Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tuần từ 15-19/6

Tuần qua, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 19/2020/QĐ-TTg quy định về việc thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng. Theo đó, các trạm thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ đã lắp đặt hệ thống thu phí điện tử không dừng phải vận hành ngay việc thu phí điện tử không dừng. Đối với các trạm thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ đang hoạt động, chưa lắp đặt hệ thống thu phí điện tử không dừng chậm nhất đến ngày 31/12/2020 phải chuyển sang thu phí điện tử không dừng.

<div> <table align="center"> <tbody> <tr> <td><img alt="" src="https://khds.1cdn.vn/2020/06/20/baochinhphu-vn_ct.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="desc">Ảnh minh họa</td> </tr> </tbody> </table> <div>Quyết định 19/2020/QĐ-TTg cũng quy định: Đối với c&aacute;c trạm thu ph&iacute; dịch vụ sử dụng đường bộ đang hoạt động, chưa lắp đặt hệ thống thu ph&iacute; điện tử kh&ocirc;ng dừng chậm nhất đến ng&agrave;y 31/12/2020 phải chuyển sang thu ph&iacute; điện tử kh&ocirc;ng dừng.</div> <p>C&ograve;n với c&aacute;c trạm thu ph&iacute; do Tổng c&ocirc;ng ty Đầu tư ph&aacute;t triển đường cao tốc Việt Nam quản l&yacute;, tiến độ ho&agrave;n th&agrave;nh sẽ do Bộ Giao th&ocirc;ng vận tải v&agrave; Ủy ban Quản l&yacute; vốn nh&agrave; nước tại doanh nghiệp xem x&eacute;t, quyết định ph&ugrave; hợp với điều kiện nguồn vốn của dự &aacute;n.</p> <p>Cũng theo Quyết định, đối với c&aacute;c trạm thu ph&iacute; dịch vụ sử dụng đường bộ thuộc c&aacute;c dự &aacute;n đầu tư x&acirc;y dựng mới, chỉ triển khai thu ph&iacute; dịch vụ sử dụng đường bộ khi thực hiện thu ph&iacute; điện tử kh&ocirc;ng dừng theo quy định của Quyết định n&agrave;y.</p> <p><strong>Quy định mới về điều kiện c&ocirc;ng nhận kho ngoại quan</strong></p> <p>Ch&iacute;nh phủ ban h&agrave;nh Nghị định <span>67/2020/NĐ-CP</span> sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số <span>68/2016/NĐ-CP</span> ng&agrave;y 1/7/2016 của Ch&iacute;nh phủ quy định về điều kiện kinh doanh h&agrave;ng miễn thuế, kho b&atilde;i, địa điểm l&agrave;m thủ tục hải quan, tập kết, kiểm tra, gi&aacute;m s&aacute;t hải quan.<br /> <br /> Trong đ&oacute;, Nghị định sửa đổi, bổ sung quy định điều kiện c&ocirc;ng nhận kho ngoại quan. Cụ thể, kho ngoại quan phải đ&aacute;p ứng điều kiện như: khu vực đề nghị c&ocirc;ng nhận kho, b&atilde;i ngoại quan phải nằm trong khu vực quy định tại khoản 1 Điều 62 <span>Luật Hải quan</span> hoặc khu kinh tế cửa khẩu hoặc khu vực được cơ quan c&oacute; thẩm quyền ph&ecirc; duyệt nằm trong quy hoạch ph&aacute;t triển hệ thống trung t&acirc;m logistics; kho, b&atilde;i ngoại quan được ngăn c&aacute;ch với khu vực xung quanh bằng tường r&agrave;o, đ&aacute;p ứng y&ecirc;u cầu kiểm tra, gi&aacute;m s&aacute;t của cơ quan hải quan, trừ kho nằm trong khu vực cửa khẩu, cảng đ&atilde; c&oacute; tường r&agrave;o ngăn c&aacute;ch biệt lập với khu vực xung quanh;.,..</p> <p><strong>V&ugrave;ng KTTĐ ph&iacute;a Nam tiếp tục ph&aacute;t huy vai tr&ograve; đầu t&agrave;u ph&aacute;t triển của cả nước</strong></p> <p><span>Th&ocirc;ng b&aacute;o </span>kết luận của Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ Nguyễn Xu&acirc;n Ph&uacute;c tại Hội nghị với l&atilde;nh đạo c&aacute;c tỉnh, th&agrave;nh phố V&ugrave;ng kinh tế trọng điểm ph&iacute;a Nam n&ecirc;u r&otilde;, V&ugrave;ng KTTĐ ph&iacute;a Nam tiếp tục ph&aacute;t huy mạnh mẽ hơn nữa với vai tr&ograve; l&agrave; một cực tăng trưởng, đầu t&agrave;u ph&aacute;t triển của cả nước, đ&oacute;ng g&oacute;p v&agrave;o sự ph&aacute;t triển chung v&igrave; mục ti&ecirc;u tạo n&ecirc;n một Việt Nam h&ugrave;ng cường, thịnh vượng. C&aacute;c tỉnh, th&agrave;nh phố trong V&ugrave;ng ph&aacute;t huy tiềm năng, lợi thế, năng lực cạnh tranh, với phương ch&acirc;m h&agrave;nh động cụ thể, hiệu quả để V&ugrave;ng KTTĐ ph&iacute;a Nam đi đầu trong ph&aacute;t triển c&aacute;c m&ocirc; h&igrave;nh kinh tế hiện đại gắn với ch&iacute;nh quyền điện tử, đ&ocirc; thị th&ocirc;ng minh v&agrave; trở th&agrave;nh v&ugrave;ng si&ecirc;u đ&ocirc; thị, c&oacute; quy m&ocirc; h&agrave;ng đầu khu vực Đ&ocirc;ng Nam &Aacute; trong tương lai gần.</p> <p>Đặc biệt, V&ugrave;ng KTTĐ ph&iacute;a Nam cần th&uacute;c đẩy ph&aacute;t triển kinh tế tư nh&acirc;n, th&aacute;o gỡ những kh&oacute; khăn, vướng mắc, đẩy mạnh cải c&aacute;ch h&agrave;nh ch&iacute;nh, tạo m&ocirc;i trường đầu tư th&ocirc;ng tho&aacute;ng. Tập trung mọi điều kiện tốt nhất để ph&aacute;t triển kinh tế cũng như cơ hội thu h&uacute;t sự dịch chuyển của d&ograve;ng vốn đầu tư thế giới. Chủ động, s&aacute;ng tạo v&agrave; quyết t&acirc;m, h&agrave;nh động cao nhất để V&ugrave;ng KTTĐ ph&iacute;a Nam sớm h&igrave;nh th&agrave;nh c&aacute;c chuỗi cung ứng to&agrave;n cầu, thu h&uacute;t c&aacute;c tập đo&agrave;n lớn về c&ocirc;ng nghệ tr&ecirc;n thế giới, trở th&agrave;nh một trung t&acirc;m c&ocirc;ng nghệ, c&ocirc;ng xưởng chế tạo của khu vực v&agrave; cả nước.</p> <p><strong>Sớm giải ph&oacute;ng mặt bằng Dự &aacute;n Cảng h&agrave;ng kh&ocirc;ng quốc tế Long Th&agrave;nh</strong></p> <p>Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ Nguyễn Xu&acirc;n Ph&uacute;c <span>y&ecirc;u cầu</span> UBND tỉnh Đồng Nai thực hiện sớm c&ocirc;ng t&aacute;c giải ph&oacute;ng mặt bằng Dự &aacute;n Cảng h&agrave;ng kh&ocirc;ng quốc tế Long Th&agrave;nh.</p> <p>Thủ tướng cũng y&ecirc;u cầu UBND tỉnh Đồng Nai giải ng&acirc;n hết số vốn 23.000 tỷ đồng theo đ&uacute;ng quy định của ph&aacute;p luật.</p> <p><strong>Th&iacute; điểm vận chuyển kh&aacute;ch du lịch bằng xe &ocirc; t&ocirc; 2 tầng tho&aacute;ng n&oacute;c</strong></p> <p>Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ <span>đồng &yacute;</span> th&iacute; điểm triển khai dịch vụ vận chuyển kh&aacute;ch du lịch bằng xe &ocirc; t&ocirc; 2 tầng tho&aacute;ng n&oacute;c tại c&aacute;c tỉnh: B&igrave;nh Thuận, B&agrave; Rịa - Vũng T&agrave;u.</p> <p>Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ giao Bộ Giao th&ocirc;ng vận tải hướng dẫn c&aacute;c địa phương triển khai hoạt động th&iacute; điểm; trong đ&oacute; lưu &yacute; t&iacute;nh to&aacute;n kỹ lộ tr&igrave;nh tuyến đường khai th&aacute;c, số lượng phương tiện hoạt động tr&ecirc;n một tuyến, tần suất chạy xe, quy hoạch c&aacute;c điểm dừng, đ&oacute;n trả kh&aacute;ch&hellip; nhằm bảo đảm trật tự, an to&agrave;n giao th&ocirc;ng; đồng thời, khẩn trương tổng kết, đ&aacute;nh gi&aacute; hoạt động th&iacute; điểm, l&agrave;m cơ sở x&acirc;y dựng Luật Giao th&ocirc;ng đường bộ (sửa đổi).</p> <p><strong>Xử l&yacute; phản &aacute;nh về lắp đặt hệ thống điện mặt trời c&oacute; cần &quot;giấy ph&eacute;p con&quot;</strong></p> <p>B&aacute;o Tuổi trẻ ng&agrave;y 2/6/2020 c&oacute; c&aacute;c b&agrave;i viết với ti&ecirc;u đề lắp đặt điện mặt trời c&oacute; cần &quot;giấy ph&eacute;p con&quot; v&agrave; m&aacute;i nhỏ nếu th&ecirc;m thủ tục sẽ phiền h&agrave;.</p> <p>Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ giao c&aacute;c Bộ: X&acirc;y dựng, C&ocirc;ng Thương xem x&eacute;t th&ocirc;ng tin phản &aacute;nh của b&aacute;o Tuổi trẻ n&ecirc;u tr&ecirc;n, khẩn trương c&oacute; c&aacute;c hướng dẫn cụ thể theo thẩm quyền để việc thực hiện hệ thống điện mặt trời m&aacute;i nh&agrave; đảm bảo thống nhất, thuận lợi, đ&aacute;p ứng y&ecirc;u cầu về an to&agrave;n c&ocirc;ng tr&igrave;nh v&agrave; bảo vệ m&ocirc;i trường; ho&agrave;n th&agrave;nh trước ng&agrave;y 31/7/2020.</p> <p>Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ giao Bộ X&acirc;y dựng phối hợp với c&aacute;c cơ quan li&ecirc;n quan khẩn trương nghi&ecirc;n cứu, ban h&agrave;nh đồng bộ c&aacute;c ti&ecirc;u chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật c&oacute; li&ecirc;n quan đến an to&agrave;n c&ocirc;ng tr&igrave;nh x&acirc;y dựng khi lắp đặt hệ thống điện mặt trời m&aacute;i nh&agrave; theo thẩm quyền; ho&agrave;n th&agrave;nh trước ng&agrave;y 31/7/2020.<br /> <br /> <strong>Thủ tướng chỉ đạo hỗ trợ nh&acirc;n d&acirc;n khắc phục hậu quả động đất tại Lai Ch&acirc;u</strong></p> <p>Ng&agrave;y 15 v&agrave; 16/6/2020, tr&ecirc;n địa b&agrave;n tỉnh Lai Ch&acirc;u đ&atilde; xảy ra c&aacute;c trận động đất l&agrave;m một số ch&aacute;u nhỏ bị thương, ảnh hưởng đến hoa m&agrave;u, c&ocirc;ng tr&igrave;nh hạ tầng, nh&agrave; cửa, đời sống của nh&acirc;n d&acirc;n. Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ gửi lời <span>thăm hỏi</span> đến ch&iacute;nh quyền địa phương v&agrave; c&aacute;c hộ d&acirc;n bị ảnh hưởng, nhất l&agrave; c&aacute;c gia đ&igrave;nh c&aacute;c ch&aacute;u nhỏ bị thương.<br /> <br /> Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ y&ecirc;u cầu UBND tỉnh Lai Ch&acirc;u chỉ đạo, tổ chức thăm hỏi, động vi&ecirc;n, hỗ trợ c&aacute;c gia đ&igrave;nh bị thiệt hại, ảnh hưởng do động đất, nhất l&agrave; c&aacute;c hộ gia đ&igrave;nh c&oacute; người bị thương, hộ ngh&egrave;o, hộ gia đ&igrave;nh ch&iacute;nh s&aacute;ch; th&ocirc;ng tin kịp thời, hướng dẫn kỹ năng ứng ph&oacute;, ổn định t&acirc;m l&yacute; cho nh&acirc;n d&acirc;n, tr&aacute;nh hoang mang, nhất l&agrave; đối với c&aacute;c hộ đồng b&agrave;o d&acirc;n tộc thiểu số; chỉ đạo kiểm tra c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh cơ sở hạ tầng khu vực bị ảnh hưởng của động đất, nhất l&agrave; c&aacute;c hồ đập thủy lợi, thủy điện, c&ocirc;ng tr&igrave;nh giao th&ocirc;ng, kịp thời ph&aacute;t hiện, khắc phục c&aacute;c sự cố, hư hỏng để bảo đảm an to&agrave;n cho c&ocirc;ng tr&igrave;nh.</p> <p>Bộ N&ocirc;ng nghiệp v&agrave; Ph&aacute;t triển n&ocirc;ng th&ocirc;n, Bộ C&ocirc;ng Thương theo chức năng quản l&yacute; nh&agrave; nước được giao chỉ đạo c&ocirc;ng t&aacute;c bảo đảm an to&agrave;n c&ocirc;ng tr&igrave;nh hồ đập, nhất l&agrave; c&aacute;c hồ đập lớn tại khu vực bị ảnh hưởng của động đất.</p> <p>Ban Chỉ đạo Trung ương về ph&ograve;ng, chống thi&ecirc;n tai, Viện Vật l&yacute; Địa cầu (Viện H&agrave;n l&acirc;m Khoa học v&agrave; C&ocirc;ng nghệ Việt Nam) tiếp tục theo d&otilde;i diễn biến động đất thi&ecirc;n tai, kịp thời chỉ đạo c&ocirc;ng t&aacute;c ứng ph&oacute; theo nhiệm vụ được giao.</p> <p>&nbsp;</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo baochinhphu.vn
back to top