Chưa thay đổi biện pháp ngăn chặn với ông Nguyễn Đức Chung

Chiều 2/10, tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ, đại diện Bộ Công an đã trao đổi, thông tin về một số vụ án liên quan đến ông Nguyễn Đức Chung, Bệnh viện Bạch Mai...

<div> <p>Th&ocirc;ng tin li&ecirc;n quan đến việc gia đ&igrave;nh xin cho &ocirc;ng Nguyễn Đức Chung tại ngoại để điều trị bệnh, Thiếu tướng T&ocirc; &Acirc;n X&ocirc;, Ch&aacute;nh Văn ph&ograve;ng, Người ph&aacute;t ng&ocirc;n Bộ C&ocirc;ng an cho hay, theo b&aacute;o c&aacute;o của Cơ quan An ninh điều tra, t&igrave;nh h&igrave;nh sức khỏe của &ocirc;ng Chung l&agrave; &ldquo;b&igrave;nh thường trong điều kiện mới&rdquo;.</p> <p>Về việc c&oacute; thay đổi biện ph&aacute;p ngăn chặn đối với &ocirc;ng Chung hay kh&ocirc;ng, Thiếu tướng T&ocirc; &Acirc;n X&ocirc; cho biết, luật sư v&agrave; gia đ&igrave;nh &ocirc;ng Chung c&oacute; đơn, Cơ quan An ninh điều tra cũng đ&atilde; nhận được đơn n&agrave;y. Tuy nhi&ecirc;n, việc chiếm đoạt t&agrave;i liệu b&iacute; mật Nh&agrave; nước l&agrave; rất nghi&ecirc;m trọng, cho n&ecirc;n, hiện chưa thay đổi biện ph&aacute;p ngăn chặn. C&ograve;n c&aacute;c vụ &aacute;n li&ecirc;n quan đến &ocirc;ng Nguyễn Đức Chung vẫn đang tiếp tục điều tra. Đại diện Bộ C&ocirc;ng an cũng n&oacute;i th&ecirc;m, Cơ quan An ninh điều tra đ&atilde; phối hợp với cơ quan y tế trong việc kh&aacute;m chữa bệnh, chăm s&oacute;c sức khỏe cho &ocirc;ng Nguyễn Đức Chung trong trại tạm giam.</p> <p><strong>C&ocirc;ng khai gi&aacute; thiết bị y tế</strong></p> <p>Cũng tại buổi họp b&aacute;o, ph&oacute;ng vi&ecirc;n đặt c&acirc;u hỏi về t&igrave;nh trạng nhiều bệnh viện đẩy gi&aacute; thiết bị y tế, kh&ocirc;ng chỉ ở Bệnh viện Bạch Mai m&agrave; c&ograve;n những bệnh viện lớn đầu ng&agrave;nh kh&aacute;c. Sau khi xảy ra vụ việc ở CDC H&agrave; Nội, Bộ Y tế đ&atilde; tiến h&agrave;nh r&agrave; so&aacute;t, kết quả đến nay ra sao v&agrave; c&oacute; tiến h&agrave;nh tiếp đợt r&agrave; so&aacute;t tại tất cả c&aacute;c bệnh viện c&ocirc;ng? L&agrave;m thế n&agrave;o ngăn chặn được lỗ hổng trong việc đẩy gi&aacute; thiết bị y tế? C&oacute; &yacute; kiến cho rằng, đ&atilde; c&oacute; ch&iacute;nh s&aacute;ch tự chủ bệnh viện c&ocirc;ng nhưng lại chưa c&oacute; quy định hướng dẫn về gi&aacute; dịch vụ y tế theo y&ecirc;u cầu n&ecirc;n dẫn tới t&igrave;nh trạng tr&ecirc;n.</p> <p>Trao đổi với ph&oacute;ng vi&ecirc;n về vụ &aacute;n tại&nbsp;Bệnh viện Bạch Mai, Thiếu tướng T&ocirc; &Acirc;n X&ocirc; cho rằng, cơ quan điều tra đ&atilde; cung cấp th&ocirc;ng tin cho b&aacute;o ch&iacute; tương đối đầy đủ. C&ograve;n tiếp tục như thế n&agrave;o, c&oacute; mở rộng điều tra hay kh&ocirc;ng phải căn cứ v&agrave;o t&agrave;i liệu thu thập được, lời khai của c&aacute;c bị can. &ldquo;Vụ &aacute;n tại Bệnh viện&nbsp;Bạch Mai kh&ocirc;ng phải vụ đầu ti&ecirc;n, v&agrave; chắc chắn cũng kh&ocirc;ng phải vụ cuối c&ugrave;ng. Nếu c&oacute; chỗ n&agrave;o vi phạm th&igrave; cơ quan điều tra sẽ tiếp tục l&agrave;m&rdquo;, &ocirc;ng T&ocirc; &Acirc;n X&ocirc; n&oacute;i.</p> <p>Th&ocirc;ng tin th&ecirc;m về vấn đề n&agrave;y, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn n&oacute;i, chủ trương x&atilde; hội h&oacute;a đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế l&agrave; đ&uacute;ng đắn đ&atilde; được th&ocirc;ng qua bởi c&aacute;c nghị quyết của Đảng, Quốc hội, c&aacute;c đạo luật v&agrave; được cụ thể ho&aacute; tại c&aacute;c nghị định. Bộ Y tế đ&atilde; ban h&agrave;nh Th&ocirc;ng tư 15 về li&ecirc;n doanh, li&ecirc;n kết trong lắp đặt c&aacute;c trang thiết bị y tế tại c&aacute;c cơ sở y tế. &ldquo;Vấn đề x&atilde; hội ho&aacute; n&agrave;y, ch&uacute;ng ta đ&atilde; đạt được nhiều th&agrave;nh tựu tại c&aacute;c cơ sở y tế&rdquo;, &ocirc;ng Sơn n&oacute;i.</p> <p>Tuy nhi&ecirc;n, theo l&atilde;nh đạo Bộ Y tế, cũng phải nh&igrave;n nhận một số tồn tại của c&ocirc;ng t&aacute;c x&atilde; hội h&oacute;a, đ&oacute; l&agrave; t&igrave;nh trạng n&acirc;ng gi&aacute; c&aacute;c trang thiết bị. Về vụ &aacute;n tại&nbsp;Bệnh viện Bạch Mai, &ocirc;ng Sơn khẳng định, kh&ocirc;ng phải b&acirc;y giờ Bộ Y tế mới c&oacute; chỉ thị r&agrave; so&aacute;t lại c&aacute;c đề &aacute;n lắp đặt trang thiết bị theo h&igrave;nh thức x&atilde; hội h&oacute;a. &ldquo;Sau mỗi đợt thanh tra, kiểm to&aacute;n, ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&atilde; chỉ đạo c&aacute;c đơn vị r&agrave; so&aacute;t lại c&aacute;c đề &aacute;n, giao tr&aacute;ch nhiệm cho gi&aacute;m đốc sở y tế, gi&aacute;m đốc bệnh viện thuộc Bộ Y tế về việc ph&ecirc; duyệt c&aacute;c đề &aacute;n, gi&aacute; dịch vụ y tế, c&ocirc;ng khai với người d&acirc;n&rdquo;, &ocirc;ng Sơn n&oacute;i.</p> <p>Cũng theo &ocirc;ng Sơn, gần đ&acirc;y nhất, Bộ Y tế đ&atilde; c&ocirc;ng khai tất cả gi&aacute; trang thiết bị l&ecirc;n cổng th&ocirc;ng tin điện tử của bộ như gi&aacute; thuốc, vật tư y tế&hellip;để l&agrave;m k&ecirc;nh cho c&aacute;c đơn vị khi tổ chức mua sắm, tổ chức x&atilde; hội h&oacute;a. Dự kiến tới đ&acirc;y, tất cả c&aacute;c doanh nghiệp đều c&ocirc;ng bố gi&aacute; thiết bị y tế l&ecirc;n Cổng th&ocirc;ng tin Bộ Y tế.</p> <div> <blockquote class="summarize cms-quote"> <p>Trả lời c&acirc;u hỏi li&ecirc;n quan đến vụ 600 cột điện ở miền Trung bị g&atilde;y vừa qua, &ocirc;ng Đỗ Thắng Hải, Thứ trưởng Bộ C&ocirc;ng Thương cho biết, Bộ đ&atilde; y&ecirc;u cầu ng&agrave;nh điện v&agrave; EVN trực tiếp r&agrave; so&aacute;t, ph&acirc;n t&iacute;ch, đ&aacute;nh gi&aacute; v&agrave; đề xuất giải ph&aacute;p tổng thể trong c&ocirc;ng t&aacute;c thiết kế, quản l&yacute; x&acirc;y dựng c&ocirc;ng tr&igrave;nh, mua sắm h&agrave;ng h&oacute;a v&agrave; quản l&yacute; vận h&agrave;nh c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh n&agrave;y.</p> </blockquote> </div> <p class="article-author cms-author">&nbsp;</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo www.tienphong.vn
back to top