Ai đang "đứng sau" Bamboo Airways?

Sau khi FLC công bố việc giảm tỷ lệ sở hữu vốn tại Bamboo Airways xuống còn 39,4% hồi đầu tháng 2 vừa qua, hãng bay này đã không còn là công ty con của FLC. Vậy Bamboo Airway thuộc sở hữu của bên nào?

<div> <figure class="image align-center" contenteditable="false"><img alt="Ai đang đứng sau Bamboo Airways? - 1" src="https://khds.1cdn.vn/2021/03/12/icdn-dantri-com-vn_bambooo-1569306485133.jpg" title="Ai đang đứng sau Bamboo Airways? - 1" /> <figcaption> <p>&Ocirc;ng Trịnh Văn Quyết sở hữu tới 35,43% vốn Bamboo Airways (Ảnh: AFP)</p> </figcaption> </figure> <p>Như tin đ&atilde; đưa, theo th&ocirc;ng tin tại b&aacute;o c&aacute;o t&agrave;i ch&iacute;nh hợp nhất đ&atilde; kiểm to&aacute;n của C&ocirc;ng ty cổ phần Tập đo&agrave;n FLC, hiện tại, tập đo&agrave;n n&agrave;y đ&atilde; giảm tỷ lệ sở hữu vốn tại C&ocirc;ng ty cổ phần H&agrave;ng kh&ocirc;ng Tre Việt (Bamboo Airways) xuống c&ograve;n 39,4%.</p> <p>Theo đ&oacute;, Bamboo Airways kh&ocirc;ng c&ograve;n l&agrave; c&ocirc;ng ty của Tập đo&agrave;n FLC kể từ ng&agrave;y 5/2. Sau đ&oacute;, FLC cũng đ&atilde; c&oacute; th&ocirc;ng tin ch&iacute;nh thức về vấn đề n&agrave;y cho cổ đ&ocirc;ng, nh&agrave; đầu tư v&agrave;o ng&agrave;y 10/3 vừa qua.</p> <p>Nguy&ecirc;n nh&acirc;n của việc giảm tỷ lệ sở hữu của FLC tại Bamboo Airways đến từ việc ng&agrave;y 5/2, h&atilde;ng bay n&agrave;y tăng vốn điều lệ từ 7.000 tỷ đồng l&ecirc;n 10.500 tỷ đồng.</p> <p>Điều nh&agrave; đầu tư băn khoăn l&agrave; vậy sau khi tăng vốn, ai đang ảnh hưởng lớn nhất đến Bamboo Airways?</p> <p>Thực tế, tại ng&agrave;y chốt danh s&aacute;ch sở hữu của Bamboo Airwasy, FLC tuy kh&ocirc;ng c&ograve;n đ&oacute;ng vai tr&ograve; c&ocirc;ng ty mẹ nhưng vẫn l&agrave; cổ đ&ocirc;ng lớn nhất của h&atilde;ng bay n&agrave;y. Cổ đ&ocirc;ng lớn thứ hai l&agrave; &ocirc;ng Trịnh Văn Quyết - Chủ tịch Tập đo&agrave;n FLC - đồng thời cũng l&agrave; Chủ tịch Bamboo Airways v&agrave; kế đến l&agrave; C&ocirc;ng ty Cổ phần X&acirc;y dựng FLC Faros.</p> <p>Trong đ&oacute;, FLC nắm 413,7 triệu cổ phần tương ứng chiếm tỷ lệ 39,4%. &Ocirc;ng Trịnh Văn Quyết nắm tr&ecirc;n 372 triệu cổ phần tương ứng tỷ lệ 35,43% v&agrave; FLC Faros nắm 8,57%.</p> <p>Tại Nghị quyết số 06B ng&agrave;y 19/1 của Hội đồng quản trị C&ocirc;ng ty cổ phần Tập đo&agrave;n FLC về việc g&oacute;p vốn v&agrave; thay đổi tỷ lệ sở hữu vốn tại Bamboo Airways cũng đ&atilde; th&ocirc;ng qua việc đăng k&yacute; mua cổ phần Bamboo Airways trong đợt h&atilde;ng bay n&agrave;y ch&agrave;o b&aacute;n cổ phần ri&ecirc;ng lẻ.</p> <p>Cụ thể, FLC đăng k&yacute; mua th&ecirc;m 55 triệu cổ phần BAV (Bamboo Airways) với gi&aacute; trị đăng k&yacute; mua theo mệnh gi&aacute; l&agrave; 550 tỷ đồng.</p> <p>Như vậy, Bamboo Airways sau khi tăng vốn vẫn chịu sự chi phối của nh&oacute;m cổ đ&ocirc;ng li&ecirc;n quan đến &ocirc;ng Trịnh Văn Quyết v&agrave; Tập đo&agrave;n FLC (sở hữu tới 83,4% vốn Bamboo Airways).</p> <p>Chưa r&otilde; sẽ c&oacute; những thay đổi tiếp theo g&igrave; sau khi Bamboo Airways tăng vốn gấp rưỡi. Song nguồn lực t&agrave;i ch&iacute;nh bổ sung n&agrave;y được cho l&agrave; sẽ đ&oacute;ng vai tr&ograve; quan trọng đối với kế hoạch mở rộng hoạt động m&agrave; h&atilde;ng bay n&agrave;y đặt ra trong năm 2021.</p> <p>Theo đ&oacute;, h&atilde;ng dự kiến n&acirc;ng số lượng m&aacute;y bay trong đội bay l&ecirc;n &iacute;t nhất 50 chiếc; triển khai chiến dịch chuẩn h&oacute;a dịch vụ theo ti&ecirc;u chuẩn 5 sao quốc tế; số h&oacute;a to&agrave;n diện h&atilde;ng h&agrave;ng kh&ocirc;ng; mở rộng mạng lưới đường bay nội địa kết nối to&agrave;n bộ c&aacute;c tỉnh th&agrave;nh tr&ecirc;n cả nước; khởi động lại mạng bay quốc tế ngay khi Ch&iacute;nh phủ cho ph&eacute;p.</p> <p>Trong năm 2020, h&atilde;ng ước lợi nhuận trước thuế đạt hơn 400 tỷ đồng, tăng gần 34% so với c&ugrave;ng kỳ năm trước v&agrave; l&agrave; một trong những h&atilde;ng bay hiếm hoi tr&ecirc;n thế giới c&oacute; l&atilde;i bất chấp t&aacute;c động ti&ecirc;u cực của đại dịch Covid-19.</p> <p>Với việc kh&ocirc;ng c&ograve;n l&agrave; c&ocirc;ng ty con của FLC, tại kỳ b&aacute;o c&aacute;o t&agrave;i ch&iacute;nh qu&yacute; 1 năm nay, kết quả kinh doanh của Bamboo Airways sẽ kh&ocirc;ng hợp nhất v&agrave;o b&aacute;o c&aacute;o t&agrave;i ch&iacute;nh của FLC.</p> <p>&Ocirc;ng Trịnh Văn Quyết từng cho biết sẽ đưa Bamboo Airways ni&ecirc;m yết tr&ecirc;n thị trường chứng kho&aacute;n v&agrave;o qu&yacute; 4/2020. H&atilde;ng n&agrave;y đặt ra kỳ vọng 1 tỷ USD vốn h&oacute;a sau ni&ecirc;m yết v&agrave; chiếm lĩnh 30% thị phần h&agrave;ng kh&ocirc;ng nội địa v&agrave;o năm 2021.</p> <p>Về sở hữu tại Bamboo Airways, tr&ecirc;n mạng x&atilde; hội hồi đầu năm ngo&aacute;i từng rộ tin đồn h&atilde;ng bay n&agrave;y đ&atilde; b&aacute;n 49% cổ phần cho Trung Quốc. Tuy nhi&ecirc;n, th&ocirc;ng tin n&agrave;y lập tức bị b&aacute;c bỏ v&agrave; ph&iacute;a Bamboo Airways l&uacute;c đ&oacute; đ&atilde; khẳng định, trong danh s&aacute;ch cổ đ&ocirc;ng của h&atilde;ng kh&ocirc;ng c&oacute; bất cứ nh&agrave; đầu tư n&agrave;o c&oacute; quốc tịch Trung Quốc hay bất cứu cổ đ&ocirc;ng n&agrave;o l&agrave; tổ chức c&oacute; vốn đầu tư từ c&aacute;c nh&agrave; đầu tư Trung Quốc.</p> <p>&nbsp;</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo dantri.com.vn
Nấm mối đầu mùa giá gần 1 triệu đồng/kg

Nấm mối đầu mùa giá gần 1 triệu đồng/kg

Nấm mối chỉ xuất hiện một lần trong năm vào đầu mùa mưa,  giá bán loại nấm này khá cao so với mặt bằng chung. Năm nay do ảnh hưởng từ thời tiết khiến nguồn cung khan hiếm, nấm mối bị thương lái đẩy giá lên gần 1 triệu đồng/kg.
back to top