Bệnh viện đầu tiên ở Việt Nam sắp niêm yết trên sàn chứng khoán

Nếu hoàn thành thủ tục, 41,5 triệu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên sẽ niêm yết trên sàn HoSE.

<div> <p>Sở giao dịch Chứng kho&aacute;n TP.HCM (HoSE) vừa th&ocirc;ng b&aacute;o nhận hồ sơ đăng k&yacute; ni&ecirc;m yết cổ phiếu của C&ocirc;ng ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế <span>Th&aacute;i Nguy&ecirc;n</span>. Doanh nghiệp n&agrave;y c&oacute; vốn điều lệ <abbr class="rate-vnd">415 tỷ đồng</abbr>, tương ứng 41,5 triệu cổ phiếu đăng k&yacute; ni&ecirc;m yết.</p> <p>Sau khi ho&agrave;n th&agrave;nh thủ tục, đ&acirc;y sẽ l&agrave; bệnh viện đầu ti&ecirc;n ở Việt Nam ni&ecirc;m yết tr&ecirc;n s&agrave;n chứng kho&aacute;n. Trước đ&oacute;, năm 2017, C&ocirc;ng ty Cổ phần Bệnh viện Tim T&acirc;m Đức tại TP.HCM đưa cổ phiếu l&ecirc;n s&agrave;n UPCoM nhưng đ&acirc;y l&agrave; thị trường giao dịch chứng kho&aacute;n của c&aacute;c c&ocirc;ng ty đại ch&uacute;ng chưa ni&ecirc;m yết.</p> <p>Bệnh viện Quốc tế Th&aacute;i Nguy&ecirc;n hoạt động v&agrave;o đầu năm 2014 với quy m&ocirc; ban đầu 150 giường bệnh c&ugrave;ng vốn điều lệ <abbr class="rate-vnd">28 tỷ đồng</abbr>. Năm 2019, doanh nghiệp x&acirc;y dựng, đưa v&agrave;o hoạt động th&ecirc;m Bệnh viện đa khoa Y&ecirc;n B&igrave;nh Th&aacute;i Nguy&ecirc;n v&agrave; tăng vốn l&ecirc;n <abbr class="rate-vnd">415 tỷ đồng</abbr>.</p> <p>Trong cơ cấu sở hữu hiện nay, Bệnh viện Quốc tế Th&aacute;i Nguy&ecirc;n c&oacute; 5 cổ đ&ocirc;ng lớn đều l&agrave; c&aacute; nh&acirc;n. Trong đ&oacute;, Chủ tịch HĐQT Ho&agrave;ng Tuy&ecirc;n nắm giữ tỷ lệ sở hữu lớn nhất với 19,2% cổ phần.</p> <p>3 năm gần nhất, doanh thu thuần của Bệnh viện Quốc tế Th&aacute;i Nguy&ecirc;n kh&ocirc;ng biến động nhiều, dao động từ 245 đến <abbr class="rate-vnd">269 tỷ đồng</abbr>. Lợi nhuận sau thuế của bệnh viện n&agrave;y cũng kh&ocirc;ng c&oacute; sự ch&ecirc;nh lệch đ&aacute;ng kể trong giai đoạn 2017-2019, đạt 81-<abbr class="rate-vnd">89 tỷ đồng</abbr>.</p> <table> <tbody> <tr class="chart-title"> <td colspan="6">Kết quả kinh doanh của Bệnh viện Quốc tế Th&aacute;i Nguy&ecirc;n</td> </tr> <tr class="chart-subtitle"> <td class="subtitle" colspan="6">Doanh thu, lợi nhuận giai đoạn 2017-2019 v&agrave; dự kiến 2020 của Bệnh viện Quốc tế Th&aacute;i Nguy&ecirc;n</td> </tr> <tr class="chart-label"> <td class="label-title" colspan="2">Nh&atilde;n</td> <td class="label">2017</td> <td class="label">2018</td> <td class="label">2019</td> <td class="label">2020F</td> </tr> <tr class="chart-data-row"> <td class="name">Doanh thu thuần</td> <td class="type" hidden="">column</td> <td class="unit">tỷ đồng</td> <td class="value">266</td> <td class="value">269</td> <td class="value">245</td> <td class="value">320</td> </tr> <tr class="chart-data-row"> <td class="name">Lợi nhuận sau thuế</td> <td class="type" hidden="">column</td> <td class="unit">&nbsp;</td> <td class="value">86</td> <td class="value">81</td> <td class="value">89</td> <td class="value">120</td> </tr> </tbody> </table> <p>Năm 2020, doanh nghiệp n&agrave;y đặt kế hoạch doanh thu 370 tỷ v&agrave; lợi nhuận sau thuế <abbr class="rate-vnd">120 tỷ đồng</abbr>.</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo zingnews.vn
Tràn lan gốm sứ trôi nổi, sặc sỡ gây hại

Tràn lan gốm sứ trôi nổi, sặc sỡ gây hại

Thị trường hiện có nhiều sản phẩm gốm sứ với xuất xứ, chất lượng, mẫu mã, giá thành khác nhau. Có sản phẩm chén, đĩa, ly bằng gốm sứ giá hàng triệu đồng/bộ nhưng cũng có những sản phẩm giá chỉ vài chục ngàn đồng/bộ.
Quan ngại về Công ty Xuất nhập khẩu An Giang

Quan ngại về Công ty Xuất nhập khẩu An Giang

Một ngày sau khi bị Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM quyết định đình chỉ giao dịch cổ phiếu AGM từ 18/9 thì Công ty CP XNK An Giang (Angimex, mã AGM - sàn HoSE) mới chịu công bố báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2023.
back to top