Hủy bỏ 21 tỷ đồng phạt thuế Asanzo

Cục Thuế TP HCM vừa hủy một phần quyết định truy thu và phạt thuế Asanzo xuống còn hơn 47 tỷ do vụ việc được chuyển sang cơ quan điều tra.

<div> <p style="text-align: justify;">Quyết định hủy bỏ một phần quyết định xử phạt vi phạm h&agrave;nh ch&iacute;nh về thuế với C&ocirc;ng ty cổ phần Tập đo&agrave;n Asanzo được Cục Thuế TP HCM đưa ra ng&agrave;y 23/10.&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">L&yacute; do dẫn đến việc hủy bỏ một phần quyết định xử phạt n&agrave;y do Asanzo &quot;c&oacute; h&agrave;nh vi vi phạm c&oacute; dấu hiệu tội phạm&quot; v&agrave; đ&atilde; được Cục thuế Th&agrave;nh phố chuyển qua cơ quan điều tra để tiến h&agrave;nh tố tụng theo quy định. Sau đ&oacute;, t&ograve;a &aacute;n sẽ quyết định mức xử phạt theo quy định của Luật h&igrave;nh sự. Điều n&agrave;y nhằm đảm bảo một h&agrave;nh vi vi phạm kh&ocirc;ng bị xử phạt 2 lần (vừa h&agrave;nh ch&iacute;nh, vừa h&igrave;nh sự).&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Sau khi điều chỉnh quyết định xử phạt, tổng số tiền thuế truy thu, phạt với Asanzo c&ograve;n hơn 47,6 tỷ đồng, giảm gần 21 tỷ đồng so với quyết định xử phạt cũ.</p> <table align="center" border="0" cellpadding="3" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td style="text-align: justify;"><img alt="Công nhân làm việc tại nhà máy Asanzo. Ảnh: Trung Sơn." src="https://khds.1cdn.vn/2019/10/12/cong-nhan-lam-vc-tai-nha-may-a-2205-6882-1571990288.jpg" /></td> </tr> <tr> <td> <p style="text-align: justify;">C&ocirc;ng nh&acirc;n l&agrave;m việc tại nh&agrave; m&aacute;y Asanzo. Ảnh: <em>Trung Sơn.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: justify;">Cụ thể, cơ quan thuế hủy bỏ khoản phạt 1,5 lần thuế gi&aacute; trị gia tăng (VAT) với số tiền tương ứng l&agrave; 6,29 tỷ đồng, đối với h&agrave;nh vi kh&ocirc;ng xuất h&oacute;a đơn khi b&aacute;n h&agrave;ng ho&aacute; trốn thuế gi&aacute; trị gia tăng theo quy định.</p> <p style="text-align: justify;">Ngo&agrave;i ra, Cục Thuế TP HCM cũng hủy bỏ khoản phạt 1,5 lần thuế ti&ecirc;u thụ đặc biệt với số tiền thuế tương ứng gần 14,68 tỷ đồng đối với h&agrave;nh vi sử dụng ho&aacute; đơn bất hợp ph&aacute;p trốn thuế ti&ecirc;u thụ đặc biệt.</p> <p style="text-align: justify;"><span>Văn bản cũng cho biết C&ocirc;ng ty cổ phần Tập đo&agrave;n Asanzo c&oacute; quyền khiếu nại hoặc khởi kiện h&agrave;nh ch&iacute;nh đối với quyết định n&agrave;y.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span><strong>Trước diễn biến tr&ecirc;n, Chủ tịch Asanzo Phạm Văn Tam cho biết đ&atilde; nhận được quyết định n&agrave;y v&agrave; khẳng định doanh nghiệp &ocirc;ng kh&ocirc;ng trốn thuế. </strong></span>Mặc d&ugrave; chưa đồng t&igrave;nh về một số nội dung của bi&ecirc;n bản thanh tra, cũng như c&aacute;c quyết định xử phạt h&agrave;nh ch&iacute;nh, &ocirc;ng Tam n&oacute;i &quot;với tinh thần tr&aacute;nh thất tho&aacute;t ng&acirc;n s&aacute;ch nh&agrave; nước&quot;, c&ocirc;ng ty sẽ đồng &yacute; đ&oacute;ng to&agrave;n bộ c&aacute;c khoản thuế theo quyết định của cơ quan thuế.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> </div> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>

Theo vnexpress.net
Hàng nghìn học sinh tại Hà Nam và Bình Dương có những trải nghiệm khó quên trong “Ngày vì cộng đồng” của Cô Gái Hà Lan

Hàng nghìn học sinh tại Hà Nam và Bình Dương có những trải nghiệm khó quên trong “Ngày vì cộng đồng” của Cô Gái Hà Lan

FrieslandCampina Việt Nam luôn tiên phong thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững bằng việc mang nguồn dinh dưỡng tốt hơn cho thế hệ trẻ, cũng như bồi đắp tinh thần, khuyến khích trẻ về ý thức nuôi dưỡng hành tinh xanh từ những điều nhỏ nhất.
back to top