Bất ngờ khi thử thách 300km phượt lên Tây Bắc với Yamaha Sirius Fi

Với kiểu dáng nhỏ gọn, khỏe khoắn, Sirius hiện là mẫu xe số “quốc dân” tiết kiệm nhiên liệu nhất Việt Nam với mức xăng tiêu thụ chỉ khoảng 1,57 lít/100km.

<div> <p style="text-align: justify;">Nhắc đến Sirius, cộng đồng biker Việt kh&oacute; c&oacute; thể qu&ecirc;n mẫu xe số đầu ti&ecirc;n c&oacute; kiểu d&aacute;ng thể thao trang bị động cơ 110cc xuất hiện v&agrave;o đầu những năm 2000. Nhờ sự ti&ecirc;n phong về thiết kế trẻ trung, Sirius l&agrave; một trong những mẫu xe th&agrave;nh c&ocirc;ng nhất của Yamaha. Đến nay đ&atilde; gần 20 năm, Sirius vẫn nằm trong số c&aacute;c mẫu xe chiến lược của h&atilde;ng xe m&aacute;y Nhật Bản tại Việt Nam. Đặc biệt, phi&ecirc;n bản 2020 mới ra mắt từ th&aacute;ng 4 vẫn giữ nguy&ecirc;n động cơ phun xăng điện tử 115 ph&acirc;n khối nhưng l&agrave;m mới tem v&agrave; một v&agrave;i chi tiết khiến xe thể thao v&agrave; thời trang hơn.</p> <figure class="expNoEdit"> <p style="text-align: justify;"><img alt="Bất ngờ khi thử thách 300 km phượt lên Tây Bắc với Yamaha Sirius Fi - 1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/06/image-vtc-vn_1-11044724.jpg" /></p> <figcaption> <p class="expEdit"><em>Sirius - một trong những mẫu xe th&agrave;nh c&ocirc;ng nhất của Yamaha nhờ sự ti&ecirc;n phong về thiết kế trẻ trung.</em></p> </figcaption> </figure> <p style="text-align: justify;">T&ograve; m&ograve; với mẫu <span>Yamaha Sirius Fi</span> 2020 mới, biker Nguyễn Mạnh To&agrave;n-một <em>&ldquo;n&agrave;i xe&rdquo;</em> c&oacute; tiếng trong cộng đồng chơi xe miền Nam đ&atilde; cất c&ocirc;ng di chuyển hơn 1.600km ra miền Bắc để c&ugrave;ng nh&oacute;m bạn trải nghiệm cung đường H&agrave; Nội-Mai Ch&acirc;u đang độ v&agrave;o m&ugrave;a đẹp nhất năm.</p> <figure class="expNoEdit"> <p style="text-align: justify;"><img alt="Bất ngờ khi thử thách 300 km phượt lên Tây Bắc với Yamaha Sirius Fi - 2" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/06/image-vtc-vn_2-11051883.jpg" /></p> <figcaption> <p class="expEdit"><em>Biker Nguyễn Mạnh To&agrave;n tr&ecirc;n cung đường T&acirc;y Bắc với Yamaha Sirius Fi.</em></p> </figcaption> </figure> <p style="text-align: justify;"><strong>Vượt 1.600km để tận tay &ldquo;phượt&rdquo; T&acirc;y Bắc với Yamaha Sirius Fi</strong></p> <p style="text-align: justify;">Đ&atilde; từng c&oacute; nhiều th&aacute;ng ng&agrave;y rong ruổi tr&ecirc;n từng c&acirc;y số với những <em>&ldquo;chiến m&atilde;&rdquo;</em> h&agrave;ng trăm m&atilde; lực, biker Nguyễn Mạnh To&agrave;n kh&ocirc;ng khỏi t&ograve; m&ograve; khi nh&oacute;m bạn ở H&agrave; Nội rủ m&igrave;nh đi <span>&ldquo;phượt&rdquo;</span>&nbsp;tr&ecirc;n chiếc xe m&aacute;y 110cc. V&igrave; vậy, h&agrave;nh tr&igrave;nh của họ d&ugrave; chỉ k&eacute;o d&agrave;i 2 ng&agrave;y nhưng cũng tr&agrave;n ngập cảm x&uacute;c khi đi qua những địa danh đẹp bậc nhất T&acirc;y Bắc như đ&egrave;o Đ&aacute; Trắng hay thung lũng Mai Ch&acirc;u đang m&ugrave;a gặt.</p> <p style="text-align: justify;">Biker Nguyễn Mạnh To&agrave;n cho biết trước đ&acirc;y đ&atilde; đi &ldquo;phượt&rdquo; nhiều nhưng chủ yếu bằng xe ph&acirc;n khối lớn n&ecirc;n cảm x&uacute;c phần lớn xoay quanh chiếc xe, c&ograve;n với xe dung t&iacute;ch nhỏ như Yamaha Sirius Fi 2020 sẽ c&oacute; nhiều cơ hội chi&ecirc;m ngưỡng cảnh quan b&ecirc;n đường hơn.</p> <p style="text-align: justify;">Qu&atilde;ng đường di chuyển từ H&agrave; Nội tới Mai Ch&acirc;u chỉ khoảng 150km, nhưng kh&ocirc;ng hề dễ d&agrave;ng bởi sẽ phải trải qua nhiều h&igrave;nh th&aacute;i đường như đ&ocirc; thị, ngoại th&agrave;nh, đ&egrave;o dốc, cua tay &aacute;o. V&igrave; thế To&agrave;n v&agrave; những người bạn đồng h&agrave;nh kh&ocirc;ng đem theo qu&aacute; nhiều đồ đạc ngo&agrave;i bal&ocirc; c&aacute; nh&acirc;n.</p> <figure class="expNoEdit"> <p style="text-align: justify;"><img alt="Bất ngờ khi thử thách 300 km phượt lên Tây Bắc với Yamaha Sirius Fi - 3" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/06/image-vtc-vn_3-11053955.jpg" /></p> <figcaption> <p class="expEdit"><em>H&agrave;nh tr&igrave;nh của Nguyễn Mạnh To&agrave;n v&agrave; những người bạn tr&ecirc;n chiếc Yamaha Sirius Fi đi qua những địa danh đẹp bậc nhất T&acirc;y Bắc.</em></p> </figcaption> </figure> <p style="text-align: justify;">Yamaha Sirius Fi 2020 c&oacute; chiều cao y&ecirc;n xe chỉ 775mm kết hợp trọng lượng xe nhẹ (99kg) khiến mẫu xe n&agrave;y kh&aacute; linh động khi di chuyển trong đ&ocirc; thị v&agrave;o giờ cao điểm. D&ugrave; c&oacute; chiều cao khoảng 1,75m nhưng khi ngồi l&ecirc;n xe, To&agrave;n n&oacute;i tư thế ngồi vẫn thoải m&aacute;i v&agrave; rất th&iacute;ch thiết kế tay l&aacute;i Sirius gi&uacute;p điều khiển kh&ocirc;ng qu&aacute; mỏi, mặt đồng hồ hiện đại, dễ d&agrave;ng quan s&aacute;t c&aacute;c th&ocirc;ng số như tốc độ, mức nhi&ecirc;n liệu cũng như đ&egrave;n b&aacute;o vị tr&iacute; số.</p> <p style="text-align: justify;">So với những xe đời trước, Sirius Fi 2020 được tinh chỉnh v&agrave;i điểm thiết kế như tay nắm y&ecirc;n sau, đ&egrave;n, mặt đồng hồ th&ocirc;ng tin...gi&uacute;p mẫu underbone n&agrave;y thực sự linh hoạt trong mọi m&ocirc;i trường hoạt động. Xe c&oacute; đ&egrave;n trước l&agrave; loại Halogen HS-1 c&ocirc;ng suất 35W kết hợp với cụm đ&egrave;n xi nhan tạo n&ecirc;n thiết kế ph&iacute;a trước tương đối h&agrave;i h&ograve;a. Phần đầu xe tiếp gi&aacute;p với đ&egrave;n xi nhan được thiết kế đầy đặn hơn, tạo cảm gi&aacute;c cứng c&aacute;p v&agrave; vững chắc.</p> <figure class="expNoEdit"> <p style="text-align: justify;"><img alt="Bất ngờ khi thử thách 300 km phượt lên Tây Bắc với Yamaha Sirius Fi - 4" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/06/image-vtc-vn_4-11060166.jpg" /></p> <figcaption> <p class="expEdit"><em>Yamaha Sirius Fi tr&ecirc;n cung đường chinh phục T&acirc;y Bắc mộng mơ.</em></p> </figcaption> </figure> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="315" src="//www.youtube.com/embed/4bvall-EKYo?rel=0" width="560"></iframe></p> <p style="text-align: justify;"><strong>Li&ecirc;n tục những bất ngờ trong h&agrave;nh tr&igrave;nh đi về 300km</strong></p> <p style="text-align: justify;">Nguyễn Mạnh To&agrave;n kể rằng qua b&aacute;o đ&agrave;i đ&atilde; đọc được th&ocirc;ng tin Yamaha Sirius Fi l&agrave; chiếc xe đứng đầu ph&acirc;n kh&uacute;c xe số phổ th&ocirc;ng trong danh s&aacute;ch <em>&quot;&iacute;t uống&quot;</em> xăng nhất hiện nay. C&ocirc;ng bố từ Cục Đăng Kiểm dựa tr&ecirc;n thống k&ecirc; mức ti&ecirc;u hao nhi&ecirc;n liệu của 281 mẫu m&ocirc; t&ocirc;, xe gắn m&aacute;y tr&ecirc;n thị trường hiện nay, Sirius Fi c&oacute; mức ti&ecirc;u hao 1,57 l&iacute;t/100km, chỉ đứng sau người &ldquo;anh em&rdquo; Jupiter Fi (1,55 l&iacute;t/100km). To&agrave;n nghĩ rằng một chiếc xe tiết kiệm nhi&ecirc;n liệu chắc chắn sẽ phải hy sinh nhiều thứ, như giảm trọng lượng, giảm c&ocirc;ng suất m&aacute;y, sẽ chỉ ph&ugrave; hợp chạy đ&ocirc; thị với tốc độ trung b&igrave;nh.</p> <p style="text-align: justify;">Nhưng thực tế lại kh&aacute; bất ngờ, khi xe chớm v&agrave;o địa phận H&ograve;a B&igrave;nh với nhiều đường dốc, ở số thấp To&agrave;n thấy rằng xe kh&aacute; &ldquo;bốc&rdquo; đ&uacute;ng chất truyền thống của Yamaha. Bước ga khi về số thấp kh&ocirc;ng qu&aacute; hỗn h&agrave;o nhưng độ vọt kh&aacute; nhạy. Bất ngờ hơn l&agrave; thử tải x&iacute;ch truyền động ở số 4 khi vận tốc chỉ khoảng 20 - 30km/h, Sirius Fi vẫn đ&aacute;p ứng tốt. &ldquo;<em>Với một số xe 100-110cc t&ocirc;i thử trước đ&acirc;y, số cao đồng nghĩa v&ograve;ng tua m&aacute;y thấp kh&oacute; c&oacute; thể tạo độ vọt ở tốc độ thấp, nhưng chiếc Sirius n&agrave;y lại l&agrave;m được. Đủ để thấy n&oacute; vẫn l&agrave; một chiếc xe khỏe d&ugrave; nằm trong nh&oacute;m xe tiết kiệm nhi&ecirc;n liệu&rdquo;</em>, To&agrave;n nhận định.</p> <figure class="expNoEdit"> <p style="text-align: justify;"><img alt="Bất ngờ khi thử thách 300 km phượt lên Tây Bắc với Yamaha Sirius Fi - 5" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/06/image-vtc-vn_5-1-11131332.jpg" /></p> <figcaption> <p class="expEdit"><em>Biker Nguyễn Mạnh To&agrave;n đ&atilde; ho&agrave;n to&agrave;n bị chinh phục bởi Yamaha Sirius Fi 2020.</em></p> </figcaption> </figure> <p style="text-align: justify;">Yamaha Sirius Fi 2020 vẫn kế thừa khối động cơ ra mắt từ năm 2016, l&agrave; loại 4 th&igrave;, 2 van SOHC, l&agrave;m m&aacute;t bằng kh&ocirc;ng kh&iacute;, xi-lanh đơn, dung t&iacute;ch 115cc, cho c&ocirc;ng suất tối đa 8,7 m&atilde; lực tại 7.000 v&ograve;ng/ph&uacute;t v&agrave; m&ocirc;-men xoắn cực đại 9,5Nm tại 5.500 v&ograve;ng/ph&uacute;t. So với c&aacute;c đối thủ 100cc v&agrave; 110cc trong d&ograve;ng Underbone, Yamaha Sirius Fi nhỉnh hơn hẳn về sức mạnh.</p> <p style="text-align: justify;">Theo giải th&iacute;ch của nh&agrave; sản xuất, hệ thống phun xăng điện tử Fi cung cấp tỷ lệ h&ograve;a trộn tối ưu cho động cơ trong c&aacute;c điều kiện vận h&agrave;nh kh&aacute;c nhau, nhờ sử dụng bộ vi xử l&yacute; điều khiển khối lượng xăng phun v&agrave;o động cơ ph&ugrave; hợp với điều kiện vận h&agrave;nh của động cơ. C&aacute;c cảm biến sẽ gửi c&aacute;c t&iacute;n hiệu về điều kiện vận h&agrave;nh của xe về bộ điều khiển động cơ (ECU). Ch&iacute;nh v&igrave; vậy, tỷ lệ ti&ecirc;u hao nhi&ecirc;n liệu tr&ecirc;n mẫu xe n&agrave;y đ&atilde; đạt được con số l&yacute; tưởng.</p> <figure class="expNoEdit"> <p style="text-align: justify;"><img alt="Bất ngờ khi thử thách 300 km phượt lên Tây Bắc với Yamaha Sirius Fi - 6" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/06/image-vtc-vn_6-1-11133441.jpg" /></p> <figcaption> <p class="expEdit"><em>Mang thiết kế nhỏ gọn c&ugrave;ng mức ti&ecirc;u hao năng lượng thuộc h&agrave;ng thấp nhất trong ph&acirc;n kh&uacute;c xe số phổ th&ocirc;ng nhưng Yamaha Sirius vẫn cực khoẻ.</em></p> </figcaption> </figure> <p style="text-align: justify;">Mang thiết kế nhỏ gọn c&ugrave;ng mức ti&ecirc;u hao năng lượng thuộc h&agrave;ng thấp nhất trong ph&acirc;n kh&uacute;c xe số phổ th&ocirc;ng nhưng Yamaha Sirius vẫn cực khoẻ</p> <p style="text-align: justify;">Bất ngờ tiếp theo đối với Nguyễn Mạnh To&agrave;n đến từ độ &ldquo;&ecirc;m&rdquo; của xe. Hệ thống treo tr&ecirc;n Yamaha Sirius Fi 2020 gồm cặp phuộc ống lồng trước v&agrave; giảm x&oacute;c l&ograve; xo trụ đ&ocirc;i ph&iacute;a sau giống nhiều mẫu underbone kh&aacute;c nhưng vẫn tạo sự kh&aacute;c biệt. Ở đ&ocirc; thị, Sirius Fi kh&aacute; linh hoạt v&igrave; nhỏ gọn, đi qua gờ giảm tốc ở tốc độ trung b&igrave;nh kh&ocirc;ng hề <em>&ldquo;x&oacute;c &oacute;c&rdquo;</em>. Tr&ecirc;n v&ugrave;ng cao, đoạn qua Thung Nai một số chỗ nhiều đ&aacute; th&ocirc; nhưng xe đi qua kh&ocirc;ng c&oacute; cảm gi&aacute;c &ldquo;sập khung&rdquo;.</p> <p style="text-align: justify;">Suốt nhiều năm qua, khi nhắc tới xe m&aacute;y Yamaha, người Việt thường ấn tượng bởi độ &ldquo;bốc&rdquo; v&agrave; thiết kế thể thao. Bản th&acirc;n Nguyễn Mạnh To&agrave;n cũng mang suy nghĩ vậy. Thế nhưng với thực tế đổ xăng đầy b&igrave;nh (4,2 l&iacute;t) từ H&agrave; Nội, xe chở 2 người đi Mai Ch&acirc;u, khi quay về đến gần đại lộ Thăng Long mới phải đổ xăng (tổng khoảng 260km), nhẩm t&iacute;nh mức ti&ecirc;u thụ nhi&ecirc;n liệu l&agrave; 1,61 l&iacute;t/100km, đ&atilde; khiến To&agrave;n ấn tượng với Yamaha Sirius Fi 2020.</p> <p style="text-align: justify;"><em>&ldquo;So với c&aacute;c mẫu xe c&ugrave;ng ph&acirc;n kh&uacute;c, Yamaha lu&ocirc;n ph&aacute;t triển động cơ theo hướng thể thao, từ c&aacute;ch vận h&agrave;nh tới dung t&iacute;ch động cơ l&agrave;m lợi thế cạnh tranh, giờ đ&acirc;y lại c&ograve;n lợi xăng th&igrave; quả l&agrave; ấn tượng. T&ocirc;i thấy với gi&aacute; chỉ hơn 20 triệu đồng, lại d&aacute;ng đẹp, tiết kiệm xăng, Yamaha Sirius Fi 2020 l&agrave; lựa chọn ho&agrave;n hảo cho một chiếc xe vừa đi lại h&agrave;ng ng&agrave;y lại c&oacute; thể đi chơi xa d&agrave;nh cho c&aacute;c bạn trẻ&rdquo;</em>, biker Nguyễn Mạnh To&agrave;n nhận x&eacute;t.</p> </div>

Theo vtc.vn
Xe đạp điện địa hình có giá hơn 200 triệu đồng

Xe đạp điện địa hình có giá hơn 200 triệu đồng

Xe đạp điện leo núi Audi E-Tron giá 10.126 đô la, lấy cảm hứng từ chiếc xe đua Audi RS Q e-tron Dakar, hãng xe nước Đức đã hợp tác với nhà sản xuất xe đạp điện Fantic của Ý để cho ra mắt chiếc xe đạp điện địa hình có giá siêu đắt này.
back to top