Công an điều tra nguyên nhân Thứ trưởng GD&ĐT Lê Hải An tử vong

Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) đang phối hợp cơ quan chức năng điều tra nguyên nhân tử vong của Thứ trưởng GD&ĐT Lê Hải An.

<div> <p style="text-align: justify;">Ng&agrave;y 17/10,<em> VTC News</em> dẫn lời thượng t&aacute; Nguyễn Th&agrave;nh T&iacute;n, Ph&oacute; trưởng C&ocirc;ng an quận Hai B&agrave; Trưng (H&agrave; Nội), cho biết C&ocirc;ng an TP. H&agrave; Nội đang chỉ đạo c&aacute;c đơn vị chức năng điều tra, l&agrave;m r&otilde; nguy&ecirc;n nh&acirc;n vụ việc Thứ trưởng L&ecirc; Hải An thiệt mạng tại trụ sở Bộ GD&amp;ĐT.</p> <p style="text-align: justify;">&quot;Hiện, C&ocirc;ng an quận Hai B&agrave; Trưng thực hiện theo sự chỉ đạo của C&ocirc;ng an TP. H&agrave; Nội&quot;, thượng t&aacute; Nguyễn Th&agrave;nh T&iacute;n n&oacute;i.</p> <p style="text-align: justify;">S&aacute;ng c&ugrave;ng ng&agrave;y, th&ocirc;ng c&aacute;o b&aacute;o ch&iacute; ph&aacute;t đi từ Bộ GD&amp;ĐT cho biết &ocirc;ng L&ecirc; Hải An, sinh năm 1971, Ủy vi&ecirc;n Ban c&aacute;n sự Đảng, B&iacute; thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng GD&amp;ĐT, đ&atilde; qua đời l&uacute;c 7h10 ng&agrave;y 17/10. Lễ viếng, lễ truy điệu, lễ an t&aacute;ng đồng ch&iacute; L&ecirc; Hải An sẽ được th&ocirc;ng b&aacute;o sau.</p> <table align="center"> <tbody> <tr> <td style="text-align: justify;"><img alt="Cong an dieu tra nguyen nhan Thu truong GD&amp;DT Le Hai An tu vong hinh anh 1 " src="https://khds.1cdn.vn/2019/09/29/le_hai_an1_zing.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption" style="text-align: justify;">Xe cứu thương đi ra từ cổng sau trụ sở Bộ GD&amp;ĐT (quận Hai B&agrave; Trưng, H&agrave; Nội). Ảnh: <em>Q.Q</em>.</td> </tr> </tbody> </table> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">&Ocirc;ng L&ecirc; Hải An 48 tuổi, nguy&ecirc;n qu&aacute;n tại Xu&acirc;n Đan (Nghi Xu&acirc;n, H&agrave; Tĩnh), l&agrave; Thứ trưởng GD&amp;ĐT từ th&aacute;ng 11/2018.</p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">&Ocirc;ng phụ tr&aacute;ch địa b&agrave;n c&aacute;c tỉnh T&acirc;y Nguy&ecirc;n v&agrave; Đ&ocirc;ng Nam Bộ v&agrave; c&aacute;c lĩnh vực: Gi&aacute;o dục đại học; gi&aacute;o dục quốc ph&ograve;ng v&agrave; an ninh; b&aacute;o ch&iacute;, truyền th&ocirc;ng gi&aacute;o dục; đảm bảo cơ sở vật chất v&agrave; hoạt động của cơ quan bộ; c&ocirc;ng t&aacute;c Đảng v&agrave; Đo&agrave;n thanh ni&ecirc;n; c&ocirc;ng t&aacute;c c&ocirc;ng đo&agrave;n cơ quan bộ; d&acirc;n qu&acirc;n tự vệ của cơ quan bộ.</p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">Thứ trưởng GD&amp;ĐT L&ecirc; Hải An cũng phụ tr&aacute;ch c&aacute;c đơn vị: Văn ph&ograve;ng; Vụ Gi&aacute;o dục Đại học; Vụ Gi&aacute;o dục Quốc ph&ograve;ng v&agrave; An ninh; Văn ph&ograve;ng Đảng - Đo&agrave;n thể; Trung t&acirc;m Hỗ trợ đ&agrave;o tạo v&agrave; Cung ứng nh&acirc;n lực; Ban Quản l&yacute; c&aacute;c dự &aacute;n Bộ GD&amp;ĐT; B&aacute;o Gi&aacute;o dục v&agrave; Thời đại.<strongr><strongr></strongr></strongr></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">&Ocirc;ng An tốt nghiệp tr&igrave;nh độ Kỹ sư Địa Vật l&yacute; - ĐH Thăm d&ograve; Địa chất Matxcơva (CHLB Nga); tr&igrave;nh độ Thạc sĩ Dầu kh&iacute; - ĐH Tổng hợp Brunei; Bảo vệ th&agrave;nh c&ocirc;ng luận &aacute;n Tiến sĩ Dầu kh&iacute; - ĐH Heriot - Watt (Vương quốc Anh).</p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">Năm 2004, &ocirc;ng về giảng dạy bộ m&ocirc;n Địa vật l&yacute; của ĐH Mỏ - Địa chất. Từ năm 2014, &ocirc;ng L&ecirc; Hải An l&agrave; b&iacute; thư, hiệu trưởng ĐH Mỏ - Địa chất, H&agrave; Nội.</p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">&Ocirc;ng L&ecirc; Hải An l&agrave; con trai &uacute;t của Nh&agrave; gi&aacute;o Nh&acirc;n d&acirc;n L&ecirc; Hải Ch&acirc;u, t&aacute;c giả s&aacute;ch gi&aacute;o khoa m&ocirc;n To&aacute;n trước đ&acirc;y.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> </div> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>

Theo news.zing.vn
back to top