55 người đã sử dụng bằng giả do Đại học Đông Đô cấp để làm tiến sỹ

Cơ quan ANĐT - Bộ Công an xác định có 60 trường hợp đã sử dụng bằng cử nhân tiếng Anh giả (hệ văn bằng 2) do Đại học Đông Đô cấp, trong đó có 55 trường hợp đã sử dụng bằng để làm nghiên cứu sinh, bảo vệ luận án tiến sỹ.

<div> <p><b style="font-size: 14px;">L&agrave;m giả hồ sơ để mua hơn 1.000 ph&ocirc;i bằng của Bộ GĐ&amp;ĐT</b></p> <p>Theo kết luận điều tra, qu&aacute; tr&igrave;nh hoạt động, trường Đại học Đ&ocirc;ng Đ&ocirc; chưa được Bộ GĐ&amp;ĐT cho ph&eacute;p đ&agrave;o tạo văn bằng 2, nhưng từ năm 2015 trường n&agrave;y đ&atilde; đăng k&yacute; chỉ ti&ecirc;u tuyển sinh v&agrave; được Bộ GĐ&amp;ĐT (Vụ Kế hoạch t&agrave;i ch&iacute;nh) th&ocirc;ng b&aacute;o chỉ ti&ecirc;u tuyển sinh v&agrave; được Vụ Gi&aacute;o dục đại học cho đăng tải &ldquo;Đề &aacute;n tuyển sinh&rdquo; l&ecirc;n cổng th&ocirc;ng tin tuyển sinh của Bộ GĐ&amp;ĐT trong đ&oacute; c&oacute; chỉ ti&ecirc;u hệ văn bằng 2 ch&iacute;nh quy.</p> <p>Lợi dụng sơ hở, thiếu s&oacute;t của Bộ GD&amp;ĐT trong c&ocirc;ng t&aacute;c quản l&yacute; việc tuyển sinh, đ&agrave;o tạo, cấp bằng đối với hệ văn bằng 2; lợi dụng ch&iacute;nh s&aacute;ch tự chủ gi&aacute;o dục đại học, Trần Khắc H&ugrave;ng (Chủ tịch HĐQT trường Đại học Đ&ocirc;ng Đ&ocirc;) v&agrave; đồng phạm đ&atilde; tuyển sinh v&agrave; cấp bằng cho h&agrave;ng trăm trường hợp m&agrave; kh&ocirc;ng cần phải học.</p> <p>Cụ thể, từ th&aacute;ng 4/2017, &ocirc;ng H&ugrave;ng đ&atilde; chỉ đạo Trần Kim Oanh v&agrave; Dương Văn H&ograve;a (Hiệu trưởng) k&yacute; th&ocirc;ng b&aacute;o tuyển sinh văn bằng 2 Tiếng Anh gửi c&aacute;c cơ sở, c&aacute; nh&acirc;n đồng thời k&yacute; hợp đồng hỗ trợ tuyển sinh, đ&agrave;o tạo văn bằng 2 tiếng Anh với 15 cơ sở đ&agrave;o tạo.</p> <p>Sau khi c&oacute; 12 cơ sở đăng k&yacute; với số lượng 3.527 học vi&ecirc;n, H&ugrave;ng đ&atilde;<b> </b>giao Trần Kim Oanh v&agrave; L&ecirc; Ngọc H&agrave; (đều l&agrave; ph&oacute; Viện trưởng Viện Đ&agrave;o tạo li&ecirc;n tục) chỉ đạo nh&acirc;n vi&ecirc;n tiếp nhận hồ sơ học vi&ecirc;n, kh&ocirc;ng tổ chức thi đầu v&agrave;o, kh&ocirc;ng đ&agrave;o tạo theo chương tr&igrave;nh m&agrave; tổ chức hướng dẫn học vi&ecirc;n hợp thức b&agrave;i thi bằng c&aacute;ch ph&aacute;t đề thi v&agrave; đ&aacute;p &aacute;n cho học vi&ecirc;n ch&eacute;p lại, c&aacute; biệt c&oacute; trường hợp kh&ocirc;ng phải hợp thức b&agrave;i thi.</p> <p>Sau khi học vi&ecirc;n ho&agrave;n thiện b&agrave;i thi, một số c&aacute;n bộ được giao nhiệm vụ dọc ph&aacute;ch, chuyển cho c&aacute;c gi&aacute;o vi&ecirc;n của trường chấm điểm, lập bảng điểm kh&oacute;a học cho từng học vi&ecirc;n, lập v&agrave; k&yacute; danh s&aacute;ch đề nghị in bằng để Trần Kinh Oanh hoặc L&ecirc; Ngọc H&agrave; k&yacute;.</p> <p>Để c&oacute; ph&ocirc;i in bằng giả, th&aacute;ng 10 v&agrave; 11/2018, Trần Kim Oanh đ&atilde; chỉ đạo Trần Ngọc Quang (ph&oacute; ph&ograve;ng đ&agrave;o tạo) l&agrave;m giả c&aacute;c quyết định về việc c&ocirc;ng nhận danh s&aacute;ch th&iacute; sinh tr&uacute;ng tuyển đại học hệ văn bằng 2 để Dương Văn H&ograve;a ho&agrave;n tất thủ tục k&yacute; gửi Bộ GD&amp;ĐT đề nghị mua tổng cộng 1.303 ph&ocirc;i bằng&hellip; Sau khi in bằng, Dương Văn H&ograve;a k&yacute; cấp ph&aacute;t cho c&aacute;c c&aacute; nh&acirc;n.</p> <p><b>Trường Đ&ocirc;ng Đ&ocirc; đ&atilde; cấp hơn 600 bằng</b></p> <p>Căn cứ t&agrave;i liệu thu giữ được, CQĐT x&aacute;c định trường Đại học Đ&ocirc;ng Đ&ocirc; đ&atilde; cấp bằng cử nh&acirc;n ng&agrave;nh ng&ocirc;n ngữ tiếng Anh cho 626 trường hợp nhưng chỉ c&oacute; 216 trường hợp c&oacute; th&ocirc;ng tin để x&aacute;c minh.</p> <p>Kết quả x&aacute;c minh x&aacute;c định trong số 216 trường hợp n&ecirc;u tr&ecirc;n c&oacute; tới 193 người được cấp bằng kh&ocirc;ng qua tuyển sinh, đ&agrave;o tạo hoặc kh&ocirc;ng đủ điều kiện để cấp bằng (số bằng n&agrave;y được cấp trong giai đoạn từ th&aacute;ng 5/2018 đến th&aacute;ng 3/2019); 23 người c&oacute; tham gia học tập tại c&aacute;c cơ sở nhưng do đại học Đ&ocirc;ng Đ&ocirc; chưa được cấp ph&eacute;p đ&agrave;o tạo văn bằng 2 n&ecirc;n số bằng đ&atilde; cấp cho những người n&agrave;y kh&ocirc;ng c&oacute; gi&aacute; trị.</p> <p>Vẫn theo kết luận điều tra, to&agrave;n bộ 193 bằng giả do đại học Đ&ocirc;ng Đ&ocirc; cấp đều do Dương Văn H&ograve;a k&yacute; với tư c&aacute;ch Hiệu trưởng. CQĐT đ&atilde; thu giữ được 177 bằng giả, trong đ&oacute; c&oacute; 67 bản ch&iacute;nh, 110 bản photo v&agrave; 84 bảng điểm kh&oacute;a học.</p> <p>Đối với 193 trường hợp được Đại học Đ&ocirc;ng Đ&ocirc; cấp bằng giả, c&oacute; 60 trường hợp sử dụng bằng giả n&agrave;y, trong đ&oacute; c&oacute; 55 người sử dụng để nộp hồ sơ x&eacute;t tuyển nghi&ecirc;n cứu sinh hoặc bảo vệ luận &aacute;n tiến sỹ, 1 trường hợp thi n&acirc;ng ngạch thanh tra vi&ecirc;n, 1 trường hợp thi c&ocirc;ng chức, 2 trường hợp khai v&agrave;o hồ sơ c&aacute;n bộ, 1 trường hợp nộp hồ sơ x&eacute;t tuyển thạc sỹ. CQĐT đ&atilde; kiến nghị c&aacute;c cơ quan chủ quản xử l&yacute; c&aacute;n bộ theo quy định đối với 58 người, 2 trường hợp c&ograve;n lại một người đ&atilde; chết, người c&ograve;n lại xin th&ocirc;i kh&ocirc;ng học thạc sỹ trước khi CQĐT khởi tố vụ &aacute;n n&ecirc;n kh&ocirc;ng kiến nghị xử l&yacute;.</p> <p><span>C&aacute;c trường hợp chưa sử dụng bằng, CQĐT đ&atilde; c&oacute; văn bản đề nghị Bộ GĐ&amp;ĐT c&oacute; quyết định hủy bỏ, thu hồi v&agrave; th&ocirc;ng b&aacute;o về việc bằng cử nh&acirc;n văn bằng 2 ng&agrave;nh ng&ocirc;n ngữ tiếng Anh do Đại học Đ&ocirc;ng Đ&ocirc; cấp kh&ocirc;ng c&oacute; gi&aacute; trị.</span></p> <div> <blockquote class="summarize cms-quote"> <p><span>Đối với 193 trường hợp được Đại học Đ&ocirc;ng Đ&ocirc; cấp bằng giả, c&oacute; 60 trường hợp sử dụng bằng giả n&agrave;y, trong đ&oacute; c&oacute; 55 người sử dụng để nộp hồ sơ x&eacute;t tuyển nghi&ecirc;n cứu sinh hoặc bảo vệ luận &aacute;n tiến sỹ, 1 trường hợp thi n&acirc;ng ngạch thanh tra vi&ecirc;n, 1 trường hợp thi c&ocirc;ng chức, 2 trường hợp khai v&agrave;o hồ sơ c&aacute;n bộ, 1 trường hợp nộp hồ sơ x&eacute;t tuyển thạc sỹ. CQĐT đ&atilde; kiến nghị c&aacute;c cơ quan chủ quản xử l&yacute; c&aacute;n bộ theo quy định đối với 58 người, 2 trường hợp c&ograve;n lại một người đ&atilde; chết, người c&ograve;n lại xin th&ocirc;i kh&ocirc;ng học thạc sỹ trước khi CQĐT khởi tố vụ &aacute;n n&ecirc;n kh&ocirc;ng kiến nghị xử l&yacute;.</span></p> </blockquote> </div> <p class="article-author cms-author">&nbsp;</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo www.tienphong.vn
back to top