Chuyển đổi 174 ha đất rừng trồng làm sân golf ở Gia Lai: Rừng thông, đồi cỏ hồng vẫn được giữ gìn

UBND tỉnh Gia Lai vừa cung cấp thông tin cho một số cơ quan báo chí về việc chuyển đổi 174 ha rừng tại huyện Đắk Đoa cho doanh nghiệp làm dự án sân golf Đắk Đoa.

<div> <div class="full-img"><img alt="Chuyển đổi 174 ha đất rừng trồng làm sân golf ở Gia Lai: Rừng thông, đồi cỏ hồng vẫn được giữ gìn" src="https://khds.1cdn.vn/2020/12/22/image-baophapluat-vn_4-phu-16085602514941103652059_rcuy.jpg" /><span class="fig">C&aacute;nh rừng, nơi UBND tỉnh Gia Lai muốn triển khai l&agrave;m s&acirc;n golf.</span></div> <div class="cms-body" id="ctl00_mainContent_abody"> <p>Theo đ&oacute;, UBND tỉnh Gia Lai th&ocirc;ng tin việc sử dụng đất rừng của dự &aacute;n s&acirc;n golf Đắk Đoa đ&atilde; được &ocirc;ng H&agrave; C&ocirc;ng Tuấn, Thứ trưởng Bộ N&ocirc;ng nghiệp v&agrave; Ph&aacute;t triển N&ocirc;ng th&ocirc;n (NN-PTNN) v&agrave; l&atilde;nh đạo Tổng cục L&acirc;m nghiệp kiểm tra tại hiện trường v&agrave; đ&atilde; c&oacute; văn bản b&aacute;o c&aacute;o Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ: &quot;Việc sử dụng đất rừng của dự &aacute;n s&acirc;n golf Đắk Đoa, tỉnh Gia Lai bảo đảm ph&ugrave; hợp quy hoạch đất đai, bảo vệ ph&aacute;t triển rừng&quot;.</p> <p>&quot;Về cơ bản, c&aacute;c bộ, ng&agrave;nh trung ương ủng hộ việc triển khai dự &aacute;n. Tuy nhi&ecirc;n, do thay đổi của một số văn bản quy phạm ph&aacute;p luật c&oacute; li&ecirc;n quan n&ecirc;n tỉnh phải bổ sung điều chỉnh v&agrave; đang tr&igrave;nh Bộ Kế hoạch v&agrave; Đầu tư để tổng hợp, tr&igrave;nh Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ quyết định chủ trương đầu tư dự &aacute;n&quot; - UBND tỉnh Gia Lai nhấn mạnh.</p> <p>Cũng theo UBND tỉnh Gia Lai, dự &aacute;n s&acirc;n golf Đắk Đoa đ&atilde; được đưa v&agrave;o quy hoạch từ năm 2009. Khi được x&acirc;y dựng, đ&acirc;y sẽ tạo điểm nhấn kiến tr&uacute;c đ&ocirc; thị, thu h&uacute;t kh&aacute;ch du lịch v&agrave; tạo ra quỹ đất xanh, c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh hiện đại đ&aacute;p ứng được nhu cầu vui chơi giải tr&iacute;, r&egrave;n luyện sức khỏe.</p> <p>Trong 174 ha đất thực hiện dự &aacute;n c&oacute; 155,93 ha đất c&oacute; rừng, 18,08 ha chưa c&oacute; rừng. Tỉnh Gia Lai x&aacute;c định khi l&agrave;m s&acirc;n golf sẽ hạn chế việc chặt hạ c&acirc;y rừng, ưu ti&ecirc;n di thực c&acirc;y để bảo vệ cảnh quan m&ocirc;i trường. Số diện t&iacute;ch rừng bị thay thế sẽ được trồng lại rừng ở c&aacute;c vị tr&iacute; kh&aacute;c trong c&aacute;c năm tiếp theo. Tỉnh n&agrave;y khẳng định việc chuyển đổi 155,93 ha rừng trồng sang thực hiện dự &aacute;n s&acirc;n golf kh&ocirc;ng ảnh hưởng đến độ che phủ rừng chung của địa phương.</p> <p>Th&aacute;ng 11/2018, UBND tỉnh Gia Lai c&oacute; quyết định chọn C&ocirc;ng ty CP Tập đo&agrave;n FLC l&agrave;m nh&agrave; đầu tư thực hiện dự &aacute;n s&acirc;n golf Đắk Đoa, tổng mức chi ph&iacute; đầu tư l&agrave; 1.322 tỉ đồng.</p> </div> <div class="author">&nbsp;</div> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo Đời sống
back to top