5 gương mặt nữ giữ vị trí cấp cao trong Nhà Trắng thời ông Biden

Với danh sách 9 nhân sự cấp cao Nhà Trắng gồm 4 nam và 5 nữ vừa được công bố, ông Biden một lần nữa nhắc nhớ công chúng về cam kết xây dựng “một chính quyền giống như nước Mỹ” của mình.

<div> <div id="divfirst"> <div> <figure class="image" style="display:inline-block"><img alt="Chú thích ảnh" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/19/cdnmedia-baotintuc-vn_biden-1811.jpg" /> <figcaption>Đội ngũ chuyển giao quyền lực của &ocirc;ng Joe Biden c&oacute; tới 52% l&agrave; nữ. Ảnh: AP</figcaption> </figure> </div> <p>Từ khi bắt đầu chiến dịch tranh cử tổng thống, ứng cử vi&ecirc;n đảng D&acirc;n chủ đ&atilde; cam kết x&acirc;y dựng một đội ngũ nh&acirc;n vi&ecirc;n đa dạng. Sau cuộc bầu cử, trong b&agrave;i diễn văn h&ocirc;m 7/11 tại Delaware, &ocirc;ng tuy&ecirc;n bố &ldquo;t&ocirc;i đ&atilde; muốn một chiến dịch đại diện cho nước Mỹ, v&agrave; t&ocirc;i nghĩ ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&atilde; l&agrave;m được điều đ&oacute;. L&uacute;c n&agrave;y t&ocirc;i cũng muốn ch&iacute;nh quyền của m&igrave;nh giống như nước Mỹ&rdquo;.</p> <p>Theo đ&uacute;ng cam kết của m&igrave;nh, Biden đ&atilde; x&acirc;y dựng đội ngũ chuyển giao quyền lực gồm 46% l&agrave; người da m&agrave;u v&agrave; 52% l&agrave; phụ nữ - theo dữ liệu m&agrave; CNN c&oacute; được. V&agrave; nếu nh&igrave;n kỹ hơn v&agrave;o c&aacute;c nh&acirc;n vi&ecirc;n cấp cao của &ocirc;ng th&igrave; người da m&agrave;u chiếm 41% v&agrave; phụ nữ chiếm tới 53%.</p> <p>H&ocirc;m 17/11, &ocirc;ng Biden v&agrave; b&agrave; Kamala Harris, li&ecirc;n danh Ph&oacute; tổng thống, đ&atilde; c&ocirc;ng bố tr&ecirc;n Twitter những gương mặt sẽ tham gia nh&oacute;m nh&acirc;n sự cấp cao tại Nh&agrave; Trắng của họ. Với danh s&aacute;ch 9 c&aacute; nh&acirc;n gồm 4 nam v&agrave; 5 nữ, &ocirc;ng Biden một lần nữa thể hiện cam kết x&acirc;y dựng &ldquo;một ch&iacute;nh quyền giống như nước Mỹ&rdquo; của m&igrave;nh.</p> <figure class="image"><img alt="Chú thích ảnh" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/19/cdnmedia-baotintuc-vn_list-biden.png" /> <figcaption>Danh s&aacute;ch nh&oacute;m nh&acirc;n sự cấp cao tại Nh&agrave; Trắng m&agrave; &ocirc;ng Biden mới c&ocirc;ng bố.</figcaption> </figure> <p><em>C&ugrave;ng gặp gỡ 5 gương mặt nữ trong đội ngũ Nh&agrave; Trắng dưới thời &ocirc;ng Joe Biden:</em></p> <p><strong>Jennifer O&rsquo;Malley Dillon, Ph&oacute; Ch&aacute;nh văn ph&ograve;ng</strong></p> <p>L&agrave; Gi&aacute;m đốc chiến dịch của cặp ứng cử vi&ecirc;n Biden - Harris, Jennifer O&rsquo;Malley Dillon cũng l&agrave; người phụ nữ đầu ti&ecirc;n từng dẫn dắt một chiến dịch tranh cử tổng thống th&agrave;nh c&ocirc;ng của đảng D&acirc;n chủ.</p> <p>B&agrave; gia nhập chiến dịch từ th&aacute;ng 3/2020 v&agrave; lập tức buộc phải điều h&agrave;nh hoạt động từ xa do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Trước chiến dịch của &ocirc;ng Biden, b&agrave; mẹ ba con từng giữ vị tr&iacute; gi&aacute;m đốc chiến dịch tranh cử tổng thống của &ocirc;ng Beto O&rsquo;Rourke; Ph&oacute; gi&aacute;m đốc chiến dịch trong cuộc t&aacute;i tranh cử tổng thống năm 2012 của &ocirc;ng Obama.</p> <figure class="image"><img alt="Chú thích ảnh" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/19/cdnmedia-baotintuc-vn_dillon.jpeg" /> <figcaption>Jen O&rsquo;Malley Dillon đ&atilde; dẫn dắt th&agrave;nh c&ocirc;ng chiến dịch tranh cử của ứng cử vi&ecirc;n Joe Biden. Ảnh: The Washington Post</figcaption> </figure> <p>Tốt nghiệp trường Đại học Tufts, O&rsquo;Malley Dillon tới đ&acirc;y sẽ đảm nhiệm cương vị Ph&oacute; Ch&aacute;nh văn ph&ograve;ng Nh&agrave; Trắng, đ&acirc;y cũng l&agrave; vị tr&iacute; đầu ti&ecirc;n của b&agrave; tại t&ograve;a Bạch Ốc.</p> <p><strong>Dana Remus, Cố vấn Nh&agrave; Trắng</strong></p> <p>Dana Remus, người từng giữ vị tr&iacute; trưởng luật sư cho chiến dịch Biden-Harris, được bổ nhiệm vai tr&ograve; Cố vấn Nh&agrave; Trắng của Tổng thống.</p> <p>Từng tốt nghiệp Đại học Harvard v&agrave; Trường Luật Yale, b&agrave; Remus trước đ&acirc;y đ&atilde; l&agrave;m trưởng luật sư cho Quỹ Obama, Ph&oacute; trợ l&yacute; cho Tổng thống v&agrave; Ph&oacute; cố vấn về sắc tộc thời Tổng thống Obama.</p> <p>Trước khi l&agrave;m việc cho ch&iacute;nh quyền Obama-Biden, b&agrave; Remus l&agrave; Gi&aacute;o sư luật tại Trường Luật thuộc Đại học Bắc Carolina. B&agrave; cũng từng l&agrave;m thư k&yacute; cho Ph&oacute; thẩm ph&aacute;n T&ograve;a &aacute;n Tối cao Mỹ Samuel A. Alito, Jr. v&agrave; Thẩm ph&aacute;n Anthony J. Scirica của T&ograve;a ph&uacute;c thẩm Mỹ Khu vực 3, v&agrave; c&ograve;n l&agrave; cộng sự tại c&aacute;c c&ocirc;ng ty luật như Cravath, Swaine &amp; Moore LLP ở New York.</p> <div> <figure class="image" style="display:inline-block"><img alt="Chú thích ảnh" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/19/cdnmedia-baotintuc-vn_dana-remus.png" /> <figcaption>&nbsp;</figcaption> </figure> </div> <p>Năm 2018, cựu Tổng thống Barack Obama từng l&agrave;m chủ h&ocirc;n trong lễ cưới của b&agrave; với Brett Holmgren, từng l&agrave; phụ t&aacute; an ninh quốc gia trong Nh&agrave; Trắng của &ocirc;ng Obama.</p> <p><strong>Julissa Reynoso Pantaleon, Ch&aacute;nh Văn ph&ograve;ng của b&agrave; Jill Biden</strong></p> <p>Julissa Reynoso Pantaleon, một đối t&aacute;c tại c&ocirc;ng ty luật Winston v&agrave; Strawn LLP, đ&atilde; được bổ nhiệm l&agrave;m Ch&aacute;nh văn ph&ograve;ng cho b&agrave; Jill Biden khi b&agrave; trở th&agrave;nh Đệ nhất phu nh&acirc;n Mỹ.</p> <p>B&agrave; Pantaleon từng tốt nghiệp Đại học Harvard, Đại học Cambridge v&agrave; Trường Luật Columbia. B&agrave; sinh ra tại Cộng h&ograve;a Dominica, từng đảm nhiệm ghế Đại sứ Mỹ tại Uruguay, l&agrave; Ph&oacute; trợ l&yacute; Ngoại trưởng Mỹ phụ tr&aacute;ch T&acirc;y B&aacute;n cầu dưới thời ch&iacute;nh quyền Obama &ndash; Biden.</p> <p>Hiện tại, b&agrave; l&agrave; th&agrave;nh vi&ecirc;n Ban Gi&aacute;m đốc của Ủy ban Luật sư về Quyền C&ocirc;ng d&acirc;n theo Luật v&agrave; Dự &aacute;n An ninh Quốc gia Truman.</p> <div> <figure class="image" style="display:inline-block"><img alt="Chú thích ảnh" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/19/cdnmedia-baotintuc-vn_reyonso.jpeg" /> <figcaption>Đại sứ Mỹ tại Uruguay, Julissa Reyono ph&aacute;t biểu tại Diễn đ&agrave;n Nữ quyền New York 24/4/2015 tại th&agrave;nh phố New York. Ảnh: Getty Images</figcaption> </figure> </div> <p>Nhận x&eacute;t về b&agrave;, &ocirc;ng Joe Biden ph&aacute;t biểu với NBC News. &ldquo;T&ocirc;i cần một người c&oacute; tr&aacute;i tim v&agrave; đam m&ecirc; phục vụ c&ocirc;ng ch&uacute;ng. T&ocirc;i t&igrave;m thấy tất cả những điều đ&oacute; v&agrave; hơn thế nữa ở Julissa - một nh&agrave; ngoại giao, chuy&ecirc;n gia ph&aacute;p l&yacute; v&agrave; chiến lược gia t&agrave;i ba &rdquo;.</p> </div> <div>&nbsp;</div> <div id="divend"> <p><strong>Julie Chavez Rodriguez, Gi&aacute;m đốc Văn ph&ograve;ng Nh&agrave; Trắng về C&aacute;c vấn đề li&ecirc;n ch&iacute;nh phủ </strong></p> <p>Julie Chavez Rodriguez, ch&aacute;u g&aacute;i của nh&agrave; l&atilde;nh đạo d&acirc;n quyền Cesar Chavez, đ&atilde; được &ocirc;ng Biden bổ nhiệm l&agrave;m gi&aacute;m đốc Văn ph&ograve;ng Nh&agrave; Trắng về C&aacute;c vấn đề li&ecirc;n ch&iacute;nh phủ.</p> <p>L&agrave; Ph&oacute; gi&aacute;m đốc chiến dịch cho cặp ứng cử vi&ecirc;n Biden-Harris, Chavez Rodriguez trước đ&acirc;y từng l&agrave; gi&aacute;m đốc ch&iacute;nh trị quốc gia v&agrave; ch&aacute;nh văn ph&ograve;ng lưu động cho chiến dịch tranh cử tổng thống của Thượng nghị sĩ Kamala Harris v&agrave;o năm 2019. Trước chiến dịch, Rodriguez cũng từng l&agrave; một gi&aacute;m đốc tại bang California thuộc Văn ph&ograve;ng thượng viện của b&agrave; Harris.</p> <p>Chavez Rodriguez c&ograve;n từng đảm nhiệm vai tr&ograve; trợ l&yacute; đặc biệt cho tổng thống v&agrave; ph&oacute; gi&aacute;m đốc cấp cao của Văn ph&ograve;ng Gắn kết C&ocirc;ng ch&uacute;ng dưới thời ch&iacute;nh quyền Obama-Biden.</p> <figure class="image"><img alt="Chú thích ảnh" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/19/cdnmedia-baotintuc-vn_rodriguez.jpeg" /> <figcaption>Ứng cử vi&ecirc;n Ph&oacute; tổng thống Kamala Harris trao đổi với trợ l&yacute; Julie Chavez Rodriguez ng&agrave;y 10/8/2019 ở Des Moines, Iowa. Ảnh: Getty Images</figcaption> </figure> <p><strong>Annie Tomasini, Gi&aacute;m đốc điều h&agrave;nh Ph&ograve;ng Bầu dục</strong></p> <p>Annie Tomasini, hiện đang l&agrave; ch&aacute;nh văn ph&ograve;ng lưu động của &ocirc;ng Joe Biden, được bổ nhiệm l&agrave;m gi&aacute;m đốc điều h&agrave;nh tại Ph&ograve;ng Bầu dục.</p> <figure class="image"><img alt="Chú thích ảnh" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/19/cdnmedia-baotintuc-vn_tomasini.png" /> <figcaption>&nbsp;</figcaption> </figure> <p>&nbsp;<br /> Trước đ&acirc;y, b&agrave; Tomasini từng l&agrave; Ph&oacute; Thư k&yacute; b&aacute;o ch&iacute; cho Joe Biden khi &ocirc;ng l&agrave;m Ph&oacute; Tổng thống, v&agrave; l&agrave;m thư k&yacute; b&aacute;o ch&iacute; khi &ocirc;ng Biden l&agrave; thượng nghị sĩ v&agrave; Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện. Tốt nghiệp Đại học Boston, Tomashini khởi nghiệp tại một trong những c&ocirc;ng ty quan hệ c&ocirc;ng ch&uacute;ng lớn nhất ở New England, l&agrave; Rasky Partner.</p> </div> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo baotintuc.vn
back to top