Bí thư và Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa không tái cử Ban Chấp hành khóa mới

Tại danh sách giới thiệu để bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa khóa XIX được công bố tại Đại hội vào chiều 27/10, nhiều lãnh đạo tỉnh không có tên.

<div> <div>Chiều 27/10, Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh H&oacute;a kh&oacute;a XIX đ&atilde; tiến h&agrave;nh c&ocirc;ng t&aacute;c nh&acirc;n sự. Theo danh s&aacute;ch giới thiệu để bầu Ban Chấp h&agrave;nh Đảng bộ tỉnh Thanh H&oacute;a kh&oacute;a XIX được c&ocirc;ng bố tại Đại hội, nhiều l&atilde;nh đạo Sở, ng&agrave;nh của tỉnh kh&ocirc;ng c&oacute; t&ecirc;n.&nbsp;</div> <div>Cụ thể, những ủy vi&ecirc;n Ban Chấp h&agrave;nh đảng bộ tỉnh Thanh H&oacute;a nhiệm kỳ 2015-2020 kh&ocirc;ng t&aacute;i cử kh&oacute;a mới do đ&atilde; nghỉ hưu, đến tuổi nghỉ hưu hoặc kh&ocirc;ng đủ thời gian quy định để t&aacute;i cử gồm: &ocirc;ng Phạm Duy Phương, Gi&aacute;m đốc Sở Văn ho&aacute;, Thể thao v&agrave; Du lịch do đ&atilde; nghỉ hưu; &ocirc;ng Ho&agrave;ng Văn H&ugrave;ng, Gi&aacute;m đốc Sở C&ocirc;ng thương do đ&atilde; nghỉ hưu; &ocirc;ng Đỗ Văn Phương, Viện trưởng Viện Kiểm s&aacute;t nh&acirc;n d&acirc;n tỉnh Thanh Ho&aacute; do đ&atilde; chuyển c&ocirc;ng t&aacute;c; b&agrave; Phạm Thị Hằng, Gi&aacute;m đốc Sở Gi&aacute;o dục v&agrave; Đ&agrave;o tạo; &ocirc;ng Đ&agrave;o Trọng Quy, Gi&aacute;m đốc Sở T&agrave;i nguy&ecirc;n v&agrave; M&ocirc;i trường; &ocirc;ng Trịnh Ngọc Dũng, Gi&aacute;m đốc Sở Lao động, Thương binh v&agrave; X&atilde; hội; b&agrave; Đinh Thị Cẩm V&acirc;n, Gi&aacute;m đốc Sở T&agrave;i ch&iacute;nh.</div> <div> <div class="article-photo inlinephoto"><img alt="Bí thư và Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa không tái cử Ban Chấp hành khóa mới - ảnh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/27/image2-tienphong-vn_bau_cu__ryla.jpg" /><span class="fig">C&aacute;c đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp h&agrave;nh Đảng bộ tỉnh Thanh H&oacute;a chiều 27/10</span></div> B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, &ocirc;ng Trịnh Văn Chiến (SN 1960), B&iacute; thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020; &ocirc;ng Trần Quang Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy, &ocirc;ng Nguyễn Văn Ph&aacute;t, Trưởng Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Tỉnh ủy v&agrave; &ocirc;ng V&otilde; Duy Sang, Trưởng Ban Nội ch&iacute;nh Tỉnh ủy, cũng kh&ocirc;ng t&aacute;i cử Ban Chấp h&agrave;nh kh&oacute;a mới.</div> <div>Ngo&agrave;i ra, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh H&oacute;a Nguyễn Đ&igrave;nh Xứng, &ocirc;ng Nguyễn Đức Quyền, Uỷ vi&ecirc;n ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Ph&oacute; Chủ tịch thường trực UBND tỉnh v&agrave; &ocirc;ng Phạm Đăng Quyền, Ph&oacute; Chủ tịch UBND tỉnh.., cũng kh&ocirc;ng t&aacute;i cử Ban Chấp h&agrave;nh nhiệm kỳ 2020-2025.</div> <p class="article-author cms-author">&nbsp;</p> </div>

Theo www.tienphong.vn
back to top