Chính thức 'khai tử' sổ hộ khẩu từ năm 2022

Dù Luật Cư trú (sửa đổi) có hiệu lực từ 1/7/2021, người dân vẫn được tiếp tục sử dụng sổ hộ khẩu, sổ tạm trú để chứng minh thông tin về nơi cư trú đến hết ngày 31/12/2022.

<div> <p>Chiều 13/11, với đa số đại biểu Quốc hội biểu quyết t&aacute;n th&agrave;nh, Quốc hội th&ocirc;ng qua Luật Cư tr&uacute; (sửa đổi). Luật gồm 7 chương, 38 điều v&agrave; sẽ ch&iacute;nh thức c&oacute; hiệu lực từ 1/7/2021.</p> <h3>Kh&ocirc;ng cấp mới, cấp lại sổ hộ khẩu</h3> <p>Theo quy định, sau khi luật c&oacute; hiệu lực thi h&agrave;nh th&igrave; sổ hộ khẩu, sổ tạm tr&uacute; đ&atilde; được cấp vẫn được sử dụng v&agrave; c&oacute; gi&aacute; trị như giấy tờ, t&agrave;i liệu x&aacute;c nhận về cư tr&uacute; cho đến hết ng&agrave;y 31/12/2022.</p> <p>Trường hợp th&ocirc;ng tin trong sổ hộ khẩu, sổ tạm tr&uacute; kh&aacute;c với th&ocirc;ng tin trong Cơ sở dữ liệu về cư tr&uacute; th&igrave; sử dụng th&ocirc;ng tin trong Cơ sở dữ liệu về cư tr&uacute;.</p> <p>Khi c&ocirc;ng d&acirc;n thực hiện c&aacute;c thủ tục đăng k&yacute;, khai b&aacute;o về cư tr&uacute; dẫn đến thay đổi th&ocirc;ng tin trong sổ hộ khẩu, sổ tạm tr&uacute; th&igrave; cơ quan đăng k&yacute; cư tr&uacute; c&oacute; tr&aacute;ch nhiệm thu hồi sổ hộ khẩu, sổ tạm tr&uacute; đ&atilde; cấp.</p> <p>Đồng thời, thực hiện điều chỉnh, cập nhật th&ocirc;ng tin trong Cơ sở dữ liệu về cư tr&uacute; theo quy định của luật n&agrave;y v&agrave; kh&ocirc;ng cấp mới, cấp lại sổ hộ khẩu, sổ tạm tr&uacute;.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="bo so ho khau tu 2022 anh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/13/znews-photo-zadn-vn_z2172324180751_4bb30c0e4751a7e637419c5775ad2aa8.jpg" title="bỏ sổ hộ khẩu từ 2022 ảnh 1" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>C&aacute;c đại biểu Quốc hội bấm n&uacute;t biểu quyết th&ocirc;ng qua luật. Ảnh: <em>Quốc hội.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Khi luật c&oacute; hiệu lực, Ch&iacute;nh phủ v&agrave; c&aacute;c bộ, ng&agrave;nh li&ecirc;n quan cần r&agrave; so&aacute;t c&aacute;c văn bản quy phạm ph&aacute;p luật thuộc thẩm quyền ban h&agrave;nh c&oacute; nội dung quy định li&ecirc;n quan đến sổ hộ khẩu, sổ tạm tr&uacute; hoặc c&oacute; y&ecirc;u cầu xuất tr&igrave;nh giấy tờ, t&agrave;i liệu x&aacute;c nhận về cư tr&uacute; để sửa đổi, bổ sung cho ph&ugrave; hợp với quy định.</p> <p>Quốc hội y&ecirc;u cầu hạn chế việc sử dụng th&ocirc;ng tin về nơi cư tr&uacute; l&agrave; điều kiện để thực hiện c&aacute;c thủ tục h&agrave;nh ch&iacute;nh.</p> <h3>Tr&aacute;nh ph&aacute;t sinh thủ tục, th&ecirc;m phiền phức cho d&acirc;n</h3> <p>Trước đ&oacute;, do việc cho ph&eacute;p tiếp tục sử dụng sổ hộ khẩu, sổ tạm tr&uacute; đến hết ng&agrave;y 31/12/2022 để chứng minh nơi cư tr&uacute; c&ograve;n nhiều &yacute; kiến kh&aacute;c nhau, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đ&atilde; gửi phiếu thăm d&ograve; &yacute; kiến của c&aacute;c đại biểu Quốc hội.</p> <p>Kết quả lấy phiếu cho thấy, c&oacute; 266/402 đại biểu Quốc hội tham gia cho &yacute; kiến đ&atilde; đồng &yacute; với phương &aacute;n cho ph&eacute;p người d&acirc;n được tiếp tục sử dụng sổ hộ khẩu, sổ tạm tr&uacute; đ&atilde; được cấp cho đến hết ng&agrave;y 31/12/2022.</p> <p>C&oacute; 135 đại biểu đồng &yacute; với phương &aacute;n chấm dứt gi&aacute; trị sử dụng của sổ hộ khẩu, sổ tạm tr&uacute; trong c&aacute;c giao dịch kể từ ng&agrave;y 1/7/2021, khi Luật Cư tr&uacute; (sửa đổi) c&oacute; hiệu lực.</p> <p>Theo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, việc cho ph&eacute;p người d&acirc;n tiếp tục d&ugrave;ng sổ hộ khẩu, sổ tạm tr&uacute; đ&atilde; được cấp đến hết năm 2022 để chứng minh th&ocirc;ng tin về nơi cư tr&uacute; nhằm tr&aacute;nh l&agrave;m ph&aacute;t sinh th&ecirc;m thủ tục h&agrave;nh ch&iacute;nh, th&ecirc;m phiền phức cho người d&acirc;n, tạo &aacute;p lực lớn cho c&aacute;c cơ quan quản l&yacute;, đăng k&yacute; cư tr&uacute; tại thời điểm luật mới c&oacute; hiệu lực thi h&agrave;nh.</p> <p>Quy định n&agrave;y cũng kh&ocirc;ng l&agrave;m ảnh hưởng đến hiệu lực thi h&agrave;nh của Luật Cư tr&uacute; v&agrave; việc triển khai thực hiện c&aacute;c quy định của luật ngay từ thời điểm ng&agrave;y 1/7/2021.</p> <p>Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng khi Cơ sở dữ liệu quốc gia về d&acirc;n cư, Cơ sở dữ liệu về cư tr&uacute; ho&agrave;n th&agrave;nh, vận h&agrave;nh th&ocirc;ng suốt v&agrave; c&aacute;c cơ quan, tổ chức, địa phương thực hiện tốt việc kết nối, li&ecirc;n th&ocirc;ng, chỉ cần sử dụng số định danh c&aacute; nh&acirc;n l&agrave; c&oacute; thể x&aacute;c định được th&ocirc;ng tin nh&acirc;n th&acirc;n, th&ocirc;ng tin về nơi cư tr&uacute; của c&ocirc;ng d&acirc;n. Khi đ&oacute;, sổ hộ khẩu, sổ tạm tr&uacute; sẽ tự chấm dứt vai tr&ograve; ngay cả khi chưa đến thời hạn 31/12/2022.</p> <p>Khi thảo luận về dự &aacute;n Luật Cư tr&uacute; (sửa đổi) tại Quốc hội, Bộ trưởng C&ocirc;ng an <span>T&ocirc; L&acirc;m</span> nhấn mạnh việc bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm tr&uacute; l&agrave; điều người d&acirc;n rất mong đợi.</p> <p>Th&ocirc;ng tin về cơ sở dữ liệu quốc gia về d&acirc;n cư, đại tướng T&ocirc; L&acirc;m cho biết đ&atilde; thu thập được 90%, đang thẩm định, ph&uacute;c tra lại v&agrave; đưa v&agrave;o hệ thống. C&ograve;n 10% sẽ cố gắng ho&agrave;n th&agrave;nh trong năm 2020.</p> <p>Bộ C&ocirc;ng an thể hiện quyết t&acirc;m c&oacute; thể bỏ sổ hộ khẩu giấy khi Luật Cư tr&uacute; sửa đổi ch&iacute;nh thức c&oacute; hiệu lực từ 1/7/2021. Theo Bộ trưởng T&ocirc; L&acirc;m, kh&ocirc;ng c&oacute; thời gian chuyển tiếp sẽ bắt buộc c&aacute;c cơ quan quản l&yacute; phối hợp với nhau để thực hiện theo đ&uacute;ng lộ tr&igrave;nh đề ra.</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo zingnews.vn
back to top