Bộ Xây dựng đề xuất cho người nước ngoài mua bất động sản du lịch

Bộ Xây dựng đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật nhà ở, Luật kinh doanh bất động sản (BĐS) 2014 theo hướng cho phép tổ chức, cá nhân nước ngoài được mua BĐS du lịch.

<div> <p>Đ&acirc;y l&agrave; một trong những giải ph&aacute;p về l&acirc;u d&agrave;i được Bộ X&acirc;y dựng đưa ra nhằm th&aacute;o gỡ kh&oacute; khăn cho thị trường bất động sản tại cuộc họp b&aacute;o 6 th&aacute;ng đầu năm 2020.</p> <p>Đ&aacute;nh gi&aacute; về thị trường bất động sản hiện nay, theo Bộ n&agrave;y, thị trường đang gặp kh&oacute; khăn khiến nguồn cung khan hiếm tỷ lệ ti&ecirc;u thụ sản phẩm đạt thấp, nguồn vốn FDI v&agrave;o lĩnh vực sụt giảm...</p> <p>Để th&aacute;o gỡ c&aacute;c n&uacute;t thắt cho thị trường bất động sản (BĐS), đại diện Bộ X&acirc;y dựng đ&atilde; đề cập tới h&agrave;ng loạt giải ph&aacute;p nhằm th&aacute;o gỡ, th&uacute;c đẩy thị trường n&agrave;y ph&aacute;t triển.</p> <p>Trong đ&oacute;, về giải ph&aacute;p d&agrave;i hạn, Bộ X&acirc;y dựng cho biết cần tiếp tục r&agrave; so&aacute;t, ho&agrave;n thiện c&aacute;c quy định li&ecirc;n quan đến hoạt động đầu tư, kinh doanh bất động sản để đảm b&agrave;o sự đồng bộ, thống nhất trong hệ thống ph&aacute;p luật.</p> <table> <tbody> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Images image "><img alt="Bộ Xây dựng đề xuất cho người nước ngoài mua bất động sản du lịch" src="https://khds.1cdn.vn/2020/06/18/vnn-imgs-f-vgcloud-vn_condotel-vietnamnet.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Content image_desc"> <p>Bộ X&acirc;y dựng đề xuất cho ph&eacute;p tổ chức, c&aacute; nh&acirc;n nước ngo&agrave;i được mua BĐS du lịch.&nbsp;</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Cũng theo Bộ, trước mắt, khi chưa sửa Luật đất đai th&igrave; theo Bộ X&acirc;y dựng cần sớm ban h&agrave;nh Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định thi h&agrave;nh Luật đất đai năm 2013 để xử l&yacute; c&aacute;c diện t&iacute;ch đất c&ocirc;ng xen kẹt trong dự &aacute;n đầu tư bất động sản, việc chuyển đổi mục đ&iacute;ch sử dụng đất để thực hiện dự &aacute;n BĐS, cho ph&eacute;p c&aacute;c dự &aacute;n đang thực hiện thủ tục nhận b&agrave;n giao đất m&agrave; doanh nghiệp diện được gi&atilde;n, chậm nộp tiền sử dụng đất để c&oacute; thể triển khai dự &aacute;n.</p> <p>Đ&aacute;ng ch&uacute; &yacute;, Bộ X&acirc;y dựng cũng đưa ra giải ph&aacute;p về việc sửa đổi, bổ sung Luật nh&agrave; ở, Luật kinh doanh bất động sản năm 2014 theo hướng tăng số lượng nh&agrave; ở m&agrave; tổ chức, c&aacute; nh&acirc;n nước ngo&agrave;i được ph&eacute;p sở hữu trong mỗi một to&agrave; nh&agrave; chung cư; cho ph&eacute;p tổ chức, c&aacute; nh&acirc;n nước ngo&agrave;i được mua v&agrave; sở hữu c&aacute;c&nbsp;<span>bất động sản du lịch</span> tại Việt Nam.</p> <p>Nhận định về nguồn cung bất động sản nghỉ dưỡng, n&ecirc;u tại b&aacute;o c&aacute;o gửi Quốc hội mới đ&acirc;y, Bộ X&acirc;y dựng cho biết, trong thời gian qua, c&oacute; nhiều dự &aacute;n bất động sản nghỉ dưỡng, dự &aacute;n đa năng kết hợp lưu tr&uacute; v&agrave; nghỉ dưỡng được cấp ph&eacute;p, nguồn cung loại h&igrave;nh bất động sản n&agrave;y tương đối lớn v&agrave; đa dạng.&nbsp; Trong khi đ&oacute;, hệ thống ph&aacute;p luật li&ecirc;n quan đến c&aacute;c loại h&igrave;nh BĐS (condotel, officetel,..) chưa đầy đủ, c&aacute;c điều kiện của hợp đồng kh&ocirc;ng chặt chẽ, r&otilde; r&agrave;ng, minh bạch dẫn đến tiềm ẩn rủi ro cho cả nh&agrave; đầu tư v&agrave; người mua.</p> <p>Từ thực tế tr&ecirc;n Bộ cho biết thời gian tới sẽ kiểm tra, gi&aacute;m s&aacute;t c&aacute;c địa phương trọng điểm trong việc triển khai c&aacute;c dự &aacute;n ph&aacute;t triển nh&agrave; ở, dự &aacute;n khu đ&ocirc; thị, dự &aacute;n bất động sản du lịch nghỉ dưỡng c&oacute; quy m&ocirc; lớn, sử dụng nhiều diện t&iacute;ch đất để kịp thời ph&aacute;t hiện, chấn chỉnh hoặc kiến nghị cấp c&oacute; thẩm quyền xử l&yacute; c&aacute;c vi phạm quy định của ph&aacute;p luật.</p> <p>Đồng thời, kiểm so&aacute;t chặt chẽ việc cho ph&eacute;p đầu tư mới c&aacute;c dự &aacute;n BĐS, đặc biệt l&agrave; c&aacute;c dự &aacute;n BĐS cao cấp, c&aacute;c dự &aacute;n khu du lịch nghỉ dưỡng, biệt thự, căn hộ cao cấp nhằm đảm bảo c&acirc;n đối cung - cầu tr&aacute;nh để t&igrave;nh trạng dư thừa tồn kho, g&acirc;y bất ổn cho thị trường BĐS, bảo đảm tu&acirc;n thủ ph&aacute;p luật, hiệu quả đầu tư, ngăn chặn c&aacute;c h&agrave;nh vi trục lợi, tham nhũng, l&agrave;m thất tho&aacute;t t&agrave;i sản nh&agrave; nước, nhất l&agrave; trong sử dụng đất đai.</p> <p>Th&aacute;ng 5 vừa qua, trả lời kiến nghị cử tri trước kỳ họp Quốc hội, Bộ Quốc ph&ograve;ng cho biết, từ năm 2011 - 2015, tr&ecirc;n địa b&agrave;n khu vực bi&ecirc;n giới biển TP Đ&agrave; Nẵng c&oacute; 134 l&ocirc;, 1 thửa đất li&ecirc;n quan đến c&aacute; nh&acirc;n, DN người Trung Quốc đang sở hữu, &ldquo;n&uacute;p b&oacute;ng&rdquo; sở hữu v&agrave; thu&ecirc; của UBND TP tại c&aacute;c vị tr&iacute;: dọc c&aacute;c <span>khu đ&ocirc; thị ven biển</span>; ven tường r&agrave;o s&acirc;n bay Nước Mặn, đường Ho&agrave;ng Sa, V&otilde; Nguy&ecirc;n Gi&aacute;p, thuộc phường Khu&ecirc; Mỹ, quận Ngũ H&agrave;nh Sơn; khu đ&ocirc; thị c&aacute;c phường Phước Mỹ, Thọ Quang, quận Sơn Tr&agrave;. Bộ Quốc ph&ograve;ng nhận định, để sở hữu c&aacute;c l&ocirc; đất ở Đ&agrave; Nẵng, người Trung Quốc chủ yếu dựa theo 2 h&igrave;nh thức.</p> <p>Thứ nhất, th&agrave;nh lập DN li&ecirc;n doanh với Việt Nam. Ban đầu, người Trung Quốc g&oacute;p vốn thấp hơn người Việt Nam (người Việt Nam g&oacute;p vốn chủ yếu bằng đất), DN sẽ do người Việt Nam điều h&agrave;nh. Sau một thời gian, bằng nhiều c&aacute;ch, DN Trung Quốc tăng vốn gi&agrave;nh quyền điều h&agrave;nh DN; do t&agrave;i sản g&oacute;p vốn l&agrave; đất n&ecirc;n quyền sở hữu c&aacute;c l&ocirc; đất rơi v&agrave;o tay người Trung Quốc.</p> <p>Thứ hai, họ đầu tư tiền cho c&aacute; nh&acirc;n người Việt Nam (chủ yếu người Việt gốc Hoa) để mua đất, đ&atilde; ph&aacute;t hiện một số trường hợp kinh tế kh&oacute; khăn nhưng đứng t&ecirc;n sở hữu nhiều l&ocirc; đất như &ocirc;ng L&yacute; Phước Cang 12 l&ocirc;, &ocirc;ng Tr&aacute;c Ngọc Ph&uacute;c 10 l&ocirc;...</p> <table width="100%"> <tbody> <tr> <td class="item-text"> <p><strong><span>Kh&ocirc;ng chứng nhận quyền sử dụng đất cho người nước ngo&agrave;i ở Việt Nam</span></strong></p> <p>Theo Tổng cục Quản l&yacute; đất đai, Bộ T&agrave;i nguy&ecirc;n &amp;M&ocirc;i trường, điều 5 luật Đất đai năm 2013 n&ecirc;u r&otilde;, c&aacute; nh&acirc;n nước ngo&agrave;i kh&ocirc;ng phải l&agrave; đối tượng được Nh&agrave; nước giao đất, cho thu&ecirc; đất, c&ocirc;ng nhận quyền sử dụng đất, nhận chuyển quyền sử dụng đất.</p> <p>V&igrave; vậy, kh&ocirc;ng c&oacute; việc chứng nhận quyền sử dụng đất cho người nước ngo&agrave;i tại Việt Nam.</p> <p>Luật Nh&agrave; ở năm 2014 đ&atilde; cho ph&eacute;p c&aacute; nh&acirc;n nước ngo&agrave;i nếu đ&aacute;p ứng điều kiện th&igrave; được sở hữu nh&agrave; ở tại Việt Nam. Tuy nhi&ecirc;n, do quy định của luật Nh&agrave; ở chưa đồng bộ với quy định của luật Đất đai n&ecirc;n chưa c&oacute; cơ sở cấp chứng nhận quyền sử dụng đất ở cho c&aacute; nh&acirc;n nước ngo&agrave;i thuộc diện được sở hữu nh&agrave; ở.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table width="100%"> <tbody> <tr> <td class="item-text"> <p><strong><span>Bất động sản nghỉ dưỡng tiếp tục tụt dốc</span></strong></p> <p>Ghi nhận từ b&aacute;o c&aacute;o của c&aacute;c đơn vị tư vấn cho thấy thị trường bất động sản nghỉ dưỡng thời gian qua kh&ocirc;ng mấy s&aacute;ng sủa. Trong b&aacute;o c&aacute;o diễn biến thị trường<span> bất động sản nghỉ dưỡng</span> 3 th&aacute;ng đầu năm vừa được DKRA c&ocirc;ng bố cho thấy sức cầu đang rơi xuống mức thấp kỷ lục.</p> <p>Ở ph&acirc;n kh&uacute;c condotel, qu&yacute; I/2020, chỉ ghi nhận một dự &aacute;n mới được mở b&aacute;n trước Tết Nguy&ecirc;n đ&aacute;n (th&aacute;ng 1/2020), cung ứng ra thị trường 82 căn condotel, bằng 3,9% so với qu&yacute; trước v&agrave; bằng 4,7% so với c&ugrave;ng kỳ năm 2019. Mức ti&ecirc;u thụ đạt 25 căn, giảm hơn 95% so với qu&yacute; trước, thậm ch&iacute; giảm đến 98% so với c&ugrave;ng kỳ năm ngo&aacute;i. DKRA dự b&aacute;o, sức cầu chung tiếp tục xu hướng giảm từ cuối qu&yacute; I v&agrave; duy tr&igrave; ở mức rất thấp trong qu&yacute; II.</p> </td> </tr> </tbody> </table> </div>

Theo vietnamnet.vn
TPBVSK Bổ Nam Vương là “hàng giả”?

TPBVSK Bổ Nam Vương là “hàng giả”?

Đơn vị chịu trách nhiệm và phân phối độc quyền sản phẩm có tên in trên bao bì TPBVSK Bổ Nam Vương khẳng định: Sản phẩm Bổ Nam Vương đang bán trên thị trường là “hàng giả”...!?
“Ngực to”... có lo ung thư vú?

“Ngực to”... có lo ung thư vú?

Ung thư vú đứng đầu trong các loại ung thư ở nữ giới nhưng hầu hết chị em lại không biết về nguy cơ ung thư này đặc biệt “có sẵn trên người”. Ngoài tiền sử gia đình, đột biến gen… đôi khi không lấy chồng, không sinh con, không cho con bú… cũng là yếu tố tăng nguy cơ mắc ung thư vú.
back to top