Chủ rừng xẻ đồi xây khu sinh thái 'chui', công an điều tra dự án ‘ma’ lừa đảo

Vĩnh Phúc phải đính chính quyết định phê duyệt quy hoạch hồ Đại Lải; Công an điều tra 3 dự án ‘ma’ có dấu hiệu lừa đảo ở vùng ven Sài Gòn; Chủ rừng xẻ đồi xây khu sinh thái 'chui' chống lệnh, công trình mới 'mọc' lên; Bình Định tạm dừng cấp phép xây dựng căn hộ Condotel... là những thông tin về bất động sản đáng chú ý tuần qua.

<div> <div><strong>Vĩnh Ph&uacute;c phải đ&iacute;nh ch&iacute;nh quyết định ph&ecirc; duyệt quy hoạch hồ Đại Lải</strong><br /> <br /> UBND tỉnh Vĩnh Ph&uacute;c vừa ra văn bản đ&iacute;nh ch&iacute;nh số liệu tại Quyết định 41 (năm 2017) về việc ph&ecirc; duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu nh&agrave; ở sinh th&aacute;i v&agrave; biệt thự nghỉ dưỡng Đại Lải (x&atilde; Ngọc Thanh, Ph&uacute;c Y&ecirc;n) của C&ocirc;ng ty TNHH Đại Lải Việt Nam g&acirc;y x&ocirc;n xao dư luận gần đ&acirc;y.</div> <div> <div><img alt="Chủ rừng xẻ đồi xây khu sinh thái 'chui', công an điều tra dự án ‘ma’ lừa đảo - ảnh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/08/23/78/image3-tienphong-vn_san_lap_ho_dai_lai_1595377747094_mzxo_hokf_lxdn_hwyv.jpg" /><span>Tổng cục Quản l&yacute; đất đai (Bộ T&agrave;i nguy&ecirc;n &amp; M&ocirc;i trường) th&agrave;nh lập đo&agrave;n kiểm tra x&aacute;c minh sai phạm trong việc quản l&yacute; sử dụng đất tại hồ Đại Lải, trong đ&oacute; c&oacute; việc doanh nghiệp &quot;bức tử&quot; hồ Đại Lải l&agrave;m biệt thự.</span></div> </div> <div>Tỉnh Vĩnh Ph&uacute;c thừa nhận do sơ xuất trong qu&aacute; tr&igrave;nh thẩm định v&agrave; soạn thảo văn bản n&ecirc;n cơ quan thẩm định đ&atilde; tr&igrave;nh vị tr&iacute; c&oacute; cốt san nền 17,65m. Do đ&oacute;, tỉnh Vĩnh Ph&uacute;c đ&iacute;nh ch&iacute;nh về hạng mục san nền, thiết kế san nền của dự &aacute;n từ 17,65m (trong quyết định 41) th&agrave;nh 21,5m tại khu vực ph&iacute;a T&acirc;y, gi&aacute;p hồ Đại Lải. <strong><span>(Xem chi tiết)</span></strong><br /> <br /> <strong>C&ocirc;ng an điều tra 3 dự &aacute;n &lsquo;ma&rsquo; c&oacute; dấu hiệu lừa đảo ở v&ugrave;ng ven S&agrave;i G&ograve;n</strong></div> <div>C&ocirc;ng an TPHCM đang điều tra dấu hiệu lừa đảo tại dự &aacute;n &ldquo;ma&rdquo; Gia Ph&aacute;t Garden của C&ocirc;ng ty Vũ Gia Ph&aacute;t, Khu d&acirc;n cư New Star v&agrave; Dragon Center của C&ocirc;ng ty Việt &Aacute; Ch&acirc;u ở huyện H&oacute;c M&ocirc;n đang được rao b&aacute;n rầm rộ.</div> <div> <div><img alt="Chủ rừng xẻ đồi xây khu sinh thái 'chui', công an điều tra dự án ‘ma’ lừa đảo - ảnh 2" src="https://khds.1cdn.vn/2020/08/23/87/image3-tienphong-vn_av_tzji_pwvm.jpg" /><span>C&ocirc;ng an TPHCM x&aacute;c định đ&acirc;y l&agrave; c&aacute;c dự &aacute;n kh&ocirc;ng c&oacute; thật nhằm chiếm đoạt t&agrave;i sản của kh&aacute;ch h&agrave;ng.</span></div> </div> <div>Qu&aacute; tr&igrave;nh điều tra, cơ quan c&ocirc;ng an x&aacute;c định C&ocirc;ng ty Vũ Gia Ph&aacute;t (do Vũ Trung Quảng l&agrave;m Gi&aacute;m đốc), C&ocirc;ng ty Việt &Aacute; Ch&acirc;u (do Mai Quốc Dương l&agrave;m Tổng gi&aacute;m đốc) kh&ocirc;ng được c&aacute;c cơ quan c&oacute; thẩm quyền cấp ph&eacute;p thực hiện c&aacute;c dự &aacute;n tr&ecirc;n. Tuy nhi&ecirc;n, thời gian qua, c&aacute;c đơn vị n&agrave;y vẫn k&yacute; hợp đồng thỏa thuận để b&aacute;n v&agrave; thu tiền của kh&aacute;ch h&agrave;ng. <strong><span>(Xem chi tiết)</span></strong><br /> <br /> <strong>TPHCM b&aacute;n đấu gi&aacute; h&agrave;ng ng&agrave;n căn hộ, đất nền để thu hồi ng&acirc;n s&aacute;ch</strong></div> <div> <div><img alt="Chủ rừng xẻ đồi xây khu sinh thái 'chui', công an điều tra dự án ‘ma’ lừa đảo - ảnh 3" src="https://khds.1cdn.vn/2020/08/23/68/image3-tienphong-vn_bk_oqnj_rndd.jpeg" /><span>C&oacute; 2.220 căn hộ chung cư l&ocirc; R1, R2, R3 tại khu 38,4 ha phường B&igrave;nh Kh&aacute;nh sẽ được đưa ra b&aacute;n đấu gi&aacute; đợt n&agrave;y.</span></div> </div> <div>TPHCM đang l&ecirc;n kế hoạch đưa gần 5.200 căn hộ v&agrave; 42 nền đất đ&atilde; c&oacute; chủ trương b&aacute;n đấu gi&aacute; để thu hồi vốn ng&acirc;n s&aacute;ch Nh&agrave; nước. Đ&acirc;y l&agrave; những căn hộ, đất nền phục vụ t&aacute;i định cư nhưng chưa c&oacute; nhu cầu sử dụng. <strong><span>(Xem chi tiết)</span></strong><br /> <br /> <strong>Chủ rừng xẻ đồi x&acirc;y khu sinh th&aacute;i &#39;chui&#39; chống lệnh, c&ocirc;ng tr&igrave;nh mới &#39;mọc&#39; l&ecirc;n</strong></div> <div>Sau hơn 2 th&aacute;ng bị cơ quan chức năng &ldquo;tu&yacute;t c&ograve;i&rdquo;, xử phạt h&agrave;nh ch&iacute;nh, buộc kh&ocirc;i phục hiện trạng đất v&agrave; th&aacute;o dỡ phần c&ocirc;ng tr&igrave;nh x&acirc;y dựng vi phạm, nhưng chủ rừng tại x&atilde; Mỹ Lộc (huyện Can Lộc, H&agrave; Tĩnh) vẫn kh&ocirc;ng thực hiện m&agrave; c&ograve;n ngang nhi&ecirc;n x&acirc;y dựng th&ecirc;m c&ocirc;ng tr&igrave;nh kh&aacute;c.</div> <div> <div><img alt="Chủ rừng xẻ đồi xây khu sinh thái 'chui', công an điều tra dự án ‘ma’ lừa đảo - ảnh 4" src="https://khds.1cdn.vn/2020/08/23/29/image3-tienphong-vn_z2029610066584_9377ac8c3a4aed1ffccbb062b6d83339_fgri_biue.jpg" /><span>Sau hơn 2 th&aacute;ng bị xử phạt, chủ rừng kh&ocirc;ng thực hiện m&agrave; tiếp tục x&acirc;y dựng th&ecirc;m một số hạng mục c&ocirc;ng tr&igrave;nh.</span></div> </div> <div>Về việc n&agrave;y, &ocirc;ng Trần Đ&igrave;nh Việt, Trưởng ph&ograve;ng TN&amp;MT huyện Can Lộc cho hay, trong thời gian qua, huyện đ&atilde; chỉ đạo c&aacute;c ph&ograve;ng chuy&ecirc;n m&ocirc;n gồm x&atilde;, kiểm l&acirc;m tăng cường kiểm tra, gi&aacute;m s&aacute;t chặt chẽ. Tuy nhi&ecirc;n để chủ rừng tiếp tục x&acirc;y dựng th&ecirc;m c&aacute;c hạng mục kh&aacute;c, &ocirc;ng Việt thừa nhận địa phương xử l&yacute; c&ograve;n chậm, chưa thực sự gi&aacute;m s&aacute;t, kiểm tra. <strong><span>(Xem chi tiết)</span></strong><br /> <br /> <span><strong>B&igrave;nh Định tạm dừng cấp ph&eacute;p x&acirc;y dựng căn hộ Condotel</strong></span></div> <div> <div><img alt="Chủ rừng xẻ đồi xây khu sinh thái 'chui', công an điều tra dự án ‘ma’ lừa đảo - ảnh 5" src="https://khds.1cdn.vn/2020/08/23/73/image3-tienphong-vn_e7d_9151_toqm_gmox.jpg" /><span>Một số dự &aacute;n căn hộ du lịch tr&ecirc;n địa b&agrave;n TP Quy Nhơn đang được triển khai x&acirc;y dựng.</span></div> </div> <div>L&atilde;nh đạo UBND tỉnh B&igrave;nh Định y&ecirc;u cầu Sở X&acirc;y dựng tạm dừng cấp ph&eacute;p x&acirc;y dựng đối với c&aacute;c dự &aacute;n căn hộ du lịch (Condotel), biệt thự du lịch, văn ph&ograve;ng kết hợp lưu tr&uacute;. Việc tạm dừng n&agrave;y theo l&atilde;nh đạo Sở X&acirc;y dựng l&agrave; do c&aacute;c căn cứ ph&aacute;p l&yacute; chưa r&otilde; r&agrave;ng v&agrave; cũng theo kiến nghị của Bộ C&ocirc;ng an. <strong><span>(Xem chi tiết)</span></strong><br /> <br /> <strong>Cục thuế Bắc Ninh thụ l&yacute; l&agrave;m r&otilde; dấu hiệu trốn thuế ở dự &aacute;n Vườn Sen</strong></div> <div>Theo Cục thuế tỉnh Bắc Ninh, mới đ&acirc;y đơn vị n&agrave;y đ&atilde; nhận được đơn tố c&aacute;o của b&agrave; Nguyễn Hồng Hạnh về việc Cty TNHH Nam Hồng (Cty Nam Hồng, địa chỉ tại Trung t&acirc;m thương mại Nam Hồng, phường Đ&igrave;nh Bảng, thị x&atilde; Từ Sơn, Bắc Ninh) v&agrave; Cty CP Bất động sản Thế kỷ (CenLand) c&oacute; dấu hiệu trốn thuế chuyển nhượng dự &aacute;n v&agrave; chuyển nhượng c&aacute;c l&ocirc; shophouse, liền kề của dự &aacute;n x&acirc;y dựng khu thể thao, c&ocirc;ng tr&igrave;nh c&ocirc;ng cộng, khu đ&ocirc; thị (dự &aacute;n Vườn Sen) tại phường Đồng Kỵ, Thị x&atilde; Từ Sơn.</div> <div> <div><img alt="Chủ rừng xẻ đồi xây khu sinh thái 'chui', công an điều tra dự án ‘ma’ lừa đảo - ảnh 6" src="https://khds.1cdn.vn/2020/08/23/82/image3-tienphong-vn_tp_vuonsen_14__qeph_otvv.jpg" /><span>KĐT Vườn Sen l&agrave; dự &aacute;n x&acirc;y dựng, cải tạo v&agrave; n&acirc;ng cấp tỉnh lộ 295B theo h&igrave;nh thức BT.</span></div> </div> <div>Trong văn bản n&agrave;y, Cục Thuế Bắc Ninh cũng n&ecirc;u r&otilde;, thời gian giải quyết vụ việc trong v&ograve;ng 30 ng&agrave;y, kể từ ng&agrave;y thụ l&yacute; đơn tố c&aacute;o. <strong><span>(Xem chi tiết)</span></strong></div> <div><strong>C&ocirc;ng an H&agrave; Nội ph&aacute;t hiện nhiều chung cư vi phạm PCCC</strong></div> <div> <div><img alt="Chủ rừng xẻ đồi xây khu sinh thái 'chui', công an điều tra dự án ‘ma’ lừa đảo - ảnh 7" src="https://khds.1cdn.vn/2020/08/23/27/image3-tienphong-vn_78238444_163464198389588_6109419437566197760_o_gooa_crhg.jpg" /><span>C&ocirc;ng an TP ph&aacute;t hiện to&agrave; nh&agrave; The Sun thuộc Khu đ&ocirc; thị Mễ Tr&igrave; Hạ c&oacute; nhiều hạng mục chưa đảm bảo y&ecirc;u cầu PCCC.</span></div> </div> <div>C&ocirc;ng an TP H&agrave; Nội đ&atilde; kiểm tra, ph&aacute;t hiện nhiều chung cư đ&atilde; đưa v&agrave;o sử dụng nhiều năm vẫn kh&ocirc;ng đảm bảo điều kiện an to&agrave;n ph&ograve;ng ch&aacute;y chữa ch&aacute;y (PCCC) như t&ograve;a nh&agrave; The Sun do C&ocirc;ng ty CP Đầu tư v&agrave; Sản xuất Th&aacute;i Dương l&agrave;m chủ đầu tư&nbsp; hay t&ograve;a nh&agrave; CC2 của C&ocirc;ng ty CP tu tạo v&agrave; ph&aacute;t triển nh&agrave; đều thuộc Khu đ&ocirc; thị Mễ Tr&igrave; Hạ (quận Nam Từ Li&ecirc;m).... <strong><span>(Xem chi tiết)</span></strong></div> <p>&nbsp;</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo www.tienphong.vn
“Bất ổn” luân chuyển vốn nhà nước tại Vinasport

“Bất ổn” luân chuyển vốn nhà nước tại Vinasport

Nguồn vốn nhà nước tại Vinasport luôn “bất ổn” sau cổ phần hóa, bởi liên tục được chuyển giao cho các cá nhân đại diện trong bối cảnh nội bộ HĐQT luôn “lục đục”. Quá trình quản lý, sử dụng “đất vàng” bừa bãi Vinasport để sai phạm, nghiêm trọng.
back to top