Bộ Công an đang điều tra 2 dự án của Vũ 'Nhôm' trên bán đảo Sơn Trà

Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường Đà Nẵng cho biết cơ quan có thẩm quyền đã giải mật kết luận thanh tra bán đảo Sơn Trà để phục vụ điều tra.

<div> <p>Chiều 7/10, trả lời tại buổi họp b&aacute;o thường kỳ của UBND TP <span>Đ&agrave; Nẵng</span>, &ocirc;ng Nguyễn Quang Vinh, Ph&oacute; gi&aacute;m đốc Sở T&agrave;i nguy&ecirc;n v&agrave; M&ocirc;i trường th&agrave;nh phố, cho biết cơ quan c&oacute; thẩm quyền đ&atilde; giải mật c&aacute;c nội dung của kết luận 269 về việc chấp h&agrave;nh quy định ph&aacute;p luật về quản l&yacute; v&agrave; sử dụng đất đai, bảo vệ v&agrave; ph&aacute;t triển rừng, bảo vệ m&ocirc;i trường, x&acirc;y dựng đối với c&aacute;c dự &aacute;n đầu tư x&acirc;y dựng tr&ecirc;n b&aacute;n đảo <span>Sơn Tr&agrave;</span>.</p> <p>Ph&oacute;ng vi&ecirc;n hỏi l&atilde;nh đạo TP Đ&agrave; Nẵng về việc tiến độ điều tra đối với 2 dự &aacute;n Ghềnh B&agrave;n - B&atilde;i Đa v&agrave; khu biệt thự Suối Đ&aacute; (C&ocirc;ng ty CP X&acirc;y dựng 79 của <span>Phan Văn Anh Vũ</span> - tức Vũ &quot;Nh&ocirc;m&quot; l&agrave;m chủ đầu tư). Việc xử l&yacute; tr&aacute;ch nhiệm của tập thể, c&aacute; nh&acirc;n li&ecirc;n quan đ&atilde; tiến h&agrave;nh đến đ&acirc;u?</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="Sai pham dat dai tren ban dao Son Tra anh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/07/znews-photo-zadn-vn_dji_0129_zing.jpg" title="Sai phạm đất đai trên bán đảo Sơn Trà ảnh 1" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Một g&oacute;c b&aacute;n đảo Sơn Tr&agrave;. Ảnh: <em>Đo&agrave;n Nguy&ecirc;n.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>&Ocirc;ng Vinh cho biết ban đầu kết luận thanh tra tr&ecirc;n c&oacute; nhiều nội dung thuộc diện mật, kh&ocirc;ng được c&ocirc;ng bố. Sau đ&oacute;, cơ quan c&oacute; thẩm quyền đ&atilde; giải mật tất cả nội dung của kết luận để phục vụ điều tra, minh bạch th&ocirc;ng tin cho người d&acirc;n biết.</p> <p>Về tr&aacute;ch nhiệm của Đ&agrave; Nẵng, Ph&oacute; gi&aacute;m đốc Sở T&agrave;i nguy&ecirc;n v&agrave; M&ocirc;i trường, cho hay đơn vị đ&atilde; cung cấp to&agrave;n bộ hồ sơ li&ecirc;n quan cho c&aacute;n bộ điều tra của Bộ C&ocirc;ng an.</p> <p>Li&ecirc;n quan đến 2 dự &aacute;n Ghềnh B&agrave;n - B&atilde;i Đa v&agrave; khu biệt thự Suối Đ&aacute;, theo &ocirc;ng Vinh th&igrave; Bộ C&ocirc;ng an c&oacute; tr&aacute;ch nhiệm điều tra, cung cấp th&ocirc;ng tin cho b&aacute;o ch&iacute;. Đ&agrave; Nẵng đ&atilde; thực hiện việc r&agrave; so&aacute;t, khắc phục v&agrave; xử l&yacute; những sai phạm li&ecirc;n quan theo y&ecirc;u cầu của Thanh tra Ch&iacute;nh phủ.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="Sai pham dat dai tren ban dao Son Tra anh 2" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/07/znews-photo-zadn-vn_1_zing.jpg" title="Sai phạm đất đai trên bán đảo Sơn Trà ảnh 2" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Dự &aacute;n Khu du lịch sinh th&aacute;i biển, biệt thự cao cấp Ghềnh B&agrave;n - B&atilde;i Đa. Ảnh: <em>Đo&agrave;n Nguy&ecirc;n.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Kết luận 269 (ban h&agrave;nh th&aacute;ng 10 năm 2019) thể hiện UBND Đ&agrave; Nẵng v&agrave; c&aacute;c sở ng&agrave;nh li&ecirc;n quan c&oacute; nhiều sai phạm trong việc quản l&yacute;, sử dụng đất đai tr&ecirc;n b&aacute;n đảo Sơn Tr&agrave;.</p> <p>Cụ thể, từ năm 2007, UBND Đ&agrave; Nẵng giao cho chủ đầu tư. Đến th&aacute;ng 7/2008, UBND TP ban h&agrave;nh quyết định 6123, ph&ecirc; duyệt quy hoạch chi tiết 1/500, giao 194.968 m2 đất c&oacute; thu tiền cho C&ocirc;ng ty CP X&acirc;y dựng 79.</p> <p>UBND Đ&agrave; Nẵng cấp 33 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với diện t&iacute;ch 194.968 m2 cho doanh nghiệp. Sau đ&oacute;, c&ocirc;ng ty của Vũ &quot;Nh&ocirc;m&quot; k&yacute; hợp đồng g&oacute;p vốn bằng 33 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với một doanh nghiệp c&oacute; trụ sở ở H&agrave; Nội để thực hiện dự &aacute;n tr&ecirc;n.</p> <p>Thanh tra Ch&iacute;nh phủ kết luận khi giao đất tại dự &aacute;n khu du lịch sinh th&aacute;i biển, biệt thự cao cấp Ghềnh B&agrave;n - B&atilde;i Đa cho C&ocirc;ng ty CP X&acirc;y dựng 79, c&aacute;c cơ quan chức năng thẩm định kh&ocirc;ng đầy đủ về nhu cầu sử dụng đất theo quy định. Cơ quan thanh tra kiến nghị Ch&iacute;nh phủ giao Bộ C&ocirc;ng an điều tra, xử l&yacute; đối với c&aacute;c vi phạm tại 2 dự &aacute;n tr&ecirc;n.</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo zingnews.vn
40 năm thành lập VUSTA: Dư âm và... tự hào

40 năm thành lập VUSTA: Dư âm và... tự hào

Tham dự Lễ Kỷ niệm 60 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp mặt đội ngũ trí thức và 40 năm ngày thành lập VUSTA, tất cả đại biểu bày tỏ niềm tự hào là thành viên trong ngôi nhà chung của trí thức Việt Nam.
back to top