Ban Bí thư chuẩn y nhân sự UBKT Đảng ủy Công an Trung ương

Ngày 12/8, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức Lễ công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.

<div> <p>Tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguy&ecirc;n, Ph&oacute; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy C&ocirc;ng an Trung ương đ&atilde; c&ocirc;ng bố c&aacute;c quyết định của Ban B&iacute; thư Trung ương Đảng chuẩn y Ủy vi&ecirc;n, Ph&oacute; Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy C&ocirc;ng an Trung ương nhiệm kỳ 2015 &ndash; 2020.</p> <p>Theo đ&oacute;, Đại t&aacute; Tạ Quang Huy, Ủy vi&ecirc;n UBKT Đảng ủy C&ocirc;ng an Trung ương giữ chức Ph&oacute; Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy C&ocirc;ng an Trung ương;</p> <p>Thiếu tướng Ho&agrave;ng Đức Lừng, Cục trưởng Cục Tổ chức c&aacute;n bộ, Bộ C&ocirc;ng an giữ chức Ủy vi&ecirc;n UBKT Đảng ủy C&ocirc;ng an Trung ương;</p> <p>Thượng t&aacute; Nguyễn Phước Nga, Gi&aacute;m đốc Trung t&acirc;m Tư liệu v&agrave; thư viện, Học viện Ch&iacute;nh trị C&ocirc;ng an nh&acirc;n d&acirc;n giữ chức Ủy vi&ecirc;n UBKT Đảng ủy C&ocirc;ng an Trung ương.</p> <p>Trao quyết định v&agrave; ph&aacute;t biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Nguyễn Văn Th&agrave;nh, Ủy vi&ecirc;n Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy C&ocirc;ng an Trung ương, Thứ trưởng Bộ C&ocirc;ng an &nbsp;nhấn mạnh, đồng ch&iacute; Thiếu tướng Ho&agrave;ng Đức Lừng, Đại t&aacute; Tạ Quang Huy, Thượng t&aacute; Nguyễn Phước Nga l&agrave; c&aacute;n bộ được đ&agrave;o tạo cơ bản, được r&egrave;n luyện, thử th&aacute;ch qua nhiều lĩnh vực, đ&atilde; kinh qua nhiều vị tr&iacute; c&ocirc;ng t&aacute;c kh&aacute;c nhau, từng giữ nhiều cương vị l&atilde;nh đạo kh&aacute;c nhau từ cơ sở đến c&aacute;c đơn vị tr&ecirc;n Bộ.</p> <p>Thứ trưởng Nguyễn Văn Th&agrave;nh đề nghị, c&aacute;c đồng ch&iacute; tiếp tục gương mẫu, n&ecirc;u cao tinh thần tr&aacute;ch nhiệm, kh&ocirc;ng ngừng học tập, n&acirc;ng cao tr&igrave;nh độ, phấn đấu vươn l&ecirc;n, x&acirc;y dựng tập thể UBKT Đảng ủy C&ocirc;ng an Trung ương đo&agrave;n kết, thống nhất. Đối với l&atilde;nh đạo phải đề ra những chủ trương, chiến lược đ&uacute;ng; x&acirc;y dựng tổ chức bộ m&aacute;y, c&oacute; cơ chế, ch&iacute;nh s&aacute;ch để ho&agrave;n th&agrave;nh nhiệm vụ; n&acirc;ng cao c&ocirc;ng t&aacute;c tổ chức kiểm tra gi&aacute;m s&aacute;t&hellip; Qua đ&oacute; x&acirc;y dựng Cơ quan UBKT Đảng ủy C&ocirc;ng an Trung ương l&agrave; cơ quan tham mưu chiến lược về c&ocirc;ng t&aacute;c kiểm tra, gi&aacute;m s&aacute;t, thi h&agrave;nh kỷ luật Đảng trong CAND, g&oacute;p phần quan trọng x&acirc;y dựng Đảng, x&acirc;y dựng lực lượng CAND c&aacute;ch mạng ch&iacute;nh quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.</p> <p>Thay mặt c&aacute;c đồng ch&iacute; nhận nhiệm vụ, Ph&oacute; Chủ nhiệm Thường trực UBKT Đảng ủy C&ocirc;ng an Trung ương Tạ Quang Huy xin hứa, tiếp tục tu dưỡng, r&egrave;n luyện bản lĩnh ch&iacute;nh trị, tr&igrave;nh độ năng lực, đạo đức lối sống, đặc biệt l&agrave; vấn đề n&ecirc;u gương của người đứng đầu, c&ugrave;ng với tập thể Đảng ủy, l&atilde;nh đạo Cơ quan UBKT Đảng ủy C&ocirc;ng an Trung ương x&acirc;y dựng nội bộ đơn vị đo&agrave;n kết; x&acirc;y dựng đội ngũ c&aacute;n bộ đảm bảo về tr&igrave;nh độ, kiến thức, phẩm chất ch&iacute;nh trị, tư tưởng đạo đức lối sống v&agrave; bản lĩnh nghề nghiệp, ho&agrave;n th&agrave;nh xuất sắc c&aacute;c nhiệm vụ được giao, g&oacute;p phần n&acirc;ng cao chất lượng x&acirc;y dựng đảng trong &nbsp;lực lượng CAND.&nbsp;/.</p> <p><span>Theo B&aacute;o Ch&iacute;nh phủ</span></p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo www.tienphong.vn
Hà Tĩnh: Hơn 4.000 học sinh nghỉ học do mưa lớn

Hà Tĩnh: Hơn 4.000 học sinh nghỉ học do mưa lớn

Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, trong 2 ngày qua tại Hà Tĩnh có mưa to đến rất to, nhiều tuyến đường ở vùng núi bị sạt lở, ngập sâu. Hơn 4.000 học sinh của huyện Hương Khê phải nghỉ học để đảm bảo an toàn.
back to top