Bác sĩ cảnh báo sớm về virus corona qua đời vì nhiễm bệnh

Bác sĩ Li Wenliang, người đã cảnh báo về sự nguy hiểm của virus corona rồi sau đó bị công an Trung Quốc triệu tập và phê bình, đã qua đời tại một bệnh viện ở thành phố Vũ Hán.

<div> <p>Theo <em>Guardian</em>, &ocirc;ng Li Wenliang, 34 tuổi, b&aacute;c sĩ nh&atilde;n khoa tại Bệnh viện Trung ương Vũ H&aacute;n, một trong những người đầu ti&ecirc;n cảnh b&aacute;o c&aacute;c đồng nghiệp v&agrave; nh&acirc;n vi&ecirc;n y tế về sự nguy hiểm của virus corona, đ&atilde; qua đời tại th&agrave;nh phố Vũ H&aacute;n sau khi bị nhiễm virus n&agrave;y.</p> <p>Th&ocirc;ng tin n&agrave;y được tờ <em>Ho&agrave;n cầu Thời b&aacute;o</em> x&aacute;c nhận tr&ecirc;n Twitter.</p> <p>&Ocirc;ng Li l&agrave; một trong số 8 người đầu ti&ecirc;n đ&atilde; cố gắng cảnh b&aacute;o c&aacute;c cơ quan chức năng v&agrave; cộng đồng y tế về một lo&agrave;i virus nguy hiểm m&agrave; &ocirc;ng tin l&agrave; SARS.</p> <table align="center"> <tbody> <tr> <td><img alt="Bac si canh bao som ve virus corona qua doi vi nhiem benh hinh anh 1 200203152718_wuhan_coronavirus_doctor_bed_exlarge_169.jpg" src="https://khds.1cdn.vn/2020/01/26/200203152718_wuhan_coronavirus_doctor_bed_exlarge_169.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>B&aacute;c sĩ Li Wenliang khi đang được điều trị tại bệnh viện. Ảnh: <em>CNN.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>V&agrave;o ng&agrave;y 30/12/2019, &ocirc;ng đăng một đoạn ph&acirc;n t&iacute;ch m&atilde; gen RNA cho thấy virus corona SARS v&agrave; c&aacute;c vi khuẩn lưu tr&uacute; tr&ecirc;n khắp đường thở của một bệnh nh&acirc;n đang được c&aacute;ch ly tại bệnh viện của &ocirc;ng.</p> <p>Ngay trong đ&ecirc;m, c&aacute;c quan chức y tế th&agrave;nh phố Vũ H&aacute;n gọi b&aacute;c sĩ Li tới, hỏi v&igrave; sao &ocirc;ng đ&atilde; chia sẻ th&ocirc;ng tin đ&oacute;. Ba ng&agrave;y sau, &ocirc;ng Li buộc phải k&yacute; giấy thừa nhận đ&oacute; l&agrave; h&agrave;nh vi phạm ph&aacute;p.</p> <p>Đến ng&agrave;y 1/1, c&ocirc;ng an Vũ H&aacute;n đ&atilde; triệu tập &ocirc;ng Li c&ugrave;ng 7 người kh&aacute;c v&igrave; cho rằng họ lan truyền &quot;tin đồn&quot; về việc c&aacute;c bệnh viện ở Vũ H&aacute;n đang tiếp nhận c&aacute;c ca bệnh giống SARS.</p> <p>Tất cả 8 người bị triệu tập đều l&agrave; b&aacute;c sĩ.</p> <p>Ng&agrave;y 3/1, &ocirc;ng Li k&ecirc;u gọi cảnh s&aacute;t địa phương cảnh b&aacute;o về t&igrave;nh h&igrave;nh dịch bệnh v&agrave; c&ocirc;ng bố th&ocirc;ng tin tr&ecirc;n mạng x&atilde; hội. B&aacute;c sĩ cho biết &ocirc;ng đ&atilde; ph&aacute;t hiện virus nCoV c&oacute; thể l&acirc;y từ người sang người. V&agrave;o cuối th&aacute;ng 1, giữa l&uacute;c virus corona đ&atilde; b&ugrave;ng ph&aacute;t, T&ograve;a &aacute;n Nh&acirc;n d&acirc;n Tối cao <span>Trung Quốc</span> đưa ra một tuy&ecirc;n bố bất thường cảnh c&aacute;o cảnh s&aacute;t Vũ H&aacute;n v&igrave; đ&atilde; bắt giữ 8 nh&agrave; khoa học n&oacute;i tr&ecirc;n. Đ&acirc;y được cho l&agrave; một sự giải oan cho &ocirc;ng Li c&ugrave;ng c&aacute;c đồng nghiệp.</p> <p>&Ocirc;ng Li trước đ&oacute; đ&atilde; điều trị cho c&aacute;c bệnh nh&acirc;n nhiễm virus m&agrave; kh&ocirc;ng mặc đồ bảo hộ. Điều n&agrave;y khiến cho vị b&aacute;c sĩ c&oacute; c&aacute;c dấu hiệu bị nhiễm v&agrave; sốt nhưng phải tới ng&agrave;y 30/1, kết quả x&eacute;t nghiệm mới cho thấy &ocirc;ng dương t&iacute;nh với virus corona.</p> <section class="section article-news-coverage" id="article-news-coverage"> <header class="section-title"> <h3>&nbsp;</h3> </header> </section> </div>

Theo news.zing.vn
back to top