Bí thư Kiên Giang Nguyễn Thanh Nghị làm Thứ trưởng Bộ Xây dựng

Thủ tướng vừa có quyết định điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Nghị, Bí thư Tỉnh uỷ Kiên Giang, làm Thứ trưởng Bộ Xây dựng; ông Trần Văn Sơn, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên, giữ chức Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

<div> <div class="pswp-content__wrapimage"> <div class="pswp-content__image"> <figure itemprop="associatedMedia"><a data-size="" href="javascript:void();" itemprop="contentUrl"><img alt="Ông Nguyễn Thanh Nghị (phải) và ông Trần Văn Sơn /// Ảnh VGP" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/05/image-thanhnien-vn_p_rckk.jpg" /></a><span>&Ocirc;ng Nguyễn Thanh Nghị (phải) v&agrave; &ocirc;ng Trần Văn Sơn - Ảnh VGP</span></figure> </div> <div class="pswp-content__caption"> <div class="imgcaption">Cụ thể, tại Quyết định số 1518/QĐ-TTg, Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ điều động, bổ nhiệm &ocirc;ng Nguyễn Thanh Nghị, Ủy vi&ecirc;n T.Ư Đảng, B&iacute; thư Tỉnh ủy, Trưởng Đo&agrave;n đại biểu Quốc hội kh&oacute;a XIV tỉnh Ki&ecirc;n Giang, giữ chức Thứ trưởng Bộ X&acirc;y dựng.</div> </div> </div> <div> <div>&Ocirc;ng Nguyễn Thanh Nghị năm nay 44 tuổi, qu&ecirc; qu&aacute;n C&agrave; Mau. &Ocirc;ng Nguyễn Thanh Nghị l&agrave; tiến sĩ khoa học kỹ thuật x&acirc;y dựng.</div> <div>&Ocirc;ng Nguyễn Thanh Nghị từng giữ c&aacute;c chức vụ: Ph&oacute; hiệu trưởng Trường đại học Kiến tr&uacute;c TP.HCM, Thứ trưởng Bộ X&acirc;y dựng trước khi được lu&acirc;n chuyển về l&agrave;m Ph&oacute; b&iacute; thư Tỉnh ủy Ki&ecirc;n Giang nhiệm kỳ 2010 - 2015 từ th&aacute;ng 3.2014.</div> <div>Đến th&aacute;ng 10.2015, &ocirc;ng Nguyễn Thanh Nghị được bầu giữ chức B&iacute; thư Tỉnh ủy Ki&ecirc;n Giang kh&oacute;a X, nhiệm kỳ 2015 - 2020.</div> </div> <div>Thủ tướng cũng đ&atilde; k&yacute; quyết định điều động, bổ nhiệm &ocirc;ng Trần Văn Sơn, Ủy vi&ecirc;n T.Ư Đảng, B&iacute; thư Tỉnh ủy, Trưởng Đo&agrave;n đại biểu Quốc hội kh&oacute;a XIV tỉnh Điện Bi&ecirc;n, giữ chức Ph&oacute; chủ nhiệm Văn ph&ograve;ng Ch&iacute;nh phủ.</div> <div>&Ocirc;ng Trần Văn Sơn năm nay 59 tuổi, qu&ecirc; Nam Định; c&oacute; bằng kỹ sư kinh tế x&acirc;y dựng. &Ocirc;ng Trần Văn Sơn đ&atilde; từng trải qua c&aacute;c chức vụ: Chủ tịch HĐQT, Tổng gi&aacute;m đốc Tổng c&ocirc;ng ty x&acirc;y dựng Bạch Đằng (Bộ X&acirc;y dựng), Thứ trưởng Bộ X&acirc;y dựng.</div> <div>Từ th&aacute;ng 3.2014, &ocirc;ng Trần Văn Sơn được Bộ Ch&iacute;nh trị điều động, lu&acirc;n chuyển l&agrave;m Ph&oacute; b&iacute; thư Tỉnh ủy Điện Bi&ecirc;n. Đến th&aacute;ng 10.2015, &ocirc;ng Trần Văn Sơn được bầu giữ chức B&iacute; thư Tỉnh ủy Điện Bi&ecirc;n kh&oacute;a XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020.</div> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo thanhnien.vn
back to top