Cô giáo dự hội thảo tại Italia bị ho sốt, Hà Nội rà tìm 29 giáo viên đi cùng

Đoàn dự hội thảo có 30 giáo viên sang Italia, khi về nước, 1 cô có biểu hiện sốt, ho, tức ngực. Hà Nội kiểm tra, rà soát thông tin 29 thành viên còn lại của đoàn.

<div> <p>H&agrave; Nội chiều nay l&agrave;m việc trực tuyến với c&aacute;c quận, huyện c&ugrave;ng với Ban chỉ đạo ph&ograve;ng chống dịch bệnh vi&ecirc;m đường h&ocirc; hấp cấp do virus corona chủng mới (Covid-19, SARS-CoV-2).</p> <p>B&aacute;o c&aacute;o tại cuộc họp, Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Li&ecirc;m Trần Thế Cương cho biết về những trường hợp nghi nhiễm bệnh tr&ecirc;n địa b&agrave;n.</p> <p>Trường hợp 2 bố con người H&agrave;n Quốc bị sốt, được đưa v&agrave;o theo d&otilde;i, c&aacute;ch ly tại BV Bệnh nhiệt đới Trung ương. Đến thời điểm hiện tại, họ đ&atilde; c&oacute; kết quả &acirc;m t&iacute;nh với Covid-19.</p> <table> <tbody> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Images image "><img alt="Cô giáo dự hội thảo tại Italia bị ho sốt, Hà Nội rà tìm 29 giáo viên đi cùng" src="https://khds.1cdn.vn/2020/02/16/img-9881.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Content image_desc">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <p>Trường hợp thứ 2 l&agrave; một c&ocirc; gi&aacute;o 39 tuổi đi theo đo&agrave;n dự hội thảo do Bộ GD&amp;ĐT tổ chức tại Italia từ ng&agrave;y 22 - 26/2. Đến nay, người n&agrave;y c&oacute; triệu chứng sốt, ho, tức ngực, ng&agrave;y khởi ph&aacute;t sốt l&agrave; 2/3.</p> <p>&quot;C&ocirc; gi&aacute;o đ&atilde; được đưa v&agrave;o BV Đống Đa để theo d&otilde;i, c&aacute;ch ly từ h&ocirc;m nay. Theo th&ocirc;ng tin ch&uacute;ng t&ocirc;i nắm được, c&ocirc; gi&aacute;o đ&atilde; đi theo đo&agrave;n gồm 30 người l&agrave; đồng nghiệp, gi&aacute;o vi&ecirc;n. Ch&uacute;ng t&ocirc;i cũng x&aacute;c định, c&ocirc; gi&aacute;o đang cư tr&uacute; tại một t&ograve;a nh&agrave; chung cư ở phường Ph&uacute; Diễn.</p> <p>Hiện tại ở Italia, số lượng nhiễm bệnh rất nhiều n&ecirc;n ch&uacute;ng t&ocirc;i đề nghị với UBND TP cần trao đổi với Bộ GD-ĐT, Học viện B&aacute;o ch&iacute; v&agrave; Tuy&ecirc;n truyền để xem th&agrave;nh phần đo&agrave;n 30 người đi c&ugrave;ng gồm những ai để c&oacute; biện ph&aacute;p c&aacute;ch ly&quot;, &ocirc;ng Cương n&oacute;i.</p> <p>Đến tối nay, c&ocirc; gi&aacute;o đ&atilde; c&oacute; kết quả &acirc;m t&iacute;nh với Covid-19.</p> <table> <tbody> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Images image "><img alt="Cô giáo dự hội thảo tại Italia bị ho sốt, Hà Nội rà tìm 29 giáo viên đi cùng" src="https://khds.1cdn.vn/2020/02/27/img-9874.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Content image_desc">Ph&oacute; chủ tịch UBND TP H&agrave; Nội Ng&ocirc; Văn Qu&yacute;</td> </tr> </tbody> </table> <p>Ph&aacute;t biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Ph&oacute; chủ tịch UBND TP Ng&ocirc; Văn Qu&yacute; cho biết trường hợp tr&ecirc;n phải c&aacute;ch ly 14 ng&agrave;y d&ugrave; &acirc;m t&iacute;nh hay dương t&iacute;nh. &Ocirc;ng Qu&yacute; đề nghị quận Bắc Từ Li&ecirc;m kiểm tra những người đ&atilde; tiếp x&uacute;c với c&ocirc; gi&aacute;o n&agrave;y như c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n trong gia đ&igrave;nh, h&agrave;ng x&oacute;m. Những người tiếp x&uacute;c c&oacute; biểu hiện của nhiễm virus corona cũng phải đến c&aacute;c cơ sở y tế ngay.&nbsp;</p> <p>&quot;Đề nghị Sở Y tế c&oacute; văn bản gửi Bộ GD-ĐT cung cấp th&ocirc;ng tin 29 trường hợp c&ugrave;ng đi với c&ocirc; gi&aacute;o để th&ocirc;ng tin về c&aacute;c địa phương nắm được&quot;, Ph&oacute; chủ tịch H&agrave; Nội n&oacute;i.</p> <p><span>Bộ GD-ĐT kh&ocirc;ng tổ chức đo&agrave;n, chỉ cử người tham gia</span></p> <p>Đại diện Bộ GD-ĐT tối nay cho biết, Bộ kh&ocirc;ng phải l&agrave; đơn vị tổ chức đo&agrave;n 30 người dự hội thảo ở Italia, m&agrave; chỉ cử 2 người tham gia.</p> <p>Đo&agrave;n 30 người&nbsp;chủ yếu từ 9 trường đại học, học viện dự hội thảo từ ng&agrave;y 22-29/2 trong khu&ocirc;n khổ dự &aacute;n Hỗ trợ việc l&agrave;m cho sinh vi&ecirc;n do EU t&agrave;i trợ.</p> <p>Đơn vị tổ chức hội thảo (một trường đại học ở Italia) gửi giấy mời cụ thể cho từng c&aacute; nh&acirc;n tham gia. Từng đơn vị quản l&yacute; nh&acirc;n sự li&ecirc;n quan ra quyết định cử người đi dự.</p> <p>&ldquo;L&atilde;nh đạo Bộ cử đi để sang c&ugrave;ng c&aacute;c trường đại học k&yacute; khởi động dự &aacute;n theo thủ tục bắt buộc&rdquo;, vị đại diện Bộ GD-ĐT n&oacute;i.</p> <p>Ng&agrave;y 22/2, khi đo&agrave;n bắt đầu sang th&igrave; ở Italia chưa c&oacute; người nhiễm Covid-19. 2 ng&agrave;y sau, đo&agrave;n nhận th&ocirc;ng tin c&oacute; người Italia đầu ti&ecirc;n nhiễm Covid-19 ở c&aacute;ch nơi ở của đo&agrave;n khoảng 200km. V&igrave; thế, đo&agrave;n đ&atilde; họp v&agrave; thống nhất thay đổi lịch tr&igrave;nh, rời Italia từ ng&agrave;y 25/2 v&agrave; về đến H&agrave; Nội trưa 26/2. Như vậy đo&agrave;n phải về trước 3 ng&agrave;y so với kế hoạch ban đầu.</p> <p>2 c&aacute;n bộ của Bộ GD-ĐT tham gia chuyến đi đ&atilde; tự c&aacute;ch ly ở nh&agrave; v&agrave; thăm kh&aacute;m sức khỏe h&agrave;ng ng&agrave;y.</p> <p><span>Trần Thường - Thanh H&ugrave;ng</span></p> <div><iframe height="400px" scrolling="no" src="https://vietnamnet.vn/interactive/coronavirus/boxnhung.html" width="100%">Kh&ocirc;ng hỗ trợ iframe</iframe></div> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo vietnamnet.vn
Lẫn lộn thật giả thị trường yến sào

Lẫn lộn thật giả thị trường yến sào

Yến sào được ví von như “món ngon cung đình” chỉ có vua chúa quý tộc mới được thưởng thức. Thế nhưng, sản phẩm này không còn quá hiếm như xưa, nên người tiêu dùng có thể dễ dàng mua được với nhiều mức giá khác nhau.
back to top