Cán bộ giàu nhanh mà không trung thực thì không còn cơ hội

Chẳng ai bắt cán bộ, đảng viên phải nghèo nhưng với mức lương nhà nước hiện nay mà "giàu nhanh" là bất thường, cần phải loại ra khỏi quy hoạch nhân sự khóa mới như Tổng bí thư lưu ý.

<div> <p>Vụ trưởng Ph&aacute;p chế, Thanh tra Ch&iacute;nh phủ TS. Đinh Văn Minh chia sẻ với VietNamNet về việc kiểm so&aacute;t t&agrave;i sản, thu nhập của c&aacute;n bộ, đảng vi&ecirc;n phục vụ c&ocirc;ng t&aacute;c chuẩn bị nh&acirc;n sự đại hội Đảng 13.</p> <p><span>Gi&agrave;u nhanh l&agrave; rất đ&aacute;ng lưu &yacute;&nbsp;</span></p> <p><span>Quy tr&igrave;nh thực hiện k&ecirc; khai t&agrave;i sản đối với c&aacute;c nh&acirc;n sự được quy hoạch, giới thiệu v&agrave;o cấp ủy kh&oacute;a mới được thực hiện như thế n&agrave;o, thưa &ocirc;ng?</span></p> <p>Việc k&ecirc; khai t&agrave;i sản đối với nh&acirc;n sự đại hội Đảng kh&ocirc;ng c&oacute; g&igrave; mới v&agrave; đang thực hiện theo c&aacute;c quy định l&acirc;u nay, theo mẫu cũ. Hiện, c&aacute;c cấp đang thực hiện theo v&agrave; kh&ocirc;ng c&oacute; g&igrave; vướng mắc.</p> <p>Ngay bản th&acirc;n t&ocirc;i khi được quy hoạch l&agrave;m b&iacute; thư cũng đ&atilde; l&agrave;m lại bản k&ecirc; khai t&agrave;i sản. Trong hồ sơ nh&acirc;n sự được quy hoạch v&agrave;o cấp ủy kh&oacute;a tới c&oacute; đến 11 nội dung, trong đ&oacute; c&oacute; bản k&ecirc; khai t&agrave;i sản.</p> <table> <tbody> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Images image "><img alt="Cán bộ giàu nhanh mà không trung thực thì không còn cơ hội" src="https://khds.1cdn.vn/2020/06/25/vnn-imgs-f-vgcloud-vn_chang-ai-bat-dang-vien-phai-ngheo-nhung-giau-nhanh-la-bat-thuong.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Content image_desc">TS. Đinh Văn Minh</td> </tr> </tbody> </table> <p>Ch&uacute;ng ta đ&atilde; c&oacute; quy định kiểm so&aacute;t t&agrave;i sản thu nhập n&oacute;i chung v&agrave; Quyết định 85 về kiểm tra, gi&aacute;m s&aacute;t việc k&ecirc; khai t&agrave;i sản của c&aacute;n bộ thuộc diện Bộ Ch&iacute;nh trị, Ban B&iacute; thư quản l&yacute;, thể hiện tinh thần chung l&agrave; c&aacute;n bộ, đảng vi&ecirc;n phải gương mẫu theo nguy&ecirc;n tắc &ldquo;tr&ecirc;n trước, dưới sau; trong trước, ngo&agrave;i sau&rdquo;.</p> <p>T&agrave;i sản của c&aacute;n bộ, đảng vi&ecirc;n lu&ocirc;n gắn với c&ocirc;ng t&aacute;c c&aacute;n bộ. V&igrave; vậy, việc k&ecirc; khai t&agrave;i sản đối với nh&acirc;n sự đại hội Đảng sẽ do Uỷ ban Kiểm tra, c&aacute;c cơ quan về tổ chức c&aacute;n bộ hướng dẫn, kiểm tra, đ&ocirc;n đốc. Khi xảy ra vấn đề vướng mắc hay c&oacute; th&ocirc;ng tin tố c&aacute;o th&igrave; c&aacute;c cơ quan n&agrave;y sẽ xử l&yacute;.</p> <p><span>Tổng b&iacute; thư, Chủ tịch nước Nguyễn Ph&uacute; Trọng c&oacute; lưu &yacute;: &ldquo;Ki&ecirc;n quyết kh&ocirc;ng để lọt v&agrave;o Ban Chấp h&agrave;nh TƯ kh&oacute;a 13 những người k&ecirc; khai t&agrave;i sản kh&ocirc;ng trung thực, c&oacute; biểu hiện gi&agrave;u nhanh, nhiều nh&agrave;, nhiều đất, nhiều t&agrave;i sản kh&aacute;c m&agrave; kh&ocirc;ng giải tr&igrave;nh r&otilde; được nguồn gốc&rdquo;. Cụ thể h&oacute;a việc n&agrave;y để tiến h&agrave;nh c&aacute;c bước cho c&ocirc;ng t&aacute;c nh&acirc;n sự được tiến h&agrave;nh thế n&agrave;o, thưa &ocirc;ng?</span></p> <p>Trong qu&aacute; tr&igrave;nh triển khai Đại hội Đảng c&aacute;c cấp, tiến tới Đại hội 13 để bầu ra những cơ quan, những vị tr&iacute; l&atilde;nh đạo cao nhất của đất nước, đ&ograve;i hỏi những người được đề cử vừa c&oacute; t&acirc;m, vừa c&oacute; tầm; vừa c&oacute; tr&iacute; tuệ, vừa c&oacute; đạo đức, đủ uy t&iacute;n để l&atilde;nh đạo đất nước.</p> <p>Trong đ&oacute;, vấn đề về t&agrave;i sản cũng c&oacute; ảnh hưởng rất lớn để c&oacute; thể đ&aacute;nh gi&aacute; đạo đức, phẩm chất của một c&aacute;n bộ, đảng vi&ecirc;n. R&otilde; r&agrave;ng trong điều kiện lương bổng nh&agrave; nước như hiện nay m&agrave; người n&agrave;o đ&oacute; c&oacute; biểu hiện gi&agrave;u nhanh, nhiều nh&agrave;, nhiều đất m&agrave; kh&ocirc;ng giải th&iacute;ch được th&igrave; cũng cần xem x&eacute;t thận trọng.</p> <p>Tổng B&iacute; thư d&ugrave;ng kh&aacute;i niệm &ldquo;gi&agrave;u nhanh&rdquo; l&agrave; rất đ&aacute;ng lưu &yacute;. Tức l&agrave; khi anh giữ vị tr&iacute; l&atilde;nh đạo, t&agrave;i sản của anh tăng rất nhanh, nh&agrave; đất rất nhiều, thực chất cụm từ đ&oacute; đ&atilde; n&oacute;i l&ecirc;n biểu hiện kh&ocirc;ng b&igrave;nh thường, đ&oacute; cũng l&agrave; căn cứ để c&aacute;c cơ quan nh&agrave; nước tiến h&agrave;nh kiểm tra, x&aacute;c minh.</p> <p>Ti&ecirc;u chuẩn đầu ti&ecirc;n của c&aacute;n bộ, đảng vi&ecirc;n l&agrave; phải trung thực n&ecirc;n khi c&oacute; th&ocirc;ng tin dư luận, việc trước ti&ecirc;n anh phải giải th&iacute;ch sao cho &ldquo;nghe lọt lỗ tai&rdquo; đ&atilde;. Nếu anh t&igrave;m c&aacute;ch giấu diếm, giải th&iacute;ch kh&ocirc;ng hợp l&yacute; về c&aacute;i sự &ldquo;gi&agrave;u nhanh&rdquo; ấy như một số người&nbsp; đ&atilde; từng giải th&iacute;ch t&agrave;i sản c&oacute; được l&agrave; nhờ &ldquo;buổi tối t&ocirc;i đi xe &ocirc;m&rdquo; th&igrave; c&aacute;i đấy kh&ocirc;ng nghe được.</p> <p>Nhưng cũng c&oacute; thể người c&oacute; t&agrave;i sản đưa ra giải th&iacute;ch hợp l&yacute;, c&oacute; cơ sở th&igrave; Đảng, nh&agrave; nước v&agrave; nh&acirc;n d&acirc;n cũng chấp nhận. Người ta bảo &ldquo;n&oacute;i phải củ cải cũng nghe&rdquo; cơ m&agrave;. X&atilde; hội tinh lắm. Giải tr&igrave;nh loanh quanh đ&ocirc;i khi anh c&oacute; thể trốn tr&aacute;nh luật ph&aacute;p nhưng kh&ocirc;ng thể trốn tr&aacute;nh c&ocirc;ng luận. Nội c&aacute;i chuyện ai đ&oacute; bị x&igrave; x&agrave;o b&agrave;n t&aacute;n về chuyện như vậy đ&atilde; cho thấy c&aacute;n bộ đ&oacute; kh&oacute; c&oacute; thể đủ uy t&iacute;n để giới thiệu.</p> <p><span>Để vợ con to&agrave;n đi xe sang, d&ugrave;ng đồ đắt tiền l&agrave; thiếu gương mẫu</span></p> <p><span>Tổng b&iacute; thư cũng c&oacute; lưu &yacute; cả những người m&agrave; bản th&acirc;n hoặc vợ, chồng, con c&oacute; lối sống thiếu gương mẫu, lợi dụng chức quyền để thu lợi bất ch&iacute;nh?</span></p> <p>Người n&agrave;o&nbsp;l&agrave;m c&aacute;n bộ nh&agrave; nước m&agrave; vợ con to&agrave;n đi xe sang, d&ugrave;ng đồ đắt tiền th&igrave; vi phạm những điều m&agrave; đảng vi&ecirc;n phải gương mẫu.</p> <p>Nghị quyết TƯ đ&atilde; n&oacute;i bản th&acirc;n c&aacute;n bộ đảng vi&ecirc;n phải gương mẫu v&agrave; cũng kh&ocirc;ng được để vợ con sống xa hoa, l&atilde;ng ph&iacute;. Tất cả những c&acirc;u chuyện ấy l&agrave; người đảng vi&ecirc;n phải thấm nhuần v&agrave; nghi&ecirc;m t&uacute;c chấp h&agrave;nh, nhất l&agrave; ở vị tr&iacute; l&atilde;nh đạo lại c&agrave;ng phải gương mẫu đi đầu.</p> <p>Chẳng ai bắt đảng vi&ecirc;n phải ngh&egrave;o nhưng để gương mẫu l&agrave; th&igrave; c&aacute;n bộ, đảng vi&ecirc;n phải biết &ldquo;vui sau c&aacute;i vui của d&acirc;n&rdquo;, c&aacute;i g&igrave; kh&oacute; th&igrave; &ldquo;đảng vi&ecirc;n đi trước, l&agrave;ng nước theo sau&rdquo;. Thậm ch&iacute;, kh&ocirc;ng chỉ &ldquo;tr&ograve;n vai&rdquo; thực hiện đ&uacute;ng ph&aacute;p luật m&agrave; c&ograve;n phải l&agrave; tấm gương cho x&atilde; hội.</p> <p>Chẳng hạn như&nbsp; c&oacute; ti&ecirc;u chuẩn đi xe c&ocirc;ng m&agrave; kh&ocirc;ng đi, được hưởng ti&ecirc;u chuẩn, lợi &iacute;ch g&igrave; m&agrave; từ chối, hoặc ngược lại những g&igrave; kh&oacute; khăn, thiệt th&ograve;i th&igrave; sẵn s&agrave;ng nhận về ph&iacute;a m&igrave;nh th&igrave; đấy mới l&agrave; thực sự l&agrave; gương mẫu.</p> <p>Trong c&aacute;c y&ecirc;u cầu của Đảng về c&aacute;n bộ, đặc biệt l&agrave; tiến tới đại hội Đảng sắp tới, qua rất nhiều b&agrave;i ph&aacute;t biểu, Tổng b&iacute; thư nhắc nhở c&aacute;n bộ, đảng vi&ecirc;n phải tự m&igrave;nh tu dưỡng, tự m&igrave;nh kiểm so&aacute;t để tr&aacute;nh c&aacute;c biểu hiện xa hoa, l&atilde;ng ph&iacute;. Bởi v&igrave; l&agrave;m l&atilde;nh đạo trước hết phải c&oacute; uy t&iacute;n m&agrave; lại c&oacute; biểu hiện n&agrave;y, kh&aacute;c th&igrave; cũng cần xem x&eacute;t lại, chưa n&oacute;i đến việc đ&uacute;ng, sai.</p> <p>Đặc biệt Tổng b&iacute; thư n&oacute;i đến c&aacute;c biểu hiện, những &yacute; kiến phản &aacute;nh, tố c&aacute;o trước đại hội,&nbsp;trước khi bầu b&aacute;n th&igrave; cần phải được l&agrave;m r&otilde;. Muốn biết c&aacute;n bộ như thế n&agrave;o th&igrave; cứ hỏi d&acirc;n l&agrave; biết hết.</p> <p>Tất nhi&ecirc;n cũng phải kịp thời loại trừ những th&ocirc;ng tin độc hại, bịa đặt v&agrave; tr&aacute;ch nhiệm của c&aacute;c cơ quan nh&agrave; nước l&agrave; phải c&oacute; một th&aacute;i độ r&otilde; r&agrave;ng. C&aacute;i g&igrave; đ&uacute;ng phải x&aacute;c nhận đ&uacute;ng, c&aacute;i kh&ocirc;ng đ&uacute;ng phải chủ động th&ocirc;ng tin, tr&aacute;nh những ảnh hưởng đến uy t&iacute;n của Đảng, của c&aacute;n bộ.&nbsp;</p> <p><span>Vậy c&ograve;n chuyện c&ocirc;ng khai, gi&aacute;m s&aacute;t việc k&ecirc; khai t&agrave;i sản trong những trường hợp n&agrave;y thực hiện như thế n&agrave;o?</span></p> <p>Hiện nay về mặt ph&aacute;p luật th&igrave; c&ocirc;ng khai bằng hai h&igrave;nh thức. Một l&agrave; c&ocirc;ng bố tại cuộc họp, hai l&agrave; ni&ecirc;m yết trong c&aacute;c cơ quan nh&agrave; nước, c&ocirc;ng khai nơi ứng cử. Việc c&ocirc;ng khai n&agrave;y cũng chịu sự gi&aacute;m s&aacute;t mang t&iacute;nh nội bộ.</p> <p>Trong hồ sơ nh&acirc;n sự c&oacute; cả &yacute; kiến của khu phố. Ch&uacute;ng ta đ&atilde; thực hiện &ldquo;đảng vi&ecirc;n hai chiều&rdquo; n&ecirc;n th&ocirc;ng tin li&ecirc;n quan đến nh&agrave; đất, ăn ở, sinh hoạt, th&aacute;i độ sống, &yacute; thức tr&aacute;ch nhiệm đảng vi&ecirc;n đều được lấy &yacute; kiến của khu phố cả.</p> <p><span>Để việc k&ecirc; khai t&agrave;i sản của c&aacute;c nh&acirc;n sự được giới thiệu v&agrave;o kh&oacute;a tới đảm bảo trung thực, thực chất tr&aacute;nh kiểu giải tr&igrave;nh &ldquo;x&acirc;y biệt phủ nhờ bu&ocirc;n chổi đ&oacute;t&rdquo;, &ldquo;t&agrave;i sản nhiều nhờ chạy th&ecirc;m xe &ocirc;m&rdquo;&hellip;, theo &ocirc;ng người thực hiện k&ecirc; khai v&agrave; c&aacute;c cấp ủy, c&aacute;c cơ quan c&oacute; thẩm quyền cần phải thực hiện ra sao?</span></p> <p>Về mặt nhận thức, c&aacute;c cơ quan c&oacute; thẩm quyền, trong đ&oacute; c&oacute; c&aacute;c cấp ủy đảng, cơ quan thanh tra, kiểm tra phải coi đấy l&agrave; một việc rất hệ trọng để phục vụ cho đại hội sắp tới, đặc biệt l&agrave; vấn đề về nh&acirc;n sự v&agrave; cần phải d&agrave;nh đủ thời gian v&agrave; nguồn lực để l&agrave;m tốt c&ocirc;ng việc n&agrave;y.</p> <p>Khi xảy ra một th&ocirc;ng tin phản ảnh hay nhận được một tố c&aacute;o về một người n&agrave;o đ&oacute;, trước hết phải lắng nghe v&agrave; tr&acirc;n trọng tất cả c&aacute;c nguồn th&ocirc;ng tin. C&oacute; thể gi&aacute; trị của th&ocirc;ng tin mức độ kh&aacute;c nhau, c&oacute; thể đơn giản người ta chỉ thấy một hiện tượng, cao hơn nữa người ta đưa ra bằng chứng. Tất cả những c&aacute;i đ&oacute;, c&aacute;c cơ quan cần căn cứ v&agrave;o quy định của ph&aacute;p luật để l&agrave;m sao đ&aacute;nh gi&aacute; đầy đủ, ch&iacute;nh x&aacute;c.</p> <p>Muốn vậy th&igrave; phải kết hợp với c&aacute;c cơ quan quản l&yacute; trong từng lĩnh vực. V&iacute; dụ như chuyện nh&agrave; đất th&igrave; c&oacute; cơ quan cấp giấy chứng nhận sở hữu, chuyện xe cộ th&igrave; c&oacute; cơ quan đăng k&yacute; xe, tiền bạc th&igrave; ở ng&acirc;n h&agrave;ng&hellip;</p> <p>Khi tiếp cận những th&ocirc;ng tin n&agrave;y đ&ograve;i hỏi đối tượng được x&aacute;c minh phải giải tr&igrave;nh một c&aacute;ch rất trung thực v&agrave; đương nhi&ecirc;n khi họ bị x&aacute;c định l&agrave; kh&ocirc;ng trung thực th&igrave; kh&ocirc;ng c&ograve;n cơ hội n&agrave;o để thăng tiến nữa.</p> <p>Nguy&ecirc;n tắc của m&igrave;nh l&agrave; đảng vi&ecirc;n trước hết phải tự gi&aacute;c, sau đấy bằng c&aacute;c c&ocirc;ng cụ, phương tiện, c&aacute;c cơ quan sẽ thu thập, x&aacute;c minh để đưa ra đ&aacute;nh gi&aacute; ch&iacute;nh x&aacute;c. Tất nhi&ecirc;n khi đ&aacute;nh gi&aacute; những vụ việc n&agrave;y đ&ograve;i hỏi phải c&oacute; th&aacute;i độ kh&aacute;ch quan chứ kh&ocirc;ng n&ecirc;n cứng nhắc, ngay cả khi c&oacute; những th&ocirc;ng tin về việc k&ecirc; khai chưa ch&iacute;nh x&aacute;c.</p> <p>Bởi thực tế cũng c&oacute; những c&aacute;i người ta cố t&igrave;nh che dấu, nhưng cũng c&oacute; những c&aacute;i do hiểu sai quy định m&agrave; k&ecirc; khai kh&ocirc;ng đ&uacute;ng, hoặc cũng c&oacute; trường hợp &ldquo;ngay t&igrave;nh&rdquo; như họ c&oacute; c&aacute;i nh&agrave; bố mẹ để lại chưa kịp chuyển đổi th&igrave; người ta lại nghĩ l&agrave; kh&ocirc;ng k&ecirc; khai&hellip;</p> <p>X&eacute;t cho c&ugrave;ng th&igrave; điều quan trọng nhất l&agrave; người đ&oacute; phải trung thực. Cho n&ecirc;n ch&uacute;ng ta cũng đừng &aacute;m ảnh với việc nhiều t&agrave;i sải hay &iacute;t t&agrave;i sản m&agrave; c&aacute;i ch&iacute;nh l&agrave; yếu tố trung thực trước Đảng, Nh&agrave; nước v&agrave; nh&acirc;n d&acirc;n.</p> <p>&nbsp;</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo vietnamnet.vn
40 năm thành lập VUSTA: Dư âm và... tự hào

40 năm thành lập VUSTA: Dư âm và... tự hào

Tham dự Lễ Kỷ niệm 60 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp mặt đội ngũ trí thức và 40 năm ngày thành lập VUSTA, tất cả đại biểu bày tỏ niềm tự hào là thành viên trong ngôi nhà chung của trí thức Việt Nam.
back to top