Bệnh viện đầu tiên ở Việt Nam sắp niêm yết trên sàn chứng khoán

Nếu hoàn thành thủ tục, 41,5 triệu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên sẽ niêm yết trên sàn HoSE.

<div> <p>Sở giao dịch Chứng kho&aacute;n TP.HCM (HoSE) vừa th&ocirc;ng b&aacute;o nhận hồ sơ đăng k&yacute; ni&ecirc;m yết cổ phiếu của C&ocirc;ng ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế <span>Th&aacute;i Nguy&ecirc;n</span>. Doanh nghiệp n&agrave;y c&oacute; vốn điều lệ <abbr class="rate-vnd">415 tỷ đồng</abbr>, tương ứng 41,5 triệu cổ phiếu đăng k&yacute; ni&ecirc;m yết.</p> <p>Sau khi ho&agrave;n th&agrave;nh thủ tục, đ&acirc;y sẽ l&agrave; bệnh viện đầu ti&ecirc;n ở Việt Nam ni&ecirc;m yết tr&ecirc;n s&agrave;n chứng kho&aacute;n. Trước đ&oacute;, năm 2017, C&ocirc;ng ty Cổ phần Bệnh viện Tim T&acirc;m Đức tại TP.HCM đưa cổ phiếu l&ecirc;n s&agrave;n UPCoM nhưng đ&acirc;y l&agrave; thị trường giao dịch chứng kho&aacute;n của c&aacute;c c&ocirc;ng ty đại ch&uacute;ng chưa ni&ecirc;m yết.</p> <p>Bệnh viện Quốc tế Th&aacute;i Nguy&ecirc;n hoạt động v&agrave;o đầu năm 2014 với quy m&ocirc; ban đầu 150 giường bệnh c&ugrave;ng vốn điều lệ <abbr class="rate-vnd">28 tỷ đồng</abbr>. Năm 2019, doanh nghiệp x&acirc;y dựng, đưa v&agrave;o hoạt động th&ecirc;m Bệnh viện đa khoa Y&ecirc;n B&igrave;nh Th&aacute;i Nguy&ecirc;n v&agrave; tăng vốn l&ecirc;n <abbr class="rate-vnd">415 tỷ đồng</abbr>.</p> <p>Trong cơ cấu sở hữu hiện nay, Bệnh viện Quốc tế Th&aacute;i Nguy&ecirc;n c&oacute; 5 cổ đ&ocirc;ng lớn đều l&agrave; c&aacute; nh&acirc;n. Trong đ&oacute;, Chủ tịch HĐQT Ho&agrave;ng Tuy&ecirc;n nắm giữ tỷ lệ sở hữu lớn nhất với 19,2% cổ phần.</p> <p>3 năm gần nhất, doanh thu thuần của Bệnh viện Quốc tế Th&aacute;i Nguy&ecirc;n kh&ocirc;ng biến động nhiều, dao động từ 245 đến <abbr class="rate-vnd">269 tỷ đồng</abbr>. Lợi nhuận sau thuế của bệnh viện n&agrave;y cũng kh&ocirc;ng c&oacute; sự ch&ecirc;nh lệch đ&aacute;ng kể trong giai đoạn 2017-2019, đạt 81-<abbr class="rate-vnd">89 tỷ đồng</abbr>.</p> <table> <tbody> <tr class="chart-title"> <td colspan="6">Kết quả kinh doanh của Bệnh viện Quốc tế Th&aacute;i Nguy&ecirc;n</td> </tr> <tr class="chart-subtitle"> <td class="subtitle" colspan="6">Doanh thu, lợi nhuận giai đoạn 2017-2019 v&agrave; dự kiến 2020 của Bệnh viện Quốc tế Th&aacute;i Nguy&ecirc;n</td> </tr> <tr class="chart-label"> <td class="label-title" colspan="2">Nh&atilde;n</td> <td class="label">2017</td> <td class="label">2018</td> <td class="label">2019</td> <td class="label">2020F</td> </tr> <tr class="chart-data-row"> <td class="name">Doanh thu thuần</td> <td class="type" hidden="">column</td> <td class="unit">tỷ đồng</td> <td class="value">266</td> <td class="value">269</td> <td class="value">245</td> <td class="value">320</td> </tr> <tr class="chart-data-row"> <td class="name">Lợi nhuận sau thuế</td> <td class="type" hidden="">column</td> <td class="unit">&nbsp;</td> <td class="value">86</td> <td class="value">81</td> <td class="value">89</td> <td class="value">120</td> </tr> </tbody> </table> <p>Năm 2020, doanh nghiệp n&agrave;y đặt kế hoạch doanh thu 370 tỷ v&agrave; lợi nhuận sau thuế <abbr class="rate-vnd">120 tỷ đồng</abbr>.</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo zingnews.vn
Công ty cổ phần Đầu tư LDG bị phạt 130 triệu đồng

Công ty cổ phần Đầu tư LDG bị phạt 130 triệu đồng

Công ty cổ phần Đầu tư LDG vừa bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt hành chính với tổng số tiền phạt 130 triệu đồng do công bố thông tin không đúng thời hạn và không đầy đủ nội dung theo quy định.
“Mê hồn trận” sản phẩm sữa

“Mê hồn trận” sản phẩm sữa

Mạng xã hội tràn lan quảng cáo sản phẩm sữa như sữa chức năng, tăng chiều cao, tăng cân... Nhiều loại được thổi phồng công dụng, khiến người tiêu dùng rơi vào “ma trận” khi tìm mua sản phẩm.
back to top