Bộ trưởng Đào Ngọc Dung trao Quyết định bổ nhiệm Tổng Cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp

Chiều 3/6/2020, tại trụ sở Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đã công bố và trao Quyết định bổ nhiệm đối với đồng chí Trương Anh Dũng - Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp giữ chức vụ Tổng Cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp.

<div> <p><img alt="Bộ trưởng Đào Ngọc Dung trao Quyết định bổ nhiệm Tổng Cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp - Ảnh 1." data-original="https://khds.1cdn.vn/2020/06/04/baodansinh-mediacdn-vn_img-3811-1591235919064-15912359190651523689716.jpg" src="https://khds.1cdn.vn/2020/06/04/baodansinh-mediacdn-vn_img-3811-1591235919064-15912359190651523689716.jpg" title="Bộ trưởng Đào Ngọc Dung trao Quyết định bổ nhiệm Tổng Cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp - Ảnh 1." /></p> <figure class="VCSortableInPreviewMode" style="" type="Photo"> <figcaption class="PhotoCMS_Caption"> <p data-placeholder="[nhập chú thích]">Bộ trưởng Đ&agrave;o Ngọc Dung trao Quyết định bổ nhiệm đối với đồng ch&iacute; Trương Anh Dũng - Ph&oacute; Tổng Cục trưởng <span>Tổng cục Gi&aacute;o dục nghề nghiệp</span> giữ chức vụ Tổng Cục trưởng Tổng cục Gi&aacute;o dục nghề nghiệp.</p> </figcaption> </figure> <div style="text-align: justify;">Tại buổi lễ, Bộ trưởng Đ&agrave;o Ngọc Dung đ&atilde; trao Quyết định số 639/QĐ-LĐTBXH ng&agrave;y 03/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh v&agrave; X&atilde; hội về việc bổ nhiệm đồng ch&iacute; Trương Anh Dũng - Ph&oacute; Tổng Cục trưởng Tổng cục Gi&aacute;o dục nghề nghiệp giữ chức vụ Tổng Cục trưởng Tổng cục Gi&aacute;o dục nghề. Thời hạn bổ nhiệm l&agrave; 5 năm.</div> <div style="text-align: justify;">Thay mặt Ban c&aacute;n sự Đảng, l&atilde;nh đạo Bộ, Bộ trưởng Đ&agrave;o Ngọc Dung chức mừng đồng ch&iacute; Trương Anh Dũng giữ vị tr&iacute; c&ocirc;ng t&aacute;c mới v&agrave; tin tưởng đồng ch&iacute; với sức trẻ, nhiệt huyết, năng động sẽ tiếp tục ph&aacute;t huy năng lực c&ocirc;ng t&aacute;c, n&ecirc;u cao tinh thần tr&aacute;ch nhiệm, đo&agrave;n kết, gương mẫu ho&agrave;n th&agrave;nh tốt nhiệm vụ ch&iacute;nh trị được giao.</div> <div style="text-align: justify;">&ldquo;C&ocirc;ng t&aacute;c quy hoạch c&aacute;n bộ của Bộ đ&atilde; c&oacute; qu&aacute; tr&igrave;nh chuẩn bị kỹ lưỡng, đồng ch&iacute; được bổ nhiệm ph&aacute;t triển từ ch&iacute;nh đơn vị của m&igrave;nh với sự ủng hộ v&agrave; tin tưởng từ đ&ocirc;ng đảo c&aacute;n bộ, c&ocirc;ng chức. Qu&aacute; tr&igrave;nh quy hoạch c&aacute;n bộ đảm bảo t&iacute;nh d&acirc;n chủ, b&agrave;i bản, chặt chẽ, c&ocirc;ng khai, minh bạch&rdquo;, Bộ trưởng Đ&agrave;o Ngọc Dung đ&aacute;nh gi&aacute;.</div> <div style="text-align: justify;">Nhận x&eacute;t đồng ch&iacute; Trương Anh Dũng l&agrave; c&aacute;n bộ trẻ, thời gian qua, bản th&acirc;n đồng ch&iacute; c&oacute; nhiều cố gắng, t&iacute;ch cực, năng nổ, c&oacute; tư duy đổi mới. Tuy l&agrave; cấp ph&oacute; nhưng đ&atilde; c&oacute; những sản phẩm nhất định mang dấu ấn c&aacute; nh&acirc;n đồng ch&iacute;. Phong c&aacute;ch, phương ph&aacute;p c&ocirc;ng t&aacute;c khi&ecirc;m tốn, lu&ocirc;n cầu tiến. Bộ trưởng tin tưởng khi giao quyền cho đồng ch&iacute; Trương Anh Dũng, Tổng cục Gi&aacute;o dục nghề nghiệp sẽ c&oacute; những sinh kh&iacute; mới, t&acirc;m thế mới để ph&aacute;t triển nhanh hơn, mạnh hơn.</div> <figure class="VCSortableInPreviewMode" style="" type="Photo"> <div><img alt="Bộ trưởng Đào Ngọc Dung trao Quyết định bổ nhiệm Tổng Cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp - Ảnh 2." data-original="https://khds.1cdn.vn/2020/06/04/baodansinh-mediacdn-vn_img-3941-1591235923121-15912359231221906936988.jpg" src="https://khds.1cdn.vn/2020/06/04/baodansinh-mediacdn-vn_img-3941-1591235923121-15912359231221906936988.jpg" title="Bộ trưởng Đào Ngọc Dung trao Quyết định bổ nhiệm Tổng Cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp - Ảnh 2." /></div> <figcaption class="PhotoCMS_Caption"> <p data-placeholder="[nhập chú thích]">Bộ trưởng Đ&agrave;o Ngọc Dung ph&aacute;t biểu giao nhiệm vụ cho T&acirc;n Tổng Cục trưởng Tổng cục Gi&aacute;o dục nghề nghiệp Trương Anh Dũng.</p> </figcaption> </figure> <div style="text-align: justify;">Giao nhiệm vụ cho đồng ch&iacute; T&acirc;n Tổng Cục trưởng Tổng cục Gi&aacute;o dục nghề nghiệp, Bộ trưởng Đ&agrave;o Ngọc Dung y&ecirc;u cầu đồng ch&iacute; tiếp tục khi&ecirc;m tốn, học hỏi, đặc biệt ph&aacute;t huy t&iacute;nh đo&agrave;n kết, s&aacute;ng tạo của tập thể Tổng cục, cũng như trong hệ thống Gi&aacute;o dục nghề nghiệp. Mặt kh&aacute;c, phải phối hợp chặt chẽ, c&oacute; hiệu quả với c&aacute;c Cục, Vụ, đơn vị thuộc Bộ cũng như c&aacute;c đơn vị ngo&agrave;i Bộ.</div> <div style="text-align: justify;">Đồng thời kh&ocirc;ng được chủ quan, tự m&atilde;n với những kết quả đ&atilde; đạt được thời gian qua. &quot;Ch&uacute;ng ta đ&aacute;nh gi&aacute; đ&uacute;ng những kết quả đạt được nhưng cũng c&ograve;n nhiều vấn đề ngổn ngang, cần giải quyết như quy m&ocirc; tuyển sinh, chất lượng đ&agrave;o tạo, kỹ năng nghề&hellip;&quot;, Bộ trưởng Đ&agrave;o Ngọc Dung n&oacute;i.</div> <figure class="VCSortableInPreviewMode" style="" type="Photo"> <div><img alt="Bộ trưởng Đào Ngọc Dung trao Quyết định bổ nhiệm Tổng Cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp - Ảnh 3." data-original="https://khds.1cdn.vn/2020/06/04/baodansinh-mediacdn-vn_img-4045-1591235927284-15912359272901318558172.jpg" src="https://khds.1cdn.vn/2020/06/04/baodansinh-mediacdn-vn_img-4045-1591235927284-15912359272901318558172.jpg" title="Bộ trưởng Đào Ngọc Dung trao Quyết định bổ nhiệm Tổng Cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp - Ảnh 3." /></div> <figcaption class="PhotoCMS_Caption"> <p data-placeholder="[nhập chú thích]">L&atilde;nh đạo Bộ chụp ảnh kỷ niệm c&ugrave;ng tập thể l&atilde;nh đạo Tổng cục Gi&aacute;o dục nghề nghiệp.</p> </figcaption> </figure> <div style="text-align: justify;">V&igrave; vậy thời gian tới, Bộ trưởng Đ&agrave;o Ngọc Dung đề nghị Tổng cục Gi&aacute;o dục nghề nghiệp trước mắt triển khai tốt Chỉ thị 24 của Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ về đẩy mạnh ph&aacute;t triển nh&acirc;n lực c&oacute; kỹ năng nghề, g&oacute;p phần n&acirc;ng cao năng suất lao động v&agrave; tăng năng lực cạnh tranh quốc gia trong t&igrave;nh h&igrave;nh mới. C&ugrave;ng với đ&oacute;, tập trung quy hoạch lại to&agrave;n bộ hệ thống Gi&aacute;o dục nghề nghiệp; ch&uacute; &yacute; chăm lo, x&acirc;y dựng đội ngũ c&aacute;n bộ cấp cơ sở, nhất l&agrave; đội ngũ gi&aacute;o vi&ecirc;n; tăng cường c&ocirc;ng t&aacute;c quản l&yacute; nội bộ; đẩy mạnh ứng dụng c&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin; ch&uacute; trọng hợp t&aacute;c quốc tế; tăng cường c&ocirc;ng t&aacute;c thanh tra, kiểm tra xử l&yacute; vi phạm trong lĩnh vực Gi&aacute;o dục nghề nghiệp; phối hợp chặt chẽ cơ chế ba b&ecirc;n: Nh&agrave; nước - Nh&agrave; trường - Doanh nghiệp.</div> <div style="text-align: justify;">&ldquo;Phải biến doanh nghiệp th&agrave;nh nh&agrave; trường thứ 2. Muốn khuyến kh&iacute;ch doanh nghiệp tham gia v&agrave;o hoạt động gi&aacute;o dục nghề nghiệp phải c&oacute; cơ chế, ch&iacute;nh s&aacute;ch, m&agrave; Quản l&yacute; nh&agrave; nước việc đầu ti&ecirc;n phải đi v&agrave;o thiết kế ch&iacute;nh s&aacute;ch&rdquo;, Bộ trưởng Đ&agrave;o Ngọc Dung nhắc nhở.</div> <div style="text-align: justify;">Cuối c&ugrave;ng, Bộ trưởng y&ecirc;u cầu đồng ch&iacute; Trương Anh Dũng ph&aacute;t huy vai tr&ograve; B&iacute; thư Đảng ủy Tổng Cục trong l&atilde;nh đạo thực hiện nhiệm vụ ch&iacute;nh trị; thực hiện tốt nguy&ecirc;n tắc &ldquo;Tập thể l&atilde;nh đạo, c&aacute; nh&acirc;n phụ tr&aacute;ch&rdquo;, n&ecirc;u <span>cao vai tr&ograve;, tr&aacute;ch nhiệm của người đứng đầu để l&agrave;m sao h&agrave;i h&ograve;a, trăm người một &yacute;.</span></div> <figure class="VCSortableInPreviewMode" style="" type="Photo"> <div><img alt="Bộ trưởng Đào Ngọc Dung trao Quyết định bổ nhiệm Tổng Cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp - Ảnh 4." data-original="https://khds.1cdn.vn/2020/06/04/baodansinh-mediacdn-vn_img-3980-1591235931162-1591235931170297110604.jpg" src="https://khds.1cdn.vn/2020/06/04/baodansinh-mediacdn-vn_img-3980-1591235931162-1591235931170297110604.jpg" title="Bộ trưởng Đào Ngọc Dung trao Quyết định bổ nhiệm Tổng Cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp - Ảnh 4." /></div> <figcaption class="PhotoCMS_Caption"> <p data-placeholder="[nhập chú thích]">Đồng ch&iacute; Trương Anh Dũng - T&acirc;n Tổng Cục trưởng Tổng cục Gi&aacute;o dục nghề nghiệp ph&aacute;t biểu tại buổi lễ.</p> </figcaption> </figure> <div style="text-align: justify;">Nhận quyết định Bổ nhiệm, đồng ch&iacute; Trương Anh Dũng cảm ơn l&atilde;nh đạo Bộ đ&atilde; tin tưởng giao nhiệm vụ. Đồng ch&iacute; cho rằng, đ&acirc;y l&agrave; một vinh dự to lớn v&agrave; đồng thời cũng l&agrave; tr&aacute;ch nhiệm lớn lao, đ&ograve;i hỏi c&aacute; nh&acirc;n đồng ch&iacute; phải cố gắng hơn, tận t&acirc;m, hết sức đ&oacute;ng g&oacute;p cho sự ph&aacute;t triển chung của Tổng cục cũng như của Bộ.</div> <div style="text-align: justify;">Để thực hiện tốt nhiệm vụ được l&atilde;nh đạo Bộ giao, đồng ch&iacute; Trương Anh Dũng xin hứa với Bộ trưởng sẽ tiếp tục r&egrave;n luyện, học hỏi, tu dưỡng cả về phẩm chất ch&iacute;nh trị, chuy&ecirc;n m&ocirc;n nghiệp vụ để đ&aacute;p ứng y&ecirc;u cầu, nhiệm vụ được giao. C&ugrave;ng đội ngũ l&atilde;nh đạo Tổng cục đo&agrave;n kết, nhất tr&iacute; một l&ograve;ng, ph&aacute;t huy sức mạnh tập thể qua đ&oacute; khai th&aacute;c được tr&iacute; tuệ chung.</div> <div style="text-align: justify;">B&ecirc;n cạnh đ&oacute; sẽ cố gắng tiếp nối truyền thống, những kết quả m&agrave; c&aacute;c thế hệ l&atilde;nh đạo Tổng cục đ&atilde; d&agrave;y c&ocirc;ng vun đắp với gi&aacute;o dục nghề nghiệp, tranh thủ cao nhất sự l&atilde;nh đạo, chỉ đạo của l&atilde;nh đạo Bộ cũng như sự phối hợp với c&aacute;c đơn vị trong v&agrave; ngo&agrave;i bộ để Tổng cục ho&agrave;n th&agrave;nh tốt nhiệm vụ.</div> <div style="text-align: justify;">&ldquo;L&agrave;m thế n&agrave;o giữ được chữ &ldquo;T&iacute;n - Trung &ndash; Nghĩa&rdquo; như căn dặn của Bộ trưởng, cũng như c&aacute; nh&acirc;n sẽ nố lực để thực hiện phương ch&acirc;m của Bộ: &ldquo;Đo&agrave;n kết &ndash; Kỷ cương - S&aacute;ng tạo - Hiệu quả&rdquo;&rdquo;, T&acirc;n Tổng Cục trưởng Tổng cục Gi&aacute;o dục nghề nghiệp Trương Anh Dũng chia sẻ.</div> <div style="text-align: justify;">Nh&acirc;n dịp n&agrave;y, Bộ trưởng Đ&agrave;o Ngọc Dung cũng đ&atilde; tặng hoa ch&uacute;c mừng 4 đồng ch&iacute; l&atilde;nh đạo cấp vụ thuộc Tổng cục mới được bổ nhiệm từ ng&agrave;y 1/6/2020.</div> <figure class="VCSortableInPreviewMode" style="" type="Photo"> <div><img alt="Bộ trưởng Đào Ngọc Dung trao Quyết định bổ nhiệm Tổng Cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp - Ảnh 5." data-original="https://khds.1cdn.vn/2020/06/04/baodansinh-mediacdn-vn_bt20tang20hoa-1591235935099-1591235935106131736914.jpg" src="https://khds.1cdn.vn/2020/06/04/baodansinh-mediacdn-vn_bt20tang20hoa-1591235935099-1591235935106131736914.jpg" title="Bộ trưởng Đào Ngọc Dung trao Quyết định bổ nhiệm Tổng Cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp - Ảnh 5." /></div> <figcaption class="PhotoCMS_Caption"> <p data-placeholder="[nhập chú thích]">Bộ trưởng Đ&agrave;o Ngọc Dung tặng hoa ch&uacute;c mừng 4 đồng ch&iacute; L&atilde;nh đạo cấp vụ thuộc Tổng cục mới được bổ nhiệm từ ng&agrave;y 1/6/2020</p> </figcaption> </figure> <div>&nbsp;</div> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo baodansinh.vn
Argentina lạm phát hơn 100% sau hơn 30 năm

Argentina lạm phát hơn 100% sau hơn 30 năm

Giới chức nước này vẫn đang chật vật kiểm soát giá cả, trong tháng 2 giá tiêu dùng tại Argentina tăng lên 102,5% so với một năm trước đó. Đánh dấu mức cao nhất kể từ cuối năm 1991. 
back to top