'Bó tay' với bàn tay trái của Nguyễn Hữu Linh?

Từ kết luận giám định bổ sung, theo Cơ quan CSĐT Công an Q.4, hành vi phạm tội của Nguyễn Hữu Linh đã được mô tả chi tiết theo kết luận điều tra và cáo trạng trước đây.

<div> <div> <p>Ng&agrave;y 22.7, nguồn tin của Thanh Ni&ecirc;n từ C&ocirc;ng an Q.4 (TP.HCM) x&aacute;c nhận ng&agrave;y 19.7.2019, Cơ quan CSĐT C&ocirc;ng an Q.4 đ&atilde; c&oacute; kết luận điều tra bổ sung vụ &aacute;n &ldquo;d&acirc;m &ocirc; đối với người dưới 16 tuổi&rdquo; li&ecirc;n quan đến bị can Nguyễn Hữu Linh (61 tuổi, nguy&ecirc;n Ph&oacute; viện trưởng Viện KSND TP.Đ&agrave; Nẵng).</p> <p>Theo đ&oacute;, kết luận điều tra bổ sung n&ecirc;u, ng&agrave;y 11.7.2019, Ph&ograve;ng Kỹ thuật h&igrave;nh sự C&ocirc;ng an TP.HCM c&oacute; Kết luận gi&aacute;m định bổ sung số 1215/KLGĐ-TT n&ecirc;u: kh&ocirc;ng đủ cơ sở kết luận gi&aacute;m định trong khoảng thời gian l&uacute;c 21 giờ 10 ph&uacute;t 11 gi&acirc;y đến 21 giờ 10 ph&uacute;t 18 gi&acirc;y (theo giờ hệ thống camera như trong tập tin video cần gi&aacute;m định), b&agrave;n tay tr&aacute;i của Nguyễn Hữu Linh c&oacute; chạm v&agrave;o phần cơ thể ph&iacute;a trước th&acirc;n người của ch&aacute;u b&eacute; hay kh&ocirc;ng.</p> <p>Ngo&agrave;i ra, Ph&ograve;ng Kỹ thuật h&igrave;nh sự C&ocirc;ng an TP.HCM đ&atilde; c&oacute; c&ocirc;ng văn trả lời nguy&ecirc;n nh&acirc;n do h&igrave;nh ảnh khuất khỏi tầm quan s&aacute;t camera. Đối với c&aacute;c gi&aacute;m định c&ograve;n lại do Ph&ograve;ng Kỹ thuật h&igrave;nh sự C&ocirc;ng an TP.HCM thực hiện trước đ&oacute; để C&ocirc;ng an Q.4 l&agrave;m căn cứ x&aacute;c định h&agrave;nh vi đều ch&iacute;nh x&aacute;c, kh&aacute;ch quan.</p> <p>Từ kết luận gi&aacute;m định bổ sung, theo Cơ quan CSĐT C&ocirc;ng an Q.4, h&agrave;nh vi phạm tội của Nguyễn Hữu Linh đ&atilde; được m&ocirc; tả chi tiết theo kết luận điều tra v&agrave; c&aacute;o trạng trước đ&acirc;y. V&igrave; vậy, Cơ quan CSĐT tiếp tục đề nghị Viện KSND Q.4 truy tố Nguyễn Hữu Linh phạm tội &ldquo;d&acirc;m &ocirc; đối với người dưới 16 tuổi&rdquo;.</p> <p>Trước đ&oacute;, ng&agrave;y 25.6, TAND TP.HCM đ&atilde; đưa vụ &aacute;n ra x&eacute;t xử sơ thẩm nhưng sau phần x&eacute;t hỏi, t&ograve;a đ&atilde; trả hồ sơ điều tra bổ sung, đề nghị gi&aacute;m định lại video clip, l&agrave;m r&otilde; b&agrave;n tay tr&aacute;i của Nguyễn Hữu Linh đ&atilde; l&agrave;m g&igrave;, c&oacute; chạm v&agrave;o phần cơ thể ph&iacute;a trước th&acirc;n người của ch&aacute;u b&eacute; kh&ocirc;ng.</p> <p>Tại t&ograve;a, Nguyễn Hữu Linh khai nhận to&agrave;n bộ h&agrave;nh vi &ocirc;m h&ocirc;n ch&aacute;u b&eacute; như video clip ph&aacute;t t&aacute;n tr&ecirc;n mạng x&atilde; hội. Tuy nhi&ecirc;n, bị c&aacute;o v&agrave; luật sư b&agrave;o chữa của m&igrave;nh cho rằng c&aacute;c h&agrave;nh vi tr&ecirc;n chỉ dừng lại ở mức độ sai phạm, kh&ocirc;ng phải l&agrave; h&agrave;nh vi d&acirc;m &ocirc; theo dấu hiệu cấu th&agrave;nh tội phạm n&agrave;y.</p> <p>Nguyễn Hữu Linh bị Viện KSND Q.4 truy tố theo khoản 1, điều 146 bộ luật H&igrave;nh sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) với khung h&igrave;nh phạt từ 6 th&aacute;ng đến 3 năm t&ugrave;.</p> <p>Luật sư kiến nghị đ&igrave;nh chỉ điều tra</p> <p>Sau khi nhận được kết luận điều tra bổ sung, luật sư Trần B&aacute; Học (b&agrave;o chữa cho Nguyễn Hữu Linh) c&oacute; đơn kiến nghị đ&igrave;nh chỉ điều tra vụ &aacute;n, đ&igrave;nh chỉ bị can đối với Linh. Theo luật sư, sau hai lần trả hồ sơ điều tra bổ sung th&igrave; vẫn chỉ x&aacute;c định &ocirc;ng Nguyễn Hữu Linh c&oacute; h&ocirc;n v&agrave;o m&aacute; của bị hại; kh&ocirc;ng x&aacute;c định &ocirc;ng Nguyễn Hữu Linh c&oacute; d&ugrave;ng tay tr&aacute;i sờ b&oacute;p hay chạm v&agrave;o phần trước cơ thể của bị hại hay kh&ocirc;ng, v&igrave; vậy h&agrave;nh vi h&ocirc;n v&agrave;o m&aacute; của Nguyễn Hữu Linh chưa đủ dấu hiệu cấu th&agrave;nh tội phạm d&acirc;m &ocirc;.</p> </div> </div>

Theo thanhnien.vn
THƯ TOÀ SOẠN

THƯ TOÀ SOẠN

Ấn phẩm Khoa học và Đời sống đã bước sang tuổi 64. Suốt hành trình phát triển, tờ báo đã để lại nhiều dấu ấn đậm nét trong lòng bạn đọc từ nội dung lẫn hình thức trình bày.
back to top