Bão số 1 đổ bộ vào đất liền vào chiều nay, giật cấp 12

Hồi 04 giờ ngày 04/01, vị trí tâm bão số 1 ở khoảng 7,0 độ Vĩ Bắc; 102,9 độ Kinh Đông. Dự kiến vào chiều nay, bão số 1 sẽ đổ vào đất liền các tỉnh ven biển Nam Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 12.

<div><em>B&atilde;o số 1 c&aacute;ch mũi C&agrave; Mau khoảng 260km về ph&iacute;a T&acirc;y Nam, giật cấp 12.</em> <p><strong>Bản tin b&atilde;o mới nhất cơn b&atilde;o số 1 của TT DBKTTV TƯ ph&aacute;t đi s&aacute;ng sớm nay cho biết:</strong> Hồi 04 giờ ng&agrave;y 04/01, vị tr&iacute; t&acirc;m b&atilde;o ở khoảng 7,0 độ Vĩ Bắc; 102,9 độ Kinh Đ&ocirc;ng, c&aacute;ch mũi C&agrave; Mau khoảng 260km về ph&iacute;a T&acirc;y Nam. Sức gi&oacute; mạnh nhất v&ugrave;ng gần t&acirc;m b&atilde;o mạnh cấp 9 (75-90km/giờ),&nbsp;giật cấp 12.&nbsp;B&aacute;n k&iacute;nh gi&oacute; mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 130km t&iacute;nh từ t&acirc;m b&atilde;o.</p> <p>Dự b&aacute;o trong 24 giờ tới,b&atilde;o di chuyển theo hướng T&acirc;y T&acirc;y Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km. Đến 04 giờ ng&agrave;y 05/01, vị tr&iacute; t&acirc;m b&atilde;o ở khoảng 8,9 độ Vĩ Bắc; 99,0 độ Kinh Đ&ocirc;ng,&nbsp;c&aacute;ch&nbsp;đảo Thổ Chu (Ki&ecirc;n Giang) khoảng 500km về ph&iacute;a T&acirc;y T&acirc;y Nam.&nbsp;Sức gi&oacute; mạnh nhất v&ugrave;ng gần t&acirc;m b&atilde;o mạnh cấp 8-9&nbsp;(60-90km/giờ),&nbsp;giật cấp 11<strong><em>.</em></strong>&nbsp;B&aacute;n k&iacute;nh gi&oacute; mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 120km t&iacute;nh từ t&acirc;m b&atilde;o.</p> <p>V&ugrave;ng nguy hiểm do ảnh hưởng của b&atilde;o tr&ecirc;n Biển Đ&ocirc;ng trong 24 giờ tới&nbsp;(gi&oacute; mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở l&ecirc;n): ph&iacute;a Bắc vĩ tuyến 5,0 độ Vĩ Bắc; ph&iacute;a T&acirc;y kinh tuyến 105,0 độ Kinh Đ&ocirc;ng.</p> <p>Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo,b&atilde;o di chuyển theo hướng T&acirc;y T&acirc;y Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km.</p> <p>Do ảnh hưởng của b&atilde;o số 1, khu vực Nam Vịnh Th&aacute;i Lan v&agrave; v&ugrave;ng biển ph&iacute;a Nam C&agrave; Mau c&oacute; gi&oacute; mạnh cấp 6-7, v&ugrave;ng gần t&acirc;m b&atilde;o đi qua cấp 8-9,&nbsp;giật cấp 11, s&oacute;ng biển cao từ 2-5m, biển động rất mạnh. V&ugrave;ng biển c&aacute;c tỉnh từ C&agrave; Mau đến Ki&ecirc;n Giang (bao gồm cả huyện đảo Ph&uacute; Quốc v&agrave; đảo Thổ Chu) c&oacute; gi&oacute;&nbsp;giật cấp 6-7, s&oacute;ng biển cao từ 2-3m, biển động.</p> <p><span style="font-size: 17px;">Cấp độ rủi ro thi&ecirc;n tai: cấp 3.</span></p> <p>Theo TT DBKTTV TƯ: Ng&agrave;y v&agrave; đ&ecirc;m h&ocirc;m qua (03/01),ở c&aacute;c tỉnh từ H&agrave; Tĩnh đến B&igrave;nh Thuận v&agrave; miền T&acirc;y Nam Bộ đ&atilde; c&oacute; mưa, mưa vừa, c&oacute; nơi mưa to đến rất to như (lượng mưa t&iacute;nh đến 1h ng&agrave;y 04/01): N&uacute;i Th&agrave;nh (Quảng Nam) 35.6mm, H&ograve;a B&igrave;nh (Bạc Li&ecirc;u) 144.0mm, Bến Tre 84.6mm, Ph&uacute; T&acirc;n (An Giang) 57.8mm, Ngọc Hiển (C&agrave;&nbsp;&nbsp;Mau) 56.4mm, Long Ph&uacute; (S&oacute;c Trăng) 49.0mm...&nbsp;&nbsp;</p> <p>Dự b&aacute;o:&nbsp;Do ảnh hưởng của đới gi&oacute; Đ&ocirc;ng tr&ecirc;n cao n&ecirc;n trong s&aacute;ng nay (04/01) ở c&aacute;c tỉnh từ Thừa Thi&ecirc;n Huế đến B&igrave;nh Thuận c&oacute; mưa, mưa vừa, c&oacute; nơi mưa to với lượng mưa phổ biến 10-20mm, c&oacute; nơi tr&ecirc;n 30mm.&nbsp;&nbsp;</p> <p>Trong s&aacute;ng nay (04/01), do ảnh hưởng của r&igrave;a ph&iacute;a Đ&ocirc;ng Bắc ho&agrave;n lưu b&atilde;o số 01 n&ecirc;n ở khu vực miền T&acirc;y Nam Bộ c&oacute; mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 20-40mm, ri&ecirc;ng C&agrave; Mau c&oacute; nơi lớn hơn 50mm; từ chiều nay mưa giảm dần.</p> <p>Cảnh b&aacute;o:&nbsp;Trong s&aacute;ng nay ở Nam Bộ c&oacute; khả năng xảy ra d&ocirc;ng, lốc xo&aacute;y, gi&oacute; giật mạnh</p> <div>&nbsp;</div> </div> <div>&nbsp;</div>

Theo infonet.vn
back to top