Chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021: Bảo đảm an toàn, chất lượng

Đến thời điểm này, Bộ Giáo dục và Đào tạo vẫn giữ nguyên kế hoạch tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 vào các ngày 7 và 8-7. Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Bộ đang cùng với các địa phương, trong đó có thành phố Hà Nội gấp rút xây dựng phương án tổ chức kỳ thi và tổ chức ôn tập ứng phó với các cấp độ của dịch, bảo đảm cho học sinh dự thi an toàn, chất lượng.

<div> <div> <figure class="image"> <div> <div class="thumbox"><img src="https://khds.1cdn.vn/2021/05/26/hanoimoi-com-vn_t1-dinh.jpg" /></div> </div> <figcaption>Ng&agrave;nh Gi&aacute;o dục H&agrave; Nội triển khai nhiều giải ph&aacute;p bảo đảm an to&agrave;n cho c&aacute;c th&iacute; sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ th&ocirc;ng năm 2021. <em>Trong ảnh</em>: C&aacute;c th&iacute; sinh dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ th&ocirc;ng năm 2020.<em> Ảnh: Nhật Nam</em></figcaption> </figure> </div> <p><strong>C&oacute; phương &aacute;n tổ chức l&agrave;m nhiều đợt</strong></p> <p>Để bảo đảm an to&agrave;n tuyệt đối cho học sinh v&agrave; những người tham gia tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ th&ocirc;ng năm 2021, Bộ Gi&aacute;o dục v&agrave; Đ&agrave;o tạo đang phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế, c&aacute;c bộ, ng&agrave;nh li&ecirc;n quan v&agrave; c&aacute;c địa phương x&acirc;y dựng kế hoạch tổ chức kỳ thi theo nguy&ecirc;n tắc chỉ tổ chức ở c&aacute;c tỉnh, th&agrave;nh phố kh&ocirc;ng thực hiện gi&atilde;n c&aacute;ch x&atilde; hội; dự tr&ugrave; phương &aacute;n tổ chức kỳ thi l&agrave;m nhiều đợt&hellip;</p> <p>Tại H&agrave; Nội, thực hiện kế hoạch tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ th&ocirc;ng năm 2021 của Bộ Gi&aacute;o dục v&agrave; Đ&agrave;o tạo, th&agrave;nh phố đ&atilde; th&agrave;nh lập Ban Chỉ đạo kỳ thi; x&acirc;y dựng kế hoạch, ph&acirc;n c&ocirc;ng nhiệm vụ cụ thể tới c&aacute;c sở, ng&agrave;nh, địa phương; trong đ&oacute; c&oacute; phương &aacute;n dự ph&ograve;ng trường hợp kỳ thi được tổ chức l&agrave;m nhiều đợt. Ước t&iacute;nh, to&agrave;n th&agrave;nh phố c&oacute; 193 điểm thi với khoảng 4.200 ph&ograve;ng thi.</p> <p>&Ocirc;ng L&ecirc; Anh Tuấn, phụ huynh học sinh Trường Trung học phổ th&ocirc;ng Nguyễn Văn Cừ (huyện Gia L&acirc;m) chia sẻ: &quot;Thời gian qua, tr&ecirc;n địa b&agrave;n huyện c&oacute; nhiều ca bệnh, một số khu vực bị phong tỏa, ảnh hưởng nhiều tới t&acirc;m l&yacute; của học sinh cuối cấp. Khi biết tin kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ th&ocirc;ng c&oacute; thể được tổ chức l&agrave;m nhiều đợt, t&ocirc;i rất mừng; con t&ocirc;i cũng được giải tỏa t&acirc;m l&yacute;, y&ecirc;n t&acirc;m học tập hơn&quot;.</p> <p>C&ograve;n theo Hiệu trưởng Trường Trung học phổ th&ocirc;ng Trần Hưng Đạo (quận Thanh Xu&acirc;n) Vũ Đ&igrave;nh H&agrave;, lứa học sinh lớp 12 năm nay c&oacute; nhiều thiệt th&ograve;i, bởi hai năm liền đều c&oacute; qu&atilde;ng thời gian học trực tuyến v&agrave; vẫn đang duy tr&igrave; h&igrave;nh thức học n&agrave;y. Việc Bộ Gi&aacute;o dục v&agrave; Đ&agrave;o tạo ban h&agrave;nh đề thi tham khảo kịp thời đ&atilde; gi&uacute;p nh&agrave; trường c&oacute; định hướng r&otilde; trong dạy học, &ocirc;n tập. Hiện tại, học sinh đ&atilde; ho&agrave;n th&agrave;nh việc đăng k&yacute; dự thi v&agrave; đang &ocirc;n tập theo kế hoạch.</p> <p>Em Nguyễn Minh Ph&uacute;c, học sinh Trường Trung học phổ th&ocirc;ng Phan Đ&igrave;nh Ph&ugrave;ng (quận Ba Đ&igrave;nh) b&agrave;y tỏ: &ldquo;Dịch Covid-19 đ&atilde; khiến việc học tập gặp nhiều kh&oacute; khăn. Em mong nội dung đề thi nằm trong phạm vi như đ&atilde; c&ocirc;ng bố, tức l&agrave; chủ yếu ở lớp 12 v&agrave; kh&ocirc;ng c&oacute; những nội dung đ&atilde; được tinh giản. Em sẽ giữ g&igrave;n sức khỏe để dự thi tốt&rdquo;.</p> <div> <figure class="image"> <div> <div class="thumbox"><img src="https://khds.1cdn.vn/2021/05/26/hanoimoi-com-vn_hoc-sinh-lop-12-truong-trun.jpg" /></div> </div> <figcaption>Học sinh lớp 12 Trường Trung học phổ th&ocirc;ng Việt - Đức (quận Ho&agrave;n Kiếm) học trực tuyến trong thời gian tạm dừng đến trường do dịch Covid-19. <em>Ảnh: TTXVN</em></figcaption> </figure> </div> <p><strong>Tạo điều kiện tối đa cho học sinh</strong></p> <p>Năm nay, th&agrave;nh phố H&agrave; Nội c&oacute; số lượng học sinh đăng k&yacute; dự thi tốt nghiệp trung học phổ th&ocirc;ng nhiều nhất cả nước, với hơn 101.000 học sinh, tăng khoảng 22.000 học sinh so với năm 2020. Theo Ph&oacute; Gi&aacute;m đốc phụ tr&aacute;ch Sở Gi&aacute;o dục v&agrave; Đ&agrave;o tạo H&agrave; Nội Phạm Văn Đại, thực hiện Chỉ thị số 13/CT-UBND ng&agrave;y 12-5-2021 của UBND th&agrave;nh phố H&agrave; Nội về việc tăng cường chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ th&ocirc;ng v&agrave; tuyển sinh đại học, gi&aacute;o dục nghề nghiệp năm 2021 tr&ecirc;n địa b&agrave;n th&agrave;nh phố H&agrave; Nội, Sở đang khẩn trương phối hợp với c&aacute;c đơn vị, địa phương chuẩn bị nh&acirc;n lực, cơ sở vật chất. Sở cũng y&ecirc;u cầu c&aacute;c nh&agrave; trường triển khai c&ocirc;ng t&aacute;c tập huấn cho c&aacute;n bộ, gi&aacute;o vi&ecirc;n nghi&ecirc;m t&uacute;c, bảo đảm 100% th&agrave;nh vi&ecirc;n tham gia đều nắm vững quy chế, trong đ&oacute; c&oacute; t&iacute;nh đến cả số lượng c&aacute;n bộ, gi&aacute;o vi&ecirc;n dự trữ, đề ph&ograve;ng trường hợp do ảnh hưởng của dịch m&agrave; phải điều động thay thế. Ngo&agrave;i ra, Sở c&ugrave;ng c&aacute;c nh&agrave; trường chủ động x&acirc;y dựng phương &aacute;n ứng ph&oacute; với dịch Covid-19, dốc sức &ocirc;n luyện cho học sinh trong chặng cuối, đồng thời tạo điều kiện tối đa để học sinh dự thi an to&agrave;n v&agrave; chất lượng.</p> <p>Hiệu trưởng Trường Trung học phổ th&ocirc;ng Trương Định (quận Ho&agrave;ng Mai) L&ecirc; Việt Dương cho biết, nh&agrave; trường d&agrave;nh sự quan t&acirc;m, hỗ trợ tốt nhất cho gần 700 học sinh lớp 12. C&ugrave;ng với việc r&agrave; so&aacute;t, ph&acirc;n loại học sinh, nh&agrave; trường lu&ocirc;n hỗ trợ, nhắc nhở c&aacute;c em cố gắng học đều c&aacute;c m&ocirc;n, coi trọng việc đ&aacute;nh gi&aacute; thường xuy&ecirc;n v&agrave; thực chất, kịp thời lấp đầy những &ldquo;khoảng trống&rdquo; về kiến thức, kỹ năng của từng học sinh, ở từng m&ocirc;n học.</p> <p>Trong khi đ&oacute;, Hiệu trưởng Trường Trung học phổ th&ocirc;ng M&ecirc; Linh (huyện M&ecirc; Linh) Nguyễn Duy Chung th&ocirc;ng tin, gần 500 học sinh lớp 12 của trường sẽ học trực tuyến đến ng&agrave;y 28-5 theo chỉ đạo của Sở Gi&aacute;o dục v&agrave; Đ&agrave;o tạo H&agrave; Nội. Sau thời gian n&agrave;y, nh&agrave; trường x&acirc;y dựng 2 phương &aacute;n &ocirc;n tập: Nếu dịch được kiểm so&aacute;t, học sinh sẽ tới trường &ocirc;n tập; trường hợp dịch c&ograve;n diễn biến phức tạp, học sinh tiếp tục được &ocirc;n tập trực tuyến. Mỗi phương &aacute;n c&oacute; phương ph&aacute;p &ocirc;n tập ri&ecirc;ng, bảo đảm mỗi tuần học sinh được &ldquo;thi thử&rdquo; một lần.</p> <p>Theo Ph&oacute; Gi&aacute;m đốc phụ tr&aacute;ch Sở Gi&aacute;o dục v&agrave; Đ&agrave;o tạo H&agrave; Nội Phạm Văn Đại, đ&acirc;y l&agrave; giai đoạn cao điểm, c&aacute;c nh&agrave; trường cần tập trung cao độ, x&acirc;y dựng phương &aacute;n &ocirc;n tập cho học sinh ph&ugrave; hợp, hiệu quả; quan t&acirc;m đến học sinh yếu, k&eacute;m; c&oacute; giải ph&aacute;p cụ thể để khắc phục kh&oacute; khăn trong điều kiện dạy, học trực tuyến.</p> <p>&ldquo;Trước mắt, c&aacute;c trường cần hướng dẫn học sinh &ocirc;n tập, chuẩn bị c&aacute;c điều kiện để mọi học sinh đều được tham gia, đạt kết quả tốt với c&aacute;c b&agrave;i kiểm tra khảo s&aacute;t do Sở tổ chức v&agrave;o c&aacute;c ng&agrave;y 28, 29 v&agrave; 30-5 tới. Tuy nhi&ecirc;n, c&aacute;c trường cũng kh&ocirc;ng được v&igrave; th&agrave;nh t&iacute;ch m&agrave; g&acirc;y kh&oacute; khăn, &aacute;p lực cho học sinh, cần quan t&acirc;m, động vi&ecirc;n, gi&uacute;p học sinh tiến bộ, thường xuy&ecirc;n nhắc c&aacute;c em thực hiện biện ph&aacute;p ph&ograve;ng, chống dịch, giữ g&igrave;n sức khỏe tốt để tham dự kỳ thi đ&uacute;ng kế hoạch&rdquo;, &ocirc;ng Phạm Văn Đại nhấn mạnh.</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo hanoimoi.com.vn
Điểm chuẩn đại học năm 2024 dự báo sẽ tăng mạnh

Điểm chuẩn đại học năm 2024 dự báo sẽ tăng mạnh

Điểm chuẩn đại học tăng, giảm ở mức như thế nào, để đặt nguyện vọng cho đúng là vấn đề được nhiều thí sinh quan tâm. Nhiều chuyên gia nhận định, điểm chuẩn đại học năm 2024 sẽ tăng ở tất cả các tổ hợp. 
back to top