Bộ Chính trị giới thiệu nhân sự Bộ trưởng Khoa học Công nghệ

Do được giới thiệu để Quốc hội xem xét bầu làm Bộ trưởng Khoa học Công nghệ, Giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM Huỳnh Thành Đạt sẽ không dự Đại hội Đảng bộ TP khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

<div> <p>Ng&agrave;y 11/10, tại Hội nghị lần thứ 51, Ban Chấp h&agrave;nh Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2015-2020, B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nh&acirc;n th&ocirc;ng tin &ocirc;ng Huỳnh Th&agrave;nh Đạt (Th&agrave;nh ủy vi&ecirc;n, Gi&aacute;m đốc Đại học Quốc gia TP.HCM) đ&atilde; được Bộ Ch&iacute;nh trị quyết định về nhận c&ocirc;ng t&aacute;c tại Bộ Khoa học C&ocirc;ng nghệ.</p> <p>&quot;&Ocirc;ng Huỳnh Th&agrave;nh Đạt sẽ được Quốc hội xem x&eacute;t để bầu l&agrave;m Bộ trưởng Khoa học C&ocirc;ng nghệ. Bởi l&yacute; do tr&ecirc;n, &ocirc;ng Huỳnh Th&agrave;nh Đạt sẽ kh&ocirc;ng tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM kh&oacute;a XI, nhiệm kỳ 2020-2025&quot;, B&iacute; thư Nh&acirc;n cho hay.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="Bo truong KHCN anh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/11/znews-photo-zadn-vn_pgs_huynh_thanh_dat.jpg" title="Bộ trưởng KHCN ảnh 1" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>&Ocirc;ng Huỳnh Th&agrave;nh Đạt. Ảnh: <em>B&aacute;o Nh&acirc;n d&acirc;n.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>&Ocirc;ng Huỳnh Th&agrave;nh Đạt sinh năm 1962, qu&ecirc; huyện Mỏ C&agrave;y, tỉnh Bến Tre; c&oacute; tr&igrave;nh độ ph&oacute; gi&aacute;o sư, tiến sĩ vật l&yacute;.</p> <p>&Ocirc;ng hiện l&agrave; Ủy vi&ecirc;n Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương Đảng kh&oacute;a XII, Ủy vi&ecirc;n Ủy ban Văn ho&aacute;, Gi&aacute;o dục, Thanh ni&ecirc;n, Thiếu ni&ecirc;n v&agrave; Nhi đồng của Quốc hội.</p> <p>&Ocirc;ng Huỳnh Th&agrave;nh Đạt giữ chức vụ Gi&aacute;m đốc Đại học Quốc gia TP.HCM từ th&aacute;ng 1/2017 đến nay.</p> <p>Tại Hội nghị Trung ương 13 vừa qua, Bộ Ch&iacute;nh trị đ&atilde; c&oacute; tờ tr&igrave;nh về việc lấy &yacute; kiến giới thiệu nh&acirc;n sự Bộ trưởng Khoa học v&agrave; C&ocirc;ng nghệ do &ocirc;ng <span>Chu Ngọc Anh</span> đ&atilde; được điều động giữ chức Ph&oacute; b&iacute; thư Th&agrave;nh ủy H&agrave; Nội, sau đ&oacute; HĐND TP bầu giữ chức Chủ tịch UBND H&agrave; Nội.</p> <p>&Ocirc;ng Chu Ngọc Anh đ&atilde; nhận nhiệm vụ mới n&ecirc;n việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Khoa học v&agrave; C&ocirc;ng nghệ với &ocirc;ng dự kiến được thực hiện tại kỳ họp 10 Quốc hội kh&oacute;a XIV (dự kiến khai mạc ng&agrave;y 20/10 tới). C&ugrave;ng với việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Khoa học v&agrave; C&ocirc;ng nghệ hiện h&agrave;nh, ở kỳ họp n&agrave;y, Quốc hội sẽ xem x&eacute;t ph&ecirc; chuẩn t&acirc;n Bộ trưởng Khoa học v&agrave; C&ocirc;ng nghệ theo tờ tr&igrave;nh của Thủ tướng.</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo zingnews.vn
Đối tượng dễ mắc thuyên tắc ối

Đối tượng dễ mắc thuyên tắc ối

Thuyên tắc mạch ối là một biến chứng vô cùng nguy hiểm trong sản khoa, tỷ lệ cứu sống rất thấp mà lại không hề có bất cứ dấu hiệu cảnh báo nào. Vậy phát hiện và phòng ngừa ra sao?
Đại tướng Tô Lâm làm Chủ tịch nước

Đại tướng Tô Lâm làm Chủ tịch nước

Với đa số phiếu tán thành, Đại tướng Tô Lâm đã được Quốc hội bầu làm Chủ tịch nước. Trước Quốc hội, đồng bào và cử tri cả nước, tân Chủ tịch nước Tô Lâm đã tuyên thệ nhậm chức.
back to top