Bội chi ngân sách 11 tháng gần 137 nghìn tỷ đồng

Thu ngân sách 15 ngày đầu tháng 11/2020 ước tính đạt 29 nghìn tỷ đồng, giảm nhẹ so với cùng kỳ tháng 10/2020 do một số khoản thu phát sinh theo quý đã nộp vào tháng trước; trong khi chi ngân sách đáp ứng đầy đủ các nhiệm vụ chi và hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai.

<div> <p>&nbsp;</p> <div class="VCSortableInPreviewMode active"> <div><span id="mainContent"><img alt="Bội chi ngân sách 11 tháng gần 137 nghìn tỷ đồng - Ảnh 1." src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/29/cafefcdn-com_photo-1-16066309624321400137337.jpg" title="Bội chi ngân sách 11 tháng gần 137 nghìn tỷ đồng - Ảnh 1." /></span></div> <div class="PhotoCMS_Caption"> <p data-placeholder="[nhập chú thích]"><span id="mainContent">Ảnh minh họa</span></p> </div> </div> <p><span id="mainContent">Theo Tổng cục Thống k&ecirc;, tổng thu ng&acirc;n s&aacute;ch Nh&agrave; nước từ đầu năm đến thời điểm 15/11/2020 ước t&iacute;nh đạt 1.186,3 ngh&igrave;n tỷ đồng, bằng 78,4% dự to&aacute;n năm, trong đ&oacute; thu nội địa đạt 1.001,5 ngh&igrave;n tỷ đồng, bằng 79,2%; thu từ dầu th&ocirc; 30,5 ngh&igrave;n tỷ đồng, bằng 86,5%; thu c&acirc;n đối ng&acirc;n s&aacute;ch từ hoạt động xuất, nhập khẩu 153,5 ngh&igrave;n tỷ đồng, bằng 73,8%.</span></p> <p><span id="mainContent">Tổng chi ng&acirc;n s&aacute;ch Nh&agrave; nước từ đầu năm đến thời điểm 15/11/2020 ước t&iacute;nh đạt 1.323,2 ngh&igrave;n tỷ đồng, bằng 75,7% dự to&aacute;n năm, trong đ&oacute; chi thường xuy&ecirc;n đạt 884,3 ngh&igrave;n tỷ đồng, bằng 83,7%; chi đầu tư ph&aacute;t triển 338,3 ngh&igrave;n tỷ đồng, bằng 71,9%; chi trả nợ l&atilde;i 91,5 ngh&igrave;n tỷ đồng, bằng 77,4%.</span></p> <p><span id="mainContent">Như vậy, t&iacute;nh đến giữa th&aacute;ng 11/2020, c&acirc;n s&aacute;ch bội chi 136,9 ngh&igrave;n tỷ đồng.</span></p> <p class="author">&nbsp;</p> </div>

Theo Thời báo ngân hàng
40 năm thành lập VUSTA: Dư âm và... tự hào

40 năm thành lập VUSTA: Dư âm và... tự hào

Tham dự Lễ Kỷ niệm 60 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp mặt đội ngũ trí thức và 40 năm ngày thành lập VUSTA, tất cả đại biểu bày tỏ niềm tự hào là thành viên trong ngôi nhà chung của trí thức Việt Nam.
back to top