Bão số 10 bắt đầu ảnh hưởng đến miền Trung

Bão Goni sẽ giữ sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10 cho đến khi di chuyển vào vùng biển các tỉnh Quảng Ngãi - Phú Yên tối 5/11. Từ đêm nay, mưa lớn bắt đầu xuất hiện ở Trung Bộ.

<div> <p>Tối 4/11, Trung t&acirc;m Dự b&aacute;o Kh&iacute; tượng Thủy văn Quốc gia cho biết b&atilde;o số 10 (Goni) duy tr&igrave; sức gi&oacute; mạnh cấp 8, giật cấp 10 trong gần hai ng&agrave;y qua. L&uacute;c 19h, t&acirc;m b&atilde;o c&aacute;ch quần đảo Ho&agrave;ng Sa khoảng 300 km về ph&iacute;a nam đ&ocirc;ng nam.</p> <p>Đ&ecirc;m nay v&agrave; ng&agrave;y mai, b&atilde;o di chuyển theo hướng t&acirc;y t&acirc;y nam, vận tốc 10 km/h. L&uacute;c 19h ng&agrave;y 5/11, t&acirc;m b&atilde;o nằm ngay tr&ecirc;n v&ugrave;ng biển từ <span>Quảng Ng&atilde;i</span> đến Kh&aacute;nh H&ograve;a. Sức gi&oacute; duy tr&igrave; ở cấp 8, giật cấp 10. H&igrave;nh th&aacute;i n&agrave;y kh&ocirc;ng c&oacute; khả năng mạnh l&ecirc;n trong một ng&agrave;y tới.</p> <p>Sau đ&oacute;, b&atilde;o giữ hướng đi, tăng tốc l&ecirc;n 15 km/h v&agrave; suy yếu th&agrave;nh &aacute;p thấp nhiệt đới rồi đi v&agrave;o đất liền c&aacute;c tỉnh từ Quảng Ng&atilde;i đến Kh&aacute;nh H&ograve;a.</p> <p>Như vậy, b&atilde;o sẽ tan ngay tr&ecirc;n biển trước khi đổ bộ v&agrave; tiếp tục suy yếu th&agrave;nh v&ugrave;ng &aacute;p thấp khi đi s&acirc;u v&agrave;o đất liền. L&uacute;c 7h ng&agrave;y 6/11, trung t&acirc;m v&ugrave;ng &aacute;p thấp nằm tr&ecirc;n khu vực bắc T&acirc;y Nguy&ecirc;n. Sức gi&oacute; giảm xuống dưới cấp 6.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="bao so 10 gay mua lon dien rong cho Trung Bo anh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/05/znews-photo-zadn-vn_bao_toi_4.11.jpg" title="bão số 10 gây mưa lớn diện rộng cho Trung Bộ ảnh 1" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Dự b&aacute;o đường đi của b&atilde;o số 10 trước khi suy yếu v&agrave; đổ bộ đất liền Quảng Ng&atilde;i - <span>Ph&uacute; Y&ecirc;n</span>. Ảnh: <em>VNDMS</em>.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Ảnh hưởng của ho&agrave;n lưu b&atilde;o số 10, từ tối v&agrave; đ&ecirc;m nay (4/11), mưa lớn xuất hiện tại Trung Bộ v&agrave; c&oacute; khả năng k&eacute;o d&agrave;i đến hết ng&agrave;y 7/11.</p> <p>Trọng t&acirc;m của đợt mưa n&agrave;y l&agrave; c&aacute;c tỉnh <span>Quảng Nam</span>, Quảng Ng&atilde;i v&agrave; B&igrave;nh Định với tổng lượng phổ biến 250-350 mm/đợt. Mưa cũng mở rộng ra khu vực Thừa Thi&ecirc;n - Huế, Đ&agrave; Nẵng, Kon Tum, Gia Lai, Ph&uacute; Y&ecirc;n với vũ lượng dao động 100-200 mm/đợt.</p> <p>Ng&agrave;y 5-7/11, ho&agrave;n lưu b&atilde;o kết hợp với kh&ocirc;ng kh&iacute; lạnh g&acirc;y ra đợt mưa 100-200 mm ở c&aacute;c tỉnh từ H&agrave; Tĩnh đến Quảng Trị.</p> <p>Ảnh hưởng của mưa lớn, lũ tr&ecirc;n c&aacute;c s&ocirc;ng từ H&agrave; Tĩnh đến Kh&aacute;nh H&ograve;a v&agrave; khu vực T&acirc;y Nguy&ecirc;n khả năng l&ecirc;n cao trở lại. Trong đợt n&agrave;y, đỉnh lũ thượng nguồn c&aacute;c s&ocirc;ng từ H&agrave; Tĩnh đến Thừa Thi&ecirc;n - Huế, Kh&aacute;nh H&ograve;a, Kon Tum l&ecirc;n b&aacute;o động 1, b&aacute;o động 2.</p> <p>Ri&ecirc;ng c&aacute;c s&ocirc;ng từ Quảng Nam đến Ph&uacute; Y&ecirc;n, lũ c&oacute; thể l&ecirc;n b&aacute;o động 2 v&agrave; b&aacute;o động 3, c&oacute; nơi tr&ecirc;n b&aacute;o động 3.</p> <p>Hiện, v&ugrave;ng biển ph&iacute;a t&acirc;y của khu vực bắc v&agrave; giữa Biển Đ&ocirc;ng (bao gồm cả v&ugrave;ng biển quần đảo Ho&agrave;ng Sa) c&oacute; mưa b&atilde;o, gi&oacute; mạnh cấp 6-8, giật cấp 10. S&oacute;ng biển cao 4-6 m, biển động rất mạnh.</p> <p>V&ugrave;ng biển từ Quảng Nam đến Ninh Thuận (bao gồm cả huyện đảo L&yacute; Sơn) c&oacute; gi&oacute; mạnh dần l&ecirc;n cấp 7-8, giật cấp 10. S&oacute;ng biển cao 3-5 m, biển động mạnh.</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo zingnews.vn
back to top