Chính thức 'khai tử' sổ hộ khẩu từ năm 2022

Dù Luật Cư trú (sửa đổi) có hiệu lực từ 1/7/2021, người dân vẫn được tiếp tục sử dụng sổ hộ khẩu, sổ tạm trú để chứng minh thông tin về nơi cư trú đến hết ngày 31/12/2022.

<div> <p>Chiều 13/11, với đa số đại biểu Quốc hội biểu quyết t&aacute;n th&agrave;nh, Quốc hội th&ocirc;ng qua Luật Cư tr&uacute; (sửa đổi). Luật gồm 7 chương, 38 điều v&agrave; sẽ ch&iacute;nh thức c&oacute; hiệu lực từ 1/7/2021.</p> <h3>Kh&ocirc;ng cấp mới, cấp lại sổ hộ khẩu</h3> <p>Theo quy định, sau khi luật c&oacute; hiệu lực thi h&agrave;nh th&igrave; sổ hộ khẩu, sổ tạm tr&uacute; đ&atilde; được cấp vẫn được sử dụng v&agrave; c&oacute; gi&aacute; trị như giấy tờ, t&agrave;i liệu x&aacute;c nhận về cư tr&uacute; cho đến hết ng&agrave;y 31/12/2022.</p> <p>Trường hợp th&ocirc;ng tin trong sổ hộ khẩu, sổ tạm tr&uacute; kh&aacute;c với th&ocirc;ng tin trong Cơ sở dữ liệu về cư tr&uacute; th&igrave; sử dụng th&ocirc;ng tin trong Cơ sở dữ liệu về cư tr&uacute;.</p> <p>Khi c&ocirc;ng d&acirc;n thực hiện c&aacute;c thủ tục đăng k&yacute;, khai b&aacute;o về cư tr&uacute; dẫn đến thay đổi th&ocirc;ng tin trong sổ hộ khẩu, sổ tạm tr&uacute; th&igrave; cơ quan đăng k&yacute; cư tr&uacute; c&oacute; tr&aacute;ch nhiệm thu hồi sổ hộ khẩu, sổ tạm tr&uacute; đ&atilde; cấp.</p> <p>Đồng thời, thực hiện điều chỉnh, cập nhật th&ocirc;ng tin trong Cơ sở dữ liệu về cư tr&uacute; theo quy định của luật n&agrave;y v&agrave; kh&ocirc;ng cấp mới, cấp lại sổ hộ khẩu, sổ tạm tr&uacute;.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="bo so ho khau tu 2022 anh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/13/znews-photo-zadn-vn_z2172324180751_4bb30c0e4751a7e637419c5775ad2aa8.jpg" title="bỏ sổ hộ khẩu từ 2022 ảnh 1" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>C&aacute;c đại biểu Quốc hội bấm n&uacute;t biểu quyết th&ocirc;ng qua luật. Ảnh: <em>Quốc hội.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Khi luật c&oacute; hiệu lực, Ch&iacute;nh phủ v&agrave; c&aacute;c bộ, ng&agrave;nh li&ecirc;n quan cần r&agrave; so&aacute;t c&aacute;c văn bản quy phạm ph&aacute;p luật thuộc thẩm quyền ban h&agrave;nh c&oacute; nội dung quy định li&ecirc;n quan đến sổ hộ khẩu, sổ tạm tr&uacute; hoặc c&oacute; y&ecirc;u cầu xuất tr&igrave;nh giấy tờ, t&agrave;i liệu x&aacute;c nhận về cư tr&uacute; để sửa đổi, bổ sung cho ph&ugrave; hợp với quy định.</p> <p>Quốc hội y&ecirc;u cầu hạn chế việc sử dụng th&ocirc;ng tin về nơi cư tr&uacute; l&agrave; điều kiện để thực hiện c&aacute;c thủ tục h&agrave;nh ch&iacute;nh.</p> <h3>Tr&aacute;nh ph&aacute;t sinh thủ tục, th&ecirc;m phiền phức cho d&acirc;n</h3> <p>Trước đ&oacute;, do việc cho ph&eacute;p tiếp tục sử dụng sổ hộ khẩu, sổ tạm tr&uacute; đến hết ng&agrave;y 31/12/2022 để chứng minh nơi cư tr&uacute; c&ograve;n nhiều &yacute; kiến kh&aacute;c nhau, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đ&atilde; gửi phiếu thăm d&ograve; &yacute; kiến của c&aacute;c đại biểu Quốc hội.</p> <p>Kết quả lấy phiếu cho thấy, c&oacute; 266/402 đại biểu Quốc hội tham gia cho &yacute; kiến đ&atilde; đồng &yacute; với phương &aacute;n cho ph&eacute;p người d&acirc;n được tiếp tục sử dụng sổ hộ khẩu, sổ tạm tr&uacute; đ&atilde; được cấp cho đến hết ng&agrave;y 31/12/2022.</p> <p>C&oacute; 135 đại biểu đồng &yacute; với phương &aacute;n chấm dứt gi&aacute; trị sử dụng của sổ hộ khẩu, sổ tạm tr&uacute; trong c&aacute;c giao dịch kể từ ng&agrave;y 1/7/2021, khi Luật Cư tr&uacute; (sửa đổi) c&oacute; hiệu lực.</p> <p>Theo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, việc cho ph&eacute;p người d&acirc;n tiếp tục d&ugrave;ng sổ hộ khẩu, sổ tạm tr&uacute; đ&atilde; được cấp đến hết năm 2022 để chứng minh th&ocirc;ng tin về nơi cư tr&uacute; nhằm tr&aacute;nh l&agrave;m ph&aacute;t sinh th&ecirc;m thủ tục h&agrave;nh ch&iacute;nh, th&ecirc;m phiền phức cho người d&acirc;n, tạo &aacute;p lực lớn cho c&aacute;c cơ quan quản l&yacute;, đăng k&yacute; cư tr&uacute; tại thời điểm luật mới c&oacute; hiệu lực thi h&agrave;nh.</p> <p>Quy định n&agrave;y cũng kh&ocirc;ng l&agrave;m ảnh hưởng đến hiệu lực thi h&agrave;nh của Luật Cư tr&uacute; v&agrave; việc triển khai thực hiện c&aacute;c quy định của luật ngay từ thời điểm ng&agrave;y 1/7/2021.</p> <p>Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng khi Cơ sở dữ liệu quốc gia về d&acirc;n cư, Cơ sở dữ liệu về cư tr&uacute; ho&agrave;n th&agrave;nh, vận h&agrave;nh th&ocirc;ng suốt v&agrave; c&aacute;c cơ quan, tổ chức, địa phương thực hiện tốt việc kết nối, li&ecirc;n th&ocirc;ng, chỉ cần sử dụng số định danh c&aacute; nh&acirc;n l&agrave; c&oacute; thể x&aacute;c định được th&ocirc;ng tin nh&acirc;n th&acirc;n, th&ocirc;ng tin về nơi cư tr&uacute; của c&ocirc;ng d&acirc;n. Khi đ&oacute;, sổ hộ khẩu, sổ tạm tr&uacute; sẽ tự chấm dứt vai tr&ograve; ngay cả khi chưa đến thời hạn 31/12/2022.</p> <p>Khi thảo luận về dự &aacute;n Luật Cư tr&uacute; (sửa đổi) tại Quốc hội, Bộ trưởng C&ocirc;ng an <span>T&ocirc; L&acirc;m</span> nhấn mạnh việc bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm tr&uacute; l&agrave; điều người d&acirc;n rất mong đợi.</p> <p>Th&ocirc;ng tin về cơ sở dữ liệu quốc gia về d&acirc;n cư, đại tướng T&ocirc; L&acirc;m cho biết đ&atilde; thu thập được 90%, đang thẩm định, ph&uacute;c tra lại v&agrave; đưa v&agrave;o hệ thống. C&ograve;n 10% sẽ cố gắng ho&agrave;n th&agrave;nh trong năm 2020.</p> <p>Bộ C&ocirc;ng an thể hiện quyết t&acirc;m c&oacute; thể bỏ sổ hộ khẩu giấy khi Luật Cư tr&uacute; sửa đổi ch&iacute;nh thức c&oacute; hiệu lực từ 1/7/2021. Theo Bộ trưởng T&ocirc; L&acirc;m, kh&ocirc;ng c&oacute; thời gian chuyển tiếp sẽ bắt buộc c&aacute;c cơ quan quản l&yacute; phối hợp với nhau để thực hiện theo đ&uacute;ng lộ tr&igrave;nh đề ra.</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo zingnews.vn
6 ngày Tết hơn 400 ca cấp cứu do pháo nổ

6 ngày Tết hơn 400 ca cấp cứu do pháo nổ

Trong kỳ nghỉ Tết Quý Mão, có 9.716 trường hợp phải nhập viện điều trị, cấp cứu liên quan đến tai nạn giao thông, tăng 1.312 ca, cấp cứu do tai nạn pháo nổ tăng 139 ca so với cùng kỳ năm trước.
back to top