Cả gia đình ở Lạng Sơn mắc Covid-19

4 người mắc Covid-19 ở Lạng Sơn là thành viên trong một gia đình và cùng tham gia chuyến đi Đà Nẵng với 15 người khác ở Bắc Giang.

<div> <p>Chiều 5/8, Sở Y tế tỉnh <span>Lạng Sơn</span> c&oacute; th&ocirc;ng b&aacute;o khẩn về 4 trường hợp mắc Covid-19 tr&ecirc;n địa b&agrave;n vừa được Bộ Y tế c&ocirc;ng bố l&agrave; c&aacute;c bệnh nh&acirc;n 675-678.</p> <p>Qua điều tra tiền sử dịch tễ, Ban chỉ đạo ph&ograve;ng, chống dịch Covid-19 của tỉnh cho biết 4 người n&agrave;y ở c&ugrave;ng gia đ&igrave;nh v&agrave; tham gia chuyến đi <span>Đ&agrave; Nẵng</span> v&agrave;o c&aacute;c ng&agrave;y 21-24/7 với một đo&agrave;n 15 người ở <span>Bắc Giang</span> (2 người trong đo&agrave;n n&agrave;y vừa được x&aacute;c định mắc Covid-19).</p> <p>Cụ thể, ng&agrave;y 21/7, cả 4 người đi xe gia đ&igrave;nh từ thị trấn Đ&igrave;nh Lập (huyện Đ&igrave;nh Lập, tỉnh Lạng Sơn) xuống s&acirc;n bay Nội B&agrave;i, bay v&agrave;o Đ&agrave; Nẵng. Đến nơi, xe c&ocirc;ng ty du lịch đ&oacute;n về nghỉ tại kh&aacute;ch sạn T&acirc;y Bắc ở số 4 H&agrave; Bổng, TP Đ&agrave; Nẵng v&agrave; ăn trưa tại nh&agrave; h&agrave;ng Trần ở đường Nguyễn Văn Linh.</p> <p>Buổi chiều, đo&agrave;n tham quan đi b&aacute;n đảo Sơn Tr&agrave; viếng Linh Ứng Tự v&agrave; ăn tối tại nh&agrave; h&agrave;ng Cội nguồn Đảo Xanh.</p> <p>Ng&agrave;y 22/7, cả đo&agrave;n đến khu du lịch B&agrave; N&agrave; Hills, ăn tối ở Nh&agrave; h&agrave;ng Hồng Ph&uacute;c tr&ecirc;n đường Nguyễn Tri Phương. Ng&agrave;y 23/7, 4 người ăn trưa ở Nh&agrave; h&agrave;ng Sơn Dương, đường X&ocirc; Viết, Nghệ Tĩnh v&agrave; ăn tối ở Nh&agrave; h&agrave;ng Golden Light tại Hội An.</p> <p>11h trưa 24/7, cả đo&agrave;n c&ugrave;ng ăn trưa ở Nh&agrave; h&agrave;ng Tr&uacute;c L&acirc;m Vi&ecirc;n tr&ecirc;n đường Trần Qu&yacute; C&aacute;p v&agrave; ăn qu&aacute;n b&uacute;n chả c&aacute; &Ocirc;ng Tạ tr&ecirc;n đường Nguyễn Ch&iacute; Thanh.</p> <p>L&uacute;c 22h, những người n&agrave;y đi tr&ecirc;n chuyến bay mang số hiệu VN7198 từ Đ&agrave; Nẵng về s&acirc;n bay Nội B&agrave;i v&agrave; về đến nh&agrave; ri&ecirc;ng ở khu 7, thị trấn Đ&igrave;nh Lập l&uacute;c 4h s&aacute;ng 25/7.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="ca gia dinh mac Covid-19 anh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/08/06/80/znews-photo-zadn-vn_phongtoa_zing_4_.jpg" title="cả gia đình mắc Covid-19 ảnh 1" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Tỉnh Lạng Sơn đ&atilde; phong tỏa một thị trấn với hơn 600 nh&acirc;n khẩu ngay khi ph&aacute;t hiện 4 ca mắc Covid-19 tr&ecirc;n địa b&agrave;n. Ảnh minh họa:<em> Ngọc T&acirc;n</em>.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Ng&agrave;y 25/7, gia đ&igrave;nh ở nh&agrave; ri&ecirc;ng. Đến 17h, bệnh nh&acirc;n 678 ra qu&aacute;n c&agrave; ph&ecirc; khu 5 uống nước v&agrave; bệnh nh&acirc;n 675 đi ăn cỗ cưới tại nh&agrave; h&agrave;ng Ph&ugrave;ng Hưng ở khu 6 thị trấn Đ&igrave;nh Lập. H&ocirc;m sau, gia đ&igrave;nh ở nh&agrave; ri&ecirc;ng v&agrave; kh&ocirc;ng đi đ&acirc;u.</p> <p>Ng&agrave;y 27/7, ba người trong gia đ&igrave;nh tiếp x&uacute;c gần với một người ở th&ocirc;n Khe Mạ, x&atilde; Đ&igrave;nh Lập. Sau đ&oacute;, bệnh nh&acirc;n 675 di chuyển l&ecirc;n nh&agrave; người th&acirc;n ở th&ocirc;n P&ograve; H&aacute;ng, x&atilde; B&iacute;nh X&aacute;. Thời gian c&ograve;n lại, gia đ&igrave;nh tự c&aacute;ch ly tại nh&agrave;.</p> <p>Ng&agrave;y 1/8, bệnh nh&acirc;n 678 c&oacute; biểu hiện sốt 38 độ, ho, kh&oacute; thở v&agrave; được lấy mẫu x&eacute;t nghiệm.</p> <p>Ng&agrave;y 3/8, y tế cơ sở gửi mẫu về Bệnh viện Đa khoa tỉnh x&eacute;t nghiệm s&agrave;ng lọc bằng phương ph&aacute;p Real RT-PCR v&agrave; cho kết quả dương t&iacute;nh với SARS-CoV-2. Đồng thời, bệnh viện cũng gửi mẫu về Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương.</p> <p>Ng&agrave;y 5/8, cả 4 người trong gia đ&igrave;nh đều c&oacute; kết quả x&eacute;t nghiệm dương t&iacute;nh với SARS-CoV-2 v&agrave; đang được điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 (Đ&ocirc;ng Anh, H&agrave; Nội).</p> <p>Trước t&igrave;nh h&igrave;nh dịch bệnh tại địa phương diễn biến phức tạp, UBND tỉnh Lạng Sơn đ&atilde; ra quyết định phong tỏa, c&aacute;ch ly khu d&acirc;n cư tại thị trấn Đ&igrave;nh Lập l&agrave; nơi c&oacute; 4 ca mắc Covid-19. Khu vực n&agrave;y c&oacute; 172 hộ d&acirc;n với hơn 600 nh&acirc;n khẩu.</p> <p>Ngo&agrave;i ra, Ban chỉ đạo ph&ograve;ng, chống dịch của tỉnh đ&atilde; x&aacute;c định được 71 trường hợp từng tiếp x&uacute;c gần với c&aacute;c ca nhiễm tr&ecirc;n địa b&agrave;n. Những người n&agrave;y được đưa đi c&aacute;ch ly tập trung tại Trung t&acirc;m y tế huyện Đ&igrave;nh Lập v&agrave; lấy mẫu x&eacute;t nghiệm.</p> <p>Tỉnh Lạng Sơn cũng th&agrave;nh lập 3 chốt kiểm dịch y tế li&ecirc;n ng&agrave;nh để ph&ograve;ng, chống dịch Covid-19 tr&ecirc;n địa b&agrave;n huyện Đ&igrave;nh Lập. C&aacute;c chốt bắt đầu hoạt động từ ng&agrave;y 5/8 v&agrave; đảm bảo trực 24/24h.</p> <section> <header>&nbsp;</header> </section> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo zingnews.vn
back to top