Chuyên gia Trung Quốc tuyên bố bất ngờ về nguồn gốc Covid-19

Tuyên bố bất ngờ trên được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Trung Quốc với Ấn Độ tăng cao và giữa lúc nhiều chuyên gia vẫn nỗ lực tìm câu trả lời về nguồn gốc Covid-19, đại dịch đang hoành hành ở 218 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn cầu.

<div> <div>&nbsp;</div> <p class="t-j">Tuy&ecirc;n bố bất ngờ tr&ecirc;n được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Trung Quốc với Ấn Độ tăng cao v&agrave; giữa l&uacute;c nhiều chuy&ecirc;n gia vẫn nỗ lực t&igrave;m c&acirc;u trả lời về nguồn gốc <span>Covid-19</span>, đại dịch đang ho&agrave;nh h&agrave;nh ở 218 quốc gia v&agrave; v&ugrave;ng l&atilde;nh thổ tr&ecirc;n to&agrave;n cầu.</p> <table class="FmsArticleBoxStyle ImageBox ImageCenterBox Border-1 image t-j"> <tbody> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Images image "><img alt="Chuyên gia Trung Quốc tuyên bố bất ngờ về nguồn gốc Covid-19" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/28/vnn-imgs-f-vgcloud-vn_chuyen-gia-trung-quoc-ra-tuyen-bo-bat-ngo-ve-nguon-goc-covid-19.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Content image_desc">C&aacute;c y b&aacute;c sĩ l&agrave;m việc ở Bệnh viện số 1 Vũ H&aacute;n, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, hồi th&aacute;ng 3/2020. Ảnh: T&acirc;n Hoa x&atilde;</td> </tr> </tbody> </table> <p class="t-j">Theo h&atilde;ng tin Nga RT, c&aacute;c nh&agrave; nghi&ecirc;n cứu thuộc Học viện Khoa học Trung Quốc cho rằng đại dịch thực chất bắt nguồn từ Ấn Độ, l&yacute; giải rằng một đợt nắng n&oacute;ng ở nước n&agrave;y từ th&aacute;ng 5 đến th&aacute;ng 6/2019 đ&atilde; g&acirc;y ra khủng hoảng nước, dẫn đến gia tăng tiếp x&uacute;c giữa con người v&agrave; động vật hoang d&atilde;, chẳng hạn như khỉ.</p> <p class="t-j">Trong một t&agrave;i liệu in trước với tạp ch&iacute; y khoa Lancet (c&oacute; nghĩa l&agrave; nội dung chưa được đ&aacute;nh gi&aacute; ch&iacute;nh thức), c&aacute;c nh&agrave; nghi&ecirc;n cứu Trung Quốc đưa ra lời giải th&iacute;ch về &quot;sự l&acirc;y nhiễm từ động vật sang người&quot; của virus SARS-CoV-2 từ khỉ sang người khi d&ugrave;ng chung c&aacute;c nguồn nước.</p> <p class="t-j">Theo nh&oacute;m nh&agrave; nghi&ecirc;n cứu, điều kiện vệ sinh tồi tệ, hệ thống y tế c&ocirc;ng &quot;k&eacute;m hiệu quả&quot; của Ấn Độ c&ugrave;ng &quot;kh&iacute; hậu nhiệt đới&quot; v&agrave; &quot;d&acirc;n số rất trẻ&quot; của nước n&agrave;y l&agrave; những yếu tố g&oacute;p phần khiến virus l&acirc;y lan. Nh&oacute;m cho rằng, &quot;trường hợp l&acirc;y nhiễm giữa người với người&quot; đầu ti&ecirc;n ở Ấn Độ l&agrave; v&agrave;o th&aacute;ng 7 hoặc th&aacute;ng 8.</p> <p class="t-j">Hồi th&aacute;ng 3, giới chức Trung Quốc cho rằng virus corona b&ugrave;ng ph&aacute;t từ l&iacute;nh Mỹ tới thăm Vũ H&aacute;n, v&agrave; tuần trước, Bắc Kinh cũng nhắc đến Italia sau khi một nghi&ecirc;n cứu từ Milan cho rằng virus c&oacute; thể đ&atilde; l&acirc;y lan trong cộng đồng địa phương từ năm ngo&aacute;i.</p> <p class="t-j">Tuy&ecirc;n bố Ấn Độ l&agrave; nguồn c&oacute; thể khởi ph&aacute;t virus được đưa ra sau khi New Delhi tuần trước củng cố năng lực qu&acirc;n sự ở Đ&ocirc;ng Ladakh, khu vực gi&aacute;p bi&ecirc;n giới Trung Quốc, bằng c&aacute;ch x&acirc;y dựng doanh trại cho h&agrave;ng chục ngh&igrave;n binh sĩ. Hồi th&aacute;ng 6, 20 binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng khi hai b&ecirc;n đụng độ ở v&ugrave;ng bi&ecirc;n tranh chấp.</p> <p class="t-j">Theo h&atilde;ng tin RT, h&ocirc;m 27/11, ph&aacute;t ng&ocirc;n vi&ecirc;n Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Ki&ecirc;n n&oacute;i tại cuộc họp b&aacute;o thường kỳ: &quot;Trung Quốc l&agrave; nước đầu ti&ecirc;n th&ocirc;ng b&aacute;o c&aacute;c ca nhiễm, nhưng điều n&agrave;y kh&ocirc;ng c&oacute; nghĩa virus bắt nguồn từ Trung Quốc&quot;.</p> <p class="t-j">Tuy nhi&ecirc;n, kết luận của nh&oacute;m nghi&ecirc;n cứu Học viện Khoa học Trung Quốc kh&ocirc;ng nhận được sự đồng t&igrave;nh từ một số học giả phương T&acirc;y, trong đ&oacute; c&oacute; gi&aacute;o sư David Robertson của Đại học Glasgow. &quot;Nh&oacute;m t&aacute;c giả đ&atilde; bỏ qua c&aacute;c dữ liệu dịch tễ học rộng r&atilde;i c&oacute; sẵn cho thấy sự xuất hiện r&otilde; r&agrave;ng ở Trung Quốc v&agrave; virus l&acirc;y lan từ đ&oacute;&quot;, &ocirc;ng n&oacute;i với b&aacute;o Daily Mail. &quot;T&agrave;i liệu đ&oacute; kh&ocirc;ng bổ sung được g&igrave; cho sự hiểu biết của ch&uacute;ng ta về SARS-CoV-2&quot;.</p> <p class="t-j">Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho rằng, &quot;chợ hải sản đầu mối ở th&agrave;nh phố Vũ H&aacute;n&quot; c&oacute; khả năng l&agrave; nguồn khởi ph&aacute;t virus corona.&nbsp;Cơ quan n&agrave;y đến nay vẫn đang điều tra nguồn gốc đại dịch.</p> <div class="template noteblu20117 t-j"><span class="bold f-16">C&aacute;ch c&agrave;i đặt Bluezone gi&uacute;p cảnh b&aacute;o người nghi nhiễm Covid-19</span><br /> <br /> Bluezone l&agrave; ứng dụng gi&uacute;p cảnh b&aacute;o sớm cho người d&ugrave;ng nếu họ chẳng may từng tiếp x&uacute;c với những người bị nhiễm Covid-19.<br /> Để nhận được c&aacute;c cảnh b&aacute;o từ Bluezone, việc đầu ti&ecirc;n cần l&agrave;m l&agrave; tải về v&agrave; c&agrave;i đặt ứng dụng n&agrave;y.<br /> <span class="bold c-yellow c-green"><span>Link tải Bluezone tr&ecirc;n Android</span></span><br /> <span class="bold c-yellow c-green"><span>Link tải Bluezone tr&ecirc;n iOS</span></span><br /> Sau khi c&agrave;i đặt, người d&ugrave;ng cần cấp quyền cho ứng dụng Bluezone truy cập v&agrave;o bộ nhớ v&agrave; kết nối Bluetooth để nhận được cảnh b&aacute;o từ ứng dụng.</div> <p class="t-j">&nbsp;</p> <div class="inner-article t-j"><span><img alt="Triều Tiên đóng cửa thủ đô, Mỹ họp khẩn vì vắc-xin Covid-19" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/28/vnn-imgs-f-vgcloud-vn_trieu-tien-chot-chan-thu-do-my-hop-khan-vi-vac-xin-covid-19.jpg" /></span> <h4 class="title f-14 c-000"><span>Triều Ti&ecirc;n đ&oacute;ng cửa thủ đ&ocirc;, Mỹ họp khẩn v&igrave; vắc-xin Covid-19</span></h4> <p class="summary d-table c-000">T&igrave;nh h&igrave;nh đại dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp tr&ecirc;n thế giới, buộc nhiều nước phải triển khai những biện ph&aacute;p mạnh tay hơn nhằm ngăn chặn sự l&acirc;y lan của mầm bệnh nguy hiểm.</p> </div> <div class="p-t-20"><iframe height="400px" scrolling="no" src="https://vietnamnet.vn/interactive/coronavirus/boxnhung.html" width="100%">Kh&amp;ocirc;ng hỗ trợ iframe</iframe></div> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo vietnamnet.vn
back to top