Ông Nguyễn Đức Chung là cán bộ cấp cao bị đình chỉ để điều tra tham nhũng

Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung, Phó Chủ tịch TPHCM Trần Vĩnh Tuyến… là những cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý được tạm đình chỉ kịp thời để điều tra.

<div> <p>Đ&acirc;y l&agrave; th&ocirc;ng tin thể hiện trong b&aacute;o c&aacute;o của Ch&iacute;nh phủ về c&ocirc;ng t&aacute;c ph&ograve;ng chống tham nhũng năm 2020, được tr&igrave;nh UB Thường vụ Quốc hội cho &yacute; kiến trong phi&ecirc;n họp s&aacute;ng nay, 14/9.</p> <figure class="image align-center" contenteditable="false"><img alt="Ông Nguyễn Đức Chung là cán bộ cấp cao bị đình chỉ để điều tra tham nhũng - 1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/09/14/19/icdn-dantri-com-vn_bao-cao-thuong-vu-1-1600050737645.jpg" title="Ông Nguyễn Đức Chung là cán bộ cấp cao bị đình chỉ để điều tra tham nhũng - 1" /> <figcaption>Thứ trưởng Bộ C&ocirc;ng an L&ecirc; Qu&yacute; Vương tr&igrave;nh b&agrave;y b&aacute;o c&aacute;o của Ch&iacute;nh phủ về c&ocirc;ng t&aacute;c ph&ograve;ng chống tội phạm, Tổng Thanh tra Ch&iacute;nh phủ L&ecirc; Minh Kh&aacute;i tr&igrave;nh b&aacute;o c&aacute;o về c&ocirc;ng t&aacute;c ph&ograve;ng chống tham nhũng năm 2020.</figcaption> </figure> <p>B&aacute;o c&aacute;o của Ch&iacute;nh phủ cho biết, trong kỳ b&aacute;o c&aacute;o, Cục Ph&ograve;ng chống tham nhũng (Cục IV) Thanh tra Ch&iacute;nh phủ đ&atilde; tiến h&agrave;nh một số cuộc thanh tra nhằm ph&aacute;t hiện, xử l&yacute; h&agrave;nh vi tham nhũng, nhất l&agrave; c&aacute;c vụ việc nghi&ecirc;m trọng, phức tạp, được Ban Chỉ đạo Trung ương theo d&otilde;i, chỉ đạo v&agrave; của Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ giao, như thanh tra dự &aacute;n Đạm H&agrave; Bắc, thanh tra việc sử dụng đất dại huyện Ho&agrave;i Đức, thanh tra trường Đại học Ngoại thương.</p> <p>Cục Cảnh s&aacute;t điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, bu&ocirc;n lậu (C03) đ&atilde; thụ l&yacute; điều tra 12 vụ, 58 bị can; trong đ&oacute; khởi tố mới 6 vụ, 11 bị can (c&oacute; 6 bị can thuộc 2 vụ &aacute;n gồm: AVG 5 bị can; vụ Lương thực Tr&agrave; Vinh 1 bị can); &aacute;n cũ chuyển sang 6 vụ, 47 bị can (t&agrave;i sản thiệt hại 7.368 tỷ đồng, t&agrave;i sản thu hồi&nbsp; 9.594&nbsp;tỷ đồng (trong đ&oacute; chuyển trả Mobiphone: 8.774 tỷ đồng, k&ecirc; bi&ecirc;n, phong tỏa cổ phần v&agrave; tiền 749 tỷ đồng; nộp v&agrave;o t&agrave;i khoản tạm giữ 79 tỷ đồng; k&ecirc; bi&ecirc;n 15 bất động sản; thu hồi vụ AVG: 8.846 tỷ đồng, vụ Y&ecirc;n Kh&aacute;nh 744 tỷ đồng).</p> <p>Kết luận điều tra 4 vụ, 37 bị can; đ&igrave;nh chỉ điều tra 1 vụ; chuyển đơn vị kh&aacute;c 2 vụ, 2 bị can; hiện đang điều tra 5 vụ, 19 bị can.</p> <p>Cục Cảnh s&aacute;t điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, bu&ocirc;n lậu tiếp tục phối hợp với Vụ Thực h&agrave;nh quyền c&ocirc;ng tố, kiểm s&aacute;t điều tra &aacute;n tham nhũng, chức vụ (Vụ 5) Viện kiểm s&aacute;t nh&acirc;n d&acirc;n tối cao tiếp tục thực hiện c&oacute; hiệu quả nhiệm vụ điều tra, truy tố, kiểm s&aacute;t việc tu&acirc;n theo ph&aacute;p luật trong việc xử l&yacute;, giải quyết những vụ &aacute;n tham nhũng, đ&atilde; g&oacute;p phần quan trọng trong việc giải quyết khẩn trương, kịp thời nhiều vụ &aacute;n nghi&ecirc;m trọng, phức tạp được Ban Chỉ đạo Trung ương về ph&ograve;ng chống tham nhũng theo d&otilde;i, chỉ đạo.</p> <p><strong>Nh&acirc;n sự chủ chốt phục vụ Đại hội Đảng k&ecirc; khai t&agrave;i sản nghi&ecirc;m t&uacute;c </strong></p> <p>Kết quả thực hiện c&aacute;c biện ph&aacute;p ph&ograve;ng ngừa tham nhũng, Ch&iacute;nh phủ b&aacute;o c&aacute;o, c&aacute;c cơ quan đ&atilde; c&ocirc;ng khai kết quả thanh, kiểm tra, kiểm to&aacute;n tại 5.528 cơ quan, tổ chức, ph&aacute;t hiện 88 đơn vị vi phạm (tăng gần 40% so với năm 2019).</p> <p>Việc thực hiện định mức, ti&ecirc;u chuẩn, chế độ như định mức sử dụng xe &ocirc; t&ocirc;, khen thưởng, lễ tết, c&aacute;c cơ quan đ&atilde; tiến h&agrave;nh 2.944 cuộc kiểm tra, ph&aacute;t hiện 335 vụ việc v&agrave; 467 người vi phạm (tăng 37,7% số vụ v&agrave; 74,7% số người vi phạm so với năm 2019). Đ&atilde; xử l&yacute; kỷ luật 56 người, xử l&yacute; h&igrave;nh sự 64 người; kiến nghị thu hồi v&agrave; bồi thường gần 43 tỷ đồng, đ&atilde; được thu hồi v&agrave; bồi thường gần 23 tỷ đồng.</p> <p>Trong năm 2020, việc nộp lại qu&agrave; tặng được Ch&iacute;nh phủ, Thủ tướng qu&aacute;n triệt, chỉ đạo thực hiện nghi&ecirc;m t&uacute;c, nhất l&agrave; trong dịp Tết Nguy&ecirc;n đ&aacute;n. C&oacute; 3 trường hợp nộp lại qu&agrave; tặng (c&ugrave;ng kỳ năm trước kh&ocirc;ng c&oacute; trường hợp nộp lại) trị gi&aacute; 31,8 triệu đồng.</p> <p>Biện ph&aacute;p lu&acirc;n chuyển c&aacute;n bộ, c&aacute;c cấp c&aacute;c ng&agrave;nh đ&atilde; thực hiện việc chuyển đổi vị tr&iacute; c&ocirc;ng t&aacute;c nhằm ph&ograve;ng ngừa tham nhũng với hơn 26.700 lượt c&aacute;n bộ (tăng 34% so với năm trước).</p> <p>Kết quả kiểm so&aacute;t t&agrave;i sản, thu nhập, Thanh tra Ch&iacute;nh phủ cho biết, việc k&ecirc; khai t&agrave;i sản, thu nhập theo luật Ph&ograve;ng chống tham nhũng năm 2018 chưa thực hiện được v&igrave; nghị định hướng dẫn thực hiện chưa được ban h&agrave;nh. Tuy nhi&ecirc;n, việc k&ecirc; khai t&agrave;i sản, thu nhập li&ecirc;n quan đến nh&acirc;n sự chủ chốt phục vụ Đại hội đảng bộ c&aacute;c cấp đ&atilde; được tiến h&agrave;nh nghi&ecirc;m t&uacute;c theo đ&uacute;ng Chỉ thị số 35 năm 2019 của Bộ Ch&iacute;nh trị về Đại hội Đảng.</p> <p>Đ&aacute;nh gi&aacute; về chế độ tr&aacute;ch nhiệm ph&ograve;ng chống tham nhũng của người đứng đầu, b&aacute;o c&aacute;o của Ch&iacute;nh phủ n&ecirc;u nhận định, đ&acirc;y l&agrave; nhiệm vụ thường xuy&ecirc;n được tập trung, chỉ đạo.</p> <p>C&aacute;c cơ quan đ&atilde; kịp thời &aacute;p dụng biện ph&aacute;p đ&igrave;nh chỉ c&ocirc;ng t&aacute;c, tạm thời chuyển sang vị tr&iacute; kh&aacute;c đối với những trường hợp cần phải đ&igrave;nh chỉnh theo đ&uacute;ng quy định của luật Ph&ograve;ng chống tham nhũngv&agrave; Nghị định 59năm 2019của Ch&iacute;nh phủ. Nhiều trường hợp c&aacute;n bộ đ&atilde; được tạm đ&igrave;nh chỉ kịp thời để phục vụ việc điều tra c&aacute;c vụ &aacute;n, trong đ&oacute; c&oacute; cả c&aacute;n bộ thuộc diện Bộ Ch&iacute;nh trị, Ban B&iacute; thư quản l&yacute;. Dẫn chứng được n&ecirc;u l&agrave; trường hợp Chủ tịch UBND TP H&agrave; Nội Nguyễn Đức Chung, Ph&oacute; Chủ tịch UBND TPHCM Trần Vĩnh Tuyến&hellip;</p> <p>Trong kỳ b&aacute;o c&aacute;o, Ch&iacute;nh phủ cũng n&ecirc;u con số thống k&ecirc; c&oacute; 81 trường hợp người đứng đầu bị kết luận l&agrave; thiếu tr&aacute;ch nhiệm để xảy ra tham nhũng; đ&atilde; xử l&yacute; kỷ luật 62 người, ti&ecirc;u biểu như Bộ X&acirc;y dựng: 4 người, Bộ T&agrave;i ch&iacute;nh: 1 người, tỉnh An Giang: 6 người, Th&aacute;i Nguy&ecirc;n: 5 người&hellip; Số lượng như vậy tăng 66,1% so với năm 2019. Trong đ&oacute; c&oacute; 12 người bị xử l&yacute; h&igrave;nh sự khi để xảy ra h&agrave;nh vi tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do m&igrave;nh quản l&yacute;, phụ tr&aacute;ch.</p> </div>

Theo dantri.com.vn
back to top