Bên trong nơi kiểm đếm phiếu bầu ở Mỹ

Đeo găng tay và mang khẩu trang, những nhân viên kiểm phiếu đang nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ lịch sử, bất chấp đe dọa và biểu tình ở ngoài các điểm đếm phiếu.

<div> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="kiem phieu bau tong thong anh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/07/znews-photo-zadn-vn_1_reu_maricopa.jpg" title="kiểm phiếu bầu tổng thống ảnh 1" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Thoạt nh&igrave;n, c&ocirc;ng việc của những nh&acirc;n vi&ecirc;n n&agrave;y chẳng c&oacute; g&igrave; to t&aacute;t. Đ&oacute; c&oacute; thể chỉ l&agrave; một c&ocirc;ng việc văn ph&ograve;ng b&igrave;nh thường.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="kiem phieu bau tong thong anh 2" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/07/znews-photo-zadn-vn_3_reu_los_angeles.jpg" title="kiểm phiếu bầu tổng thống ảnh 2" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Tuy nhi&ecirc;n, t&igrave;nh huống m&agrave; những nh&acirc;n vi&ecirc;n n&agrave;y đang đối mặt lại v&ocirc; c&ugrave;ng căng thẳng. Họ đeo khẩu trang v&agrave; găng tay để hạn chế l&acirc;y lan Covid-19, v&agrave; kiểm từng l&aacute; phiếu c&ograve;n lại trong cuộc bầu cử tổng thống <span>Mỹ</span>. Cuộc đua vẫn chưa x&aacute;c định được người thắng chung cuộc.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="kiem phieu bau tong thong anh 3" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/07/znews-photo-zadn-vn_5_reu_los.jpg" title="kiểm phiếu bầu tổng thống ảnh 3" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Quan s&aacute;t vi&ecirc;n từ chiến dịch của c&aacute;c ứng vi&ecirc;n được ph&eacute;p đến theo d&otilde;i qu&aacute; tr&igrave;nh kiểm phiếu, với điều kiện họ duy tr&igrave; khoảng c&aacute;ch tối thiểu v&agrave; kh&ocirc;ng c&oacute; h&agrave;nh vi cản trở c&aacute;c nh&acirc;n vi&ecirc;n bầu cử.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="kiem phieu bau tong thong anh 4" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/07/znews-photo-zadn-vn_8_reu_gergia.jpg" title="kiểm phiếu bầu tổng thống ảnh 4" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Nhiều bang quyết định tổ chức kiểm phiếu đến khuya. Giới chức bang Nevada từng ngưng kiểm phiếu trong gần một ng&agrave;y để nh&acirc;n vi&ecirc;n được nghỉ ngơi.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="kiem phieu bau tong thong anh 5" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/07/znews-photo-zadn-vn_9_reu_atlanta.jpg" title="kiểm phiếu bầu tổng thống ảnh 5" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Nội thất v&agrave; c&aacute;ch sắp xếp ở c&aacute;c trung t&acirc;m kiểm phiếu cũng kh&ocirc;ng qu&aacute; đặc biệt. Những người g&oacute;p phần l&agrave;m n&ecirc;n lịch sử ch&iacute;nh l&agrave; những nh&acirc;n vi&ecirc;n kiểm phiếu chăm ch&uacute; l&agrave;m nhiệm vụ, t&aacute;c phong chắc chắn v&agrave; ổn định. Họ mặc giản dị, đ&ocirc;i khi đeo thẻ t&ecirc;n tr&ecirc;n cổ.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="kiem phieu bau tong thong anh 6" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/07/znews-photo-zadn-vn_10_reu_michigan.jpg" title="kiểm phiếu bầu tổng thống ảnh 6" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Họ phải sắp xếp một &quot;n&uacute;i&quot; phiếu bầu qua thư - phương ph&aacute;p bỏ phiếu được nhiều cử tri lựa chọn trong năm nay do lo ngại dịch Covid-19. Sau đ&oacute;, c&aacute;c nh&acirc;n vi&ecirc;n kiểm tra t&iacute;nh hợp lệ của phiếu, ph&acirc;n loại v&agrave; bỏ v&agrave;o m&aacute;y qu&eacute;t.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="kiem phieu bau tong thong anh 7" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/07/znews-photo-zadn-vn_12_reu_la.jpg" title="kiểm phiếu bầu tổng thống ảnh 7" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Việc một số lượng lớn phiếu bầu được gửi qua đường bưu điện khiến qu&aacute; tr&igrave;nh kiểm phiếu mất nhiều thời gian hơn. Qu&aacute; tr&igrave;nh n&agrave;y cần sự ki&ecirc;n nhẫn, điều m&agrave; ứng vi&ecirc;n đảng D&acirc;n chủ Joe Biden lu&ocirc;n nhắc tới với cử tri.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="kiem phieu bau tong thong anh 8" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/07/znews-photo-zadn-vn_15_reu_mailin_penn.jpg" title="kiểm phiếu bầu tổng thống ảnh 8" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Tại một số th&agrave;nh phố quan trọng trong cuộc đua hiện nay, như Philadelphia ở Pennsylvania, nhiều người biểu t&igrave;nh tụ tập b&ecirc;n ngo&agrave;i c&aacute;c trung t&acirc;m kiểm phiếu. Phe &ocirc;ng Trump cố gắng gieo rắc nghi ngờ về qu&aacute; tr&igrave;nh đếm phiếu, trong bối cảnh &ocirc;ng Biden đang tiến gần đến số phiếu đại cử tri cần thiết để đắc cử.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="kiem phieu bau tong thong anh 9" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/07/znews-photo-zadn-vn_16_mailin_penn.jpg" title="kiểm phiếu bầu tổng thống ảnh 9" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Người biểu t&igrave;nh cũng tụ tập v&agrave;o ng&agrave;y 5/11 ở Atlanta, Georgia. Georgia bất ngờ trở th&agrave;nh t&acirc;m điểm ch&uacute; &yacute; sau khi &ocirc;ng Biden c&oacute; được sự ủng hộ cao ngay ở một th&agrave;nh tr&igrave; của đảng Cộng h&ograve;a.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="kiem phieu bau tong thong anh 10" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/07/znews-photo-zadn-vn_19_mailin_penn.jpg" title="kiểm phiếu bầu tổng thống ảnh 10" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Nếu &ocirc;ng Biden vượt đối thủ trong c&aacute;c phiếu bầu c&ograve;n lại, &ocirc;ng sẽ trở th&agrave;nh ứng cử vi&ecirc;n đảng D&acirc;n chủ đầu ti&ecirc;n thắng ở Georgia kể từ năm 1992.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="kiem phieu bau tong thong anh 11" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/07/znews-photo-zadn-vn_11_reu_michigan_detroit.jpg" title="kiểm phiếu bầu tổng thống ảnh 11" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Gabriel Sterling, l&atilde;nh đạo cơ quan gi&aacute;m s&aacute;t việc tổ chức bầu cử, n&oacute;i về sức &eacute;p nảy sinh do khoảng c&aacute;ch s&iacute;t sao giữa hai ứng vi&ecirc;n tại Georgia: &quot;Ch&uacute;ng t&ocirc;i biết điều đ&oacute;. C&aacute;c quan chức bầu cử của hạt cũng cảm nhận được &aacute;p lực đ&oacute;. Họ hiểu, v&agrave; đang l&agrave;m việc chăm chỉ&quot;.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="kiem phieu bau tong thong anh 12" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/07/znews-photo-zadn-vn_23_michigan.jpg" title="kiểm phiếu bầu tổng thống ảnh 12" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>&quot;T&ocirc;i ngả mũ th&aacute;n phục trước việc họ phải đếm phiếu v&agrave; chịu sự gi&aacute;m s&aacute;t chặt chẽ ở mức độ n&agrave;y&quot;, Sterling n&oacute;i. &Ocirc;ng cũng khẳng định chắc chắn l&agrave; c&aacute;c nh&acirc;n vi&ecirc;n kiểm phiếu &quot;kh&ocirc;ng tham gia v&agrave;o việc gian lận. Những người n&agrave;y kh&ocirc;ng tham gia v&agrave;o việc đ&agrave;n &aacute;p cử tri&quot;.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="kiem phieu bau tong thong anh 13" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/07/znews-photo-zadn-vn_21_phil.jpg" title="kiểm phiếu bầu tổng thống ảnh 13" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>C&ocirc;ng việc của nh&acirc;n vi&ecirc;n kiểm phiếu tại Las Vegas, nơi thường được gọi l&agrave; trung t&acirc;m cờ bạc của Mỹ, cũng kh&ocirc;ng kh&aacute;c những đồng nghiệp của họ ở ph&iacute;a b&ecirc;n kia đất nước. Họ đeo găng tay, sắp xếp, rồi bỏ phiếu v&agrave;o m&aacute;y đếm.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="kiem phieu bau tong thong anh 14" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/07/znews-photo-zadn-vn_25_wisconsin.jpg" title="kiểm phiếu bầu tổng thống ảnh 14" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Người biểu t&igrave;nh cũng xuống đường ở Las Vegas v&agrave;o ng&agrave;y 5/11. Th&agrave;nh phố n&agrave;y nằm ở Nevada, một bang chiến trường m&agrave; c&aacute;c h&atilde;ng tin chưa thể đưa ra kết quả v&igrave; c&aacute;ch biệt qu&aacute; gần.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="kiem phieu bau tong thong anh 15" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/07/znews-photo-zadn-vn_22_penn.jpg" title="kiểm phiếu bầu tổng thống ảnh 15" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Việc đếm phiếu c&oacute; vẻ buồn tẻ v&agrave; dễ g&acirc;y ch&aacute;n nản. &quot;Vợ v&agrave; mẹ t&ocirc;i rất lo lắng về người biểu t&igrave;nh, nhưng ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; lực lượng bảo vệ. T&ocirc;i cảm thấy an to&agrave;n. Ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ ổn th&ocirc;i. Ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ tiếp tục đếm phiếu&quot;, Joe Gloria, một quan chức bầu cử ở hạt Clark, Nevada, cho biết.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <figure class="video cms-video" data-video-src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/rfwjRXOLz7U/95277c52681c8142d80d/b8e90a4f9b0b72552b1a/720/e42a33138a5c63023a4d.mp4?authen=exp=1604819228~acl=/rfwjRXOLz7U/*~hmac=160f006853bacf7ed47fc62882e4f304" false="" source-url="/video-zing-tu-my-chien-truong-ngoai-diem-kiem-phieu-o-pennsylvania-post1150201.html"> <div class="video-container formatted"> <video allowads="true" aspect="16:9" controls="controls" fullwidthmode="false" mediaid="e42a33138a5c63023a4d" muted="" onlyvietnam="false" playsinline="" poster="https://znews-photo.zadn.vn/w660/Uploaded/mdf_dkwvmd/2020_11_06/Pennsylvania_.jpg" preload="none" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/pZJPjkxH5mM/c66b291e3d50d40e8d41/a71a13bc82f86ba632e9/480/e42a33138a5c63023a4d.mp4?authen=exp=1604819228~acl=/pZJPjkxH5mM/*~hmac=e4fda758c95992e61120f1470f4d7ca2" theatermode="false" watermark="false"><source label="Auto" src="https://znews-mcloud-mpl-s2.zadn.vn/6uEdY1Jh22k/whls/vod/0/JajAb4t8miBYuk7re58/e42a33138a5c63023a4d.m3u8?authen=exp=1604776028~acl=/6uEdY1Jh22k/*~hmac=3e09ba4fcefc410012fbc4f2a28a15fd" type="application/x-mpegURL" /><source label="SD" res="480" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/pZJPjkxH5mM/c66b291e3d50d40e8d41/a71a13bc82f86ba632e9/480/e42a33138a5c63023a4d.mp4?authen=exp=1604819228~acl=/pZJPjkxH5mM/*~hmac=e4fda758c95992e61120f1470f4d7ca2" type="video/mp4" /><source label="HD" res="720" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/rfwjRXOLz7U/95277c52681c8142d80d/b8e90a4f9b0b72552b1a/720/e42a33138a5c63023a4d.mp4?authen=exp=1604819228~acl=/rfwjRXOLz7U/*~hmac=160f006853bacf7ed47fc62882e4f304" type="video/mp4" /></video> </div> <figcaption><strong><span>Zing từ Mỹ: &#39;Chiến trường&#39; ngo&agrave;i điểm kiểm phiếu ở Pennsylvania</span></strong> Phương Anh của Zing ghi nhận việc người biểu t&igrave;nh thuộc nhiều phe đổ ra đường trong l&uacute;c những l&aacute; phiếu cuối c&ugrave;ng của Pennsylvania đang được kiểm đếm.</figcaption> </figure> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo zingnews.vn
Lương cơ sở tăng từ 1/7: Người lao động có tăng thu nhập?

Lương cơ sở tăng từ 1/7: Người lao động có tăng thu nhập?

Chính phủ vừa ban hành nghị định số 24/2023/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Theo đó, từ ngày 1/7/2023, áp dụng mức lương cơ sở 1,8 triệu đồng/tháng cho 9 nhóm đối tượng.
back to top