Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện: Không có lý do nào để không du lịch trong nước

Bộ trưởng Văn hóa Thể thao và Du lịch kêu gọi nhân dân đi du lịch trong nước vì "ta có nhiều danh thắng độc đáo, khu nghỉ dưỡng không kém nước phát triển".

<div> <ul class="list-news hidden" data-campaign="Box-Related"> <li data-id="4098512" style="text-align: justify;"><span>Du lịch Việt Nam th&iacute;ch ứng ra sao trong khủng hoảng</span><span><a class="count_cmt" href="https://vnexpress.net/du-lich-viet-nam-thich-ung-ra-sao-trong-khung-hoang-4098512.html#box_comment_vne" style="white-space: nowrap; display: none;"><svg class="ic ic-comment"><use _xlink3a_href="#Comment-Reg"></use></svg></a></span></li> <li data-id="4074115" style="text-align: justify;"><span>Cơ hội cho y tế, du lịch Việt Nam từ cuộc chiến Covid-19</span><span><a class="count_cmt" href="https://vnexpress.net/co-hoi-cho-y-te-du-lich-viet-nam-tu-cuoc-chien-covid-19-4074115.html#box_comment_vne" style="white-space: nowrap; display: none;"><svg class="ic ic-comment"><use _xlink3a_href="#Comment-Reg"></use></svg></a></span></li> <li data-id="4097623" style="text-align: justify;"><span>Du lịch cần thị trường nội địa để tho&aacute;t khủng hoảng</span><span><a class="count_cmt" href="https://vnexpress.net/du-lich-can-thi-truong-noi-dia-de-thoat-khung-hoang-4097623.html#box_comment_vne" style="white-space: nowrap; display: none;"><svg class="ic ic-comment"><use _xlink3a_href="#Comment-Reg"></use></svg></a></span></li> </ul> <p style="text-align: justify;">Chiều 13/6, giải tr&igrave;nh trước Quốc hội về giải ph&aacute;p ph&aacute;t triển du lịch, thể thao trong giai đoạn Covid-19, Bộ trưởng Văn h&oacute;a Thể thao v&agrave; Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện cho biết để từng bước phục hồi ng&agrave;nh&nbsp;sau gần nửa năm &quot;đ&oacute;ng băng&quot;, Bộ đ&atilde; thực hiện hai giải ph&aacute;p.</p> <p style="text-align: justify;">Thứ nhất l&agrave; tiếp tục đẩy mạnh k&iacute;ch cầu du lịch nội địa, coi đ&acirc;y l&agrave; điểm tựa. Từ th&aacute;ng 5, ng&agrave;nh đ&atilde; c&oacute; kế hoạch quảng b&aacute;, x&acirc;y dựng c&aacute;c tour trong nước như chương tr&igrave;nh k&iacute;ch cầu du lịch nội địa TP HCM với 13 tỉnh đồng bằng s&ocirc;ng Cửu Long, du lịch từ thực tiễn của Hội An, li&ecirc;n kết du lịch Thừa Thi&ecirc;n Huế - Quảng Nam - Đ&agrave; Nẵng...</p> <p style="text-align: justify;">&Ocirc;ng Thiện khẳng định ng&agrave;nh đ&atilde; chuẩn bị điều kiện tốt nhất để phục vụ nh&acirc;n d&acirc;n cả nước đi du lịch. Việt Nam c&oacute; nhiều danh lam thắng cảnh đẹp, độc đ&aacute;o, văn h&oacute;a đa dạng, ẩm thực hấp dẫn, cơ sở hạ tầng về kh&aacute;ch sạn, khu nghỉ dưỡng kh&ocirc;ng thua k&eacute;m c&aacute;c nước ph&aacute;t triển, gi&aacute; cả lại hợp l&yacute;.</p> <p style="text-align: justify;">Bộ trưởng dẫn chứng, năm 2019 du lịch Việt Nam l&agrave; điểm đến h&agrave;ng đầu ch&acirc;u &Aacute;, điểm đến th&agrave;nh phố văn h&oacute;a Hội An h&agrave;ng đầu ch&acirc;u &Aacute;... H&agrave;ng loạt kh&aacute;ch sạn nghỉ dưỡng cao cấp, điểm đến, h&atilde;ng h&agrave;ng kh&ocirc;ng, doanh nghiệp lữ h&agrave;nh trong nước được vinh danh v&agrave; nhận giải thưởng. Việt Nam c&ograve;n l&agrave; một trong s&aacute;u nước c&oacute; tốc độ tăng trưởng du lịch nhanh nhất.</p> <p style="text-align: justify;">&quot;V&igrave; vậy kh&ocirc;ng c&oacute; l&yacute; do g&igrave; để ch&uacute;ng ta kh&ocirc;ng đi du lịch trong nước. T&ocirc;i đề nghị v&agrave; tr&acirc;n trọng k&iacute;nh mời đồng b&agrave;o v&agrave; nh&acirc;n d&acirc;n cả nước đi kh&aacute;m ph&aacute;, thưởng ngoạn c&aacute;c điểm đến hấp dẫn của Tổ quốc&quot;, &ocirc;ng Thiện n&oacute;i.</p> <figure class="tplCaption" data-size="true" itemprop="associatedMedia image" itemscope="" itemtype="http://schema.org/ImageObject"> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> </figure> </div> <meta content="https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/06/13/BTBVHTTDL-Nguyen-Ngoc-Thien-3-1144-5120-1592062639.jpg?w=0&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=NeZG7Ecpip7LoOhwEgbatA" itemprop="url" /><meta content="750" itemprop="width" /><meta content="499" itemprop="height" /><meta content="" itemprop="href" /> <div style="text-align: justify;"><picture><source data-srcset="https://khds.1cdn.vn/2020/06/14/i1-vnexpress-vnecdn-net_btbvhttdl-nguyen-ngoc-thien-3-1144-5120-1592062639.jpg 1x, https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/06/13/BTBVHTTDL-Nguyen-Ngoc-Thien-3-1144-5120-1592062639.jpg?w=1020&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=1&amp;fit=crop&amp;s=xN2XU0kDWOUYCbcw1J2_IA 1.5x, https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/06/13/BTBVHTTDL-Nguyen-Ngoc-Thien-3-1144-5120-1592062639.jpg?w=680&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=j_XBICCdNS65zo9V-4ti4g 2x" /><img alt="Bộ trưởng Văn hóa Thể thao Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện. Ảnh: Hoàng Phong" src="https://khds.1cdn.vn/2020/06/14/i1-vnexpress-vnecdn-net_btbvhttdl-nguyen-ngoc-thien-3-1144-5120-1592062639.jpg" /></picture></div> <figcaption itemprop="description"> <p style="text-align: justify;">Bộ trưởng Văn h&oacute;a&nbsp;Thể thao Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện. Ảnh: <em>Ho&agrave;ng Phong.</em></p> </figcaption> <p style="text-align: justify;">Giải ph&aacute;p thứ hai Bộ Văn h&oacute;a Thể thao v&agrave; Du lịch đưa ra l&agrave; phục hồi v&agrave; ph&aacute;t triển du lịch to&agrave;n diện hơn. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng &quot;kh&ocirc;ng thể đ&oacute;ng cửa ho&agrave;n to&agrave;n nhưng kh&ocirc;ng mở cửa ồ ạt khi kh&ocirc;ng x&aacute;c định được mức độ an to&agrave;n của c&aacute;c nước; ưu ti&ecirc;n bảo vệ sức khỏe của nh&acirc;n d&acirc;n kể cả phải hy sinh lợi &iacute;ch kinh tế trước mắt&quot;, Bộ sẽ b&aacute;m s&aacute;t t&igrave;nh h&igrave;nh dịch bệnh tr&ecirc;n thế giới để phối hợp với c&aacute;c bộ, ng&agrave;nh tham mưu cho Thủ tướng mở cửa từng bước.</p> <p style="text-align: justify;">Theo &ocirc;ng Thiện, để kh&ocirc;i phục du lịch ho&agrave;n to&agrave;n phải trải qua bốn giai đoạn. Thứ nhất l&agrave; chỉ c&oacute; du lịch nội địa; thứ hai l&agrave; th&iacute; điểm đ&oacute;n kh&aacute;ch quốc tế tr&ecirc;n cơ sở trao đổi kh&aacute;ch song phương giữa một số quốc gia an to&agrave;n; thứ ba l&agrave; th&iacute; điểm mở rộng đ&oacute;n kh&aacute;ch c&aacute;c nước, thực hiện trao đổi kh&aacute;ch quốc tế. Cuối c&ugrave;ng l&agrave; c&aacute;c hoạt động đ&oacute;n kh&aacute;ch quốc tế, trong nước diễn ra b&igrave;nh thường.</p> <p style="text-align: justify;">&quot;Hiện nay ch&uacute;ng ta nằm ở giai đoạn thứ nhất v&agrave; để du lịch phục hồi ho&agrave;n to&agrave;n th&igrave; c&ograve;n rất d&agrave;i, phụ thuộc v&agrave;o t&igrave;nh h&igrave;nh Covid-19 thế giới. Tuy nhi&ecirc;n, t&ocirc;i khẳng định cuộc cạnh tranh kh&aacute;ch du lịch quốc tế sau dịch sẽ rất khốc liệt, bởi v&igrave; tất cả c&aacute;c nước đều tranh thủ thời cơ&quot;, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện dự đo&aacute;n.</p> <p style="text-align: justify;">Do ảnh hưởng của Covid-19, năm th&aacute;ng đầu năm, lượng kh&aacute;ch quốc tế đến Việt Nam chỉ đạt 3,7 triệu, giảm hơn 50% so với c&ugrave;ng kỳ; lượng kh&aacute;ch nội địa đạt 16 triệu lượt, giảm 58,5%. Tổng thu du lịch giảm gần 50% so với c&ugrave;ng kỳ.</p> <p style="text-align: justify;">Trong qu&yacute; I c&oacute; 95% c&aacute;c doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ h&agrave;nh quốc tế dừng hoạt động, số xin cấp mới giấy ph&eacute;p kinh doanh quốc tế giảm 48%. C&ocirc;ng suất ph&ograve;ng trung b&igrave;nh của c&aacute;c cơ sở lưu tr&uacute; chỉ đạt khoảng 20% so với c&ugrave;ng kỳ. Trong th&aacute;ng 3-4, c&aacute;c kh&aacute;ch sạn, cơ sở lưu tr&uacute; cơ bản dừng hoạt động.</p> <p style="text-align: justify;">Sau khi nới lỏng gi&atilde;n c&aacute;ch x&atilde; hội, Thủ tướng khởi động lại thị trường du lịch nội địa tại Quảng Ninh ng&agrave;y 24/5. Bộ Văn h&oacute;a, Thể thao v&agrave; Du lịch sau đ&oacute; ban h&agrave;nh chương tr&igrave;nh người Việt Nam đi du lịch Việt Nam. Hầu hết địa phương, hiệp hội, doanh nghiệp đồng loạt hưởng ứng kế hoạch k&iacute;ch cầu, tổ chức hợp t&aacute;c du lịch, h&agrave;ng kh&ocirc;ng v&agrave; c&aacute;c điểm tham quan, giải tr&iacute;, tạo sản phẩm k&iacute;ch cầu với nhiều ưu đ&atilde;i, gi&aacute; cả hợp l&yacute;.</p> <p style="text-align: justify;">V&igrave; vậy, trong th&aacute;ng 5, du lịch nội địa bắt đầu phục hồi, doanh thu dịch vụ lữ h&agrave;nh tăng 78% sau th&aacute;ng 4 nhưng giảm 90% so với c&ugrave;ng kỳ. Dịp lễ 30/4,&nbsp;nhiều địa phương ghi nhận lượng kh&aacute;ch nội địa tăng mạnh, như Hạ Long, Sầm Sơn, Thừa Thi&ecirc;n Huế, Đ&agrave; Nẵng, Hội An, Vũng T&agrave;u, Đ&agrave; Lạt... Đặc biệt, dịp cuối tuần, tại c&aacute;c điểm du lịch, c&ocirc;ng suất ph&ograve;ng kh&aacute;ch sạn, c&aacute;c khu nghỉ dưỡng ven biển đạt 70-80%.</p> <p style="text-align: justify;">&quot;Tuy nhi&ecirc;n, du lịch nội địa cũng mới phục hồi bước đầu v&agrave; rất yếu ớt, cần c&oacute; c&aacute;c giải ph&aacute;p để đẩy mạnh hơn nữa&quot;, &ocirc;ng Thiện nhấn mạnh.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>

Theo vnexpress.net
back to top