Cảm biến vân tay trong màn hình Galaxy S10 bị 'qua mặt'

Bằng một giải pháp thực hiện theo các bước khác nhau trong tổng thời gian 13 phút, một nhà nghiên cứu đã tìm cách vượt qua máy quét vân tay trong màn hình của Galaxy S10.

<div> <div>Theo <em>BGR</em>, Galaxy S10 của Samsung l&agrave; một trong những sản phẩm quan trọng nhất được ra mắt trong v&agrave;i năm qua, mang theo một loạt n&acirc;ng cấp, bao gồm camera ba ph&iacute;a sau v&agrave; cảm biến v&acirc;n tay si&ecirc;u &acirc;m trong m&agrave;n h&igrave;nh. Thật kh&ocirc;ng may, phần sau của hai bản n&acirc;ng cấp n&agrave;y đ&atilde; trở th&agrave;nh chủ đề của nhiều khiếu nại kể từ khi điện thoại ra mắt, trong đ&oacute; đ&aacute;ng lo ngại nhất l&agrave; cảm biến kh&ocirc;ng an to&agrave;n như mong muốn.</div> <div>Trong một b&agrave;i đăng tr&ecirc;n Imgur mới đ&acirc;y, một người d&ugrave;ng c&oacute; nickname Darkshark đ&atilde; cho thấy anh ta c&oacute; thể dễ d&agrave;ng lừa cảm biến v&acirc;n tay trong m&agrave;n h&igrave;nh tr&ecirc;n Galaxy S10 bằng dấu v&acirc;n tay in 3D ra sao. Thật kh&oacute; để tưởng tượng bất cứ ai sẽ thực hiện theo c&aacute;ch n&agrave;y để x&acirc;m nhập điện thoại nhưng r&otilde; r&agrave;ng n&oacute; vẫn l&agrave; điều m&agrave; nhiều người lo ngại.</div> <div>Qu&aacute; tr&igrave;nh &ldquo;hack&rdquo; của Darkshark thực hiện tương đối đơn giản v&agrave; một điều m&agrave; bất kỳ t&ecirc;n trộm am hiểu c&ocirc;ng nghệ cao n&agrave;o cũng c&oacute; thể sao ch&eacute;p. Sau khi chụp ảnh dấu v&acirc;n tay của ch&iacute;nh m&igrave;nh tr&ecirc;n ly rượu bằng smartphone của m&igrave;nh, Darkshark mở h&igrave;nh ảnh bằng Photoshop, tạo mặt nạ alpha, xuất n&oacute; sang 3ds Max v&agrave; tạo ra một m&ocirc; h&igrave;nh in 3D. Sau đ&oacute;, &ocirc;ng đ&atilde; in n&oacute; tr&ecirc;n m&aacute;y in nhựa AnyCubic Photon LCD trong 13 ph&uacute;t.</div> <div>R&otilde; r&agrave;ng c&oacute; một số trở ngại cần phải vượt qua để sử dụng thủ thuật n&agrave;y, đ&oacute; l&agrave; tiếp cận smartphone của ai đ&oacute; với dấu v&acirc;n tay của họ, sử dụng Photoshop v&agrave; l&agrave;m việc với m&aacute;y in 3D. Vấn đề ở đ&acirc;y l&agrave; một bản sao in dấu v&acirc;n tay 3D c&oacute; hiệu quả như ng&oacute;n tay thực sự l&agrave; một dấu hiệu xấu.</div> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo thanhnien.vn
back to top