CẬP NHẬT: Thêm 5 người tử vong và mất tích khi đi tìm kiếm, cứu nạn

Rạng sáng 18/10, đã xảy ra một vụ sạt lở đất nghiêm trọng tại khu vực đóng quân của Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337, Quân khu 4 trên địa bàn huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị khiến hơn 20 cán bộ, chiến sĩ bị vùi lấp.

<div><strong><em>TIẾP TỤC CẬP NHẬT</em></strong>...<br /> &nbsp; <p><strong>Đi cứu hộ, Trung &uacute;y C&ocirc;ng an tử vong, 4 người mất t&iacute;ch</strong></p> <p>Ng&agrave;y 18/10, đồng ch&iacute; H&agrave; Sỹ Đồng, Ph&oacute; Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cho biết c&ocirc;ng t&aacute;c t&igrave;m kiếm 11 người mất t&iacute;ch (gồm 7 người d&acirc;n v&agrave; 4 người đi t&igrave;m kiếm) tr&ecirc;n địa b&agrave;n x&atilde; Hướng Việt (gi&aacute;p x&atilde; Hướng Ph&ugrave;ng, nơi xảy ra vụ sạt lở v&ugrave;i lấp 22 c&aacute;n bộ, chiến sĩ Đo&agrave;n 337), huyện Hướng H&oacute;a gặp nhiều kh&oacute; khăn do địa b&agrave;n bị chia cắt, sạt lở.&nbsp;</p> <p>Trước đ&oacute;, v&agrave;o tối ng&agrave;y 17/10, nhận được tin b&aacute;o c&oacute; 7 người d&acirc;n đi l&agrave;m rẫy bị mất li&ecirc;n lạc, ch&iacute;nh quyền x&atilde; Hướng Việt, huyện Hướng H&oacute;a cử tổ c&aacute;n bộ x&atilde; gồm 7 người đi t&igrave;m kiếm.</p> <p>Tr&ecirc;n đường đi do gặp lũ dữ khiến một Thượng &uacute;y, C&ocirc;ng an vi&ecirc;n trong tổ t&igrave;m kiếm cứu nạn tử vong, 2 người kh&aacute;c bị thương nặng gồm Chủ tịch UBND x&atilde; v&agrave; Ph&oacute; B&iacute; thư thường trực Đảng ủy&nbsp;x&atilde; Hướng Việt; 4 người kh&aacute;c vẫn đang mất t&iacute;ch.</p> <p>&Ocirc;ng H&agrave; Sỹ Đồng, Ph&oacute; Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cho biết: C&ocirc;ng t&aacute;c cứu hộ, cứu nạn t&igrave;m kiếm 11 người bị mất t&iacute;ch đang gặp nhiều kh&oacute; khăn do địa b&agrave;n bị chia cắt v&igrave; sạt lở chưa thể tiếp cận được. Tỉnh đ&atilde; t&iacute;nh đến phương &aacute;n xin hỗ trợ trực thăng của Bộ Quốc ph&ograve;ng..</p> <p><strong>Quảng Trị ghi nhận 47 người chết v&agrave; mất t&iacute;ch v&igrave; mưa lũ</strong></p> <p>Theo Ban Chỉ huy Ph&ograve;ng, chống thi&ecirc;n tai v&agrave; T&igrave;m kiếm cứu nạn Quảng Trị, đến 9 giờ ng&agrave;y 18/10, to&agrave;n tỉnh đ&atilde; ghi nhận 20 người chết, 27 người mất t&iacute;ch.&nbsp;</p> <p>Những người mất t&iacute;ch tập trung chủ yếu ở hai điểm sạt lở đất nghi&ecirc;m trọng gồm: Th&ocirc;n T&agrave; R&ugrave;ng, x&atilde; H&uacute;c v&agrave; tại th&ocirc;n Cợp, x&atilde; Hướng Ph&ugrave;ng, huyện miền n&uacute;i Hướng H&oacute;a. Ngo&agrave;i ra, tỉnh c&ograve;n c&oacute; 12 người bị thương.</p> <p>S&aacute;ng 18/10, lũ tr&ecirc;n c&aacute;c s&ocirc;ng ở Quảng Trị đang xuống chậm. Trước đ&oacute;, trong đ&ecirc;m 17/10, lũ tr&ecirc;n c&aacute;c s&ocirc;ng ở Quảng Trị phổ biến xấp xỉ b&aacute;o động 3 đến tr&ecirc;n b&aacute;o động 3.</p> <p>Ri&ecirc;ng S&ocirc;ng Thạch H&atilde;n tại thị x&atilde; Quảng Trị đạt 7,4m vượt b&aacute;o động 3 l&agrave; 1,40. S&ocirc;ng Hiếu tại th&agrave;nh phố Đ&ocirc;ng H&agrave; đạt 5,35m vượt b&aacute;o động 3 l&agrave; 1,35 m - vượt đỉnh lũ lịch sử 1983 l&agrave; 0,7m.</p> <p>Địa b&agrave;n tỉnh Quảng Trị đ&atilde; xảy ra ngập lụt tr&ecirc;n diện rộng ở tất cả c&aacute;c huyện, thị x&atilde;, th&agrave;nh phố. Cụ thể, 80 trong tổng số 124 x&atilde;, phường, thị trấn tr&ecirc;n địa tỉnh bị ngập lụt.&nbsp;</p> <p>Những địa phương đ&atilde; bị&nbsp; ngập&nbsp; trong nước lũ gồm: Th&agrave;nh phố Đ&ocirc;ng H&agrave; c&oacute; tất cả 9 phường đều c&oacute; nh&agrave; bị ngập lụt. Tại hai huyện Hải Lăng, Triệu Phong v&agrave; thị x&atilde; Quảng Trị, hầu hết c&aacute;c x&atilde;, phường, thị trấn đều bị ngập lụt s&acirc;u tr&ecirc;n diện rộng. Tỉnh c&oacute; gần 42.000 hộ với tr&ecirc;n 148.000 người bị ngập lụt.</p> <p>Hơn 8.200 hộ với tr&ecirc;n 24.500 người đ&atilde; được sơ t&aacute;n đến nơi an to&agrave;n. Tỉnh c&oacute; tr&ecirc;n 1.300 ha ao hồ nu&ocirc;i thủy sản, hơn 2.5700 ha rau m&agrave;u, c&ugrave;ng h&agrave;ng trăm ngh&igrave;n con gia s&uacute;c, gia cầm bị ngập lụt v&agrave; nước lũ cuốn tr&ocirc;i.</p> <p>Mưa lũ đ&atilde; khiến nhiều tuyến đường bị sạt lở g&acirc;y tắc đường. Hiện nay, c&aacute;c địa phương trong tỉnh Quảng Trị đ&atilde; v&agrave; đang tập trung di dời người d&acirc;n ở v&ugrave;ng nguy hiểm đến nơi an to&agrave;n; đồng thời chi viện nhu yếu phẩm thiết yếu cho người d&acirc;n ở v&ugrave;ng bị c&ocirc; lập.</p> <p><strong>K&iacute;ch hoạt cảnh b&aacute;o rủi ro cấp độ 4</strong></p> <p>S&aacute;ng 18/10, tại H&agrave; Nội, Ban Chỉ đạo Trung ương về Ph&ograve;ng chống thi&ecirc;n tai tổ chức cuộc họp b&agrave;n c&aacute;c phương &aacute;n ứng ph&oacute; với mưa lũ miền Trung. Ph&oacute; Tổng cục trưởng Tổng cục Ph&ograve;ng chống thi&ecirc;n tai Nguyễn Văn Tiến chủ tr&igrave; cuộc họp.</p> <p>Hiện nay, lũ đ&atilde; vượt lịch sử v&agrave; mưa lũ, sạt lở đất tại khu vực Trung Bộ, đặc biệt mưa lũ, sạt lở tại Quảng Trị c&ograve;n diễn biến phức tạp v&agrave; kh&oacute; lường.</p> <p>Theo Văn ph&ograve;ng Ban chỉ đạo Trung ương về Ph&ograve;ng chống thi&ecirc;n tai, việc&nbsp;k&iacute;ch hoạt cảnh báo c&acirc;́p độ rủi ro thiên tai do lũ, ngập lụt,&nbsp;lũ&nbsp;quét,&nbsp;sạt lở đ&acirc;́t l&ecirc;n cấp 4, mức cảnh b&aacute;o gần cao nhất để huy động sự v&agrave;o cuộc của tất cả c&aacute;c bộ, ng&agrave;nh, địa phương v&agrave; người d&acirc;n.</p> <p>Kết luận tại cuộc họp, &ocirc;ng Nguyễn Văn Tiến y&ecirc;u cầu c&aacute;c địa phương cần khẩn trương triển khai thực hiện Điện của thường trực Ban B&iacute; thư đảm bảo thiết thực, hiệu quả; tiếp tục triển khai thực hiện c&aacute;c C&ocirc;ng điện của Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ, Ph&oacute; Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ - Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về ph&ograve;ng chống thi&ecirc;n tai.</p> <p>Tiếp tục&nbsp;triển khai c&ocirc;ng t&aacute;c t&igrave;m kiếm cứu nạn; tổ chức thăm hỏi, động vi&ecirc;n, hỗ trợ kịp thời c&aacute;c gia đ&igrave;nh c&oacute; người chết, mất t&iacute;ch; cứu chữa người bị thương; hỗ trợ lương thực, thực phẩm, vệ sinh m&ocirc;i trường, nh&agrave; ở, nước sạch cho người d&acirc;n bị thiệt hại; bảo đảm kh&aacute;m chữa bệnh cho người d&acirc;n v&ugrave;ng lũ; khẩn trương khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ, phục hồi sản xuất.</p> <p>Tăng cường c&ocirc;ng t&aacute;c th&ocirc;ng tin, truyền th&ocirc;ng về diễn biến phức tạp của t&igrave;nh h&igrave;nh mưa lũ; hướng dẫn người d&acirc;n chủ động thực hiện c&aacute;c biện ph&aacute;p đảm bảo an to&agrave;n, nhất l&agrave; c&aacute;c khu vực c&ograve;n bị ngập s&acirc;u v&agrave; kể cả người d&acirc;n ở v&ugrave;ng lũ đ&atilde; r&uacute;t, tr&aacute;nh t&acirc;m l&yacute; chủ quan.</p> <p>Chỉ đạo, tổ chức gi&aacute;m s&aacute;t, vận h&agrave;nh c&aacute;c hồ chứa thủy lợi, thủy điện đảm bảo an to&agrave;n c&ocirc;ng tr&igrave;nh v&agrave; hạ du, d&agrave;nh dung t&iacute;ch để đ&oacute;n đợt lũ tiếp theo, đặc biệt l&agrave; đối với c&aacute;c hồ chứa lưu vực s&ocirc;ng Hương.</p> <p>Tiếp tục tổng hợp, đ&aacute;nh gi&aacute; thiệt hại do mưa lũ v&agrave; nhu cầu hỗ trợ khẩn cấp; r&agrave; so&aacute;t xử l&yacute; theo thẩm quyền hoặc b&aacute;o c&aacute;o Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ xem x&eacute;t quyết định hỗ trợ về lương thực, thuốc, h&oacute;a chất xử l&yacute; nước, khử khuẩn, xử l&yacute; m&ocirc;i trường v&agrave; vật tư, trang thiết bị cứu hộ, cứu nạn.</p> <p>Duy tr&igrave; tổ chức trực ban nghi&ecirc;m t&uacute;c 24/24 giờ, thường xuy&ecirc;n b&aacute;o c&aacute;o về Ban Chỉ đạo Trung ương v&agrave; ph&ograve;ng chống thi&ecirc;n tai v&agrave; Ủy ban Quốc gia ứng ph&oacute; sự cố thi&ecirc;n tai v&agrave; t&igrave;m kiếm cứu nạn.</p> <table class="picBox"> <tbody> <tr> <td><img alt="" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/18/baochinhphu-vn_ngoxuanlich.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="desc">Đại tướng Ng&ocirc; Xu&acirc;n Lịch ph&aacute;t biểu tại cuộc họp</td> </tr> </tbody> </table> <p><strong>Khẩn trương cứu nạn, cứu hộ, bảo đảm tuyệt đối an to&agrave;n</strong></p> <p>S&aacute;ng 18/10, Bộ Quốc ph&ograve;ng tổ chức họp triển khai c&aacute;c biện ph&aacute;p t&igrave;m kiếm, cứu nạn v&agrave; bảo đảm an to&agrave;n cho c&aacute;n bộ, chiến sĩ, nh&acirc;n d&acirc;n tại c&aacute;c tỉnh miền Trung.</p> <p>Đại tướng Ng&ocirc; Xu&acirc;n Lịch, Ủy vi&ecirc;n Bộ Ch&iacute;nh trị, Ph&oacute; B&iacute; thư Qu&acirc;n ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc ph&ograve;ng chủ tr&igrave; cuộc họp đ&atilde; chỉ đạo về vụ sạt lở đất nghi&ecirc;m trọng tại khu vực đ&oacute;ng qu&acirc;n của Đo&agrave;n Kinh tế - Quốc ph&ograve;ng 337 (Qu&acirc;n khu 4) khiến hơn 20 c&aacute;n bộ, chiến sĩ đang l&agrave;m nhiệm vụ tại khu vực đặc biệt kh&oacute; khăn tr&ecirc;n địa b&agrave;n huyện Hướng H&oacute;a, tỉnh Quảng Trị bị mất t&iacute;ch rạng s&aacute;ng 18/10.</p> <p>Đại tướng Ng&ocirc; Xu&acirc;n Lịch giao cho Qu&acirc;n khu 4 phối hợp với c&aacute;c đơn vị chức năng địa phương khẩn trương triển khai c&aacute;c biện ph&aacute;p t&igrave;m kiếm cứu nạn, cứu hộ; đồng thời phải bảo đảm tuyệt đối an to&agrave;n..</p> <p><strong>Đ&atilde; t&igrave;m thấy 3 thi thể, cứu hộ kịp thời 5 người</strong></p> <p>Đến 10 giờ 15 ph&uacute;t s&aacute;ng nay, Ph&oacute; Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị H&agrave; Sỹ Đồng cho biết c&aacute;c lực lượng cứu hộ, cứu nạn đ&atilde; t&igrave;m thấy 8&nbsp;người trong số h&agrave;ng chục c&aacute;n bộ, chiến sĩ Đo&agrave;n Kinh tế Quốc ph&ograve;ng 337 bị v&ugrave;i lấp trong vụ sạt lở đất nghi&ecirc;m trọng xảy ra ở địa b&agrave;n đ&oacute;ng qu&acirc;n của Đo&agrave;n Kinh tế Quốc ph&ograve;ng 337.&nbsp;</p> <p>Theo đ&oacute;, c&oacute; 5 c&aacute;n bộ, chiến sĩ được cứu hộ kịp thời v&agrave;o rạng s&aacute;ng 18/10/2020.</p> <p>Đến s&aacute;ng nay lực lượng cứu hộ đ&atilde; t&igrave;m thấy th&ecirc;m 3&nbsp;thi thể l&agrave;: Sĩ quan L&ecirc; Đức Hải; Chủ nhiệm hậu cần L&ecirc; Văn Quế&nbsp;v&agrave; qu&acirc;n nh&acirc;n chuy&ecirc;n nghiệp L&ecirc; Quốc Cường.</p> <p>Hiện vẫn c&ograve;n 19&nbsp;người chưa t&igrave;m thấy.</p> <table border="0" cellpadding="3" cellspacing="0" class="picBox" width="1"> <tbody> <tr> <td><img alt="" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/18/baochinhphu-vn_2.jpg" /></td> </tr> </tbody> </table> <p><strong>Chiều 17/10, Đo&agrave;n đ&atilde; đi gi&uacute;p d&acirc;n</strong></p> <p>S&aacute;ng 18/10 đ&atilde; xảy ra vụ sạt lở n&uacute;i nghi&ecirc;m trọng ở Sở Chỉ huy&nbsp;ở Đo&agrave;n kinh tế&nbsp; - Quốc ph&ograve;ng 337 ở th&ocirc;n Cợp, x&atilde; Hướng Ph&ugrave;ng, huyện Hướng H&oacute;a, tỉnh Quảng Trị đ&atilde; l&agrave;m 22 c&aacute;n bộ, chiến sĩ bị v&ugrave;i lấp, gồm 3 sĩ quan, 8 Qu&acirc;n nh&acirc;n chuy&ecirc;n nghiệp, 11 hạ sĩ quan, chiến sĩ.</p> <p>Th&ocirc;ng tin về vụ việc, b&aacute;o Qu&acirc;n khu 4 cho biết, chiều ng&agrave;y 17/10, trước t&igrave;nh h&igrave;nh mưa to, nước lũ l&ecirc;n nhanh, c&aacute;n bộ, nh&acirc;n vi&ecirc;n, chiến sĩ Đo&agrave;n Kinh tế - Quốc ph&ograve;ng 337 đ&atilde; huy động lực lượng đi khảo s&aacute;t, nắm t&igrave;nh h&igrave;nh, gi&uacute;p một số hộ d&acirc;n ph&ograve;ng chống mưa lũ.</p> <p>Tối ng&agrave;y 17/10, trước t&igrave;nh h&igrave;nh mưa lớn li&ecirc;n tục, Đo&agrave;n đ&atilde; huy động lực lượng gia cố doanh trại.</p> <table class="picBox"> <tbody> <tr> <td><img alt="" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/18/baochinhphu-vn_satnui.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="desc">Quả n&uacute;i sau doanh trại sụt lở, v&ugrave;i lấp 22 c&aacute;n bộ, nh&acirc;n vi&ecirc;n, hạ sĩ quan, chiến sĩ.</td> </tr> </tbody> </table> <p>Đến s&aacute;ng ng&agrave;y 18/10, quả n&uacute;i sau doanh trại sụt lở, v&ugrave;i lấp 22 c&aacute;n bộ, nh&acirc;n vi&ecirc;n, hạ sĩ quan, chiến sĩ.</p> <p>Qu&acirc;n khu 4 đ&atilde; khẩn trương triển khai lực lượng cứu hộ, cứu nạn gồm lực lượng tại chỗ của Đo&agrave;n Kinh tế Quốc ph&ograve;ng 337; Bộ Chỉ huy Qu&acirc;n sự tỉnh Quảng Trị, Sư đo&agrave;n 968...&nbsp;do Thiếu tướng H&agrave; T&acirc;n Tiến, Ph&oacute; Tư lệnh Qu&acirc;n khu 4 chỉ huy.</p> <p>Theo th&ocirc;ng tin từ hiện trường, hiện nay mưa lớn, n&uacute;i tiếp tụt sụt lở, c&ocirc;ng việc cứu hộ, cứu nạn gặp rất nhiều nguy hiểm.&nbsp;</p> <table class="picBox"> <tbody> <tr> <td><img alt="" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/18/baochinhphu-vn_10cuuho.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="desc">Ph&oacute; Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị H&agrave; Sỹ Đồng đang trực tiếp chỉ đạo c&aacute;c lực lượng khẩn trương khắc phục sạt lở, th&ocirc;ng đường để tiếp cận hiện trường.</td> </tr> </tbody> </table> <p><strong>Đo&agrave;n c&ocirc;ng t&aacute;c khẩn cấp mở đường v&agrave;o Hướng H&oacute;a</strong></p> <p>Tỉnh Quảng Trị đ&atilde; lập đo&agrave;n c&ocirc;ng t&aacute;c khẩn cấp v&agrave; lập Ban Chỉ huy tiền phương tại huyện Hướng H&oacute;a do đồng ch&iacute; H&agrave; Sỹ Đồng, Ph&oacute; Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh l&agrave;m trưởng đo&agrave;n c&ugrave;ng đồng ch&iacute; L&ecirc; Đức Tiến, Ph&oacute; Chủ tịch UBND tỉnh&nbsp;l&ecirc;n&nbsp;huyện Hướng H&oacute;a để chỉ đạo c&ocirc;ng t&aacute;c&nbsp;ứng cứu, đồng thời&nbsp;huy động tất cả lực lượng, phương tiện tham gia.</p> <p>L&uacute;c 5 giờ ng&agrave;y 18/10, Bộ Chỉ huy Bộ đội Bi&ecirc;n ph&ograve;ng tỉnh Quảng Trị đ&atilde; điều động 140 c&aacute;n bộ, chiến sĩ của cơ quan Bộ Chỉ huy v&agrave; một số đồn bi&ecirc;n ph&ograve;ng đ&oacute;ng qu&acirc;n tr&ecirc;n địa b&agrave;n huyện Hướng H&oacute;a do Đại t&aacute; L&ecirc; Văn Phương, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Bi&ecirc;n ph&ograve;ng trực tiếp chỉ huy cơ động l&ecirc;n th&ocirc;n Cợp, x&atilde; Hướng Ph&ugrave;ng phối hợp c&ugrave;ng c&aacute;c lực lượng tại địa phương triển khai c&aacute;c phương &aacute;n cứu nạn c&aacute;n bộ, chiến sĩ Đo&agrave;n Kinh tế Quốc ph&ograve;ng 337.</p> <p>Do mưa lớn trong ng&agrave;y 17/10 n&ecirc;n tuyến giao th&ocirc;ng đi v&agrave;o hiện trường đang bị sạt lở tại nghi&ecirc;m trọng Km15 đường m&ograve;n Hồ Ch&iacute; Minh nh&aacute;nh T&acirc;y từ Tượng Đ&agrave;i Khe Sanh v&agrave;o c&aacute;ch Đo&agrave;n Kinh tế Quốc ph&ograve;ng 337 khoảng 3 km.</p> <p>Ph&oacute; Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị H&agrave; Sỹ Đồng đang trực tiếp chỉ đạo c&aacute;c lực lượng khẩn trương khắc phục sạt lở, th&ocirc;ng đường để tiếp cận hiện trường.</p> <table class="picBox"> <tbody> <tr> <td><img alt="" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/18/baochinhphu-vn_agiang.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="desc">Thượng tướng Phan Văn Giang b&aacute;o tin vụ sạt lở đất tại Quảng Trị.</td> </tr> </tbody> </table> <p><strong>Lại th&ecirc;m một đ&ecirc;m thức trắng</strong></p> <p>Trong buổi gặp mặt th&acirc;n nh&acirc;n c&aacute;c gia đ&igrave;nh 13 liệt sĩ trước lễ viếng, truy điệu 13 liệt sĩ hy sinh trong khi t&igrave;m kiếm cứu nạn Thủy điện R&agrave;o Trăng 3 tổ chức tại TP Huế s&aacute;ng nay, Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy vi&ecirc;n Trung ương Đảng, Ủy vi&ecirc;n Thường vụ Qu&acirc;n ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Qu&acirc;n đội Nh&acirc;n d&acirc;n Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc ph&ograve;ng cho biết l&uacute;c 1 giờ s&aacute;ng ng&agrave;y 18/10, tr&ecirc;n địa b&agrave;n Qu&acirc;n khu 4, tại x&atilde; Hướng Ph&ugrave;ng, Hướng H&oacute;a, tỉnh Quảng Trị tiếp tục xảy ra lở đất, lở n&uacute;i, sạt n&uacute;i. Hơn 20 c&aacute;n bộ, chiến sĩ bị v&ugrave;i trong đất.</p> <p>Thượng tướng Phan Văn Giang cho biết, &ocirc;ng c&ugrave;ng nhiều c&aacute;n bộ, sĩ quan của Bộ Quốc ph&ograve;ng, Qu&acirc;n khu 4 v&agrave; địa phương lại th&ecirc;m một đ&ecirc;m thức trắng.</p> <p>Thượng tướng Phan Văn Giang xin ph&eacute;p để điện thoại ở chế độ c&oacute; chu&ocirc;ng, v&igrave; đang phải chỉ huy qu&acirc;n đội.</p> <table class="picBox"> <tbody> <tr> <td><img alt="" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/18/baochinhphu-vn_ungcuu.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="desc"><em>C&aacute;c lực lượng đang tiến h&agrave;nh c&ocirc;ng t&aacute;c ứng cứu. Ảnh Laodong.vn</em></td> </tr> </tbody> </table> <p><strong>Sạt lở đất v&ugrave;i lấp 22 c&aacute;n bộ, chiến sĩ</strong><br /> <br /> Dẫn th&ocirc;ng tin từ Đại t&aacute; Nguyễn Xu&acirc;n H&ugrave;ng, Ph&oacute; Đo&agrave;n trưởng Đo&agrave;n Kinh tế - Quốc ph&ograve;ng 337, b&aacute;o Qu&acirc;n đội nh&acirc;n d&acirc;n điện tử cho biết, c&oacute; 5 đồng ch&iacute; may mắn được cứu ra ngo&agrave;i, hiện vẫn c&ograve;n 22 đồng ch&iacute; nghi bị v&ugrave;i lấp.</p> <p>UBND tỉnh Quảng Trị v&agrave; l&atilde;nh đạo Đo&agrave;n Kinh tế - Quốc ph&ograve;ng 337 đ&atilde; họp khẩn cấp.</p> <table class="picBox"> <tbody> <tr> <td><img alt="" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/18/baochinhphu-vn_hientruong1.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="desc">Hiện trường vụ sạt lở. Ảnh Tuoitre.vn</td> </tr> </tbody> </table> <p>UBND tỉnh Quảng Trị đ&atilde; lập đo&agrave;n c&ocirc;ng t&aacute;c khẩn cấp v&agrave; lập Ban Chỉ huy tiền phương tại huyện Hướng H&oacute;a, tỉnh Quảng Trị do &ocirc;ng H&agrave; Sỹ Đồng, Ph&oacute; Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị l&agrave;m trưởng đo&agrave;n tới ngay huyện Hướng H&oacute;a để chỉ đạo ứng cứu&hellip;</p> <table class="picBox"> <tbody> <tr> <td><img alt="" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/18/baochinhphu-vn_7cuunan.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="desc">Lực lượng chức năng t&igrave;m kiếm c&aacute;c c&aacute;n bộ, chiến sĩ bị v&ugrave;i lấp.</td> </tr> </tbody> </table> <p>Được biết, trong số 22 c&aacute;n bộ, chiến sĩ bị v&ugrave;i lấp,&nbsp;c&oacute; 4 sĩ quan, 10 Qu&acirc;n nh&acirc;n chuy&ecirc;n nghiệp, 8 chiến sĩ.</p> <table class="picBox"> <tbody> <tr> <td><img alt="" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/18/baochinhphu-vn_quangtri.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="desc">UBND tỉnh Quảng Trị họp khẩn triển khai c&ocirc;ng t&aacute;c cứu nạn.</td> </tr> </tbody> </table> <p>* Hồi 2.50&rsquo; s&aacute;ng 18/10, Chủ tịch UBND tỉnh V&otilde; Văn Hưng c&ugrave;ng c&aacute;c Ph&oacute; Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đ&atilde; chủ tr&igrave; cuộc họp khẩn với c&aacute;c ng&agrave;nh b&agrave;n phương &aacute;n triển khai c&ocirc;ng t&aacute;c ứng cứu khẩn cấp đối với c&aacute;c v&ugrave;ng bị ngập lụt v&agrave; sạt lở n&uacute;i tr&ecirc;n địa b&agrave;n tỉnh. Đồng ch&iacute; L&ecirc; Quang T&ugrave;ng, Ủy vi&ecirc;n dự khuyết Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương Đảng, B&iacute; thư Tỉnh ủy Quảng Trị đ&atilde; tham dự.</p> <table border="0" cellpadding="3" cellspacing="0" class="picBox" width="1"> <tbody> <tr> <td><img alt="" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/18/baochinhphu-vn_5hientruong.jpg" /></td> </tr> </tbody> </table> <p>Th&ocirc;ng tin từ c&aacute;c đơn vị b&aacute;o c&aacute;o cho biết, ng&agrave;y trong đ&ecirc;m 17/10 v&agrave; rạng s&aacute;ng 18/10, c&aacute;c lực lượng cứu hộ tr&ecirc;n địa b&agrave;n tỉnh đ&atilde; dồn to&agrave;n lực để ứng cứu những người đang bị mắc kẹt tại c&aacute;c khu vực ngập lụt, đặc biệt l&agrave; c&aacute;c phường Đ&ocirc;ng Giang, Đ&ocirc;ng Thanh, th&agrave;nh phố Đ&ocirc;ng H&agrave;, c&aacute;c v&ugrave;ng trũng thấp tr&ecirc;n địa b&agrave;n tỉnh.</p> <table border="0" cellpadding="3" cellspacing="0" class="picBox" width="1"> <tbody> <tr> <td><img alt="" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/18/baochinhphu-vn_8cuunan.jpg" /></td> </tr> </tbody> </table> <p>Tại địa b&agrave;n 2 huyện miền n&uacute;i Hướng H&oacute;a v&agrave; Đakr&ocirc;ng, c&aacute;c tuyến đường đ&atilde; bị chia cắt do sạt lở, một số v&ugrave;ng c&oacute; nguy cơ cao sạt lở n&uacute;i. Trong đ&oacute;, đ&aacute;ng ch&uacute; &yacute;, tuyến đường v&agrave;o c&aacute;c x&atilde; Hướng Lập, Hướng Việt, huyện Hướng Ho&aacute; bị sạt lỡ c&aacute;c đoạn Km8. Km15, km19 khiến giao th&ocirc;ng &aacute;ch tắc.</p> <table class="picBox"> <tbody> <tr> <td><img alt="" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/18/baochinhphu-vn_3hientruong.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="desc">Vụ sạt lở v&ugrave;i lấp 22 c&aacute;n bộ, chiến sĩ.</td> </tr> </tbody> </table> <p>Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh V&otilde; Văn Hưng chỉ đạo th&agrave;nh lập ngay trạm chỉ huy tiền phương tại Khe Sanh do Ph&oacute; Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh H&agrave; Sỹ Đồng trực tiếp chỉ huy c&ugrave;ng Ph&oacute; Chủ tịch UBND tỉnh L&ecirc; Đức Tiến chỉ đạo xử l&yacute; c&aacute;c t&igrave;nh huống cần ứng cứu khẩn cấp.&nbsp;Ph&oacute; Chủ tịch UBND tỉnh Ho&agrave;ng Nam triệu tập v&agrave; chỉ đạo đội ngũ y tế sẵn s&agrave;ng để ứng cứu kịp thời những người gặp nạn.</p> <p>Giao Bộ Chỉ huy Bộ đội Bi&ecirc;n ph&ograve;ng tỉnh chỉ đạo c&aacute;c đơn vị ứng cứu c&aacute;c sự cố sạt lở n&uacute;i tr&ecirc;n địa b&agrave;n phụ tr&aacute;ch. C&aacute;c lực lượng hậu cần trong tư thế sẵn s&agrave;ng chiến đấu để phục vụ tr&ecirc;n c&aacute;c mặt trận.</p> <table border="0" cellpadding="3" cellspacing="0" class="picBox" width="1"> <tbody> <tr> <td><img alt="" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/18/baochinhphu-vn_6cuunan.jpg" /></td> </tr> </tbody> </table> <p>Văn ph&ograve;ng UBND tỉnh tiếp tục ph&aacute;t h&agrave;nh c&aacute;c c&ocirc;ng điện hoả tốc của Chủ tịch UBND tỉnh cảnh b&aacute;o người d&acirc;n n&acirc;ng cao cảnh gi&aacute;c trước diễn biến kh&oacute; lường của mưa lũ.</p> <p>Theo kế hoạch, c&aacute;c đo&agrave;n c&ocirc;ng t&aacute;c do l&atilde;nh đạo UBND tỉnh dẫn đầu sẽ đến c&aacute;c v&ugrave;ng xung yếu để kiểm tra v&agrave; chỉ đạo c&ocirc;ng t&aacute;c ứng cứu kịp thời với mục ti&ecirc;u hạn chế tối đa thiệt hại về người.</p> <table class="picBox"> <tbody> <tr> <td><img alt="" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/18/baochinhphu-vn_2hientruong.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="desc">Hiện trường vụ sạt lở.</td> </tr> </tbody> </table> <p><strong>Sạt lở đất v&ugrave;i lấp 1 hộ d&acirc;n ở Hướng H&oacute;a</strong></p> <p>Do mưa lớn, đ&atilde; xảy ra vụ sạt lở đất v&agrave;o khoảng 16.30&rsquo;chiều 17/10 l&agrave;m hộ gia đ&igrave;nh &ocirc;ng Hồ Văn Thơi th&ocirc;n T&agrave; R&ugrave;ng, x&atilde; H&uacute;c, huyện Hướng H&oacute;a, Quảng Trị bị v&ugrave;i lấp.</p> <p>Ngay sau khi xảy ra sự cố, lực lượng tại chỗ đ&atilde; nỗ lực tiếp cận v&agrave; t&igrave;m thấy hai nạn nh&acirc;n. Hiện nay mưa rất lớn, trời tối, c&ocirc;ng t&aacute;c cứu nạn gặp nhiều kh&oacute; khăn.</p> <p>Ph&oacute; Chủ tịch UBND huyện Hướng H&oacute;a L&ecirc; Quang Thuận cho biết, trong điều kiện mưa lớn, nước s&ocirc;ng l&ecirc;n nhanh, đường v&agrave;o x&atilde; H&uacute;c hiện đang bị chia cắt, c&ocirc;ng t&aacute;c cứu nạn trong đ&ecirc;m buộc phải phụ thuộc ho&agrave;n to&agrave;n v&agrave;o lực lượng tại chỗ.</p> <p>Hộ &ocirc;ng Hồ Văn Thơi c&oacute; 6 nh&acirc;n khẩu, trong chiều nay lực lượng tại chỗ đ&atilde; t&igrave;m thấy thi thể hai mẹ con l&agrave; Hồ Thị An v&agrave; Hồ Thị Hạnh.&nbsp;</p> <p>Hiện x&atilde; H&uacute;c huy động th&ecirc;m người để tiếp cận hiện trường cứu nạn,&nbsp;chưa khẳng định cả 6 người trong gia đ&igrave;nh đều bị nạn.</p> <p>UBND huyện Hướng H&oacute;a đ&atilde; y&ecirc;u cầu ch&iacute;nh quyền x&atilde; khẩn trương đưa d&acirc;n ra khỏi v&ugrave;ng nguy cơ sạt lở, hộ n&agrave;o kh&ocirc;ng rời đi th&igrave; &aacute;p dụng biện ph&aacute;p cưỡng chế để đảm bảo an to&agrave;n t&iacute;nh mạng cho người d&acirc;n./.</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo baochinhphu.vn
Đại tướng Tô Lâm làm Chủ tịch nước

Đại tướng Tô Lâm làm Chủ tịch nước

Với đa số phiếu tán thành, Đại tướng Tô Lâm đã được Quốc hội bầu làm Chủ tịch nước. Trước Quốc hội, đồng bào và cử tri cả nước, tân Chủ tịch nước Tô Lâm đã tuyên thệ nhậm chức.
back to top