Các gói hỗ trợ mùa Covid-19 chưa sát với thực tế nhu cầu và hoàn cảnh của doanh nghiệp

PGS-TS Trần Hoàng Ngân đánh giá các gói hỗ trợ doanh nghiệp chưa bám theo thông tin diễn biến dịch bệnh, thủ tục hành chính rườm rà khiến cho việc tiếp cận hỗ trợ rất chậm

<div> <div class="content-news-detail old-news"> <p>Tại tọa đ&agrave;m &quot;Kh&ocirc;i phục v&agrave; ph&aacute;t triển kinh tế TP HCM trong bối cảnh diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19&quot; do UBND TP HCM tổ chức s&aacute;ng 3-10, PGS-TS Trần Ho&agrave;ng Ng&acirc;n, Viện trưởng Viện Nghi&ecirc;n cứu ph&aacute;t triển TP HCM, nhận định t&igrave;nh h&igrave;nh dịch bệnh Covid-19 g&acirc;y ra nguy cơ l&agrave;m chậm tăng trưởng to&agrave;n cầu. Đại dịch kết hợp với cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung c&agrave;ng khiến nền kinh tế thế giới đang đứng trước nguy cơ bị ảnh hưởng nặng nề hơn so với khủng hoảng kinh tế năm 2008. Bối cảnh n&agrave;y đặt ra y&ecirc;u cầu với nhiều quốc gia, trong đ&oacute; c&oacute; Việt Nam, trong việc đưa ra c&aacute;c g&oacute;i cứu trợ khẩn cấp.</p> <p>Về ch&iacute;nh s&aacute;ch hỗ trợ của Ch&iacute;nh phủ d&agrave;nh cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, PGS-TS Trần Ho&agrave;ng Ng&acirc;n đ&aacute;nh gi&aacute; c&aacute;c g&oacute;i <span>hỗ trợ doanh nghiệp</span> chưa b&aacute;m theo th&ocirc;ng tin diễn biến dịch bệnh, thủ tục h&agrave;nh ch&iacute;nh rườm r&agrave; khiến cho việc tiếp cận hỗ trợ rất chậm. &quot;Điều quan trọng b&acirc;y giờ l&agrave; t&igrave;m cơ hội cho hoạt động sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp, c&ograve;n l&atilde;i suất c&oacute; giảm nữa th&igrave; họ cũng kh&ocirc;ng biết vay để l&agrave;m g&igrave;. Về ph&iacute;a doanh nghiệp, phải ứng dụng c&ocirc;ng nghệ cao trong quản trị điều h&agrave;nh, đổi mới m&aacute;y m&oacute;c, d&agrave;nh thời gian sắp xếp lại bộ m&aacute;y, bồi dưỡng người lao động để th&iacute;ch ứng với ho&agrave;n cảnh mới&hellip;&quot; - &ocirc;ng Ng&acirc;n g&oacute;p &yacute;.</p> <div class="VCSortableInPreviewMode"> <div><img alt="Các gói hỗ trợ mùa Covid-19 chưa sát với thực tế nhu cầu và hoàn cảnh của doanh nghiệp - Ảnh 1." src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/03/nld-mediacdn-vn_12059296027045498631425831441512026287798n-1601699663806286464213.jpg" title="Các gói hỗ trợ mùa Covid-19 chưa sát với thực tế nhu cầu và hoàn cảnh của doanh nghiệp - Ảnh 1." /></div> <div class="PhotoCMS_Caption"> <p data-placeholder="[nhập chú thích]">Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Th&agrave;nh Phong chủ tr&igrave; tọa đ&agrave;m</p> </div> </div> <p>&Ocirc;ng Chu Tiến Dũng, Chủ tịch Hiệp hội DN TP HCM (HUBA), cho biết giữa th&aacute;ng 8 vừa qua, HUBA đ&atilde; tiến h&agrave;nh cuộc khảo s&aacute;t với tr&ecirc;n 100 doanh nghiệp. Theo đ&oacute;, 44% doanh nghiệp n&oacute;i họ c&ograve;n kh&oacute; khăn nghi&ecirc;m trọng v&agrave; 40% doanh nghiệp đang trong t&igrave;nh trạng rất kh&oacute; khăn. Đ&aacute;ng lưu &yacute;, c&oacute; đến 76% doanh nghiệp được hỏi phản &aacute;nh họ chưa tiếp cận được c&aacute;c ch&iacute;nh s&aacute;ch nh&agrave; nước hỗ trợ v&agrave; hầu như kh&ocirc;ng c&oacute; doanh nghiệp n&agrave;o tiếp cận được <span>g&oacute;i hỗ trợ</span> 62.000 tỉ đồng của Ch&iacute;nh phủ. &quot;Doanh nghiệp cho biết chi ph&iacute; để chuẩn bị, đ&aacute;p ứng được c&aacute;c điều kiện, thủ tục để được vay ưu đ&atilde;i c&ograve;n cao hơn số được hưởng n&ecirc;n hầu như họ kh&ocirc;ng tham gia&quot; - &ocirc;ng Dũng l&yacute; giải.</p> <p>&Ocirc;ng Chu Tiến Dũng cũng n&oacute;i r&otilde; nhiều doanh nghiệp cho rằng việc triển khai hỗ trợ trong bối cảnh phải gi&atilde;n c&aacute;ch x&atilde; hội như vừa qua chưa mang đ&uacute;ng t&iacute;nh chất &quot;ch&iacute;nh s&aacute;ch thời chiến&quot;; chưa thấu hiểu, chưa s&aacute;t với thực tế nhu cầu v&agrave; ho&agrave;n cảnh của doanh nghiệp. C&aacute;c <span>g&oacute;i hỗ trợ</span> doanh nghiệp được triển khai giải quyết với thủ tục v&agrave; tinh thần như điều kiện b&igrave;nh thường n&ecirc;n rất chậm, kh&ocirc;ng ph&aacute;t huy được t&aacute;c dụng. Ước t&iacute;nh, doanh nghiệp chỉ hấp thụ được khoảng 20% tổng g&oacute;i hỗ trợ.</p> <p>Chủ tịch HUBA mong muốn ch&iacute;nh s&aacute;ch gia hạn thuế, tiền thu&ecirc; đất được k&eacute;o d&agrave;i hơn nữa nhằm tạo ra &yacute; nghĩa t&iacute;ch cực cho d&ograve;ng tiền của doanh nghiệp. Ngo&agrave;i ra, kiến nghị Ng&acirc;n h&agrave;ng Nh&agrave; nước tiếp tục giảm l&atilde;i suất điều h&agrave;nh để hỗ trợ nền kinh tế, doanh nghiệp. Đặc biệt, nới rộng điều kiện của h&igrave;nh thức cho vay t&iacute;n chấp th&ocirc;ng qua thẩm định phương &aacute;n kinh doanh v&agrave; d&ograve;ng tiền khả thi thay v&igrave; cho vay thế chấp bởi kh&ocirc;ng phải doanh nghiệp n&agrave;o trong lĩnh vực du lịch, dịch vụ cũng c&oacute; t&agrave;i sản thế chấp&hellip;</p> <p>&quot;G&oacute;i hỗ trợ thứ 2 đang được x&acirc;y dựng cần t&aacute;ch ra l&agrave;m 2 nh&oacute;m: ch&iacute;nh s&aacute;ch giải cứu để doanh nghiệp sống được v&agrave; ch&iacute;nh s&aacute;ch đồng h&agrave;nh l&acirc;u d&agrave;i c&ugrave;ng doanh nghiệp&quot; - &ocirc;ng Chu Tiến Dũng đề nghị th&ecirc;m.</p> <p>Tại tọa đ&agrave;m, nhiều doanh nghiệp cho rằng cần cải thiện vấn đề thủ tục h&agrave;nh ch&iacute;nh, logistics, chuyển đổi số... để hỗ trợ doanh nghiệp tốt hơn.</p> <p>Ph&aacute;t biểu kết luận, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Th&agrave;nh Phong ghi nhận những &yacute; kiến đề xuất của doanh nghiệp v&agrave; cho biết TP sẽ c&oacute; bộ phận nghi&ecirc;n cứu việc tiếp cận c&aacute;c g&oacute;i hỗ trợ v&agrave; kết quả tiếp cận để b&aacute;o c&aacute;o với Ch&iacute;nh phủ.</p> <p>Về cải c&aacute;ch thủ tục h&agrave;nh ch&iacute;nh, với những vướng mắc do sự phối hợp của c&aacute;c sở, ng&agrave;nh, TP sẽ chỉ đạo để cải thiện tốt hơn. Chủ tịch TP thừa nhận thời gian qua, cải c&aacute;ch thủ tục h&agrave;nh ch&iacute;nh đ&atilde; c&oacute; chuyển động nhưng chưa được như mong muốn. C&ograve;n c&oacute; những vướng mắc về ph&aacute;p luật m&agrave; phải xin &yacute; kiến cơ quan trung ương th&igrave; thường rất l&acirc;u. &quot;TP kh&ocirc;ng bao giờ g&acirc;y kh&oacute; khăn cho doanh nghiệp m&agrave; chỉ đề nghị c&ugrave;ng hợp t&aacute;c xử l&yacute;&quot; - Chủ tịch TP n&oacute;i r&otilde;.</p> </div> <div class="sharemxh bottomshare"> <div class="fb"> <p class="textshare">&nbsp;</p> </div> </div> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo nld.com.vn
back to top