Chậm quy hoạch hai bên sông Hồng: Ðất nông nghiệp biến tướng

Vướng quy hoạch phân lũ, Hà Nội chưa thể tiến hành lập quy hoạch 2 bên sông Hồng, khoảng gần 10 vạn dân Thủ đô sinh sống ở các vùng ngoài đê đang chịu ảnh hưởng bởi quy hoạch treo này. Từ việc quy hoạch chậm, dẫn đến việc xin cho, xây dựng sai phép, chiếm đất nông nghiệp diễn ra tràn lan tại các xã phường ngoài đê.

<div> <p><b style="font-size: 14px;">&ETH;ất ngo&agrave;i đ&ecirc; biến tướng</b></p> <p>Số liệu từ Tổng cục Ph&ograve;ng, chống thi&ecirc;n tai cho thấy, trong 6 th&aacute;ng đầu năm 2020, tr&ecirc;n địa b&agrave;n th&agrave;nh phố H&agrave; Nội xảy ra&nbsp; 60 vụ vi phạm ph&aacute;p luật về đ&ecirc; điều, trong khi đ&oacute; mới chỉ xử l&yacute; được 5 vụ, c&ograve;n tồn đọng 55 vụ. Ngo&agrave;i ra, rất nhiều vụ vi phạm từ những năm trước vẫn c&ograve;n tồn đọng. Trong đ&oacute; từ năm 2011 đến 2019, to&agrave;n th&agrave;nh phố tồn đọng 1.821 vụ việc chưa được xử l&yacute;. T&igrave;nh trạng vi phạm phổ biến l&agrave; x&acirc;y dựng c&ocirc;ng tr&igrave;nh tr&aacute;i ph&eacute;p trong phạm vi bảo vệ đ&ecirc; điều v&agrave; tr&ecirc;n b&atilde;i s&ocirc;ng; đổ thải, san lấp lấn chiếm l&ograve;ng s&ocirc;ng, b&atilde;i s&ocirc;ng&hellip;</p> <p>Ghi nhận của PV <i>Tiền Phong</i> tại khu vực phường Y&ecirc;n Phụ (quận T&acirc;y Hồ) với khoảng 3/4 d&acirc;n số sống ở ngo&agrave;i đ&ecirc;, việc quản l&yacute; đất b&atilde;i khu vực n&agrave;y lu&ocirc;n n&oacute;ng. Tại khu tập thể F361, c&aacute;c ng&otilde; 1, 5, 9, 11 (hướng về ph&iacute;a bờ s&ocirc;ng) xuất hiện h&agrave;ng chục c&ocirc;ng tr&igrave;nh x&acirc;y dựng ki&ecirc;n cố theo kiểu nh&agrave; vườn. Theo người d&acirc;n tại đ&acirc;y, những năm trước, nhiều nh&agrave; ph&iacute;a b&ecirc;n trong thu&ecirc; đổ phế thải x&acirc;y dựng lấn s&ocirc;ng, rồi x&acirc;y dựng c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh ki&ecirc;n cố tr&ecirc;n đất lấn chiếm.</p> <div> <div class="article-photo inlinephoto"><img alt="Chậm quy hoạch hai bên sông Hồng: Ðất nông nghiệp biến tướng - ảnh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/28/image3-tienphong-vn_127185798_131730811807810_4355573393467368883_n_ilbu.jpg" /><span class="fig">Nhiều c&ocirc;ng tr&igrave;nh x&acirc;y dựng tr&ecirc;n đất san lấp ngo&agrave;i đ&ecirc; thuộc phường Y&ecirc;n Phụ</span></div> </div> <p>Quanh khu vực n&agrave;y c&ograve;n c&oacute; c&aacute;c phường Tứ Li&ecirc;n, Nhật T&acirc;n, trước đ&acirc;y chủ yếu trồng đ&agrave;o, quất. Tốc độ đ&ocirc; thị h&oacute;a cao khiến những mảnh đất vườn dần biến mất, thay v&agrave;o đ&oacute; l&agrave; những c&ocirc;ng tr&igrave;nh 2- 4 tầng mọc l&ecirc;n. Như tr&ecirc;n đường &Acirc;u Cơ, c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh nằm tại số 321; 337; 281A&hellip; đều l&agrave; c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh x&acirc;y dựng ki&ecirc;n cố nằm tr&ecirc;n đất n&ocirc;ng nghiệp.</p> <p>Ở những khu vực ngo&agrave;i đ&ecirc; đ&atilde; được cấp sổ đỏ, c&aacute;c chủ c&ocirc;ng tr&igrave;nh đều phải thỏa thuận với Sở NN&amp;PTNT H&agrave; Nội, chỉ được x&acirc;y dựng tạm&hellip; Thế nhưng h&agrave;ng loạt c&ocirc;ng tr&igrave;nh sai ph&eacute;p, cơi nới kh&ocirc;ng ph&eacute;p li&ecirc;n tục xuất hiện tr&ecirc;n địa b&agrave;n phường Y&ecirc;n Phụ. C&oacute; thể điểm danh c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh cấp tập x&acirc;y dựng, đang ho&agrave;n thiện như: C&ocirc;ng tr&igrave;nh số 31 đường 6 Tập thể F361; 2 c&ocirc;ng tr&igrave;nh đối diện chợ Y&ecirc;n Phụ (số 3 ng&otilde; 108 Nghi T&agrave;m) được cấp ph&eacute;p 4 tầng 1 tum nhưng đang cơi nới n&acirc;ng th&ecirc;m 1 tầng.</p> <p>Ph&iacute;a b&ecirc;n kia cầu, địa b&agrave;n c&aacute;c phường Bồ Đề, Long Bi&ecirc;n, Ngọc L&acirc;m&hellip; thuộc quận Long Bi&ecirc;n, đất n&ocirc;ng nghiệp ngo&agrave;i đ&ecirc; bị biến tướng th&agrave;nh nh&agrave; xưởng, x&acirc;y dựng nh&agrave; h&agrave;ng, qu&aacute;n ăn&hellip;&nbsp;</p> <p><b>L&atilde;ng ph&iacute; nguồn lực </b></p> <p>Đại diện UBND phường Y&ecirc;n Phụ cho biết, đất b&atilde;i tr&ecirc;n địa b&agrave;n chiếm tới 12ha, c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh ở đ&acirc;y chưa c&oacute; kiểm đếm, thống k&ecirc; cụ thể. Việc c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh ki&ecirc;n cố mọc l&ecirc;n ở h&agrave;nh lang tho&aacute;t lũ l&agrave; c&oacute;, c&oacute; những c&ocirc;ng tr&igrave;nh x&acirc;y dựng hơn 20 năm, chưa giải quyết được. Phường thường xuy&ecirc;n ra qu&acirc;n xử l&yacute; c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh nh&agrave;, l&aacute;n tạm x&acirc;y dựng dọc h&agrave;nh lang đ&ecirc;, nhưng c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh n&agrave;y dựng rất nhanh chỉ trong 1 đ&ecirc;m, nhiều l&uacute;c l&agrave;m kh&ocirc;ng xuể.</p> <div> <blockquote class="quotes cms-quote"> <p><strong>Bộ trưởng Bộ NN&amp;PTNT Nguyễn Xu&acirc;n Cường cho rằng, đề nghị của H&agrave; Nội l&agrave; ho&agrave;n to&agrave;n ch&iacute;nh đ&aacute;ng. Trong thời gian tới, Bộ sẽ cử lực lượng khoa học giỏi phối hợp với H&agrave; Nội r&agrave; so&aacute;t lại quy hoạch ph&acirc;n lũ, l&agrave;m cơ sở cho th&agrave;nh phố x&acirc;y dựng quy hoạch hai b&ecirc;n bờ s&ocirc;ng Hồng.</strong></p> </blockquote> </div> <p>Hạt quản l&yacute; đ&ecirc; số 2 đ&atilde; phối hợp UBND phường Y&ecirc;n Phụ kiểm tra v&agrave; lập nhiều hồ sơ vi phạm, dỡ bỏ to&agrave;n bộ lều tạm, khung cột tre, m&aacute;i l&aacute;, nh&agrave; khung sắt, m&aacute;i t&ocirc;n,&hellip; Hiện cả cơ quan quản l&yacute;, người d&acirc;n đều mong sớm c&oacute; quy hoạch ph&acirc;n khu R khu vực ngo&agrave;i đ&ecirc; để người d&acirc;n c&oacute; thể sinh sống ổn định.</p> <p>Năm 2019, Sở T&agrave;i nguy&ecirc;n v&agrave; M&ocirc;i trường H&agrave; Nội (TN&amp;MT) c&ocirc;ng bố kết luận thanh tra về việc chấp h&agrave;nh ph&aacute;p luật đất đai trong c&ocirc;ng t&aacute;c quản l&yacute; Nh&agrave; nước đối với việc quản l&yacute;, sử dụng đất n&ocirc;ng nghiệp, đất n&ocirc;ng nghiệp c&ocirc;ng &iacute;ch, đất c&ocirc;ng thuộc tr&aacute;ch nhiệm của UBND quận Long Bi&ecirc;n v&agrave; UBND c&aacute;c phường tr&ecirc;n địa b&agrave;n quận.</p> <p>Kết luận thanh tra cho thấy đ&atilde; c&oacute; 304 trường hợp vi phạm đất n&ocirc;ng nghiệp với tổng diện t&iacute;ch đất l&agrave; 13,7ha. Trong đ&oacute;, sử dụng kh&ocirc;ng đ&uacute;ng mục đ&iacute;ch, x&acirc;y dựng tr&aacute;i ph&eacute;p l&agrave; 286 trường hợp, diện t&iacute;ch 13,3ha v&agrave; chuyển nhượng tr&aacute;i quy định 14 trường hợp, diện t&iacute;ch 0,17ha; tự san lấp đất tr&ecirc;n đất n&ocirc;ng nghiệp l&agrave; 3 trường hợp tại phường Việt Hưng với diện t&iacute;ch 0,15ha.</p> <p>Mới đ&acirc;y, tại buổi l&agrave;m việc giữa l&atilde;nh đạo th&agrave;nh phố H&agrave; Nội v&agrave; Bộ NN&amp;PTNT, B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy H&agrave; Nội Vương Đ&igrave;nh Huệ cho biết, do kh&ocirc;ng c&oacute; quy hoạch hai b&ecirc;n s&ocirc;ng Hồng n&ecirc;n hiện nhiều nguồn lực bị l&atilde;ng ph&iacute;. C&aacute;c khu đất b&atilde;i ven s&ocirc;ng nhiều năm qua kh&ocirc;ng ai d&aacute;m đầu tư v&igrave; kh&ocirc;ng c&oacute; quy hoạch. Địa phương chỉ c&oacute; thể cho đấu thầu tối đa 5 năm đối với đất b&atilde;i bồi ven s&ocirc;ng. &ldquo;T&ocirc;i đi Đan Phượng, Ho&agrave;i Đức, đất ngo&agrave;i b&atilde;i m&ecirc;nh m&ocirc;ng m&agrave; kh&ocirc;ng d&ugrave;ng được. C&oacute; đất b&atilde;i giữa ở Ho&agrave;n Kiếm, muốn mượn d&ugrave;ng tạm một số việc cũng kh&ocirc;ng được. Tất cả đều chờ quy hoạch&quot;, B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy H&agrave; Nội n&oacute;i.</p> <p>B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy H&agrave; Nội nhận định, khi c&oacute; quy hoạch ph&acirc;n lũ, th&agrave;nh phố sẽ tiến h&agrave;nh quy hoạch. Từ đ&oacute;, khoảng 900.000 người d&acirc;n dọc hai b&ecirc;n bờ s&ocirc;ng sẽ được tạo sinh kế ổn định, bộ mặt đ&ocirc; thị khang trang sạch đẹp.</p> <p class="article-author cms-author">&nbsp;</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo www.tienphong.vn
back to top