Bộ Nội vụ Cyprus viết gì về hồ sơ Pham Phu Quoc?

Công văn Bộ Nội vụ Cyprus cho thấy vợ chồng ông Pham Phu Quoc đã nộp đơn xin cấp quốc tịch theo diện đặc cách vào năm 2018.

<div> <p>Cụ thể, ng&agrave;y 12/12/2018, Bộ Nội vụ Cyprus gửi đề xuất cho Hội đồng Bộ trưởng nước n&agrave;y về việc cấp quốc tịch Cyprus cho &quot;b&agrave; Phan Dieu Phuong NGUYEN sinh năm 1969 tại Việt Nam c&ograve;n chồng l&agrave; &ocirc;ng Pham Phu Quoc sinh năm 1968 cũng tại Việt Nam&quot;.</p> <p>Cả hai vợ chồng xin quốc tịch theo diện &ldquo;đầu tư v&agrave;o bất động sản v&agrave; ph&aacute;t triển c&aacute;c dự &aacute;n cơ sở hạ tầng&rdquo;.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="cyprus pham phu quoc anh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/08/26/33/znews-photo-zadn-vn_quoc_1.jpg" title="cyprus phạm phú quốc ảnh 1" /><img alt="cyprus pham phu quoc anh 2" src="https://khds.1cdn.vn/2020/08/26/33/znews-photo-zadn-vn_screen_shot_2020_08_26_at_18.04.58.png" title="cyprus phạm phú quốc ảnh 2" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption default-caption"> <p>Bản đề xuất xin cấp quốc tịch cho vợ chồng &ocirc;ng Pham Phu Quoc được Bộ Nội vụ Cyprus gửi Hội đồng Bộ trưởng nước n&agrave;y. Ảnh: <em>Al Jazeera.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Bộ Nội vụ Cyprus dẫn luật: &ldquo;Chiếu theo đoạn (2) điều 111A của Luật Lưu trữ D&acirc;n cư Cyprus, Hội đồng Bộ trưởng c&oacute; thể xem x&eacute;t cấp quốc tịch cho doanh nh&acirc;n v&agrave; nh&agrave; đầu tư nước ngo&agrave;i c&oacute; nguyện vọng nhập tịch Cyprus t&ugrave;y v&agrave;o trường hợp cụ thể&rdquo;.</p> <p>Bộ trưởng Nội vụ Cyprus cũng n&oacute;i &quot;b&agrave; Phan Dieu Phuong NGUYEN v&agrave; chồng l&agrave; &ocirc;ng Phu Quoc PHAM đ&aacute;p ứng c&aacute;c ti&ecirc;u ch&iacute; v&agrave; điều kiện do Hội đồng (Bộ trưởng) đề ra để được cấp quyền quốc tịch Cyprus đối với c&aacute;c nh&agrave; đầu tư nước ngo&agrave;i v&agrave; c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n gia đ&igrave;nh của họ&quot;.</p> <p>Theo nội dung bản đề xuất, Bộ T&agrave;i ch&iacute;nh Cyprus cũng đồng t&igrave;nh với trường hợp xin quốc tịch của vợ chồng &ocirc;ng Phạm Ph&uacute; Quốc, với điều kiện l&agrave; &ldquo;đương đơn phải nộp cho Bộ Nội vụ mỗi năm một giấy chứng nhận tiến độ x&acirc;y dựng của c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh x&acirc;y dựng v&agrave; đầu tư trong v&agrave; sau khi ho&agrave;n th&agrave;nh&rdquo;.</p> <p>Ở phần 7, Bộ Nội vụ c&oacute; giải th&iacute;ch rằng &ldquo;v&igrave; nội dung của đề xuất li&ecirc;n quan đến c&aacute;c vấn đề c&aacute; nh&acirc;n nhạy cảm, được bảo vệ bởi Luật Bảo vệ Dữ liệu C&aacute; nh&acirc;n năm 2002-2012&rdquo; n&ecirc;n th&ocirc;ng tin &ldquo;sẽ kh&ocirc;ng được c&ocirc;ng khai dưới bất kỳ h&igrave;nh thức n&agrave;o&quot;.</p> <p>Hồ sơ &ocirc;ng Pham Phu Quoc nằm trong những t&agrave;i liệu m&agrave; <em>Al Jazeera</em> thu thập được, tức &quot;Hồ sơ Cyprus&quot;, bao gồm 1.471 đơn đăng k&yacute;, c&oacute; t&ecirc;n của 2.544 người nhận được hộ chiếu Cyprus từ 2017 đến cuối năm 2019.</p> <p>Những t&agrave;i liệu mật cho thấy h&agrave;ng chục quan chức cấp cao c&aacute;c nước đ&atilde; mua &quot;hộ chiếu v&agrave;ng&quot; của Cyprus từ 2017 cho đến cuối 2019.</p> Để c&oacute; &ldquo;hộ chiếu v&agrave;ng&rdquo;, người nộp đơn xin quốc tịch phải đầu tư một khoản &iacute;t nhất <span>2,5 triệu USD v&agrave;o Cyprus. </span> <table> <tbody> <tr> <td><span><img alt="cyprus pham phu quoc anh 3" src="https://khds.1cdn.vn/2020/08/26/36/znews-photo-zadn-vn_screen_shot_2020_08_26_at_17.23.51.png" title="cyprus phạm phú quốc ảnh 3" /> </span></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p><span>Th&ocirc;ng tin &ocirc;ng Phạm Ph&uacute; Quốc tr&ecirc;n <em>Al Jazeera. </em></span></p> </td> </tr> </tbody> </table> <span> </span> <p><span>&quot;Đại biểu mang 2 quốc tịch như &ocirc;ng Phạm Ph&uacute; Quốc c&oacute; vi phạm hay kh&ocirc;ng? Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ giải th&iacute;ch r&otilde; quy định v&agrave; quyết định trường hợp n&agrave;y&quot;, Trưởng ban C&ocirc;ng t&aacute;c đại biểu Trần Văn T&uacute;y n&oacute;i.</span></p> <p><span>Trước đ&oacute;, trả lời <em>Tuổi Trẻ</em>, đại biểu Quốc hội Phạm Ph&uacute; Quốc, Tổng gi&aacute;m đốc c&ocirc;ng ty T&acirc;n Thuận, cho biết được gia đ&igrave;nh bảo l&atilde;nh để c&oacute; quốc tịch Cyprus từ năm 2018.</span></p> <p><span>Trả lời <em>Zing</em> h&ocirc;m 26/8, tiến sĩ luật học Nguyễn Đ&igrave;nh Quyền, nguy&ecirc;n l&agrave; Ph&oacute; chủ nhiệm Ủy ban Tư ph&aacute;p Quốc hội, Viện trưởng Viện Nghi&ecirc;n cứu lập ph&aacute;p, đ&aacute;nh gi&aacute; đại biểu Phạm Ph&uacute; Quốc đ&atilde; &quot;phạm v&agrave;o điều cấm trong nguy&ecirc;n tắc của Nh&agrave; nước ph&aacute;p quyền&quot; khi c&oacute; quốc tịch Cyprus. </span></p> <p><span>&quot;C&ocirc;ng chức, vi&ecirc;n chức v&agrave; c&aacute;n bộ cơ quan Nh&agrave; nước chỉ được l&agrave;m những điều ph&aacute;p luật cho ph&eacute;p. Kh&ocirc;ng c&oacute; ph&aacute;p luật n&agrave;o cho ph&eacute;p đại biểu Quốc hội nhập quốc tịch kh&aacute;c&quot;, &ocirc;ng Nguyễn Đ&igrave;nh Quyền nhấn mạnh.</span></p> <figure class="video cms-video" data-video-src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/JiJ7wZ8cB0M/3636519233deda8083cf/fa63f3304a74a32afa65/720/a0df42c2a58f4cd1159e.mp4?authen=exp=1598597674~acl=/JiJ7wZ8cB0M/*~hmac=9403111113ee9ac677168b50f1f13ebf" false="" source-url="/video-cyprus-ban-ho-chieu-vang-cho-quan-chuc-nhieu-nuoc-post1124136.html"> <div><span> <video allowads="true" aspect="16:9" controls="controls" mediaid="a0df42c2a58f4cd1159e" muted="" onlyvietnam="false" playsinline="" poster="https://znews-photo.zadn.vn/w660/Uploaded/qhj_jwrscslhfo/2020_08_25/shutterstock_1500783308.jpg" preload="none" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/ax_X028Lj8s/401e26ba44f6ada8f4e7/da5dd20e6b4a8214db5b/480/a0df42c2a58f4cd1159e.mp4?authen=exp=1598597674~acl=/ax_X028Lj8s/*~hmac=ae8290924d883a5d5a60c02602576833" theatermode="false" watermark="false"><source label="Auto" src="https://znews-mcloud-mpl-s2.zadn.vn/r5YGtABmmyc/whls/vod/0/20qCkKQTbPMrjRQQtYS/a0df42c2a58f4cd1159e.m3u8?authen=exp=1598554474~acl=/r5YGtABmmyc/*~hmac=dfa8cf5adcc5d982f2677e24858b4111" type="application/x-mpegURL" /><source label="SD" res="480" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/ax_X028Lj8s/401e26ba44f6ada8f4e7/da5dd20e6b4a8214db5b/480/a0df42c2a58f4cd1159e.mp4?authen=exp=1598597674~acl=/ax_X028Lj8s/*~hmac=ae8290924d883a5d5a60c02602576833" type="video/mp4" /><source label="HD" res="720" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/JiJ7wZ8cB0M/3636519233deda8083cf/fa63f3304a74a32afa65/720/a0df42c2a58f4cd1159e.mp4?authen=exp=1598597674~acl=/JiJ7wZ8cB0M/*~hmac=9403111113ee9ac677168b50f1f13ebf" type="video/mp4" /></video> </span></div> <figcaption><span><strong>Cyprus b&aacute;n &#39;hộ chiếu v&agrave;ng&#39; cho quan chức nhiều nước</strong></span></figcaption> </figure> Quan chức nhiều nước đ&atilde; chi <abbr class="rate-usd">2,5 triệu USD</abbr> để mua hộ chiếu Cyprus. Người sở hữu c&oacute; thể đi lại tự do đến 174 quốc gia.</div> <p>&nbsp;</p>

Theo zingnews.vn
Xử phạt Tổng Biên tập Báo VietnamEuropa 7,5 triệu đồng

Xử phạt Tổng Biên tập Báo VietnamEuropa 7,5 triệu đồng

Ông Lê Ngọc Dung đã tự cấp thẻ nhà báo VietnamEuropa (Báo cộng đồng người Việt Nam tại Cộng hòa Séc) cho các phóng viên là người Việt Nam tại nhiều tỉnh thành, đồng thời chỉ đạo sản xuất tin, bài trên Báo điện tử VietnamEuropa và Báo in VietnamEuropa.
back to top