Biển người đổ về lễ hội Đền Hùng trong ngày Quốc Giỗ

Hôm nay 21/4 (tức 10/3 âm lịch), hàng vạn người đã đổ về Đền Hùng (TP Việt Trì, Phú Thọ) để dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng khiến mọi nẻo đường lên núi Nghĩa Lĩnh ùn tắc nghiêm trọng.

<div> <p><strong>Biển người đổ về lễ hội Đền H&ugrave;ng trong ng&agrave;y Quốc giỗ</strong></p> <p>H&ocirc;m nay 21/4 (tức 10/3 &acirc;m lịch), h&agrave;ng vạn người đ&atilde; đổ về Đền H&ugrave;ng (TP Việt Tr&igrave;, Ph&uacute; Thọ) để d&acirc;ng hương tưởng nhớ c&aacute;c Vua H&ugrave;ng, khiến mọi nẻo đường l&ecirc;n n&uacute;i Nghĩa Lĩnh &ugrave;n tắc nghi&ecirc;m trọng.</p> <figure class="video"> <video data-src="2021/04/21/bien-nguoi-do-ve-den-hung-1618981132033.mp4" data-video-id="136504" data-video-key="1d6aa149cdd5ea3c1011206748bf0bbe" height="1080" poster="https://icdn.dantri.com.vn/thumb-video/2021/04/21/bien-nguoi-do-ve-den-hung-1618981132033/0_00_26.jpg" width="1920">&nbsp;</video> <figcaption> <p>Biển người đổ về lễ hội Đền H&ugrave;ng trong ng&agrave;y Quốc giỗ</p> </figcaption> </figure> <figure class="image align-overflow"><img alt="Biển người đổ về lễ hội Đền Hùng trong ngày Quốc Giỗ - 1" src="https://khds.1cdn.vn/2021/04/21/icdn-dantri-com-vn_nguoi-dan-di-le-den-hung-17-1618979072901.jpg" title="Biển người đổ về lễ hội Đền Hùng trong ngày Quốc Giỗ - 1" /></figure> <p>S&aacute;ng 21/4, lễ d&acirc;ng hương tưởng niệm c&aacute;c Vua H&ugrave;ng nh&acirc;n dịp Giỗ Tổ H&ugrave;ng Vương năm T&acirc;n Sửu 2021 diễn ra tại điện K&iacute;nh Thi&ecirc;n (Đền Thượng) tr&ecirc;n đỉnh n&uacute;i Nghĩa Lĩnh thuộc Khu di t&iacute;ch lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền H&ugrave;ng.</p> <figure class="image align-overflow"><img alt="Biển người đổ về lễ hội Đền Hùng trong ngày Quốc Giỗ - 2" src="https://khds.1cdn.vn/2021/04/21/icdn-dantri-com-vn_1678-f-3-ae-1-b-21-e-97-fb-030-1618982364260.jpg" title="Biển người đổ về lễ hội Đền Hùng trong ngày Quốc Giỗ - 2" /></figure> <p>Theo ghi nhận của ph&oacute;ng vi&ecirc;n, sau lễ d&acirc;ng hương, h&agrave;ng vạn người d&acirc;n v&agrave; du kh&aacute;ch thập phương đ&atilde; đến đổ về ch&acirc;n n&uacute;i Nghĩa Lĩnh để l&ecirc;n c&aacute;c điểm đền d&acirc;ng hương, h&agrave;nh lễ.</p> <figure class="image align-overflow"><img alt="Biển người đổ về lễ hội Đền Hùng trong ngày Quốc Giỗ - 3" src="https://khds.1cdn.vn/2021/04/21/icdn-dantri-com-vn_nguoidandiledenhung-151618979041016-1618982782443.jpg" title="Biển người đổ về lễ hội Đền Hùng trong ngày Quốc Giỗ - 3" /></figure> <p>Cũng theo ghi nhận, lực lượng an ninh lu&ocirc;n t&uacute;c trực, gi&uacute;p đỡ, sắp xếp cho b&agrave; con đi theo h&agrave;ng lối v&agrave; nhắc nhở người d&acirc;n đeo khẩu trang ph&ograve;ng chống dịch bệnh Covid-19.</p> <div class="photo-grid align-overflow"> <div class="photo-row"> <figure class="image"><img alt="Biển người đổ về lễ hội Đền Hùng trong ngày Quốc Giỗ - 4" src="https://khds.1cdn.vn/2021/04/21/icdn-dantri-com-vn_55-eb-3814-d-09-b-22-c-57-b-8-a-1618982819048.jpg" title="Biển người đổ về lễ hội Đền Hùng trong ngày Quốc Giỗ - 4" /></figure> <figure class="image"><img alt="Biển người đổ về lễ hội Đền Hùng trong ngày Quốc Giỗ - 5" src="https://khds.1cdn.vn/2021/04/21/icdn-dantri-com-vn_ed-1-d-85-d-66-d-599-f-07-c-648-1618982819216.jpg" title="Biển người đổ về lễ hội Đền Hùng trong ngày Quốc Giỗ - 5" /></figure> </div> </div> <p>H&igrave;nh ảnh d&ograve;ng người nườm nượp nối đu&ocirc;i nhau l&ecirc;n n&uacute;i khiến nhiều người e ngại, lo lắng v&agrave; nhớ lại cảnh &quot;vỡ trận&quot; ở lễ hội Đền H&ugrave;ng nhiều năm trước đ&acirc;y. Rất may mắn, t&iacute;nh đến trưa nay, theo BTC th&igrave; kh&ocirc;ng xảy ra t&igrave;nh trạng chen lấn x&ocirc; đẩy v&agrave; cũng kh&ocirc;ng c&oacute; trường hợp trẻ em n&agrave;o lạc cha mẹ như những năm trước.</p> <figure class="image align-overflow"><img alt="Biển người đổ về lễ hội Đền Hùng trong ngày Quốc Giỗ - 6" src="https://khds.1cdn.vn/2021/04/21/icdn-dantri-com-vn_nguoi-dan-di-le-den-hung-3-1618979068163.jpg" title="Biển người đổ về lễ hội Đền Hùng trong ngày Quốc Giỗ - 6" /></figure> <p>Nhiều người mang theo c&aacute;c lễ vật như: X&ocirc;i, gi&ograve;, g&agrave;, hoa, quả, b&aacute;nh kẹo...&nbsp;</p> <p>&Ocirc;ng Nguyễn Văn T&acirc;n ở x&atilde; Ninh Sơn (Việt Y&ecirc;n, Bắc Giang) chia sẻ, nhớ ng&agrave;y giỗ Tổ H&ugrave;ng Vương, đo&agrave;n cựu chiến binh của th&ocirc;n Y&ecirc;n Vũ đ&atilde; xuất h&agrave;nh từ rất sớm để l&ecirc;n đ&acirc;y, d&acirc;ng hương, tưởng nhớ c&ocirc;ng ơn của c&aacute;c vị Vua H&ugrave;ng đ&atilde; c&oacute; c&ocirc;ng dựng nước.</p> <figure class="image align-overflow"><img alt="Biển người đổ về lễ hội Đền Hùng trong ngày Quốc Giỗ - 7" src="https://khds.1cdn.vn/2021/04/21/icdn-dantri-com-vn_e-5326-ea-5862-a-74742-d-3-b-1618982727826.jpg" title="Biển người đổ về lễ hội Đền Hùng trong ngày Quốc Giỗ - 7" /></figure> <p>&Ocirc;ng T&acirc;n chia sẻ th&ecirc;m, h&ocirc;m nay, rất đ&ocirc;ng b&agrave; con cả nước đ&atilde; nhớ ng&agrave;y giỗ của Vua Cha v&agrave; đến d&acirc;ng hương, thời tiết cũng kh&aacute; m&aacute;t mẻ, thuận lợi cho việc đi chơi hội của người d&acirc;n.</p> <figure class="image align-overflow"><img alt="Biển người đổ về lễ hội Đền Hùng trong ngày Quốc Giỗ - 8" src="https://khds.1cdn.vn/2021/04/21/icdn-dantri-com-vn_nguoi-dan-di-le-den-hung-18-1618980711531.jpg" title="Biển người đổ về lễ hội Đền Hùng trong ngày Quốc Giỗ - 8" /></figure> <p>Một số em nhỏ được bố c&otilde;ng tr&ecirc;n vai, len lỏi trong biển người.</p> <figure class="image align-overflow"><img alt="Biển người đổ về lễ hội Đền Hùng trong ngày Quốc Giỗ - 9" src="https://khds.1cdn.vn/2021/04/21/icdn-dantri-com-vn_2-d-62-f-78-f-1-f-00-ed-5-eb-411-1618982277547.jpg" title="Biển người đổ về lễ hội Đền Hùng trong ngày Quốc Giỗ - 9" /></figure> <p>Giữa biển người đ&ocirc;ng đ&uacute;c, nhiều em nhỏ kh&ocirc;ng tr&aacute;nh khỏi mệt mỏi d&ugrave; được cha mẹ bồng bế tr&ecirc;n vai.</p> <figure class="image align-overflow"><img alt="Biển người đổ về lễ hội Đền Hùng trong ngày Quốc Giỗ - 10" src="https://khds.1cdn.vn/2021/04/21/icdn-dantri-com-vn_nguoidandiledenhung-41618979089859-1618982447378.jpg" title="Biển người đổ về lễ hội Đền Hùng trong ngày Quốc Giỗ - 10" /></figure> <div class="photo-grid align-overflow"> <div class="photo-row"> <figure class="image"><img alt="Biển người đổ về lễ hội Đền Hùng trong ngày Quốc Giỗ - 11" src="https://khds.1cdn.vn/2021/04/21/icdn-dantri-com-vn_nguoi-dan-di-le-den-hung-2-1618979093077.jpg" title="Biển người đổ về lễ hội Đền Hùng trong ngày Quốc Giỗ - 11" /></figure> <figure class="image"><img alt="Biển người đổ về lễ hội Đền Hùng trong ngày Quốc Giỗ - 12" src="https://khds.1cdn.vn/2021/04/21/icdn-dantri-com-vn_2461-f-6-b-51-e-3-aec-64-b-52-b-1618983280827.jpg" title="Biển người đổ về lễ hội Đền Hùng trong ngày Quốc Giỗ - 12" /></figure> </div> </div> <p>D&ograve;ng người c&agrave;ng l&uacute;c c&agrave;ng đ&ocirc;ng, tạo n&ecirc;n khung cảnh &quot;nghẹt thở&quot; tr&ecirc;n qu&atilde;ng đường h&agrave;ng trăm bậc đ&aacute; dẫn l&ecirc;n n&uacute;i Nghĩa Lĩnh.</p> <figure class="image align-overflow"><img alt="Biển người đổ về lễ hội Đền Hùng trong ngày Quốc Giỗ - 13" src="https://khds.1cdn.vn/2021/04/21/icdn-dantri-com-vn_nguoi-dan-di-le-den-hung-16-1618979081970.jpg" title="Biển người đổ về lễ hội Đền Hùng trong ngày Quốc Giỗ - 13" /></figure> <p>Đến trưa ng&agrave;y 21/4, thời tiết bắt đầu nắng n&oacute;ng, nhiều người đ&atilde; t&igrave;m đến khu vực b&atilde;i cỏ, gốc c&acirc;y c&oacute; b&oacute;ng m&aacute;t để ngồi nghỉ, ăn uống.</p> <p>&nbsp;</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo dantri.com.vn
back to top