Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia

Sáng 11/6, Quốc hội biểu quyết thông qua 3 nghị quyết bầu Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia, miễn nhiệm Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội và phê chuẩn miễn nhiệm Phó thủ tướng Chính phủ.

<div> <p><span>Tổng Thư k&yacute; Quốc hội Nguyễn Hạnh Ph&uacute;c đ&atilde; tr&igrave;nh Quốc hội 3 dự thảo nghị quyết tr&ecirc;n.</span></p> <p>Tiến h&agrave;nh biểu quyết, to&agrave;n bộ 100 số đại biểu Quốc hội c&oacute; mặt, với 462/462 đại biểu đ&atilde; biểu quyết v&agrave; nhất tr&iacute; th&ocirc;ng qua nghị quyết bầu Chủ tịch Quốc hội l&agrave; Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia.</p> <p>Với trường hợp của &ocirc;ng Vương Đ&igrave;nh Huệ, c&oacute; 448/451 đại biểu t&aacute;n th&agrave;nh th&ocirc;ng qua Nghị quyết ph&ecirc; chuẩn miễn nhiệm chức vụ Ph&oacute; Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ.</p> <p>Trước đ&oacute;, &ocirc;ng Vương Đ&igrave;nh Huệ đ&atilde; được Bộ Ch&iacute;nh trị ph&acirc;n c&ocirc;ng l&agrave;m B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy H&agrave; Nội.</p> <p>Với trường hợp b&agrave; Nguyễn Thanh Hải, c&oacute; 443/443 đại biểu Quốc hội biểu quyết, nhất tr&iacute; th&ocirc;ng qua Nghị quyết miễn nhiệm Uỷ vi&ecirc;n Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đối với b&agrave; Nguyễn Thanh Hải.</p> <p>Vừa qua, b&agrave; Nguyễn Thanh Hải được ph&acirc;n c&ocirc;ng l&agrave;m B&iacute; thư Tỉnh ủy Th&aacute;i Nguy&ecirc;n.</p> </div>

Theo www.tienphong.vn
back to top