của tất cả sản phẩm hay chỉ một số mặt h&agrave;ng cụ thể.</strongr></strongr></p> <p style="text-align: justify;"><strongr><strongr><strongr>&ldquo;Nếu &aacute;p dụng với h&agrave;ng h&oacute;a xuất khẩu, sản phẩm với h&agrave;m lượng gi&aacute; trị gia tăng như tr&ecirc;n kh&ocirc;ng vượt qua c&ocirc;ng đoạn gia c&ocirc;ng đơn giản. Cụ thể với một chiếc TV, sản phẩm n&agrave;y kh&ocirc;ng được x&eacute;t th&agrave;nh h&agrave;ng &ldquo;made in Vietnam&quot;. C&ograve;n với h&agrave;ng sản xuất, lưu th&ocirc;ng tại Việt Nam th&igrave; chưa c&oacute; quy định cụ thể&rdquo;, b&agrave; Hương n&oacute;i.</strongr></strongr></strongr></p> <p style="text-align: justify;"><strongr><strongr><strongr><strongr>Tuy nhi&ecirc;n, Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Cẩn cho biết quan điểm của cơ quan n&agrave;y l&agrave; quy định xuất xứ h&agrave;ng h&oacute;a lưu th&ocirc;ng trong nước kh&ocirc;ng thấp hơn h&agrave;ng h&oacute;a xuất khẩu. Đ&acirc;y cũng l&agrave; th&ocirc;ng lệ quốc tế. Hiện tại đ&atilde; c&oacute; quy định về xuất xứ h&agrave;ng h&oacute;a xuất khẩu.</strongr></strongr></strongr></strongr></p> <h3 style="text-align: justify;">Cơ quan điều tra cần v&agrave;o cuộc để x&aacute;c định Asanzo c&oacute; trốn thuế</h3> <p style="text-align: justify;">&Ocirc;ng Lại Anh Tuấn, đại diện Viện kiểm s&aacute;t Nh&acirc;n d&acirc;n Tối cao, đồng t&igrave;nh với việc Asanzo c&oacute; dấu hiệu giả mạo xuất xứ h&agrave;ng h&oacute;a trong nước v&agrave; xuất đi nước ngo&agrave;i, c&oacute; dấu hiệu vi phạm nh&atilde;n m&aacute;c sở hữu c&ocirc;ng nghiệp.</p> <p style="text-align: justify;">Tuy nhi&ecirc;n, vị n&agrave;y nhấn mạnh Asanzo chỉ c&oacute; dấu hiệu trốn thuế, chứ chưa đủ căn cứ x&aacute;c định c&aacute;c c&ocirc;ng ty thuộc Asanzo c&oacute; phạm tội hay kh&ocirc;ng. Hiện tại doanh nghiệp n&agrave;y mới c&oacute; dấu hiệu về kh&ocirc;ng xuất h&oacute;a đơn b&aacute;n h&agrave;ng, sử dụng h&oacute;a đơn bất hợp ph&aacute;p, sử dụng h&oacute;a đơn c&oacute; gi&aacute; trị ghi cao hơn thực tế.</p> <p style="text-align: justify;">&ldquo;Chưa đủ căn cứ x&aacute;c định c&aacute;c c&ocirc;ng ty c&oacute; phạm tội hay kh&ocirc;ng. Vấn đề n&agrave;y phải c&oacute; cơ quan điều tra v&agrave;o cuộc để c&oacute; kết quả thấu đ&aacute;o. Ngay cả &yacute; kiến n&oacute;i c&aacute;c c&ocirc;ng ty trong Asanzo khai b&aacute;o mua b&aacute;n rất nhiều h&agrave;ng h&oacute;a, nhưng c&oacute; khi việc khai b&aacute;o chỉ nhằm mục đ&iacute;ch n&acirc;ng cao gi&aacute; trị h&igrave;nh ảnh, việc mua b&aacute;n chưa chắc đ&atilde; nhiều. Việc khai b&aacute;o đ&oacute; cũng cần cơ quan điều tra&rdquo;, &ocirc;ng Lại Anh Tuấn n&oacute;i.</p> <p style="text-align: justify;">Kết th&uacute;c buổi họp, &ocirc;ng Nguyễn Văn Cẩn cho biết c&aacute;c &yacute; kiến của bộ, ng&agrave;nh, cơ quan hữu quan sẽ được Tổng cục Hải quan tập hợp trong kết luận cuối c&ugrave;ng để b&aacute;o c&aacute;o Thủ tướng trong ng&agrave;y 30/10 tới.</p> <p style="text-align: justify;">Trước đ&oacute;, ng&agrave;y 24/7, Thủ tướng Nguyễn Xu&acirc;n Ph&uacute;c y&ecirc;u cầu 3 Bộ C&ocirc;ng an, C&ocirc;ng Thương v&agrave; T&agrave;i ch&iacute;nh l&agrave;m r&otilde; phản &aacute;nh của b&aacute;o ch&iacute; về vụ việc Asanzo, b&aacute;o c&aacute;o trước ng&agrave;y 30/7.</p> <p style="text-align: justify;">Đến nay, c&aacute;c cơ quan chức năng vẫn chưa c&ocirc;ng bố kết luận cuối c&ugrave;ng về vụ việc. Ph&oacute; thủ tướng Trương H&ograve;a B&igrave;nh, Trưởng Ban chỉ đạo 389 quốc gia, y&ecirc;u cầu ng&agrave;y 30/10 tới, cơ quan chức năng sẽ c&oacute; c&ocirc;ng bố kết luận cuối c&ugrave;ng về vụ việc Asanzo.</p> </div>

Theo news.zing.vn
Hàng nghìn học sinh tại Hà Nam và Bình Dương có những trải nghiệm khó quên trong “Ngày vì cộng đồng” của Cô Gái Hà Lan

Hàng nghìn học sinh tại Hà Nam và Bình Dương có những trải nghiệm khó quên trong “Ngày vì cộng đồng” của Cô Gái Hà Lan

FrieslandCampina Việt Nam luôn tiên phong thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững bằng việc mang nguồn dinh dưỡng tốt hơn cho thế hệ trẻ, cũng như bồi đắp tinh thần, khuyến khích trẻ về ý thức nuôi dưỡng hành tinh xanh từ những điều nhỏ nhất.
back to top