Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định, chuẩn y nhân sự mới

Ngày 2/6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk tổ chức hội nghị công bố và trao các quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.

<div> <table align="center"> <tbody> <tr> <td><img alt="" src="https://khds.1cdn.vn/2020/06/03/baochinhphu-vn_daklak.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="desc">B&iacute; thư Tỉnh ủy Đắk Lắk B&ugrave;i Văn Cường trao quyết định v&agrave; ch&uacute;c mừng c&aacute;c t&acirc;n Ủy vi&ecirc;n Ban Chấp h&agrave;nh Đảng bộ tỉnh.</td> </tr> </tbody> </table> <p>Tại hội nghị, thừa ủy quyền của Ban B&iacute; thư Trung ương Đảng,đồng ch&iacute; B&ugrave;i Văn Cường,&nbsp;Ủy vi&ecirc;n Trung ương Đảng,&nbsp;B&iacute; thư Tỉnh ủy Đắk Lắk đ&atilde; trao quyết định của Ban B&iacute; thư trung ương Đảng chỉ định 6 đồng ch&iacute; tham gia Ủy vi&ecirc;n Ban Chấp h&agrave;nh Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk, nhiệm kỳ 2015 &ndash; 2020, gồm:</p> <p>- Đồng ch&iacute; Nay Phila, Gi&aacute;m đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk;</p> <p>- Đồng ch&iacute; Hồ Duy Th&agrave;nh, B&iacute; thư Huyện ủy M&rsquo;Đrắk tỉnh Đắk Lắk;</p> <p>- Đồng ch&iacute; Nguyễn Thi&ecirc;n Văn, B&iacute; thư Huyện ủy Ea S&uacute;p tỉnh Đắk Lắk;</p> <p>- Đồng ch&iacute; Trần Hồng Tiến, B&iacute; thư Huyện ủy Kr&ocirc;ng Pắc tỉnh Đắk Lắk;</p> <p>- Đồng ch&iacute; H&rsquo;Giang Ni&ecirc;, B&iacute; thư Tỉnh đo&agrave;n Đắk Lắk;</p> <p>- Đồng ch&iacute; B&ugrave;i Văn Y&ecirc;n, Gi&aacute;m đốc Sở T&agrave;i ch&iacute;nh tỉnh Đắk Lắk.</p> <p>Ph&aacute;t biểu tại hội nghị, B&iacute; thư Tỉnh ủy Đắk Lắk B&ugrave;i Văn Cường nhấn mạnh: S&aacute;u đồng ch&iacute; được chỉ định tham gia Ban Chấp h&agrave;nh Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2015 - 2020 đều đ&atilde; kinh qua, điều h&agrave;nh c&aacute;c lĩnh vực quan trọng v&agrave; c&oacute; nhiều đ&oacute;ng g&oacute;p đối với sự ph&aacute;t triển kinh tế - x&atilde; hội của địa phương. Đ&acirc;y l&agrave; nguồn nh&acirc;n lực mới bổ sung v&agrave;o Ban Chấp h&agrave;nh Đảng bộ tỉnh để c&oacute; những đ&oacute;ng g&oacute;p v&agrave;o c&aacute;c quyết định của Ban Chấp h&agrave;nh Đảng bộ tỉnh trong thời gian tới. B&iacute; thư Tỉnh ủy Đắk Lắk B&ugrave;i Văn Cường y&ecirc;u cầu c&aacute;c c&aacute;n bộ vừa được chỉ định tham gia Ban Chấp h&agrave;nh Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2015 - 2020 trước mắt phải chỉ đạo thực hiện tốt c&ocirc;ng t&aacute;c tổ chức Đại hội Đảng bộ tại c&aacute;c huyện, c&aacute;c đơn vị cơ sở để đ&oacute;ng g&oacute;p chung v&agrave;o th&agrave;nh c&ocirc;ng của Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.</p> <table align="center"> <tbody> <tr> <td><img alt="" src="https://khds.1cdn.vn/2020/06/03/baochinhphu-vn_tiengiang.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="desc">B&iacute; thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tiền Giang Nguyễn Văn Danh trao quyết định v&agrave; ch&uacute;c mừng đồng ch&iacute; Phạm Văn Thanh v&agrave; đồng ch&iacute; Nguyễn Ch&iacute; Trung</td> </tr> </tbody> </table> <p>* Trước đ&oacute;, ng&agrave;y 1/6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tiền Giang đ&atilde; tổ chức Lễ c&ocirc;ng bố v&agrave; trao quyết định của Ban B&iacute; thư Trung ương Đảng về c&ocirc;ng t&aacute;c c&aacute;n bộ.</p> <p>Tại buổi lễ, đồng ch&iacute; Nguyễn Văn Danh, Ủy vi&ecirc;n Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương Đảng, B&iacute; thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tiền Giang đ&atilde; trao quyết định của Ban B&iacute; thư Trung ương Đảng về việc chuẩn y đồng ch&iacute; Phạm Văn Thanh, Tỉnh ủy vi&ecirc;n, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Qu&acirc;n sự tỉnh Tiền Giang giữ chức vụ Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tiền Giang, nhiệm kỳ 2015 &ndash; 2020;</p> <p>Đồng thời, B&iacute; thư Tỉnh ủy Tiền Giang, Chủ tịch HĐND tỉnh Tiền Giang Nguyễn Văn Danh trao quyết định của Ban B&iacute; thư Trung ương Đảng chuẩn y đồng ch&iacute; Nguyễn Ch&iacute; Trung, Tỉnh ủy vi&ecirc;n, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Tiền Giang giữ chức vụ Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tiền Giang, nhiệm kỳ 2015 - 2020./.</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo baochinhphu.vn
40 năm thành lập VUSTA: Dư âm và... tự hào

40 năm thành lập VUSTA: Dư âm và... tự hào

Tham dự Lễ Kỷ niệm 60 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp mặt đội ngũ trí thức và 40 năm ngày thành lập VUSTA, tất cả đại biểu bày tỏ niềm tự hào là thành viên trong ngôi nhà chung của trí thức Việt Nam.
back to top