Bí thư Hà Nội đặt hàng loạt câu hỏi 'vì sao' về tình hình của Thủ đô

Sáng nay (28/11), Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVII tổ chức hội nghị lần thứ 2.

<div> <div>&nbsp;</div> <p>S&aacute;ng nay (28/11), Ban Chấp h&agrave;nh Đảng bộ th&agrave;nh phố H&agrave; Nội kh&oacute;a XVII tổ chức hội nghị lần thứ 2.</p> <p>Ph&aacute;t biểu khai mạc, B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy H&agrave; Nội Vương Đ&igrave;nh Huệ cho biết, hội nghị thảo luận, cho &yacute; kiến về nhiều nội dung rất quan trọng, kh&ocirc;ng chỉ định hướng cho trước mắt m&agrave; c&ograve;n c&oacute; t&iacute;nh l&acirc;u d&agrave;i cho cả nhiệm kỳ.</p> <p>Cụ thể, hội nghị sẽ cho &yacute; kiến về c&aacute;c nội dung về quy chế, hoạt động của Ban Chấp h&agrave;nh Đảng bộ th&agrave;nh phố kh&oacute;a XVII, nhiệm kỳ 2020 &ndash; 2025 gồm Quy chế l&agrave;m việc của Ban Chấp h&agrave;nh Đảng bộ th&agrave;nh phố, Ban Thường vụ Th&agrave;nh ủy v&agrave; Thường trực Th&agrave;nh ủy kh&oacute;a XVII; chương tr&igrave;nh c&ocirc;ng t&aacute;c to&agrave;n kh&oacute;a của Ban Chấp h&agrave;nh Đảng bộ th&agrave;nh phố kh&oacute;a XVII.</p> <table class="FmsArticleBoxStyle ImageBox ImageCenterBox Border-1 image"> <tbody> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Images image "><img alt="Bí thư Hà Nội đặt hàng loạt câu hỏi 'vì sao' về tình hình của Thủ đô" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/28/vnn-imgs-f-vgcloud-vn_bi-thu-ha-noi-dat-hang-loat-cau-hoi-vi-sao-ve-tinh-hinh-cua-thu-do.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Content image_desc">B&iacute; thư Th&agrave;nh uỷ H&agrave; Nội Vương Đ&igrave;nh Huệ. Ảnh: V.Th&agrave;nh</td> </tr> </tbody> </table> <p>Hội nghị cho &yacute; kiến c&aacute;c nội dung về c&ocirc;ng t&aacute;c kiểm tra, gi&aacute;m s&aacute;t của Th&agrave;nh ủy gồm Quy chế l&agrave;m việc của Ủy ban Kiểm tra Th&agrave;nh ủy kh&oacute;a XVII; chương tr&igrave;nh kiểm tra, gi&aacute;m s&aacute;t của Ban Chấp h&agrave;nh Đảng bộ th&agrave;nh phố kh&oacute;a XVII v&agrave; Kế hoạch c&ocirc;ng t&aacute;c kiểm tra, gi&aacute;m s&aacute;t năm 2021 của Th&agrave;nh ủy.</p> <p>Hội nghị cũng cho &yacute; kiến về b&aacute;o c&aacute;o tổng kết c&ocirc;ng t&aacute;c x&acirc;y dựng Đảng năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 của Th&agrave;nh ủy; c&aacute;c nội dung về Kế hoạch ph&aacute;t triển kinh tế - x&atilde; hội, t&agrave;i ch&iacute;nh - ng&acirc;n s&aacute;ch, đầu tư c&ocirc;ng trung hạn 5 năm 2021 - 2025 v&agrave; năm 2021 của th&agrave;nh phố.</p> <p>B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy H&agrave; Nội đề nghị c&aacute;c Th&agrave;nh ủy vi&ecirc;n tập trung thảo luận c&aacute;c nh&oacute;m vấn đề n&ecirc;u tr&ecirc;n, cho &yacute; kiến bổ sung hoặc điều chỉnh nội dung theo từng năm v&agrave; cả nhiệm kỳ để ho&agrave;n thiện chương tr&igrave;nh c&ocirc;ng t&aacute;c to&agrave;n kh&oacute;a.</p> <p>L&atilde;nh đạo Th&agrave;nh uỷ cũng đề nghị thảo luận v&igrave; sao trong bối cảnh kh&oacute; khăn do t&aacute;c động của dịch Covid-19 nhưng kinh tế của Thủ đ&ocirc; vẫn tăng trưởng t&iacute;ch cực, gấp 1,5 lần mức chung của cả nước; thu ng&acirc;n s&aacute;ch nh&agrave; nước tr&ecirc;n địa b&agrave;n vẫn đạt dự to&aacute;n v&agrave; tăng 3,5% so với c&ugrave;ng kỳ; t&igrave;nh h&igrave;nh dịch bệnh, thời tiết kh&ocirc;ng thuận lợi nhưng n&ocirc;ng nghiệp vẫn tăng 4,2%, mức tăng cao nhất trong 5 năm trở lại đ&acirc;y&hellip;</p> <p>&ldquo;V&igrave; sao trong điều kiện như vậy nhưng quốc ph&ograve;ng, an ninh, an sinh, ph&uacute;c lợi x&atilde; hội vẫn được đảm bảo. V&igrave; sao trong bối cảnh phải tập trung xử l&yacute; khối lượng c&ocirc;ng việc ph&aacute;t sinh rất lớn nhưng năm 2020 th&agrave;nh phố vẫn giải quyết được những vấn đề d&acirc;n sinh bức x&uacute;c k&eacute;o d&agrave;i nhiều năm như ho&agrave;n th&agrave;nh xử l&yacute; vi phạm trật tự x&acirc;y dựng tại 8B L&ecirc; Trực; giải quyết hiệu quả v&agrave; c&oacute; những chuyển biến bước đầu trong c&ocirc;ng t&aacute;c xử l&yacute; r&aacute;c thải ở S&oacute;c Sơn;&hellip;</p> <p>Phải chăng l&agrave; do c&ocirc;ng t&aacute;c l&atilde;nh đạo, chỉ đạo quyết liệt, c&oacute; trọng t&acirc;m, trọng điểm của c&aacute;c cấp, c&aacute;c ng&agrave;nh; truyền thống đo&agrave;n kết, tr&iacute; tuệ, bản lĩnh của Đảng bộ; sự qu&aacute;n triệt, thực hiện nghi&ecirc;m t&uacute;c c&aacute;c chủ trương của Đảng, ch&iacute;nh s&aacute;ch, ph&aacute;p luật của Nh&agrave; nước v&agrave; vận dụng s&aacute;ng tạo v&agrave;o thực tiễn của Thủ đ&ocirc;&hellip;</p> <p>Đ&acirc;y c&oacute; phải thực chất l&agrave; một b&agrave;i học m&agrave; ch&uacute;ng ta cần được đ&uacute;c kết để tiếp tục ph&aacute;t huy trong những năm tiếp theo&rdquo;, &ocirc;ng Huệ n&ecirc;u.</p> <p><strong>Phải c&oacute; giải ph&aacute;p cụ thể giải quyết cho bằng được tồn tại</strong></p> <p>&Ocirc;ng Huệ cũng y&ecirc;u cầu ph&aacute;t huy tinh thần tự ph&ecirc; b&igrave;nh v&agrave; ph&ecirc; b&igrave;nh, tập trung thảo luận: V&igrave; sao hoạt động của c&aacute;c doanh nghiệp nh&agrave; nước của th&agrave;nh phố vẫn k&eacute;m hiệu quả; c&ocirc;ng t&aacute;c sắp xếp, cổ phần h&oacute;a, tho&aacute;i vốn doanh nghiệp nh&agrave; nước vẫn c&ograve;n chậm tiến độ so với kế hoạch đề ra.</p> <p>Hay v&igrave; sao c&ocirc;ng t&aacute;c giải ng&acirc;n vốn đầu tư c&ocirc;ng tuy c&oacute; tăng so với c&ugrave;ng kỳ nhưng vẫn chưa đ&aacute;p ứng y&ecirc;u cầu; v&igrave; sao một số chỉ ti&ecirc;u kh&ocirc;ng đạt so với kế hoạch, chỉ số SIPAS v&agrave; PAPI c&ograve;n ở mức thấp; v&igrave; sao nạn &ugrave;n tắc giao th&ocirc;ng, &ocirc; nhiễm m&ocirc;i trường, r&aacute;c thải vẫn chậm được giải quyết.</p> <p>&ldquo;Phải chăng l&agrave; do ch&uacute;ng ta chưa quyết liệt, tập trung xử l&yacute;, hay l&agrave; do vướng mắc cơ chế, ch&iacute;nh s&aacute;ch, hay l&agrave; chưa tạo được sự đồng thuận trong nh&acirc;n d&acirc;n, trong cộng đồng doanh nghiệp?&rdquo;, &ocirc;ng Huệ đặt c&acirc;u hỏi.</p> <p>Với tinh thần nh&igrave;n thẳng v&agrave;o sự thật, kh&ocirc;ng n&eacute; tr&aacute;nh, B&iacute; thư H&agrave; Nội đề nghị hội nghị cần tập trung thảo luận đưa ra c&aacute;c giải ph&aacute;p cụ thể để giải quyết cho bằng được những tồn tại, hạn chế đ&atilde; được chỉ ra.</p> <p>Đ&aacute;nh gi&aacute; t&igrave;nh h&igrave;nh thực hiện kế hoạch kinh tế - x&atilde; hội 5 năm 2016-2021, UBND TP H&agrave; Nội cho biết, một số mục ti&ecirc;u, chỉ ti&ecirc;u, nhiệm vụ trong c&ocirc;ng t&aacute;c quy hoạch của th&agrave;nh phố c&ograve;n chưa đạt y&ecirc;u cầu về tiến độ đề ra; chất lượng một số đề &aacute;n quy hoạch, quản l&yacute; quy hoạch, quản l&yacute; d&acirc;n cư, quản l&yacute; đất đai, trật tự x&acirc;y dựng, an to&agrave;n giao th&ocirc;ng vẫn c&ograve;n hạn chế.</p> <p>Tỷ lệ đ&ocirc; thị h&oacute;a c&ograve;n thấp, ph&aacute;t triển đ&ocirc; thị chưa đồng đều v&agrave; chưa tương xứng với tiềm năng; tỷ lệ đất d&agrave;nh cho giao th&ocirc;ng, tỷ lệ vận tải h&agrave;nh kh&aacute;ch bằng phương tiện c&ocirc;ng cộng, xử l&yacute; &ocirc; nhiễm m&ocirc;i trường kh&ocirc;ng kh&iacute;, kiểm so&aacute;t v&agrave; xử l&yacute; nước thải... chưa đạt kế hoạch.</p> <p>Tiến độ triển khai một số dự &aacute;n hạ tầng kỹ thuật thiết yếu (c&ocirc;ng tr&igrave;nh giao th&ocirc;ng, c&aacute;c nh&agrave; m&aacute;y xử l&yacute; r&aacute;c thải, nước thải, c&ocirc;ng vi&ecirc;n...) c&ograve;n chậm. Việc di dời một số cơ sở g&acirc;y &ocirc; nhiễm m&ocirc;i trường trong khu vực nội đ&ocirc; chưa đảm bảo tiến độ; c&ocirc;ng t&aacute;c quản l&yacute;, ph&aacute;t hiện, xử l&yacute; c&aacute;c vi phạm trật tự x&acirc;y dựng, đất đai, đ&ocirc; thị, m&ocirc;i trường, nhất l&agrave; m&ocirc;i trường nước, kh&ocirc;ng kh&iacute; c&oacute; l&uacute;c, c&oacute; nơi chưa đ&aacute;p ứng y&ecirc;u cầu, để ph&aacute;t sinh nhiều vụ việc phức tạp, nổi cộm, chậm được xử l&yacute;, g&acirc;y bức x&uacute;c dư luận.</p> <p>Ngo&agrave;i ra, việc xử l&yacute; &uacute;ng ngập, &ugrave;n tắc giao th&ocirc;ng c&ograve;n nhiều th&aacute;ch thức; c&ocirc;ng t&aacute;c bồi thường, t&aacute;i định cư, giải ph&oacute;ng mặt bằng tiếp tục gặp kh&oacute; khăn.</p> <p>&nbsp;</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo vietnamnet.vn
40 năm thành lập VUSTA: Dư âm và... tự hào

40 năm thành lập VUSTA: Dư âm và... tự hào

Tham dự Lễ Kỷ niệm 60 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp mặt đội ngũ trí thức và 40 năm ngày thành lập VUSTA, tất cả đại biểu bày tỏ niềm tự hào là thành viên trong ngôi nhà chung của trí thức Việt Nam.
back to top